ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

460 רפסמ

ב"סשת ,ךליו םיבצנ תושרפ

הלואגה יבלש

יאקרב ריאי ר"ד

םילשורי
ךוצמ יכנא רשא לככ ולקב תעמשו ךיהל-א 'ה דע תבשו
ךיהל-א 'ה בשו …ךשפנ לכבו ךבבל לכב ךינבו התא םויה
'ה ךציפה רשא םימעה לכמ ךצבקו בשו ךמחרו ךתובש תא
.(ג-ב ,ל 'בד) המש ךיהל-א

הנורחאה הלואגל הלא םיקוספ וסחיי הרותה ישרפמו ל"זח
.הלואגה יבלשל רשאב תוקולח תועדהו ,לארשי םע לש

הליחת ,(ה קרפ ינש רשעמ) ימלשוריה דומלתב רמאנה יפל
.חישמה אובי אבה בלשבו שדקמה-תיב הנביי

םדקי שדקמה-תיב ןינבל ,(הצ הווצמ) ךוניחה רפס יפל
.ותמדא לע בשי םעה בור ופוסבש תויולג ץוביק לש בלש

אובת ןושארה בלשב יכ ןעוט ן"רה תא טטצמה לאנברבא
ץוביק היהי ינשה בלשב ,םייוגה ברקב לארשיל החוור
.הריחבה תיב םקוי ישילשה בלשב קרו תויולג

,(1817-1893 ,ןילרב הדוהי יבצ ילתפנ) ןי'זולוומ ב"יצנה
יבלש תא ל"נה םיקוספל ושוריפב ראתמ ,"רבד קמעה" לעב
ירקיעב דקמתנ ןלהלו ,תירוקמו תטרופמ הרוצב הלואגה
תוררועתה היהת ןושארה בלשב ,ותעדל .ויתונויערו וירבד
רחאל תולודגה תומואה ךותב םיבשויה לארשי-ינב ברקב
תוררועתהה ."ךובהאיש םלועה תומוא בלב ('ה) ןתיש"
ךצבקו'" .הצרא הילע לש הפנע העונת היהתש ךכב אטבתת
בושי ,םייוגה ןמ הלוגה רקיע בושיש רחא ,'םימעה לכמ
ונייהד ,"טעמ טעמ המש 'ה ךציפה רשא םימעה ןמ ץבקל 'ה
:בתוכו ב"יצנה ךישממו .רתוי םינטקה תוצראהו םימעהמ םג


ךל ףלאה' קוספה לע םירישה ריש לע 'יפב ן"במרה כ"כו
י"ע תויולג ץובק תצק היהי הלחתמש ,(בי ,ח) 'המלש
בשו' ביתכדכ תינש ודי 'ה ףיסוי כ"חאו ,תויכלמה ןוישר
,וז החיק והמ ונעדי אל .'ךחקי םשמו' .'וגו 'ךצבקו
םיולל חקא םהמ םגו' (אכ ,וס) שריפו איבנה היעשי אבו
רקיע םש ןיאש תומוקמבד בג לע ףא ,שוריפ .''ה רמא
ךרע יתוחפ המה םש אצמנה טעמה וליפאו ,לארשי בושי
םניאו ךכ לכ הנוהכ סחי םהל ןיא םגו ,הרות יטועמו
םהמ םג םוקמ לכמד רמא ז"ע ,שדקמה תיבב תרשל םיואר
ק"מהבב תרשל םיוארה ליח ישנא םהב ... היהיש ,'וגו חקא
.הנוהכ תקזח לע םדימעהלו

"ךצבקו בש"ו בותכה ויפלו ,ן"במרה ירבד תא טטצמ ב"יצנה
בלשב רשאכ ,תויולגה ץוביקב םג םינוש םיבלש לע זמרמ
םניאו הרות יעדוי םניאש םידוהי םג הצרא ואובי ינשה
.'לארשי ךמע' אלא ,סוחי ילעב

הבהאל ךערז בבל תאו ךבבל תא ךיהל-א 'ה למו" קוספב
,(ו ,ל) "ךייח ןעמל ךשפנ לכו ךבבל לכב ךיהל-א 'ה-תא
:רמואו ב"יצנה קיידמ

יתייהו ,י"אל אבש רודב רבדמ רשאב ,'ךערז בבל תאו'
רשאכ ,םערז אלו וז הלעמב היהי רודה ותוא קרש רמוא
הדיתעה הלואגב ויהיש חיטבמ ה"שמ ,עשוהי ימיב היה ןכ
רשאבו ... ,''וגו 'ה תא הבהאל' .ךערז בבלו ךבבל םיוש
וניא 'ה תבהאב ומצע קבדמש ימ 'יפא ל"וחב ונתויהב
עיפוהל ונמע קבדתמ ה"בקה ןיאש םושמ ,תומילשב הגישמ
.שדוקה חור ונילע

לוכי הלוגב רגה ידוהי ןיא :םיזעונ ב"יצנה לש וירבד
,ושפנ לכב ץמאתיש תורמל 'ה תבהא לש הובגה בלשל עיגהל
!לארשי-ץראל ץוחמ ונתויהב "ונמע קבדתמ" וניא 'הש םושמ תאזו

ונרישכהל ידכ הלואגה תעב ונבבל תא לומל 'ה ךירצ ןכל
בלשב .הצרא ונאוב םע הנוכנה 'ה תבהאל םילגוסמ תויהל
"םדובכ תא לארשי וגישי"ש רחאל ,הלואגה לש ןורחאה
תוירזכאה ישעמ לכ לע םימעה לכמ ה"בקה ערפי ,עוגפה
.לארשיב וגהנש

וצבקתיו י"אל ואוביש רחא ,''וגו הלאה תולאה לכ תא ןתנו'
העש התואב ופדרש תומואה ה"בקה שונעי זא ,םימעה לכמ
כ"חאו םדובכ תא לארשי וגישי הלחתמ ירה ..לארשי תא
."שנעהל םיוארה ושנעי

םינושארה םיבלשל ,ל-אל הדות וניכזש ןוויכמ ,ךכיפל
םייוגה תוצראמ ןה ץבקתמ לחה לארשי םעו ,הלואגה לש
רתונ אל ,רתסהב םתצקו רתיהב םתצק ,םימעה תוצראמ ןהו
הלואגה יבלש תא ףא תוארל הכזנש תווקלו ללפתהל אלא ונל
.ונימיב הרהמב םיאבה