ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

239 רפסמ

ח"נשת ,אושנ תשרפ

לארשיב םיריזנ

ןהכה לאומש 'ר

םילשוריונא וז ונתריקסבו ,(אכ-א ו 'מב) ריזנה יניד תוכיראב םיאב "אשנ" תשרפב
ךלהמבש ,תודע םהב שיש ,ל"זח תורפסבו ארקמב םירופיס ירחא תוקחתהל םישקבמ
ךירעהל ןויסינ וז הריקסב ןיא .הלא םיניד ומיוק הירחאו ארקמה תפוקת
הלוגס ידיחי קר םאה ,בישהל ןויסינ ןיאו ,לארשיב תוריזנה תעפות תצופת תא
םישיא םתואל סחייתנ ונתריקסב .וז ךרדב ורחב םיברש וא ,תוריזנ ייח ויח
,"םיריזנ" ונוכ אלש הלאל וא ,"ריזנ" ראותב שרופמב םינוכמש ,תוצובק ןתואלו
.ריזנל תוינייפואה תונושלב םהילא סחיב שמתשמ בותכה ךא

תפוקת דע העיגמ איהו ,הכולמה תפוקתלו םיטפושה תפוקתל תסחייתמ ונתריקס
,ןברקל תוריזנה הרושק הרותה יניד יפלש ןוויכ .ינשה תיבה ימיב םיאנתה
,הלישב ותויהב םא ,שדקמה ןמזב קר הרותה ןמ תוריזנ הלח ןידה ןמש ירה
.ינשה תיבה ימיבו ןושארה תיבה ימיב ,םילשוריב וא ןועבגב ותויהב םא

רתוי ההובג הלעמל תולעתהל ,רתי תשודקל עיגהל לארשימ םדאל רשפאל ידכ
'קיו) "ויהת םישדק" יביטקלוקה יוויצב ווטצנש ,לארשיב רוביצה ללכ תלעממ
שיא לכ ולכוי הבש ,בוצק ןמזב המוחתה םייח תרגסמ הרותה העיצה ,(ב טי
'ר יפלו ,(ח ו 'מב) "'הל אוה שדק ורזנ ימי לכ" לש הלעמל עיגהל השיאו
םימיה תאלמ"ב אקווד השודקל עיגי ריזנה ,("הלועה תרות" לעב) שילרסיא השמ
.ךליאו ןאכמ - (םש) " היהי שודק" זאש ,(ה םש) "'הל ריזי רשא
:םירוסיא השולשב בייחתמ ,ריזנ תויהל רדנו וזכש םייח תרגסמ ומצעל שקיבש ימ
םינצרח ,םיקומיצ ,םיבנע תליכא ללוכ ,רחא רכשמ הקשמ וא ןיי תותשל אל .1
.םיבנע תופילקו
.תמל אמטיהל אל .2
.שארה רעש תא חלגל אל .3
הרוסמ תוריזנה ןמז ךשמ תעיבקש ,קיסהל ןתינ "ורזנ ימי לכ" יובירה ןושלמ
הפ-לעבש הרותב .'הל ומצע "ריזהל" הצור אוה םימי המכ טילחהל ,םדא לכ דיב
םישלש תוריזנ םתס") םוי םישולש לש תוריזנ ומצע לע לבקמ - טיעממהש ,עבקנ
."וייח ימי לכ" ,"םלוע ריזנ" תויהל ףא יאשר הברמהו ,([ג א ריזנ] - "םוי

היאר ןיא םהירופיסמש ףא ,םיריזנ לאכ ארקמב םישיא השולשל וסחייתה ל"זח
:ןלהלדכ ריזנה לע םילחה הרותה ירוסיא תשולשמ ורמשנ וללהש
'פוש) "'ה ךאלמ" תארוה י"פע תוריזנב גוהנל הווטצנ חונמ ןב ןושמש .א
"ושאר לע הלעי אל הרומ"ש "םיקל-א ריזנ"כ ולדגל וירוהל הרוהש ,(ה גי
רכשו ןיי תייתשמו "ןייה ןפגמ אצי רשא לכ" תליכאמ ענמיישו (םש ,םש)
[1].(די םש) "האמט לכ" תליכאמ ןכו
"והשעמו רענה טפשמ"כ ורדגוה ,דלוויישכל ןושמש לע ולטוהש הלאה םירוסיאה
.(ז םש) "ותומ םוי דע ןטבה ןמ" עבקנ ותוריזנ ךשמו ,(בי םש)

הנוכמ אוה .(ה ט ריזנ) ריזנכ בשחנ ,הנחו הנקלא לש םנב ,יתמרה לאומש .ב
דיה בתכבש בכ א לאומשל תפסותבו ([גי] גכ ומ) אריס ןב רפסב םג ריזנ
הרדנב םרב ."םלוע דע ריזנ והיתתנו" :בתכנ םש ,ןארמוקב 4 הרעממ לאומש לש
ןושלכ אוהש ,(אי א א"מש) "ושאר לע הלעי אל הרומו" גויסה קר רכזנ ומא לש
םגרתש יפכ ,"ארומ" ןושלכ וז ןושל ראבל ושקיבש שיו ;ןושמש תשרפבש גויסה
,"יהולע אהת אל שנא תורמו" :םש א"משב הנח ירבד תא לאיזוע ןב ןתנוי
ריזנ" וב שרופמש ,ןושמשכ אלש ןכאו [2].םש ריזנ תנשמב יסוי 'ר תעדכו
םיקל-א ריזנ" ומצע לע דיעה אוהש יפכו ,(ה גי 'פוש) "רענה היהי םיקל-א
.תוריזנ ןושל רכזנ אל לאומש לצא ,(זי זט םש) "ינא

ריזנ וב ואר ל"זח - "ריזנ" ארקמב הנוכ אל אוה ףאש ,דוד ןב םולשבא .ג
,ורעש תסמעמ "לקהל" ול רתומש ,"םלוע ריזנ" יבגל תחלגת תוכלה ונממ ודמלו
קרפ והמ ,הלאשב וקלחנו ,(וכ די ב"מש) ורעש "וילע דבכ"ש ןמז קרפ לכ
,ורעש תא חלגמ היה זאש ,(םש) "םימי ץקמ" :םולשבאב הז ןיינעב רכזנה ןמזה
- ריזנה יגייס ראש .רחא ןמז וא שדוח לש ,הנש לש ןמז קרפל הנווכה םא
אל ,םולשבאל סחיב ורכזנ אל - םיתמל תואמטיה רוסיאו ןיי תייתש רוסיא
.ל"זח תורפסב אלו ארקמב

תומייק ךכ ,ותוריזנ ןמז ךשמ תא ול רוחבל יאשר םדאש םשכש ,אופא וניאר
ודועייל םאתהב םדאל תומאתומה ,תוריזנ ןיעמ ןהב שיש ,תונוש םייח תורגסמ
,רעשה לודיגב הרקיעב הנייפאתה םולשבאו ןושמש לש םתוריזנ .ויתויטנל וא
[3].תמ תאמוטמ תוענמיהל ארקמב רכז ןיא לאומש לצא ןכו הלא ינש לצא ךא

ןושמש ידועיימ הלועש יפכ ,"םלוע יריזנ" ,הארנה לככ ,ויה הלאה םיריזנה
היהי םיקל-א ריזנ יכ" :ךאלמה הל רמא ,ןושמש םא לש התודע יפל .לאומשו
ויתתנו" :הרדנ לאומש םא הנחו ;(ז גי 'פוש) "ותומ םוי דע ןטבה ןמ רענה
,םיקרפל םולשבא לש וחוליג רופיס םג .(אי א א"מש) "וייח ימי לכ 'הל
בותכה שרפתמש יפכ ,ותומב הלאה יפנעב ךוראה ורעשב ותיילתו ,"םימי ץקמ"
,םולשבא שאר וב זחאנו" - (ט חי ב"מש) "...הלאב ושאר קזחיו" םולשבאב
ריזנ" היה םולשבאש ,י"רל ןיכומיס םישמשמ - (ק"דר) "בר רעש ול היהש
[4].(ד ג הטוס אתפסות) "םלוע

תואמטיה רוסיא םע ,רעשה לודיגל סחיב וא ןיי תייתשל סחיב םא ,תיקלח תוריזנ
בייחתמ ריזנה הפוסבש ,העבק הרותהש תוריזנה תרגסמ הנניא ,וידעלב וא תמל
,"רסיא ירדנ"כ יהירה ,ומצע לע לבקמ םדאש ,וזכ תיקלח תוריזנ .ריזנ ןברקב
ןכאו ,(םירדנ תוכלה שארב ם"במר) ול רתומה םיוסמ רבדמ ענמיהל רדונ םדאש
"ריזנ" תכסמ תוכימס תא ריבסה (תוינשמה שוריפל ותמדקהב) ם"במרה רבכ
,'תוריזנ' - 'םירדנ' רחא רדיסו..." :ןהיניבש הקיזהמ תעבונכ "םירדנ" תכסמל
:ארקמה ןושלב םג ושרפתנ םירבדהו ,"םירדנ ללכמ ןכ םג תוריזנהש ינפמ
.(ב ו 'מב) "'הל ריזנ רדנ רדנל...'

רדנל אלפי יכ השא וא שיא" :הרותה ןושלכ ,ומצע תא "ריזמ" םדא ללכ ךרדב
םיריזנ תויהל ודעוי לאומשו ןושמש ןכ יפ לע ףא ,(םש ,םש) "'הל ריזנ רדנ
ויתתנו" :ומא רדנ ךמס לע לאומשו ,ךאלמה לש ויוויצב ןושמש :ודלונ םרטב דוע
[5].(אי א א"מש) "וייח ימי לכ 'הל

,ןיי תייתשמ תורזניה םמצע לע ולביקש ,םישנא לש הנימב תדחוימ הצובק
תפוקתב ,ןושארה תיבה ימי ףוסמ ונל העודיה ,"םיבכרה תיב" תחפשמ איה
בדנוי ,םהיבאש ודיעה הלא םישנא .(הל 'רי) והימרי לש תיאובנה ותוליעפ
.(ו םש ,םש) "םלוע דע ,םכינבו םתא ,ןיי ותשת אל" :םתוא הוויצ ,בכר ןב
הוויצ ,תוריזנה לש םיקהבומה הינייפאממ אוהש ,ןיי תייתש רוסיאל ףסונב
וערזי אל ,םילהואב םהימי לכ ובשי אלא ,םיתב ונבי אלש ,וינב תא בדנוי
םעטל רשא .לארשיב ריזנ לע םילח םניאש םירוסיא - םימרכ ועטי אלו ערז
םיבכרהש ל"זח וראיב ,ותחפשמ ינב לע ליטה בדנויש ,ןיי תייתשמ תורזניהה
אוה וליאכ ותוא םיאור ,ברחיל דיתע (ק"מהיב=) הז תיבו ליאוה" :ורמא
יוטיב איה ןיי תייתשמ תורזניהה :רמולכ ,(י ךתולעהב ירפס) "וישכע ברח
[6].ק"מהיב ןברוח לע תולבאל

םתוקשהל םשו ,שדקמה תוכשלמ תחאל םיבכרה תא איבהל והימרי תא הוויצ 'ה
םתוא םייוצמ (ב םש) "ןיי םתוא תיקשהו" והימריל יוויצה ןושלב םנמא .ןיי
ןיא ךא ,(בי ב 'מע) "ןיי םירזנה תא וקשתו" סומע תחכותב ומכ םיביכרמה
ויה ןכא ,ותאובנב םריכזמ סומעש הלא ומכ ,םיבכרה םגש ,חרכהב ךכמ קיסהל
תאובנב ונאצמ םלואו .הרותב תשרופמה "ריזנה תרות" םהילע הלחש ,םיריזנ
תרכהל בושח דוסי - (אי םש ,םש) "םירזנל םכירוחבמו ...םיקאו" - סומע
םכרדש ,םירוחבה וליפא" :רתא לע ק"דר ירבדכ ,םיריזנה לש םדועייו םדמעמ
ויהיו ןייה ןמ ורזנייש הרהט חור םהב יתתנ ,ןייהו רשבה תוואת רחא תכלל
םיאיבנל םכינבמ םיקאו" ,םיריזנו םיאיבנ לש םרוכזא תוכימסמ ."...יל םישודק
:קיסהל ןתינ ,(םש) "...םירזנל םכירוחבמו
,םהיתופטהב 'ה ךרד םעה תא םידמלמ םיאיבנהש יפל ,םיאיבנל םיריזנ ךמס
.......................
דועו .הבוטה םתגהנהבו םהישעמב שדוקה ךרד תא םעל םיארמ םיריזנהו
.......................
ורסמתהש ךותמש םיריזנ ויהש ,םיריזנ לא םיאיבנ תוכימס ראבל רשפא
.......................
[7].ריזנו איבנ היהש לאומש :רבדל רכז .האובנל וכז השודק ייחל
.......................

ביהרמה הארמה ראותמ ,ןושארה תיבה ןברוח לש ויטעב ורבחתנש ,"תוניק"ב
היריזנ וכז" :ןברוחה תעב השקה םארמל האוושהב ,ןברוחה ינפל םיריזנ לש
ועמשמש ,(ח-ז ד הכיא) "...םראת רוחשמ ךשח - םתרזג ריפס ...בלחמ וחצ גלשמ
[8]."םיאנו רעש ילדוגמ ויהש" :בריב השמ 'ר יפל
תפוקתב ,קידצה ןועמש ימימ דחאה ,ינשה תיבה תפוקתמ םירופיס השולש ןלהל
תיבה ימי ףוסמ - םירחאה ינשו ,תינוויה הפוקתל תיסרפה הפוקתה ןיב רבעמה
,קידצה ןועמש ינפל בצייתהש דחוימה ריזנה לע רופיסה .ונברוחל בורק ,ינשה
:ריזנה תא קידצה ןועמש לאוש םש אבומה השעמב .[4] הרעהב ליעל רכזוה
,תוריזנ ךמצע לע תלביק המ םוש לע :רמולכ ,"?האנ הז רעש תחשל תיאר המ"
ותואש ,הלוע םש רופיסה ןמ ?הפיה ךשאר רעש תחלגת תא המויסב תבייחמה
האנתהש םושמו ,"םילתלת ויתוצווקו ,יאור בוטו םייניע הפי" היה ריזנה
"םימשל" ורעש תא חלגל בייח רומאכש ,ריזנ תויהל שקיב והארמב האגתהו
.(חי ו 'מב י"פע) ורזנ ימי םותב

השא וא שיא" 'אנש ,תוריזנל המצע ריזהל השיא םג הלוכי הרותה יוויצ יפל
תוריזנ ,ם"במר) הכלהל קספנ ךכ ןכאו ,(ב ו 'מב) "ריזנ רדנ רדנל אלפי יכ
,תוריזנ םישנ לש ןרוכזא ארקמב ונאצמ אל םנמא .(א ט ריזנ תנשמ ס"ע ,זי ב
:המצע לע תוריזנ הלביקש הבושח השיא לע תודע ו ג ריזנ תנשמב ונאצמ ךא
ןורחאה רודב םילשוריב היחו ,הינב םע דחי הרייגתה ,ביידח תכלמ ,ינלה
הריזנ תויהל הרדנ ,ךלמה ספירגא לש ותוחא ,יקינרב ;ינש תיב ןברוח ינפל
.(וט ב ,םידוהיה תומחלמ ,והיתתמ ןב ףסוי) הלחממ המילחהש רחאל

ןמ ולעש ,ינשה תיבה יהלשב םיריזנ תצובק לע רופיסב ונתריקס תא םותחנ
םיריזנל) ידמה םוחנ םהל רמא" :הנשמב רפוסמכ ,ברח שדקמה תיב תא ואצמו הלוגה
שדקמה תיבש םיעדוי םתייה וליא :(ןברוחה רחא םילשוריל ועיגהש הלוגה ןמ
םתייה ,(םהב םתבייחתנש ריזנה תונברק תא בירקהל םילוכי םכניאו) ברח
תוכזבש ,קיסהל ןתינ הז רופיסמ [9].(ד ה ריזנ) "...ואל :ול ורמא ?םירזונ
ינשה תיבה ימי לכ ךשמב ,י"אל הלוגה ידוהי ןיב ויהש םיצימאה םירשקה
הבייחש ,תוריזנ םמצע לע ולביקש ,םישנא הלוגב ףא ואצמנ ,ונברוחל דעו
.ריזנה תונברוק תא שדקמב בירקהל ידכ ,םילשוריל המויסב אובל םתוא

:תורעה

תואמטיהה רוסיא ןיבל ,ןושמשל סחיב "האמט לכ" תליכא רוסיא ןיב רשק ןיא .1
םירבסה ונתינ "האמט לכ" לכאי אלש רוסיאה תועמשמל רשאב .ריזנה לע לחש תמל
ריזנל םיאמטש םירבדל איה הנווכה ,ארקמ לש וטושפ יפלש הארנו .םינוש
םישנאב עגופ אוה ןושמש ירופיסמ םידחאב .'וכו ותפילק ,ןפגה ירפ ומכ
ןכאו .ותוריזנ תא ללחיו אמטיי אוה םיללחב ועגמבש שושחל ילב םגרוהו
,םיתמל אמטימ" - ןושמשכ ריזנ תויהל רדנש ימש ,ל"זח תורפסב ונאצמ
.(ה א ריזנ תתפסותב הדוהי 'ר תטיש יפל) "םיתמל אמיט ומצע ןושמשש
הנעטב ,(םש ריזנ תנשמב) ארומ תועמשמב ןאכ "הרומ" תא ראיב יסוי 'ר .2
עמשו" לאומש ירבדמ עמשיהל יושעש יפכ ,םדו רשבמ ארומ הליג לאומשש ונאצמש
.רעת תועמשמב "הרומ" ראיב יארוהנ 'ר וליאו ,(ב זט א"מש) "ינגרהו לואש
לבוקמה ביתכה םוקמב ,א"הב "הרומ" לש ביתכה תרוצ לע ךמתסה אל יארוהנ 'ר
התיש" הרוצה תא םג ארקמב ונאצמש םושמ םג ילוא ,דחפ תועמשמב "ארומ" לש
'ר לש ורמאמ אבומ (ב השרפ) "לאומש שרדמ"ב .(אכ ט 'הת) "םהל הרומ 'ה
:ונושל וזו ,האריו רעת :"הרומ" לש תויועמשמה יתש ןיב הזיתניס עיצמש ,ימא
אל (ץוקה=) אריס ןידה המ :(הכ ז 'שי) 'תישו רימש תארי המש אבת אל'"
:רמוא יווה ,"אלזרפ ןמ אלא לחדמ אל - ארעש ןידה ףא ,אלזרפ ןמ אלא לחדמ
הרוממ אריי אל ושאר :ךכ שרפתהל הלוכי "ושאר לע הלעי אל הרומו" ןושלה
.ורעש תא זוזגל הלעיש - רעת -
ךשמהבו ,(גי ג תוריזנ 'לה) "רומג ריזנ היה אל ןושמש" :ם"במרה בתכ ךכו .3
,"םיתמל רתומו תחלגתב רוסאו ןייב רוסא היה ?וניד היה דציכו..." :םש
אבילא .(ה א ריזנ תתפסותב הדוהי 'ר תעדכ) םיתמל אמטיהל רתומ רמולכ
ריזנ) םינוש םירבסה ועצוה ,תמ תאמוטמ רהזנ ןושמש םגש ,םירבוסה םירחאד
ותימהבו םיתשלפב ותוכהב םג תמ תאמוטב אמטנ אל ןושמש םהיפל ,(ב"ע ד
רהזנ אל אוה םג ןכש ,"רומג ריזנ" ,הארנה לככ ,היה אל לאומש םג .םהמ
,(גל וט א"מש) לאומש ידיב גגא לש ופוסיש רופיסמ הארנש יפכ ,תמ תאמוטמ
רפסל "ןועמש תלחנ" רנסרק ןועמש 'ר לש ורפסב םינוש םירואיב האר ךא
עציבש הגירהה השעמ תא ריבסהל ןתינ םהיפלש ,(ג"משת קרוי וינ) א לאומש
רבד .(טמ-זמ 'מע םש) תמל תואמטיה חרכהב הז השעמב היה אלש ןפואב לאומש
שי ילוא ךא ,ארקמב שרופ אל םנמא ןפגה ירפמו ןיימ ןושמש לש ותורזנתה
לש ותכילה רואיתב ,ןפגה ירפ תליכאמ רהזנ ןכא ןושמשש זמר ןיעמ ארקמב
,םימרכה "דע" קר ךלה ןושמשש ,(ה ,ד"י 'טפוש) "התנמת ימרכ דע" ןושמש
ןושמש םקיע" :םש םיטפושל ושוריפב ם"יבלמ בתכש יפכ ,םכותל סנכנ אל ךא
ז"י ,ז"ע) 'ברקת אל אמרכל ,אריזנל ןנירמא רוחס רוחס' ןיינעכ ,ךרדה תא
."(א"ע
הטוס) הנשמה ירבדמ דומלל ןתינ ךכ .ותומ םוי דע ורעש תא לדיג םולשבא .4
םולשבאו" :עבק ם"במרה םג ."ורעשב הלתנ ךכיפל ,ורעשב האגתנ םולשבא" :(ח א
,(בי 'לה ,ג תוריזנ 'לה) "הלבקה יפמ איה הכלה הז רבדו ,היה םלוע ריזנ
ןלהלש רופיסה .(םש "הנשמ ףסכ") "ארקא הוכמסאו םדיב התייה הלבקש" :רמולכ
רכזנ רופיסב .םיריזנ תויהל םמצע םיריזמש ,הפיה םרעשב םיאנתמ לע דמלמ
.יריעב אבאל יתייה העור" :ול רפיסו קידצה ןועמש לא אבש םורדה ןמ ריזנ
,ילע ירצי זחפו ,ילש האובבב יתלכתסנו ,ןייעמה ןמ םימ תואלמל יתכלה
אלא תואגתהל ךל היה אל ,עשר :ירציל יתמנ .םלועה ןמ ינריבעהל שקיבו
ןושל=) הדובעה] !?העלותו המיר ,רפע תויהל דיתעש רבדב ,ךלש וניאש רבדב
"(ותוריזנ םותב ורזנ שאר תא חלגמ ריזנהש=) םימשל ךחלגל ילע ירה ,[(העובש
.ינשה תיבה ימיב םיריזנ לע ונתריקסב ןלהל דוע הארו ,(ו ד ריזנ תתפסות)

,ריזנ היהיש הנב לע [הנח לש] הרדנ לח ךיא" :תוהימת יתש המת ק"דר .5
:ורמא ירה ,םלועב היה וליפאו ,וילע רדנה לח ךיאו ?םלועב היה אלש :דועו
ריזנ תנשמ) 'ריזנב הנב תא תרדמ השיאה ןיאו ,ריזנב ונב תא רידמ שיאה'
סחיב רדנ רודנל הלכי הנח ךיא :רמולכ .(י א א"משל ושוריפב) "?(ו ,'ד
הנב תא רידהל הנח הלכי ךיאו ?םלועב ןיידע היה אלו דלונ םרטב ,הנבל
ןיינעש ,ריעהל שיו ?םאה אלו ונב תא רידהל לוכי באה קר ירהו ,תוריזנל
ריזנ 'סמב ידומלתה ןוידב רשקנ ריזנב ונב תא רידהל דבלב באה לש ותוכמס
ירבד תא הז ןיינעב הארו .אקווד באה לע תלטומה ךוניחה תבוחב (טכ-חכ)
ר"דל הנותנ יתדות) ריזנ תכסמ לע "רושימ חרוא" ורפסב רצינמערק ןנחוי 'ר
ורבד אל ךיא" :ק"דרה תהימת זאמ .(הז רוקמל יננפהש ו"צי יקסבוקירטס 'א
דלונ םרטש םדא לע רדנה תולח תלאשב ונד אל ךיא :רמולכ "?רבדה הזב ל"זר
האר .ולאה תולאשל תונוש תובושת ובתכנ ,הנבל סחיב השיא רדנ תולח לעו
.בנ-נ ;דנ-בנ ,ומ 'מע א"משל "ןועמש תלחנ"ב םזוכיר
ךשמתמה ןברוחה לע תועובש השולש ךשמב ולבאבש ,לאינד לש ורופיסל הוושה .6
אתפסותה ירבדלו ;(ג י 'נד) "יפ לא אב אל ןייו רשבו ,יתלכא אל תודמח םחל"
תותשל אלשו רשב לוכאל אלש אוה ןיד ,ק"מהיב ברחש םוימ" ,(ו וט הטוס)
."'וגו ןיי
.די 'מע ,ן"שת םילשורי ,(ארקמ תעד) סומע רפסל שוריפ ,םכח סומע .7
,םילשורי ,חפאק 'דהמ "תוליגמ שמח" ךותב ,הכיאל חפאק י"ר 'דהמ י"פע .8
.ב"כשת
וצק תא ובשיח הלא םיריזנש ,הלוע (בע בל ריזנ) םש ארמגב ןוידה ןמ .9
אלש אלא ,בורק ונברוח םנמאש ועדיו ,לאינד ןוזח ךמס לע ינשה תיבה לש
.ןברוחה ןמז בושיחב קיידל ועדי