ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

344 רפסמ

ס"שת ,אשנ תשרפו תועובש גח

היפויתא ידוהי גהנמב תמ אמט

ויז יסוי

אריפש זכרמ
,ותיבל סנכנ וניא תמ אמטש [1] וגהנ היפויתא ידוהי
ותאמוט ימי תעבש ךשמב .םימי תעבש הנחמל ץוחמ בשוי אלא
תתקבל ךומס ןוזמה תא החינמו ,לכוא ורובע הניכמ ותחפשמ
יעיבשה םויב .(דיל דימ וריבעהל ילבמ) עקרקה לע םיאמטה
סבכמ ,וינרופיצ לטונ ,רפתסמ ,חלגתמ ,רקובהמ אמטה םצ
םימייקמ ברע תונפל .תובר םימעפ רהנב ופוג לבוטו וידגב
םירוזאב .םיסק השולש-םיינש תועצמאב ,הרהטה סקט תא
אמטה לע תוזהל ןורחאה רודה דע וגהנ היפויתאב םימיוסמ
.(המודא הרפ רפא) תאטח ימ

יבורקש היפויתא ידוהי וגהנ ,םילבא םוחינ רשפאל ידכ
םימיוסמ תומוקמב .רטפנב םילפטמ םניא הנושאר הגרדמ החפשמ
,ותרובקו תמה תאצוה יניינע לכב ולפטי םירכנש ופידעה
[2] .האמוטב טעמל ידכ

:(ד-א ה) תמ אמט ןיד עיפומ ונתשרפב

ןמ וחלשיו לארשי ינב תא וצ .רמאל השמ לא 'ה רבדיו
הבקנ דע רכזמ .שפנל אמט לכו בז לכו עורצ לכ הנחמה
םהינחמ תא ואמטי אלו םוחלשת הנחמל ץוחמ לא ,וחלשת
םתוא וחלשיו לארשי ינב ןכ ושעיו .םכותב ןכש ינא רשא
.לארשי ינב ושע ןכ השמ לא 'ה רבד רשאכ ,הנחמל ץוחמ לא

תא הנחמל ץוחמ לא איצוהל שיש ,רורב ארקמ לש וטושפמ
האמוט עונמל ידכ (שפנל אמטו בז ,עורצ) םיאמטה לכ
תא ושריפ ל"זח םלואו ,הניכשה םוקמ אוהש הנחמה ךותב
.םעמשמכ אלש םיקוספה

:ארמגה תובקעב שריפ (ב ה לע) י"שר

,ןתיינח תעשב םש ויה תונחמ שלש - הנחמה ןמ וחלשיו
ומכ ביבס םיולה תיינח ,הניכש הנחמ איה םיעלקה ךות
דעו םשמו ,היול הנחמ איה יניס רבדמב תשרפב שרופמש
.לארשי הנחמ איה תוחורה עברא לכל םילגדה הנחמ ףוס
חלושמו לארשי הנחמב רתומ בזה ,ןלוכל ץוח חלתשנ עורצה
חלושמ וניאו היול לשב ףא רתומ שפנל אמטו ,םיתשה ןמ
תכסמב תוארקמה ןמ וניתובר ושרד הז לכו ,הניכש לשמ אלא
.(זס) םיחספ

םיקוספ לש םמוקימ תא םאות ל"זח תובקעב י"שר שוריפ
ךכ לעו ,תונחמה רודיס רחאל - רבדמב רפס תליחתב ולא
:(ב םש םש) ן"במרה ריעה

חולשב הוצ ןכשמה תא םיקהש רחא - הנחמה ןמ וחלשיו
וב הרשתש יוארו שודק הנחמה היהיש ,הנחמה ןמ םיאמטה
.תורודלו דימ תגהונ הוצמ איהו .הניכש

החיכומ ,י"אל ויתומצע תאלעהל ףסוי תאווצ םויקמ םג
יפכ ,היוול הנחמב וליפא אובל רתומ תמ אמטש ארמגה
:(א"ע ,זס םיחספ) בותכש

רמאנש .ומצע תמ וליפא אלא ,ורמא דבלב תמ אמט אלו
- ומע ,'ומע ףסוי תומצע תא השמ חקיו' (טי גי 'מש)
!ותציחמב

."היה יול השמו" :י"שר שרפמו

רחאל םג עיפומ הנחמל ץוחמ לא תמ אמט חוליש ןיינע
ץוחמ ונח םתאו" :רמאנ (טי אל) רבדמבב .ןידמ תמחלמ
ואטחתת ללחב עגנ לכו שפנ גרה לכ ,םימי תעבש הנחמל
,שרפמ י"שרו ."םכיבשו םתא ,יעיבשה םויבו ישילשה םויב
."הרזעל וסנכי אלש - הנחמל ץוחמ"

בייח תמ אמט ,ועמשמכ בותכה יפ לעש ,םיאור ונא בוש
יוויצה תלוחת תא םימצמצמ ל"זח ךא .הנחמה תא בוזעל
,שדוקה םוקמ ונייהד ,"הרזע" ותועמשמ "הנחמ"ש ,םישרפמו
.תונחמה ראשב ראשיהל לוכי תמ אמט ןכלו

היפויתא ידוהי ושקיב ,ל"זח תונשרפ רדעהבש ,ןכ םא רורב
[3] םיאמטה לכ תא וחלישו ,םעמשמכ םיקוספה תא םייקל
.הנחמל ץוחמ לא

תורפסב םייוצמ הנחמהמ תמ אמט תקחרה גהנמל תורוקמ
.םיארקהו ינש תיב ,םינורמושה

דע" :בתוכ ,םינורמושה יגהנמ תא רקחש ,יבצ ןב קחצי
םיריאשמ םימעפלש דע ,םיתמל אמטיהלמ םיענמנ םה רשפאש המכ
[4] ."םירכנל םהירטפנב לופיטה תא

לש םילודג םיקלח . [5] "לארשיב הרהט הצרפ" ינש תיבב
יניינעב תוגלפומ תורמוחו תורתי תודפקהב ונייפאתה םעה
תוצובקל הקלחנ הלוכ תידוהיה היסולכואה .הרהטו האמוט
.הרהטו האמוט יאשונב ןתדפקה תמרב ונייפואש תויתרבח

סרדמ ץראה םע ידגב" :(ב"ע ,חי הגיגח) דומלתה ירבד תא
ריבסמ ,"המורת ילכואל סרדמ ןישורפ ידגב ,ןישורפל
תרימש ןיאש ורמאש םירפוס ירבדמ תולעמ ולא לכו" :י"שר
."ולא לצא הרימש הבושח ולא לש ןתרהט

רבדמה לא תותכה ישנא ושרפ םימלש הרהט ייח תויחל ידכ
ימ .הרהטו תושירפ ייח לע תססובמש הרבח םמצעל ונבו
חיכוהל היה בייח ,תכב תויוכז הווש רבחכ לבקתהל הצרש
וריתה זא קרו ,הרהט לע הדפקהב םייתנש ךשמב ומצע תא
.תוטלחהה תלבקב ףתתשהלו תופתושמה תודועסל בסהל ול
יניינעל תבחרנ תוסחייתה םיאצומ ונא תותכה תורפסב ,ןכאו
:הנחמל תמ אמט תסינכ רוסיאל ןכ ומכו ,הרהטו האמוט
תליגמ) "ורהטי רשא דע הל ואובי אול שפנל אמט לוכו"
.(17 הרוש המ דומע [6] שדקמה

רוסיא ,תמ אמטל םילשוריל הסינכ רוסיא שי רחא םוקמב
תורוהט המהירע [ויהו]" :םירעה ללכל ךשמהב בחרוהש
תומלשהה .3 הרוש זמ דומע) "םלועל ה[מתא ...יתנכ]שו
.(ןידי לאגי 'פורפ לש

םהירוגמ תומוקמ לכ לע ליחהל וצר תותכה ישנאש הארנ
.שדקמ לש דמעמ

םצמצל וטנו ,ולא תוגלפומ תורמחה הפי ןיעב ואר אל ל"זח
שדקמה םוחתל הרהטהו האמוטה יניינע לע תודפקהה תא
שיחממש עזעזמ רופיס ונא םיאצומ שרדמב [7] .וישדקו
תמרוג הרהטו האמוט יניינע לע הריתי הדפקה דציכ בטיה
:(אמטת אלו ה"ד אסק אקסיפ רבדמב ירפס) םדא ייחב לוזלזל

םדקו שבכב ןילועו ןיצרו ןיוש ויהש םינהכ ינשב השעמ
ול העקתו ןיכס לטנ ,תומא עברא ךותב וריבחל םהמ דחא
ינועמש :רמאו םלואה תולעמ לע דמעו קודצ יבר אב ,ובלב
המדאב ללח אצמי יכ רמוא אוה ירה ,לארשי תיב וניחא
תא איבהל יואר ימ לע דודמנו ואוב ,(א אכ 'בד) 'וגו
.הייכבב לארשי לכ ועג ?תורזעה לע וא לכיהה לע ?הלגעה
וניחא םהל רמא [רפרפמ ואצמו] קונית לש ויבא אב כ"חאו
ךדמלל ,תאמטנ אל ןיכסו רפרפמ ינב ןיידע םכתרפכ ינירה
ןכו .םימד תוכיפשמ רתוי םהל הביבח םיניכס תאמוטש
אלמ רשא דע דאמ הברה השנמ ךפש יקנ םד םגו רמוא אוה
תכיפש ןועב ורמא ןכימ (זט אכ ב"למ) הפל הפ םלשורי תא
.אמטמ שדקמו תקלתסמ הניכש םימד

ונב תא אצומ קוניתה לש ויבאש ,איה רופיסה תועמשמ
םע ןד אוהו ,ובלב הצוענ ןיכסשכ ,שדקמה ךותב רפרפמ
..ןיכסה תאמוט תלאשב םימכח

חינהל שי [8] ,"אצמק רבו אצמק" לע םסרופמה רופיסב םג
םימכחה לש הקיתשבש המכסההו ב"העב לש הזעה ותודגנתהש
לע םתדפקהמ םיעבונ ,תועטב ןמזוהש חרואה לש וקוליסל
וניא אורק יתלבה חרואהש םדשחו ,הרהטב ןילוח תליכא
ירבדכ .םהמע בסיש יואר אל ןכלו ,ותרהט לע םתומכ דיפקמ
םילשוריבש תעדה ייקנ ויה ךכ" :(א"ע ,גכ 'הנס) דומלתה
ןיעדוי ןכ םא אלא הדועסב ןיסנכנ ויה אלו...ןישוע
[9] ."ןהמע בסמ ימ

תושיגרה ןדבאל המרג הרהטב הליכא לע הריתיה הדפקהה ,םלוא
רוקממ הלועש יפכ ,תיזכרמה הביסה וזו ,םדאה דובכל
.ינש תיב ןברוחל ,הז

תמ אמטש ךכל תודע ונא םיאצומ [10] םיינוציחה םירפסב
:(ט-ז ,ב היבוט רפס) ותיבל סנכנ וניא

אוהה הלילבו ...והרבקאו הרכאו יתמק שמשה אב רשאכו
רצחה תמוח לצא יתנשי יתאמטנ יכ ןעיו הרובקה ןמ יתמק
.םיולג ינפו

אמטנש ןוויכמ ותיבל סנכיהלמ ענמנ היבוטש ,ןאכמ עמשמ
םיאצומ םיארקה תוכלהב ףא [11] .הרובקב קסעשכ תמ תאמוטב
אמט ןיינעב היפויתא ידוהי לש םגהנמל תוליבקמ ונא
:תמ

לכו (ג ה 'מב) [רמאנש ...הנחמל ץוח] תאצל [תבייח]
ףיסוה הנחמל ץוחמ לא] וחלשת הבקנ דע רכזמ שפנל אמט
הניאש האמוט הב שיש ינפמ (הבקנ דע) דע [הבקנב הב
[12] .הנחמה ןמ הב [תאצל] ךירצש רכז תאצמנ

אצוי תמ אמט ןכלו ,םעמשמכ םיקוספה תא םישרפמ םיארקה
תא םאות היפויתא ידוהי גהנמש אצמנ ;הנחמל ץוחמ לא
.יארקה גהנמה

תמ תאמוט יניינעב היפויתא ידוהי לש םגהנמ ,םוכיסל
ןייפאמ םגהנמ .םויכ לבוקמה ינברה גהנמהמ הנוש ותרהטו
תליכא לע הדיפקמ ,הרהטב המצע תרמושש תידוהי הרבח
.ואמטנש ולא תא תאטח ימ י"ע תרהטמו ,הרהטב ןילוח
,(הנחמל ץוחמ לא תמ אמט תאצוה) הז גהנמל יוטיב וניאר
ינושאר לש הכלהה ירפסבו היבוט רפסב ,שדקמה תליגמב םג
תיב ןברוח :לארשי םע ללכ תא דקפש ךילהתה .םיארקה
םוצמצו הרהטב ןילוח תליכא תקספה ,תאטח ימ לוטיב ,שדקמ
.םהיגהנמב ויתותוא תא ללכ ןתנ אל ,ללכב הרהטה תרימש


רוא תכפוש היפויתא ידוהי גהנמ תרכהש ,ןכ םא אצמנ
.לארשיב תומודק תופוקתב וגהנש םיגהנמ לע

םע .י"אל םתיילע םרט ,היפויתאב םגהנמל יתנווכ [1]
העיגה ,(ן"שת) המלש עצבמו (ה"משת) השמ עצבמ תמלשה
לע ולביק הדעה ינבו ,י"אל היפויתא תודהי לש הבור
םיטעמ תולוק טעמל .לארשי תוליהק ראש גהנמ תא םמצע
ברקב עימטהל (םיסקה) הדעה יגיהנמ םילעופ ,םימרוצו
.ויתורודל לארשי םעב םיגהונש םיינברה הכלהה יגהנמ תא םתדע
םאצומ" ,ןלפק ןביטס :ןייע וז הדע לש האצומ רוריבל
םימעפ :ךותב ,"תויגולודותמ תורהזא שמח :לארשי אתיב לש
היפרגוילביב רמאמה ףוסבו ,49-33 'מע ,ח"משת םילשורי ,33
,שוכ ירהנל רבעמ ,ןמדלו םחנמ ברה ;הז אשונל תבחרנ
.ט"משת א"ת
,םהירבדל .הכלה יבתכ טעמכ ןיא היפויתא ידוהיל [2]
תומחלמה ללגב תורודה תצורמב ודבאש םיבר םיבתכ םהל ויה
תונויאר לש ריצקת אוה יתאבהש עדימה .םיברה םידודנהו
.ס"שת -ט"נשת םינשב יתמייקש םיבר
תאמוט ןיינעלו ,הנחמל ץוח לא החלוש הדינ םג [3]
הליבטו הנחמל ץוחמ לא האיצי היפויתאב וגהנ ערז תבכש
ותיבל בש אוה הליבטה רחאל ;"םוי לובט" ןידכ ברע םע
.תולבגמ אלל
,יבצ ןב די תאצוה ,םינורמושה רפס ,יבצ ןב קחצי [4]
.149 'מע ,ו"לשת םילשורי
תבש ימלשורי ;א"ע גי תבש ;ד"יה א"פ תבש אתפסות [5]
.ה"ה א"פ
תריקחל הרבחה תאצוה ,שדקמה תליגמ ,ןידי לאגי 'פורפ [6]
תליגמש רעשמ ןידי .ז"לשת םילשורי ,היתוקיתעו י"א
.ןכל םדוק טעמ וא סונקרוה ןנחוי ימיב הרבחתנ שדקמה
בסהש ,שמש ןורהא ר"דל יתדות .298-295 'מע אובמב ןייע
.וז הליבקמל יבל תמושת תא
תאצוה ,לארשי תודלותב םירקחמ ,ןולא הילדג ןייע [7]
.176-148 'מע א ךרכ .ז"כשת ,דחואמה ץוביקה
.ד ר"כיא ;ב"ע ,הנ ןיטיג תכסמ [8]
.רברפש לאינד 'פורפ ברהמ יתעמש הז רבסה [9]
,רוקמ תאצוה ,םיינוציחה םירפסה ,אנהכ םהרבא [10]
.ל"שת םילשורי
קומינ עיפומ ,היבוט רפס לש ךוראה חסונב םנמא [11]
,"םוחה ינפמ םיולג יינפו רצחה תמוח לצא יתנשיו" :רחא
םעטה" :אנהכ םהרבא ריעמ תואחסונה ינש ןיב לדבהה לעו
סנכהל רוסא י"אב וליפא תמ אמט ןיאש ...דואמ הימתמ הזה
ינפמ רצחב ןשי היבוט ,ךוראה חסונה טושפ רתוי .ותיבל
ןיא ,ותיבל סנכנ וניא תמ אמטש ,ונתטישל לבא ."םוחה
קזחמ הז חסונ יוניש ,ךפיהל .רצקה חסונב לע ההימת לכ
רצקה חסונה כ"רדבש ,ומצע אנהכ םהרבא לש ותעיבק תא
.(דצר-גצר 'מע ,היבוט רפסל אובמ) ךוראה חסונהמ רתוי ןקותמ
'מע ,הרהטו האמוט יניד ,אישנה ןנעל תווצמה רפס [12]
.ךליאו 41