ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

דוסי ידומילמ

149 רפסמ

ו"נשת ,ךליו-םיבצינ תשרפ

הרזגה לעו הבושתה לע

בוטה תאו םייחה תא םויה ךינפל יתתנ האר" :םיארוק ונא םיבצנ תשרפב
ץראה תאו םימשה תא םויה םכב יתדיעה" ;[וט ל 'בד] "ערה תאו תומה תאו
התא היחת ןעמל םייחב תרחבו הללקהו הכרבה ךינפל יתתנ תומהו םייחה
                        .[טי םש םש] "ךערזו

ןיבש סחיה תלאש איה - תישונאה הבשחמב תוכובסהו תושקה תויעבה תחא
תמועל "םזינימרטד" תינכט ןושלב וא ;"הנותנ תושרה" ןיבל "יופצ לכה"
קדצה ,החגשהה גשומל תוכלשה הל שי וז היעב ,ןכש ."םזינימרטדניא"
תרותב תורשפאהו תויתביסה יגשומל ;תיתדה תוגהב שנועהו לומגה ,יהולאה
השינעהו תוירחאה יגשומלו הקיתאב תלוכיהו בויחה יגשומל ;תואיצמה
                          .םיטפשמה תרותב

העדות שי םדאל יכ העמשמ (םזינימרטדניא) "הנותנ תושרה" ,דחא דצמ
יכו ,תעד לוקיש ול שיש ,תישפוח הריחב ול שיש תימינפ היווח וא תימינפ
וב םייוצמה םיאנת וא םיעוריא ,םיבצמ םה תינוצרה ותוגהנתה לש הימרוג
,ויתוטלחהב ,ויתוריחבב ,ותעד לוקישב  ,ונוצר תולועפב ,רמולכ ,ומצע
                         .'וכו ויתוקושתב

ןויסינ לע תתתשומה היווח איה ףאש ,(םזינימרטד) "יופצ לכה" ינש דצמ
ןיאמ תוארל הסנמו רקוח ינא שער עמוש ינא רשאכ ,לשמל .ישונאה םייחה
ןיאו םוקמ םושמ אב אלש ימתס שער הז היה יכ םלועל חינמ יניא .אב אוה
;הביס תמייק ,ללכה ןמ אצוי אלל ,רבד לכל יכ ,עמשמ .םרוג םוש וירחאמ
המכ לש וא הביס לש האצות אוה - הביס לכ תוברל - רבד לכ ,ונייהד
םרוג ידי לע םיענומ ,םדאה לש  השעמ לכו הבשחמ לכש ןאכמו .תוביס
                          .והשלכ ינוציח

:עודיה ורמאמב אביקע 'ר גיצה םזינימרטדניאו םזינימרטד ןיב המלידה תא
,הז רמאמל ונתינ םיבר םישוריפ .[וט ג תובא] "הנותנ תושרהו יופצ לכה"
,ךברוא א"א ויתובקעבו ,ארונטרב  .יעמשמ בר "יופצ" יוטיבהש םושמ
ירדחב השוע םדאש המ לכ" האור 'ה ,רמולכ ,(seen) הארנ לכה :ושריפ
תררועתמ זאו - (foreseen) שארמ  הארנ לכה :ושריפ םירחא ."םירדח
?ה"בקל שארמ יולגו עודי לכה רשאכ תישפוח הריחב ןכתית דציכ :הלאשה
לע תוחיש" ורפסב) ץיבוביל והיעשי ידי לע עצוהש ,ישילש שוריפ יפל
,הזה שוריפה יפל .(destined) שארמ רזגנ לכה יכ הנווכה ,("תובא יקרפ
גיצהל קר אלא ,חינהל לבוקמש יפכ ,היעבה תא רותפל ןווכתנ אל אביקע 'ר
הנובתה לש היתולבגמו העבט םצע ללגב יכ ,רובס אוה .היעבה םצע תא
תעדל ,תאזמ הרתי .ללכ הנודנה היעבה תא רותפל תלגוסמ איה ןיא תישונאה
תא וז תורתוסה תומגידרפ יתש ךותמ שרפתהל תנתינ הפוג הרותה 'ץיבוביל
              .תטלחומ תויתביסו טלחומ הריחב שפוח :וז

ןיבש הריתסה ןורתפב תונולשכה תודלות תא םכינפל גיצהל יתעדב ןיא
םלואו ,["הנותנ תושרה"] םזינימרטדניאו  ["יופצ לכה"] םזינימרטד
םגו םיבר םינימאמ ברקב םיצופנה םיסותימה דחא תא שרושהמ רוקעל ינוצרב
הריחבב תדדצמה הדיחא הדמע הגיצמ הימרז לכ לע תודהיה וליאכ םיבוט
תועד יגוה ומק תידוהיה הבשחמה  תודלות ברקב .םדאה לש תישפוח
קר םכותמ ןייצא .ףורצ םזינימרטד לש הדמעב וקיזחהש םייסקודותרוא
דחא ,שקשרק יאדסח 'ר אוה ףוסוליפה .יאקיטסימו ףוסוליפ - םיינש
אוה יאקיטסימהו ,"םשה רוא" ורפסב ,םייניבה ימיב םיפוסוליפה ילודגמ
יברה לש לודגה ודימלת היהש ימ ,אציבזיאמ ר"ומדאה ףסוי יכדרמ 'ר
                    ."חולישה ימ" ורפסב ,קצוקמ

םזינימרטדה תדמע תא לבקל הנומאה ישנא לע תושקמה תולודגה תולשכמה תחא
,תיגולוכיספו תיגול הליבומ תיטסינימטרד הדמע יכ החנהה איה ףורצה
,החנהה ךותמ תעבונה תיביספ הדמעל ,רמולכ ;םזילטפל ,ענמנ-יתלב ןפואבו
איה וז החנה ,רבד לש ותימאל .םדא יצמאמ אוש ,שארמ רזגנ לוכה םאש
םויקל סחיב תויביספל חרכהב הליבומ הניא תיטסינימרטד הדמע .היוגש
הקיתאה" ורפסב .יתד םזיביטקאל ליבוהל הלוכי איה ,אברדא .תווצמו הרות
וקיזחהש ,םיטסיניולקה יכ ,רבו סקמ הארה "םזילטיפקה חורו תיטנטסטורפה
םושמ אקווד ,לועפל םהילע יכ ונימאהו ובשח ,המודקה הריזגה תרותב
הניחבמ ליבוהל לוכי םזינימרטד ,רחא ןושל .ןכ תושעל םהילע רזגנש
        .תווצמו הרות םויקב יתד םזיביטקאל אקווד תיגולוכיספ

תיטסינימרטדה הפקשהה תא לבקל הנומאה ישנא לע השקמה תפסונ הלשכמ
םהל השק .הבושתב הרזחה ןורקיע ןיבל םזינימרטד ןיבש סחיה תייעב איה
תכרעמ ךותמ םג רזגיהל הלוכי  הבושתב הרזחה יכ ,הדמעה תא לבקל
םתדמע תא םיססבמ םה .תישפוח הריחב הב ןיאש תכרעמ ירק ,תיטסינימרטד
הבושתב הרזח ןיב ם"במרה השועש  [הרואכל] יחרכהה רשקה לע רתיה ןיב
                          .תישפוח הריחבו

הבושתב הרזח יכ ,הדמעה תא עדמה רפסבש הבושת תוכלהב גיצמ ם"במרה
              :תיטסינימרטדניא תכרעמ היבו הינמ החינמ

תושרה קידצ תויהלו הבוט ךרדל ומצע תוטהל הצר םא הנותנ םדא לכל תושר"
רפס] "ודיב תושרה עשר תויהלו הער ךרדל ומצע תוטהל הצר םאו ,ודיב
ונתעדמו ונידיב ונתושרו ליאוה" [א הכלה ה קרפ ,הבושת תוכלה ,עדמה
התע תושרהש ונעשר בוזעלו הבושתב רוזחל ונל יואר ,תוערה לכ ונישע
הבושנו הרוקחנו וניכרד השפחנ [מ  ג הכיא] וירחא בותכש אוה ונידיב
ונראבש ומכ ,ול הנותנ םדא לכ תושרו ליאוה" .[ב הכלה ,םש ,םש] "'וגו
           .[א הכלה ז קרפ ,םש] "הבושת תושעל םדא לדתשי –

הדמעב קיזחה ןכאש תואדו ןיא ,ומצע ם"במרל סחיב וליפא ,םלואו
הרומ" יפוסוליפה ורפסב יכ ,םירבוס םירקוחהמ קלח .תיטסינימרטדניא
       :יגולוטנוא םזינימרטד לש הדמעב ם"במרה קיזחה "םיכובנה

השדח הבורק הבס יתלבמ ול רשפא יא שדחמ רבד לכש דאמ אוה ראבמ"
– רבד לכל הנושארה הבסל הז עיגיש דע ןכו ,הבס – איהה הבסל ,ותוא
 .[ח"מ קרפ ,'ב קלח ,םיכובנה הרומ] "ותריחבו הולאה ןוצר רמול ינוצר

,תיממע הדמע איה הבושת תוכלהב גיצמ ם"במרהש הדמעה ,וז הפקשה יפל
תיפוסוליפה ותדמע תא תפקשמ הניאו ,םייטקדיד םיעינמ ךותמ תעבונה
                             .תיתימאה

תגציימ  ם"במרה לש ותדמע יכ  הצופנה החנהה תא לבקנ םא ףאו
הבשחמה תודלותב הדיחיה הדמעה וניא םזינימרטדניאהש ירה םזינימרטדניא
תעב תיטסינימרטדה הדמעל םיפתוש ויה םיבר םיגוה קפס אלל .תידוהיה
.וז הדמעל הבורב התיה הטונ תודיסחה תבשחמ ףאו ,םייניבה ימיב הקיתעה
,ןעטש אציבזיאמ ר"ומדאה ףסוי יכדרמ 'ר אוה הז הבשחמ-וק לש טלוב גיצנ
אוה [ךרבתי םשה=] ת"ישה ןוצר קר  תמאבו" :טלחומ אוה לאה ןוצר יכ
,ךכיפל .[ב"ע ד ףד ,א קלח ,חולישה ימ] "ותלוז רחא אצמנ ןיאו אצמנה
                      :הילשא איה םדאה תוריח

םושה תפילקכ [אלא=] קר וניא םדאה תריחבו םימש ידיב לכה קמועבו"
ינבמ וכרד ריתסה [ךרבתי םשה=] י"שה יכ ,ותעד יפל [אלא=] קר וניאו
םוש וב חמצי אל וינפל יולג [ה]יהי םאבו ,םדאה תדובעב ץופחי יכ םדא
                     .[ב"ע נ ,םש ,םש] "הדובע

"םימש תארי וליפא םימש ידיב לכה" :תילקידרה הרמאה תא עבט ףא אוה
      .יהלאה ןוצרה ידיב ליבס תרש ילכ אופא אוה םדאה .[םש ,םש]

Soft) 'ךר םזינימרטד' לש תונשרפל תנתינ אציבזיאמ יברה לש ותסיפת
ןיבל םזינימרטדה טלוש םהבש םימוחת ןיב ותדרפהב אטבתמה ,(Determinism
                    :םייטסינימרטד םניאש םימוחת

הבשחמהו רוהרההמ ךא ,םדו רשב השעמל םיארנ םלועב םישענה םישעמה לכ"
ךרבתי םשה ונתוא דמלמ [...] תוישרפה ולאבו ךרבתי םשה השעמ םהש םיארנ
םישעמה לכו .םדאה דצמ םה תובשחמהו ךרבתי םשה דימ םה םישעמה רשא
              .[א"ע די ,םש ,םש] "תושר רבד םדאה השעיש

רוסמ רומג שפוח ךא ,םיהולאה ןוצר לע דיעמו יטסינימרטד אוה השעמה
.הערכהה לע אלא השעמה םצע לע אל ןודינ םדאה ,רמוא יווה .םדאה תערכהל
הסיפת יפל .הערכהב תועטהו הערכהה לא השעמהמ אופא קתעומ אטחה גשומ
הערכהה לע קרו ,הבשחמה םוחתל הלועפה םוחתמ תרבעומ הבושתב הרזחה תאז
                 .םדאה ןודינ הבושתב רוזחל תימינפה

םזינימרטד'כ שרפתהל תנתינ שקשרק יאדסח 'ר לש ותדמע ,תאז תמועל
תלשומ תיטסינימרטדה תויקוחה הבש הסיפת ,(Hard Determinism) 'השקונ
,רבוס שקשרק .םדאה לש  ויתוערכהו ויתובשחמ תוברל ,םימוחתה לכב
םיריכמ םא ,שארמ בושיחל םינתינו םיעובק ויתוטלחהו םדאה לש וילוקישש
תוביס ןה םירוסיאהו תווצמה .תוימינפהו תוינוציחה ,תוביסנה לכ תא
            .הבושתב הרזחה ןכותבו תויללכה תוביסה תכרעמב

םה השעמו לוקיש ,הבשחמ לכ הבש תכרעמב הבושתב הרזח ןכתית אופא דציכ
:יהולא דסחה ךותמ תרזגנ הבושתב הרזחה ,שקשרק תעדל ?תויתביס לש רצות
הלוכי הניא הבושתב הרזחש ךכ ,וישעמבו ויתוטלחהב ישפוח וניא םדאה
,םשה רוא] הולא תתמכ תקנעומ תויהל קר אלא ולש תינוצר הלועפ תויהל
הניא הבושתה ,רחא ןושל .[ינשו ןושאר קרפ ,ב ללכ ,ינשה קלחה ,ג רמאמ
                         .תיהולא הרזג אלא


םייקלא םהרבא ר"ד

היפוסוליפל הקלחמה               עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה