ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

203 רפסמ

ז"נשת ,ךליו-םיבצנ תושרפ

ח"נשת ,הנשה שארו

להקה תווצמ

יקסמד ןרהא 'פורפ

לארשי תודלותל הקלחמה,תילארשיה הנומאה תא ונייפאש תודוסי םינומט (ל-טכ 'בד) םיבצנ תשרפב
םיאצומ ונא (אל 'בד) ךליו תשרפב .הבושתה תויזכרמו תירבה ןויער םהב
.םיברב המוסרפ ידי-לע הרותה תחצנהל ונבר השמ לש ותוסחייתה תא

לע ומוסרפו ןוראב ותרימש ,תירבה לש חסונה תעיבק םצעש ,ןייצל יואר
גהנממ ונל םיעודיש םירבד םה ,ונתשרפב ראותמש יפכ ,םיברב ותאירק ידי
ןומגה ןיב תירבה חסונ .ןומדקה חרזמב תונידמ ןיב תוילאסו תותירב
ינפב ארקוה טסקטה .םתארי לספ דיל הביתב חנוה (לאסו) לפשל (ןודאה)
יחוורמב םימעפל ,הנש יצח לכ םימעפל :תופוכת םיתעל וירשו לאסוה ךלמה
.המודכו םייתנש לכ ןוגכ ,רתוי םילודג ןמז

תשמשמ ,'להקה' תווצמ איה אלה ,םיברב תירבה חסונ תאירק ,ךכמ לידבהל
.םיברה רובע ינרות ךוניחל םיתע תעיבקל הירוטסיהב הנושארה המגודכ
ףסאנו ולש ןותבשה תנש תא םייסמ םעה רשאכ ,הטימשה תנש םותב העבקנ איה
םירבד רפס ךותמ וארק ,ל"זח יפל .הרותה תאירק תא עומשל שדקמה לא
תורפס יעטק תעמשה לש העפותל ןומדקה חרזמה לכב המגוד ןיא .ןיגוריסל
תושעל ורמשו ...ואריו ודמלי ןעמלו ועמשי ןועמל" תיכוניח הרטמל תיתד
.(בי אל) "תאזה הרותה ירבד לכ תא

,דבלב רפס יעדויל וא םינהוכל קר אל תדעוימ וז הווצמ ,ךכ לע ףסונ
םישנהו םישנאה םעה תא להקה" - ןימו דמעמ לדבה אלל בחרה רוביצל אלא
.(בי םש םש) "...ךירעשב רשא ךרגו ףטהו

תעדות לע וז הווצמ לש העפשהה תדימ התייה המ ,לואשלו רהרהל רשפא
,התוא וניבה המכ םכותמ המכו ,האירקה תא ועמש ןכא םישנא המכ ?םעה
?םינש עבשל תחא ועמשש תוישרפה תא ורכז המכו

להקה תווצמ תוחתפתהל תודע ונל שי לבא ,וללה תולאשל תובושת ונל ןיא
:הלא תוחתפתה ינוויכ ןלהל .רתויב בושח יכוניח ילכל התכיפה ידכ דע

,ס"הנפל 443 תנשב הארנכ ,לבבמ רפוסה ארזע הלע רשאכ ,ןויצ תביש ימיב
אוה .(י ז 'זע) "טפשמו קח לארשיב דמללו ,תשעלו 'ה תרות תא שורדל"
יגיגחה דמעמה .בחרה רוביצל הרותה תא ליחנהל םגדכ 'להקה' תווצמב רחב
,הנשה שארב ונייה ,יעיבשה שדוחל דחאב אלא ,תוכוסה גחב אל שחרתה הזה
בוחרה לא" :היה הפסאה םוקמ .(בי-א ח 'מחנ) ותיילע ירחא םיישדוח
.םישנה תרזע שמשת ינש תיב ימי ףוסבש הבחרב רמולכ ,"םימה רעש ינפל רשא

לש ורואיתב תאצמנ הז דמעמל לדומה איה 'להקה' תווצמש הרורבה היארה
'מחנ) "עמשל ןיבמ לכו השא דעו שיאמ להקה ינפל" :םילימב חתופה ארזע
האירקה ירבד תעמשהב תוינכטה תויעבל עדומ ארזעש םיאצומ ונא .(ב ח
ואריש ידכ "רבדל ושע רשא ץע לדגמ לע" דמוע אוה :רוביצה ברקב םתנבהבו
גהנמכ ,הרותה תא היבגמ אוה ;בטיה ותוא עומשל ולכויו םיפסאנה לכ ותוא
ןכות תא עומשל רוביצה תא ןימזמש ילמס טקא ,התאירק ינפל חרזמה תודע
לכ לעו ,(ו ח) הרותה תאירק לע ךרבמ אוה כ"חא .חותפ רפס אוהש רפסה
- היווחתשהבו הדיקב ,דיה תמרהב ,הדימעב :ףתתשמו ביגמ םעה הלועפ
.שממ לש תופתתשה

ןווגמ ,הנוש ךוניח ילעב םישנא ויה רוביצה ברקבש ,בטיה עדי ארזע
דחוימבו ,תירבע וניבה אלו ,לבבמ בורקמ ולעש הלא ויה יאדוב .לבגומו
ארזע הנימ ,תויכוניחה תויעבה םע דדומתהל ידכ .הרותה לש תירבעה
רפסב וארקיו" :תונשרפבו םוגרתב וקסע רשא ,"םיניבמ" םירומ לש תווצ
םוכיסב .(ח םש םש) "ארקמב וניביו ,לכש םושו שרפמ םיקולאה תרותב
בגא .("ארקמב וניביו") הרות םעה תא דמלל וחילצה םהש ןייצמ ארזע
הרותה תאירק" - "ארקמ" הלימל השדח תועמשמ ןאכ שדיח ארזעש ,ןייצל שי
."שודקה רפסב

תאירק לש םגדל ,םינש עבשב םעפ העבקנש ,'להקה' תווצמ תא םשיי הז דמעמ
,תבש ןוגכ ,שדוק יארקמ" וארקנש םימי ,תוסנכתהה ימי לכב תיבמופ הרות
ינפל הרותה תא איבהל וז תיטרקומד הייטנל ךשמהכ .םיגחהו הנשה שאר
,קושה ימיב הרותה תאירק תא עבק ארזעש ,ונודמיל ל"זח בחרה רוביצה
לוח ימיב רוביצב הארקנ הרותהש ךכ ידי לע .עובשב 'הו 'ב ימיב רמולכ
יכוניח ילכל הכפהו הלש תינושארה תלבגומה תרגסמהמ 'להקה תווצמ האצי
תלהק השרומ" ,םעה לכ לש סכנל הרותה התשענ ודי-לעש ,הנושאר הגרדממ
."בקעי

עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה