ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

514 רפסמ

ג"סשת ,ךליו-םיבצנ תשרפ

םייחב תרחבו

זועמ-רב הנוי


ך"נתל הקלחמה
"רתכ"ה תולודג תוארקמ לעפמו
'םיבצנ' תשרפב לארשי םעל השמ לש תונורחאה ויתוארוה
ןושארה םדא רופיסל ןניינעבו ןנושלב ונתוא תוריזחמ
:(כ-וט:ל) רמאנ ונתשרפב .תעדה ץעו

תומה תאו בוטה תאו םייחה תא םויה ךינפל יתתנ האר
...ךיהל-א 'ה תא הבהאל םויה ךוצמ יכנא רשא .ערה תאו
המש אב התא רשא ץראב ךיהל-א 'ה ךכרבו תיברו תייחו
םויה םכל יתדגה ... עמשת אלו ךבבל הנפי םאו .התשרל
םייחה ...המדאה לע םימי ןכיראת אל ןודבאת דבא יכ
ןעמל םייחב תרחבו הללקהו הכרבה ךינפל יתתנ תומהו
לע תבשל ךימי ךראו ךייח אוה יכ ...ךערזו התא היחת
.המדאה

:(זי-זט ,ט :ב 'רב) רמאנ ןושארה םדא רופיסב

בוטו הארמל דמחנ ץע לכ המדאה ןמ םיהל-א 'ה חמציו
וציו .ערו בוט תעדה ץעו ןגה ךותב םייחה ץעו לכאמל
ץעמו .לכאת לכא ןגה ץע לכמ רמאל םדאה לע םיהל-א 'ה
תומ ונממ ךלכא םויב יכ ונממ לכאת אל ערו בוט תעדה
.תומת

תונויערו תויזכרמ םילימ הארמ םיעטקה ינשב תוננובתה
רופיסב) הללקו הכרב ,תומו םייח ,ערו בוט :םיליבקמ
ןויער .(ללוכה רופיסב םדאל הללקו הכרב ורכזנ ןדע ןג
םדאל היינפה םצעב אטבתמו ,ליבקמ אוה ףא הריחבה שפוח
םשכ ,ורחבי ךרד וזיאב טילחהל םדיב שיש ימכ המואלו
הכרב שי ,הנוכנ הריחבה םא :הלופכה האצותה הליבקמש
שוריג שי ,היוגש הריחבה םאו ,ערזב יובירו המדאה לוביב
םדאה ייח לע דימתמ לצ ליטמש תוומה םויאו הבוטה ץראהמ
:תידוסי הלבקה תמייק םירופיסה לולכמב ,הזל רבעמ .המואהו
ןגב ותחנהו ותריצי רחאל ןושארה םדאל המוד ריעצה םעה
תויאמצעה םהיתועיספ תא עוספל םידמוע הזה םעה ינבו ,ןדע
וריצי-ונב תא חלוש גאודה באה םירקמה ינשב .תונושארה
תולשכמה ינפב דומעל ול ורזעיש תורהזאו תויחנה םע ךרדל
.תויופצה

ןה תוישרפה יתש ןיבש ברה ןוימדהו הלבקהה לשב
ןתינ ךכ :תומימע לש תומוקמב וז תא וז שרפל תויושע
,"לכאת לכא ןגה ץע לכמ" ,םדאל םיקולא ירבד תא ןיבהל
הבוט הצעכ םג אלא ,םיצע םתואמ לוכאל תושר ןתמכ קר אל
םעל הארוהה תאז השועש יפכ ,הנוכנה ךרדב ונווכל האבש
התא היחת ןעמל םייחב תרחבו" :רמאמה תרתוכב תגצומה
תורמאנה ,"ךערזו התא היחת ןעמל" םילימל םג ."ךערזו
,ןושארה םדא רופיסב הרורב הליבקמ שי ,םעל שרופמב
הליכאמ ענמייו ןגה יצעמ לכאי םא :הרמאנ אל יכ ףא
וכופיהבש יפכ ,וערז לכלו ול םייחב הכזי ,תעדה ץעמ
.ויאצאצלו ול תוומ ליחנה ,השעמ לש

