ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

304 רפסמ

ט"נשת ,ךליו - םיבצינ תשרפ

הימרי רפסב הלואגל הבושת ןיב

זועיבא לאכימ

ך"נתל הקלחמההשרפה) הרותבש הבושתה תוישרפמ תחא איה "םיבצינ" תשרפ
הבושתה אשונ [1].(ל-הכ ד 'בד ,"ןנחתאו" איה - היינשה
עיפומ אוה ,תאז ףא לע םלוא ,ארקמה לש דוסיה ינבאמ תחא ונה
אשונל תוסחייתה םיאצומ ונא ןיא .ארקמה ירפסמ קלחב קר
השמ לע םירופיסב אל ףאו ,תישארב רפסב םירופיסב הבושתה
,םינושאר םיאיבנ ירפס לכ ךותמ [2].םירבד - תומש ירפסב
דוד לע רופיסב קר הז אשונב םיקסועה םירופיס םיאצומ ונא
לארשי ךלמ באחא לע רופיסבו (בי-אי ב"ומש) [3]עבש-תבו
קוסיע םנמא ונשי םיליהת ירומזמב .(אכ א"למ) תובנ םרכב
אוה ארקמב הבושתה אשונל ירקיעה רוקמה םלוא ,אשונב בר
.םינורחא םיאיבנ ירפס

ןויערב םיקסועה םיבותכ ונינפל םא עבוקה אוה ב"וש שרושה
ונרמאמ לש םיאשונה ינש ןיב רשקמ הז שרוש [4].ארקמב הבושתה
םיאיצומ ונא ב"וש שרושה לש ויתוארוה ןיב .הלואגו הבושת -
ריזחה"ו (הבושת =) "בוטל ערמ תוגהנתה הניש" תורדגהה תא
ונא "םיבצינ" תשרפב םג .[5](הלואג =) "ןושארה ומוקמל
…ךיהלא 'ה דע תבשו" :הלואגל הבושת ןיב רשקה תא םיאצומ
.(ג-ב ל) [6]."ךתובש תא 'ה בשו

י"פע הבושתה יבלש .הלואגו הבושת לש תיללכ הרדגהב חתפנ
תובייחתהו השוב תשוחת ,יודיו ,אטחב הרכה :םה תיארקמה הסיפתה
;הכ-בכ ג 'רי לשמל האר) אטחה תא חונזלו השדח ךרדב גהנתהל
,לארשי ןעמל 'ה תלועפ וניינע יארקמה הלואגה ןויער .(חי אל
םע תרכש תירבהמו ,ומע לע 'ה לש וימחרמו ודסחמ תעבונה
,תולגה ןמ לארשי ץראל הרזח תללוכ וז הלועפ .דוד םעו תובאה
תודחא ,דוד תיבמ הכולמה שודיח ,ןוחטיבו םולש ,ילכלכ עפש
.דועו םעה

רתויב הברה הדימב ב"וש שרושה חוור םיאיבנה ירפס לכ ןיבמ
םאה :איה ונירבדב ררבל שקבנש תירקיעה הלאשה .הימרי רפסב
הלואגה אמש וא ,ולש תידיתעה הלואגל יאנת הווהמ םעה תבושת
?םעה דצמ הבושת הל םדקתש אלב םג אובת אוב

,ןירדהנס ילבב) ארמגב ל"זח רבכ וקלחנ וז הדבכנ הלאשב
:(א"ע חצ - ב"ע זצ

םאו ,ןילאגנ - הבושת ןישוע לארשי םא :רמוא רזעילא 'ר
,הבושת ןישוע ןיא םא :עשוהי 'ר היל רמא .ןילאגנ ןיא - ואל
תושק ויתוריזגש ךלמ ןהל דימעמ ה"בקה אלא ?ןילאגנ ןיא
.בטומל ןריזחמו הבושת ןישוע לארשיו ,ןמהכ

איהשו ,תיחרכה הבושתהש םירובס עשוהי 'ר ןהו רזעילא 'ר ןה
הבושתה תא דימעמ רזעילא 'רש דועב אלא .הלואגה תאיבל תמדוק
הבושתה תא ללוכ עשוהי 'רש ירה ,הלואגל םדוקו יחרכה יאנתכ
[7].הלואגה ךילהת ךותב
.וז הלאשל תודגונמ תובושת יתש םיאצומ ונא הימרי רפסב םג
יאנת איה הבושתהש הפקשהה תא םיאצומ ונא םיבותכ רפסמב
םיתבשהו הבוטל םהילע יניע יתמשו" :לשמל ךכ .םעה תלואגל
םעל יל-ויהו … יתא תעדל בל םהל יתתנו ... תאזה ץראה-לע
.ז-ד דכ) "םבל-לכב ילא ובשי-יכ םיקלאל םהל היהא יכנאו
םירחא םיבותכב ,תאז תמועל .(בכ-וט אל ;טכ םיקרפ םג הוושה
תוצראה-לכמ םצבקמ יננה" :ומכ ,הבושתב תינתומ הלואגה ןיא
"חטבל םיתבשהו הזה םוקמה-לא םיתבשהו … יפאב םש םיתחדה רשא
הריתס ריבסנ דציכ .(גל ;דל-אל אל ;ל םג הוושה ;טל בל)
?וז

[8]:והימרי לש תיאובנה ותנשמב םיבלש רפסמ ןיב ןיחבהל שיש הארנ

םיקיוהי ימי ףוס דע הדוהי ךלמ והישאיל -13ה הנשה ןמ .א
םיקרפב תויוצמה תואובנב .(ס"הפל 598/7 - 627/6) הדוהי ךלמ
,הדוהי ךלמ והישאי ימי ,הארנה לככ ,אוה ןנמזש ,אל-ו ד-ג
.םתלואגל איבתו הבוטל םעה בצמ תא הנשת הבושתהש ענכושמ והימרי
והימרי ,םיטבשה תרשע ילוגל ונווכ ןקלחש ,הלא תואובנב
שמתשמ אוה .'ה ןיבל םניב תירבה יאנת תא םייקל םעה ןמ שרוד
תא ,םעה יאטח תא שיחמהל ידכ ןיאושינה םלועמ םייומידב
שיא חלשי ןה" :תידיימ הבושתב תוציחנה תאו 'הב םתדיגב
אולה ?דוע הילא בושיה רחא-שיאל התיהו ותאמ הכלהו ותשא-תא
"'ה-םאנ ילא בושו םיבר םיער תינז תאו ,איהה ץראה ףנחת ףונח
:וילא םלבקלו םעה יאטחל חולסל ןכומ 'ה ,תאז תורמל .(א ג)
הפוקתמ תואובנב .(בכ ג) "םכיתבושמ הפרא םיבבוש םינב ובוש"
תא ריבעהל הבושתה לש החוכ לע םעה תא דימעמ והימרי ,וז
יוג-לע רבדא עגר" :ח-ז חי קרפב רמאנש יפכ ,הרזגה עור
…ותערמ אוהה יוגה בשו ,דיבאהלו ץותנלו שותנל הכלממ-לעו
[9]."ול תושעל יתבשח רשא הערה-לע יתמחנו
.(ס"הפל 587-597) והיקדצ ימי יהלש דע ןיכיוהי ימימ .ב
.והימרי לש ותשיגב יוניש תוארל ןתינ הלא םינשמ תואובנב
,הבושתל איבנה לש ותאירקל העש אל םעה רשאכ ורמאנ הלא תואובנ
.תוענמנ יתלבכ תוראותמ לבב תולגו םילשורי ןברוח ןכלו
הבושתה תשרפ תא הריכזמה ןושלב והימרי שמתשמ טכ-ו דכ םיקרפב
"םבל-לכב ילא ובשי-יכ םיקלאל םהל היהא יכנאו" :ל םירבדב
יתאצמנו .םכבבל-לכב ינשרדת יכ םתאצמו יתא םתשקבו" ;(ז דכ)
… םיוגה-לכמ םכתא יתצבקו םכתובש-תא יתבשו 'ה-םאנ םכל
ךילהת לע רבדמ איבנה .(די-גי טכ) "םש םכתא יתחדה רשא
,ומצע םע שפנ ןובשח םעה ךורעי םש .לבב תולגב שחרתיש הבושת
ובישי 'ה זאו ,'ה לא ללפתי ,ןוסאה תביסל ומצע תא לאשי
הוושה) תולג תונש םיעבש לש שנועה תפוקת יוציר םותב וצרא לא
.(ב-א ל 'בד
תואובנ ללוכ הבושתה אשונב והימרי לש ותנשמב ןורחאה בלשה .ג
תואובנב .לבב תולגלו ןושארה שדקמה תיב ןברוחל ךומסב ורמאנש
ןיב םיסחיה תעיבקב עירכמ םרוגכ תרכזנ הבושתה ןיא הלא
תראותמ איהו ,יקולאה דסחה ןמ תעבונ הלואגה .םעה ןיבל 'ה
שותנל םהילע יתדקש רשאכ היהו" :'ה לש תידדצ - דח הלועפכ
אל) "'ה-םאנ עטנלו תונבל םהילע דקשא ןכ ערהלו … ץותנלו
טלחומה שואייה לע תודמלמ הלא תואובנ .(במ-אמ בל הוושה ;זכ
חיכוה ןויסינה .םעה תוגהנתהמ עפשות הלואגהש תורשפאה ןמ
.השממתה אל איה ,םעה תוגהנתהב היולת התייה הלואגה רשאכש
תורכיו םעב שדח בל 'ה "ליתשי" ,האוב תא חיטבהל ידכ ,ךכיפל
.םלוע דע תירב םתא
תואובנבש דועב .וז הסיפת לש הנצקה םיאצומ ונא לאקזחי רפסב
לש התלוכיל רשאב תימיטפוא השיג הנשי ןברוחל ומדק רשא
לאקזחי ,ורפסב המחנה תואובנבש ירה ,הרזגה תא עונמל הבושתה
אלא םדאה תמזיב ללכ הרושק הניא הלואגהש ,הסיפתה תא עיצמ
תורשפאה ןמ טלחומ שואיי עבומ ךכב .'ה לש תידעלבה ותלועפ איה
'ה לש ומש שודיק אוה הלואגל עינמה ןכש ,םעה דצמ יונישל
,םישדח שדקמו הכולמ ירדס לע אבנמ לאקזחי ךכל םאתהב .םלועב
חיטבהל תנמ לע .ולשכנש םימייקה םירדסה תא ופילחי רשא
תידדצ-דח הלועפב ךרוצ שי ,תידיתעה הלואגה לש המויק תא
םיליהת שרדמ) שרדמב םג םיאצומ ונא וז הפקשה [10].ה"בקה דצמ
:(ב ,אל
ידי-לעו השמ ידי-לע ונתלאג רבכ אלו :ה"בקה ינפל לארשי ורמא
םידבעושמו ןירזוח ונייה התעו ?םיכלמו םיטפוש ידי-לעו עשוהי
התיהש יפל :ה"בקה םהל רמא .ונלאגנ אל וליאכ השובב ונייהו
,םדא ןב ידי-לע םכיגיהנמ ויהו ,םדו רשב ידי-לע םכתלואג
,אבהל לבא ;העש תלואג םכתלואג ךכיפל ,רבקב רחמו ןאכ םויהש
הלואג םכלאגא ,םייקו יח ינאש ,ימצע ידי-לע םכתא לאוג ינא
.םימלועל תמייקהנורחאל האר ל םירבדב הבושתה תשרפ לש יתורפס חותינל [1]
שולשב יגולואית-יתורפס ןויע - הבישו הבושת" ,שירפ 'ע
,"(9-6 ל ב"הד ;51-46 ח א"למ ;10-1 ל 'בד) תויארקמ תוישרפ
ארקמ ינויע ,(םיכרוע) יתפצ 'יו רופצ 'מ ,רשכ 'ר :ךותב
.148-129 'מע ,(ז"נשת) ד ,תונשרפו
,ה-ד ארקיוב הרפכו החילס ,יודיו לש תודוסי םנשי םנמא [2]
:ואר .הבושתל האירק הלא םיקרפב ןיא ךא ,וכ-ו זט
J. Milgrom, Repentance in the Old Testament, Interpreter's Dictionary
of the Bible Supplementary Volume, Nashville 1976, pp. 736-738.
,רוצילא י"ר ואר עבש-תבו דוד תשרפב הבושתה אשונ לע [3]
:ךותב ,"ונרוד לש תירסומה הכובמהו עבש-תבו דוד תשרפ"
,םייפארגואיג םירקחמ - ארקמב היפוסוירוטסיהו הירוטסיה
;(סופדב) ןג-תמר ,(םירמאמ תפוסא) םייתוגהו םיירוטסיה
,היפרגוירוטסיהב םינויעו הירוטסיהב םירקחמ - דוד תוכלמ ,לאיסרג 'מ
.126-123 'מע
"הבושת" חנומה .ם"חנ ,ש"רד ,ש"קב :םה םיבורק םישרוש [4]
ידי-לע עבטנ "אטחה תביזע ,הטרח ,בטומל הרזח" לש תועמשמב
םילשורי ,תועדו תונומא יקרפ - ל"זח ,ךברוא 'א ואר .ל"זח
ךא ,ארקמב העיפומ םנמא "הבושת" הלימה .408 'מע ,ו"משת
"התמרה ותבשתו" :ל"זח תורפסב תויוצמה הלאמ תונוש היתוארוה
תבושתל" ;הרזח הארנכ איה "הבושת" הלימה תועמשמ ,(זי ז א"מש)
בויאב ;"הנש רובעכ" ושוריפ (וכ כ א"למו א אי ב"מש) "הנשה
לש תועמשמ "הבושת" הלימל שי י ול א"הדבו ול דל ;דל דכ
.הנעמ
ןוכמל יתדות ;הנכהב) ארקמה ןושל רצואב "בוש" ךרעה ואר [5]
ךרעב ןייעל יל ורשפאש לע ,תירבעה ןושלל הקלחמב תואנולימל
.(הז
ברל לבויה רפס ,רשי-ןב 'מ האר "תובש בוש" ףוריצה לע [6]
רשי-ןב תעדל .655-639 'מע ,ב ,ב"נשת םילשורי ,ראיורב יכדרמ
שוריפ יפ-לע .ומע לא 'ה תרזח :איה הז ףוריצ לש ותועמשמ
תועצמאב יוטיב ידיל האבה ,לארשיו 'ה יסחיב היירטמיס הנשי הז
ךדיאמו 'ה לא םעה תרזח תא ןייצמ אוה אסיג דחמ :ב"וש שרושה
.ומע לא 'ה תרזח תא - אסיג
.604-601 'מע ,(4 הרעה ,ליעל) ךברוא 'א ואר וז תקולחמ לע [7]
,חפאק י"ר תרודהמ ;ה קרפ ח רמאמ ,תועדו תונומא) ג"סר
ןוויכו" :וז היגוסב עשוהי 'ר לש ותדמע תא לביק (247 'מע
םיאיבנה תרוסמש אלא …הבושת אלב ונריזחי ,ונבש אלו ןמזה ךראש
הכזנו בושל רחבנ םדי לעש תוקוצמו תורצ ונילע ואוביש הלבק
."העושיל
,ב"משת םילשורי ,ח ,ק"מצנא ,"הבושת" ,גרבנירג 'מ ואר [8]
J. Unterman, From Repentance to Redemption: Jeremiah's ;953-952 םירוט
ןויער" ,רגניול 'י ;Thought in Transition, Sheffield 1987, pp. 176-177
,(ארקמה רקחל הרבחה) לדייז רפס ,"והימרי רפסב הבושתה
.173 'מע ,ב"כשת םילשורי
האובנה ןמ .םיקיוהי ימי הארנכ אוה חי 'רי לש ונמז [9]
,תולגה ןמ לבס אל ןיידעש ,אטוח םע לא רבדמ והימריש הלוע
E.A. Leslie, Jeremiah, New York-Nashville ואר .הענומל ןתינ ןיידע רשאו
.1954. pp. 191 ff.
הנורחאל ואר לאקזחי רפסב הלואגל הבושת ןיב סחיה לע [10]
ויתודמעב םייוניש לש םרוריבל :תירבו הבושת ,תיראש" ,רשכ 'ר
תיב ,"'תימיספ' הדמעל 'תימיטפוא' הדמעמ לאקזחי איבנה לש
רפסבש המחנה תואובנב םג .34-19 'מע ,(ט"נשת) דמ ,ארקמ
תושיג יתש ןנשי (תיסרפה הפוקתה - הארנה לככ ןנמזש) היעשי
םיקרפב תואובנה בור יפל .הלואגל הבושת ןיבש סחיה תלאשל
,"ימע ומחנ ומחנ" :לשמל) הבושתב תינתומ הלואגה ןיא דנ-מ
יאנת איה הבושתה וס-הנ םיקרפב תואובנה יפל וליאו ,(א מ
טנ ,"בקעיב עשפ יבשלו לאוג ןויצל אבו" :לשמל) הלואגל
.174-173 'מע ,(7 הרעה ,ליעל) ןמרטנוא ךכ לע ואר .(כ