יוויצה לע רובעל םיאטוחה םיתפתמ הבש ךרדב םג
ויתורהזא תורמל יכ םיענכתשמ םה :ןוימד שי יקולאה
שחנה רמאיו" :רמאנכ ,הער םהל הנואת אל םיקולא לש
םכלכא םויב יכ םיהל-א עדי יכ .ןותמת תומ אל השאה לא
"ערו בוט יעדי םיהל-אכ םתייהו םכיניע וחקפנו ונממ
הלאה ירבד תא ועמשב היהו" :ונתשרפבו ,(ד-ג :ג 'רב)
יבל תוררשב יכ יל היהי םולש רמאל ובבלב ךרבתהו תאזה
.(חי:טכ) "ךלא

ןעמל" תאז השוע אוהש רמאנ הלאה רפמ לע ,ףסונב
שרפתנ הז רורב אל יומידו ,(םש) "האמצה תא הורה תופס
תלמש ,יתעד יפלו" :האבה ךרדב ארזע ןב םהרבא יבר י"ע
:ל 'שי) 'תאטח תופס' ומכ ,'תפסות' ןושל - "תופס"
תורירשב ךלא'ש י"פעא ,'יל היהי םולש' :םעטהו .(א
דיחי ינאו ,םיבר םה יכ ,היחא םיקידצה תקדצב יכ ,'יבל
[1]."אטוח

עודמ הלאשל תמלוה הבושת אוה הז שוריפ הנהו
ונממ תתל החרטו תעדה ץע ירפ תליכאב הוח הקפתסה אל
יוויצה לע רבועה םירקמה ינשב :רמולכ [2].השיאל םג
םא ,ענמית וילע אובל היופצה תונערופהש בשוח יקולאה
ןטקת ךכ ,םרפסמ לדגיש לככו ,םירחא לע םג םייאת איה
לוקש ולש חוורה ןיידע ,שנעיי םא םגו .שנעייש תוריבסה
תורירשב גוהנל תוריחה ןמ םייתניב הנהנ עשרה :דספהה דגנכ
"םיניעל הואת" אוה רשא ירפל התקושת תא תאלממ הוחו ,ובל
[3]."ליכשהל דמחנ"ו

םוקימל בותכה תוסחייתה תא הריהבמ תפסונ הלבקה
הנושארה םעפב םדיקפת רכזנשכ ,הללקהו הכרבה תשרפב םירהה
אובמ ךרד ירחא ןדריה רבעב המה אלה" :(ל-טכ :אי 'בד)
ינולא לצא לגלגה לומ הברעב בשיה ינענכה ץראב שמשה
לארשי ינבש ידכ האב אל םירהה םוקמ ןויצב הדפקהה ."הרמ
תזמורמ הרימא ןאכ שיש שרפל רתוי הארנ [4].םתוא והזי
ןדע ןגל םדקמ ןכשיו םדאה תא שרגיו" :תישארבב רמאנל
"םייחה ץע ךרד תא רמשל תכפהתמה ברחה טהל תאו םיברכה תא
,םדקה לא ברעמה ןמ םדאה שרוג ןדע ןג רופיסב .(דכ :ג)
ירחא" לא חרזמה ןמ םיאב לארשי ינב התעו ,חרזמה ונייה
איה לארשי ץרא :רמולכ .ברעמה ונייה ,"שמשה אובמ ךרד
.וילא רוזחל לארשי ינב םידמוע התעו ףסכנה ןדעה ןג


,ץראל הסינכה םע לביעו םיזירג ינפל םעה תדמעה
- "םייחב תרחבו" :םעל תנתינש היחנהב בטיה תבלתשמ
תפיחד איה ימואלה ןדעה ןג לא םינפה תיינפה םצע ,רמולכ
חוכמ .םייחבו בוטב תוכזל ול רשפאל ,יוצרה ןוויכב םעה
םדאה תדמעה םגש רמול ןתינ ,וניארש תוברה תוליבקמה
.ןושארה ובצמ לא הרזחל ףואשל ונווכל האב ןדע ןג ירעשב
,ךרדה ירומ םה לביעו םיזירג םירההו ןדע ןגב םיבורכה
[5].םמוקימ תא תוישרפה יתשב ןייצל הרותל בושח היה ךכ םושמו


אוה ףא ,ל"זח תונשרפב הללקהו הכרבה סקטמ עטק
הטוס הנשמ) תעדה ץע רופיסל ןוימדה עקר לע רתוי רבתסמ
:(ה ,ז

ואבו ןדריה תא לארשי ורבעש ןויכ ?דציכ תוללקו תוכרב
שארל ולע םיטבש השש ...לביע רה לאו םיזירג רה לא
םינהכהו ,לביע רה שארל ולע םיטבש הששו םיזירג רה
ןיפיקמ םינהכה ,עצמאב הטמל םידמוע ןוראהו םיולהו
[6],ןאכמו ןאכמ לארשי לכו םינהכה תא םיולהו ןוראה תא
הזמ םידמע ויטפשו םירטשו וינקזו לארשי לכו' :רמאנש
יפלכ םהינפ וכפה .(גל :ח 'והי) 'וגו 'ןוראל הזמו
לספ השעי אל רשא שיאה ךורב' :הכרבב וחתפו םיזירג רה
יפלכ םהינפ וכפה ,"ןמא" ןינוע ולאו ולאו ,'הכסמו
"הכסמו לספ השעי רשא שיאה רורא" :הללקב וחתפו לביע רה
ןירמוגש דע ,"ןמא" ןינוע ולאו ולאו ,(וט :זכ 'בד)
.תוללקו תוכרב

העיפומ הניא םירהה ינש ןוויכל בושו ךולה שארה תיינפה
האר) דבלב תוללק עימשהל םעל רמאנ ןכש ,םיבותכה טשפב
תוללקו תוכרב עימשהל שיש ןבומכ רמאנ אלו ,(זכ 'בד
תכפהתמה ברחה תעונת ךכב תלמוסמש ןכתיי ךא ,ןיגוריסל
.םיבורכה ינש ןיב

ןה אלא ,תוירקמ ןניא הארנכ וללה תולבקהה לכ
רשא תא ןקתל :לארשי םעל דעונש דיקפתה לע דמלל תואב
קוספ לטנ ןכלו ,ן"במר םג שרפמ ךכ .ישונאה ןימה לקלק
תושונאה ללכ לע וביחרהו לארשי םע לע ונתשרפב רמאנה
:(ו :ל 'בד)

ןינע םיבותכה ןמ הארנו ... 'ךבבל תא ךיהל-א 'ה למו'
תושעל םדאה דיב תושר התיה האירבה ןמזמ יכ ,רמואש הז
היהיש ידכ ,ןכ הרותה ןמז לכו ,עשר וא קידצ ונוצרכ
תומיל לבא .ערב םתוצרב שנועו בוטב םתריחבב תוכז םהל
בלה םהל הואתי אל ,עבט םהל בוטב הריחבה היהת חישמה
תרכזנה 'הלימ'ה איהו .ללכ וב ץופחי אלו יואר וניאש המל
אוה 'בלה לומ'ו ,בלל 'הלרע' הואתהו הדמחה יכ ,ןאכ
רשאל אוהה ןמזב םדאה בושיו .הואתי אלו דומחי אלש
המ ועבטב השוע היהש ,ןושארה םדא לש ואטח םדוק היה
.וכפהו רבד ונוצרב ול היה אלו תושעל יוארש


ןב ןבואר ברה ,ירומ יבא תמשנ יוליעל שדקומ רמאמה *
.ה"בצנת .ג"סשת לולא ד"יב ע"בלנש ,ןהכה דדוע

תרדסב םירבד רפסל שוריפב קוספה שרפתנ הזל המודב[1]
לת ,חמצ ןהכ 'דו דלפניו 'מ :םיכרוע) 'ך"נתה םלוע'
שושחל הביס ול ןיאש רובס עשרה" :(218 'מע ,1994 ביבא
אליממ היהי אוה ,ץראה לע ןברוח אובי םא ירהש ,ולרוגל
םיקידצה ןהו ('האמצה') םיעשרה ןה וב ופסייו יללכ ןוסא
."וישעממ תונהיל עשרה לכוי םיתניבו ,('הורה')
תישארב) התוגהנתהו הוח לש היעינמ תא שרדמה שריפ ךכו [2]
המע השיאל םג ןתתו לכאתו וירפמ חקתו'" :(ה ,טי הבר
ינאש רובס התא המ :היל הרמא ... - (ו :ג 'רב) 'לכאיו
'שמשה תחת שדח לכ ןיא' !?ךל תארבנ תרחא הוחו התמ
!?סילטה ךל בשוי התאו התמ ינא אמש וא ;(ט :א 'הק)
ךשמהבו .(חי:המ 'שי) 'הרצי תבשל הארב והת אל' -
הוחש :יוביר ןושלכ (ו :ג 'רב) "םג" הלימה תשרפתמ
.תופועה תאו היחה תאו המהבה תא הליכאה
הוח ןיבל ונתשרפב עשרה ןיב ינורקעה ןוימדה תא [3]
םכיניע ירחאו םכבבל ירחא ורותת אלו" הרהזאה הפי תאטבמ
ירחא ךלוה אוה - (טל:וט 'מב) "םהירחא םינז םתא רשא
:יול יבר רמא :םימכח ורמאש ומכ ,היניע ירחא איהו ובל
,ה ,א תוכרב 'שורי) 'האטחד ירוסרס ןירת אניעו אביל
.([ג ,ג]
יפל בושיי םיהזמ ללכ ךרדבו ,םיטלוב םמצע םירהה [4]
ןכיה עדוי וניאש ימ :ךפהל אלו ,טלוב יפרגופוט ןמיס
יסכר תא אוצמל לכוי אל ,הרומ ינולא ןכיהו לגלגה
לארשי םע תסינכבש חינהל ריבס ןכ ומכ .םישקובמה םירהה
תבשויה םכש תא רתאל טושפ רתוי היה ,ונימיבכ ,ץראל
.התרזעב םמוקימ תא ןייצלו ,םירהה תולגרמל
סחייתהו ,תימדנש יפכ תינכפהמ הכ הניא תאזכ הנבה [5]
לש תיפוסוליפה תונשרפה" :ובתכב גרבנזור םולש הילא
םיבורכהש םיבשוח ונחנא .וז הדוקנב העיתפמ םיניבה ימי
ךא ,וילא עיגנ אל ונחנאש ידכ םייחה ץע לע םירמוש
ונחנאש ידכ םייחה ץע ךרד תא םירמוש םיבורכהש ושריפ םה
הטיסרבינוא ,תידוהיה תוגהב ערו בוט ."םהילא עיגנ ןכא
.51 'מע ,ה"משת ביבא לת ,תרדושמ
םיזירג רה לע דמוע םעהש רמאנ םנמא גי-בי:זכ 'בדב [6]
ןג רופיסל הלבקההו ,ריבס רבדה ןיא ךא ,לביע רה לעו
תולגרמל דמע םעה בורש ל"זח תונשרפ תא תקזחמ ןדעה
ינש ןיב םעה לש ותדימע .גל :ח 'והיב בותככ םירהה
תדימעל המוד ,תומהו םייחה ,הללקה רהו הכרבה רה ,םירהה
:תויורשפאה יתש הוושב תועצומ וינפלשכ ,ןדע ןג ךותב םדאה
שוריפ ,תומל איבמש ץעהמ קחרתי םא .תומה ץעו םייחה ץע
לכ םע "ןגה ךותב" אצמנה םייחה ץעב רחוב אוהש רבדה
.ול ורתוהש םיצעה ראש