ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

460 רפסמ

ב"סשת ,ךליו םיבצנ תושרפ

הנשה שאר הז - ירוא

קיפ באז המלש ברה

הרותל הובגה ןוכמה
תא רמול םיגהונ (אבר אנעשוה דעו) לולא שדוח ימיב
קוספ לע ."יעשיו ירוא 'ה דודל" :םיליהתב ז"כ רומזמ
"םירופכה םויב יעשיו הנשה שארב ירוא" :ל"זחב בתכנ הז
ירוא רשפ המ .(ןירתפ ןנבר ד ה"ד אכ השרפ ר"רקיו)
(גכ ,ו) ילשמב קוספה יפ לע שרפל שי ?הנשה שאר הז
,רוא לש םוי אוה הנשה שאר - "רוא הרותו הווצמ רנ יכ"
רשקה המ הרואכלו .הרות לש םוי אוה הנשה שאר ונייהד
םירופיכה םויש רמול הארנ רתוי ?הנשה שאר ןיבל הרות ןיב
,ויתושרדב יולה תיבה הלעהש ומכ ,הרות לש םוי אוה
ברה ונינו ,הפ לעבש הרות ןתמ גח אוה םירופיכה םויש
ןיב ויתושרדב הז אשונ חתיפ ל"צז קי'צייבולוס ד"י
תאז לכב רמול ןתינש הארנ ,םוקמ לכמ [1].רושעל הסכ
:ןלהלדכ ,םירושימ המכב הרות לש םוי ןכא אוה הנשה שארש

םלוע תרה םויה

ארבנ הבש הפוקתה - םלוע תרה םוי אוה הנשה שאר ,עודיכ
שארבו רואה ארבנ לולאב ה"כב ל"זחב בושיחה יפל .םלועה
רזנ אוהש םדאה תאירבל הנשה םויבו ,םדאה ארבנ הנשה
םוי קר עודמו .'םלוע תרה םויה' תא םינייצמ ,האירבה
אלו - םלוע תרה םוי אוה ,םלועה ןוירה לש םוי ,הז
'רבל י"שר ירבדב תחנומ הבושתה ?םלועה ארבנ ובש םויה
יהיו" :יששה האירבה םוי םוכיסב הבתכ אל הרותה .אל ,א
הבתכ אלא ,םימיה רתיב ומכ ,"ישש םוי רקב יהיו ברע
:י"שר רמוא ךכ לעו ,"יששה םוי"

רמול ,תישארב השעמ רמגב יששב 'ה ףיסוה - יששה םוי
ישמוח השמח לארשי םהילע ולבקיש תנמ לע םהמע הנתהש
םוי דע םידמועו םיולת םלוכ יששה םוי רחא רבד .הרות
.הרות ןתמל ןכומה ןויסב ישש אוה ,יששה

ןויסל יששב הרותה תא לארשי ללכ תלבקב היולת האירבה לכ
הדילה לוכיבכ המייתסה הרותה תלבקב .םירצמ תאיצי ירחאש
אלא ,םייעבט םיקוח םע יזיפ םלוע קיפסמ אל .םלועה לש
תא םיוותמה םיטפשמו םיקוח םע ינחור םלועב ךרוצ שי
תלבק ילבו םלועל םויק תנתונה איה הרותה .םדאה תגהנה
ידעלב !האירבה תא ןייצמה הנשה שארל םוקמ ןיא הרותה
!םלוע ןיא טושפ הרותה

אלא ,םלועה ןודא קר וניא ,םלועה רצוי קר וניא ה"בקה
תלבקב .םדק ירוצי לכל ותרות תא ןתנש לודגה קקוחמה םג
םהלש קקוחמכ ה"בקה תא םהילע ולביק לארשי םע הרותה
ה"בקה .לוכה ןודאכ ה"בקה לש ותוהמ תא ומילשה הזבו
ךלמכ אלא םלועה לע םילעבכ קר אל - רבד לכל ךלמל ךפהנ
םדו רשב יכלמש יפכ ,טפשמו הקדצ בהואש ךלמכ ,טפשמה
לוע וילע לבקל םעה לש ודיקפתו ,םיטפושכ םג ושמיש
תא םיכילממש ,'תויוכלמ' לש תוהמה יהוז .הז תוכלמ
קודבל אבה ךלמכ ,טפשמה ךלמכ ,ץראה לכ לע ךלמכ ה"בקה
ירחא קר ךא .טפשמהו קוחה לע ורמש םא ומע ישעמ תא
הרוקמש טפשמ תכרעמ תמייקש ירחא קר ,יניסב הרותה תלבק
"ירוא" ,ןכלו .ךלמכ לועפל ה"בקה לוכי ,ןוילע ךלממ
ילב ,הנשה שאר לש המלשה הווהמ "ירוא" הנשה שאר הז
!הנשה שאר ןיא "ירוא"

ןורכיזה םוי

וקינעה ל"זח לבא "העורת םוי" הנשה שאר ארקנ הרותב
םוי לש ותוהמ תא אטבמה "ןורכיזה םוי" םשה תא םג ול
.תוכרבהו תוליפתה לכב ומש ךכו ,הז

לעבש הרותב אוה ךכל רוקמהש רורב ?הז םש ל"זחל ןיינמ
דוסי יוליג .יניסמ השמל דע רודל רודמ תרוסמב ,הפ
ותואב .םויה תנבהב תרוסמה יפל ל"זח תנשמב ןומט הז
ךלמכ ,ה"בקה גהונ םלועה תאירב תא ,רומאכ ,ןייצמה םוי
הנשה ךשמב םדאה ישעמ תא המלש הריקס רוקסל ,טפשמה
לש םויכ דמעמ הז םוי לביק התלבק י"עש ,הרותה .הלוכ
.םירוציה לכ ישעמ תריקס לש םויכ םג םויה תא העבק ,תוכלמ
רבוע םלועה לכש ,'תונורכיז' לש ןויערה הז ןבומכו
.םהישעמ לכ תא רכוז ה"בקהו ,ןידל ןורמ ינבכ וינפל
,ולש הנשה םויבש ונאצמ הערפ ומכ םדו רשב ךלמ לצא םג
ןדו וירש ישעמ תאו ותוכלמ תא רקס ,ולש תדלוהה םויב
םוי אוה הנשה שארש הרותה ונל התליג ךכ .םאתהב םתוא
תא עבוקה אוה "ירוא" ,הנשה שאר הז "ירוא" ;ןורכיזה
.ןורכיזה םויכ הנשה שאר

העורת םוי

המהב הזיאמ ?רפושה והמ .רפושב העיקת איה םויה תווצמ
תאז המ ?תבכעמ הרוצה םאהו ?ותרוצ המ ?ותושעל רשפא
םנמז ךשמ - םהיניב סחיה המ ?העורת תאז המו העיקת
ימלשוריה יפל) ?תבשב לחש בוט םויב םיעקות ןכיה ?םלילצו
יתמ (.הרותה ןמ אוה ןילובג ןיבל שדקמ ןיב קוליחה
?דמועמד תועיקת וא בשוימד תועיקת - רקיעה המו םיעקות

הרות אלל .הפ לעבש הרותה תועצמאב דמלנ הז לכש ןבומכ
אל ירהש ,םויה תווצמ תא םייקל היה ןתינ אל הפ לעבש
ד"בארה יפל ירה .העיקת וז המו רפוש הז המ םיעדוי ונייה
תעיקת ,(הכוס תכסמ לש 'ד קרפ תליחתב ף"ירל ויתוגשהב)
ונייהד ."יתא אשרדמ אלא ןילובגב שרופמ וניא" רפוש
וניאו ל"זח תשרדמ דמלנ שדקמל ץוח רפוש לש ורוקמ לכ
םיסחייתמ הרותה יקוספ ותעד יפל ירהש ,הרותב שרופמ
,הפ לעבש הרותה אלב ,ד"בארה יפל ,כ"א .שדקמב רפושל
!שדקמ תיב ונל ןיא ןכש רפוש תווצמ ללכב םויה ןיא

האשונש ל"צז קי'צייבולוס בוד ףסוי ברה ר"וממ יתעמש
שיש ןכיהו ,הניכש יוליג אוה תורפוש תכרב לש התוהמו
םינושארה םיקוספה 'ג .רפוש תעיקת שי הניכש יוליג
יוליג היה ובש יניס רה דמעמ תא םיראתמ תורפוש תכרב לש
םינורחאה םיקוספה 'ג .רפוש תעיקת התייה אליממו הניכש
יוליג היהי זא םגש חישמה תאיב תא םיראתמ םיאיבנה ןמ
:םיבותכה לש םיקוספה 'גו .רפוש תעיקת היהת אליממו הניכש
לוקבו תורצוצחב" ,"רפוש לוקב 'ה העורתב םיהל-א הלע"
תא םיראתמ "רפוש שדוחב ועקת"ו "'ה ינפל ועירה רפוש
ובש ,הנשב הנש ידימש הנשה שאר לכ לש הניכשה יוליג
ישעמ תא רקוסה תמא ןייד ,ןוילע ךלמכ ה"בקה עיפומ
ןינמ .רפוש תעיקת שי ,הניכש יוליג שיש םוקמב .שונא
הניכש יוליגש דמלנ ךיא ?רפוש תעיקת שי הניכש יוליגבש
איה םויה תווצמ ?תבשב וליפא רפוש בייחמ שדקמה םוקמב
,תוכלמ לש םוי - םויה לש ותוהמו ותילכת ינפמ רפושב
שאר הז "ירוא" .הניכש יוליג לש םוי ,ןורכיז לש םוי
"ירוא" !םויה תווצמ תא טרפמו רידגמה אוה "ירוא" ,הנשה
!הניכש יוליג לש םוי אוה הנשה שארש דמלמה אוה

!הריזגה עור תא ןיריבעמ הקדצו הליפתו הבושתו

תעיקתש פ"עא" :(ד הכלה ,ג) הבושת תוכלהב בתכ ם"במרה
רמולכ ,וב שי זמר ,אוה בותכה תריזג הנשה שארב רפוש
!םכתמדרתמ םימדרנ וציקהו !םכתנשמ םינשי ורוע ורוע
תררועמ רפושה תעיקת ."הבושתב ורזחו םכישעמב ושפחו
הנתנו" טויפב ראותמש ומכ ,התוא תלמסמו הבושתה תווצמ תא
,היחי ימו תומי ימ עבוקו ןידב בשוי ה"בקהש ,"ףקות
םייאמה םויאה ןידה קספ תא לטבנ ונישעמ רופיש י"ע קרו
.ונילע

הבושת ימי תרשעב םנמזש ולא םייזכרמ םיביכרמ השולש
:הרותה לע םיתתשומ

אתיירבב .םידסח תולימג לש המגדה ונינפל ירה - הקדצ
:ל"זח ועבק ,הרותה תכרב ירחא םוי לכב םירמוא ונאש
תולימג - אבה םלועב םהיתוריפ לכוא םדאש םירבד ולא
הכירדמה איה הרותה ירה .םלוכ דגנכ הרות דומלתו ...םידסח
הרות דומלת .הקדצ תתל המכו הקדצה ךרע המ ,דסח הז המ
ןישודיק) ילבבב םג רמאנש יפכ ,תווצמ תיישעל רישכמ אוה
,"השעמ ידיל איבמ דומלתהש ,לודג דומלת" :(ב"ע ,מ
.דסח תרות איה הרותה אליממו

ל"צז קי'צייבולוס ד"ירגה ר"וממ יתעמש ,ןכ לע רתי
איהו דסח השועה הליהק איה ,לארשי תסנכ ,תירבה תליהקש
(The Covenantal Community is הרות תדמלמה הליהק
הרותב לודגש ,לודג דסח והז .a Teaching Community)
ונמזמ קינעהל ןכומ ,ןואגו יוליע םג ילואו ,היזרב יקבה
םידימלת ,ןבר תיב לש תוקונית דמלל ידכ 'ה תרותב וקוסיעו
.דחוימב לודג וניא ילאוטקלטניאה םנורשכ ילואש תודימלתו
לודגו ,לודג דסח השעמ איה םירחאל הרות דומלת תווצמ לכ
תקנעהב םג אלא ןוממב קר הניא הקדצ .דמלל מ"ע דמולה
[2].ויתועידיב ינעש ימל םיינרות תורצוא

םדאה ינב לצא .תוישיא הנובה ילכ םג אוה הרות דומלת
דסחב קוסעל ,הקדצ תתל ,תלוזל רוזעל יעבט דימת הז ןיא
יתארב" ורמא ל"זח .ןנוחמ וניאש ימ תא דמללו ,תמא לש
(ב"ע ,ל ןישודק ילבב) "ןילבת הרות ול יתארבו ערה רצי
הרותה !הרות דומלת ידי לע רציה תא רובשל רשפא -
.הריזגה עור תא הריבעמש הקדצל סיסבו דסח תרות איה

םיננחתמ ונא הליפתב .בלבש הדובע איה הליפת - הליפת
!םייחל ונרכז ונכלמ וניבא .ונילע סוחל םלוע ארובל
ןיינמב איה הליפתהש (ה הווצמ) תווצמה רפסב עבק ם"במרה
?בלבש הדובע איה וז יא ,אתיירבה תא טטיצו ,תווצמה
םדאה ןיב חיש-וד איה בלבש הדובע !הליפת וז רמוא יוה
.ונוק ןיבל

חכונ דמוע אוה .ה"בקל רישי ץורע חתופ םדאה הליפתב
תא הצרמו ללהמ ,שקבמו קעוצ ,ןנחתמו עבותו 'ה ינפ
הבוגתה ןכיהו .הלעמ יפלכ רבדמו ארוק םדאה .וארוב
ה"בקה !הרותה דומילב ?ול הנוע אוה דציכ ?ה"בקה לש
.ונתוא הצרמו ונתוא ללהמ ,ןנחתמ ,ונתאמ עבות ותרותב
ארובל םיניזאמ ,ה"בקה תא םיעמוש ונא הרותה דומילב
םלשנ חיש-ודה .ונכלמ וניבאמ הבוגתה תא םילבקמו םלוע
.הרות דומלת י"ע

.הרמשלו הדבעל ןגב םדאה תא םלועה ארוב םש האירבה רחאל
דומלת וז הרימשו ,'ה םע רישי רוביד - הליפת וז הדובע
ארבנש םוימ ,ןושארה הנשה שארמ רבכ .ל"זח תשרדכ הרות
סיסב ,ןכ םא .ונוק ןיבל םדאה ןיב חיש-וד םייק ,םדאה
הריבעמש הליפתה תווצמ תא תשדחמה הרותה איה בלבש הדובעה
.הריזגה עור תא

.הבושתב בייח וימי לכ אטח אלש רומג קידצ וליפא - הבושת
.וישעמבו ותנבהב ףיסומ אוה ,ודומילב ףיסומ אוהש רבד לכ
ויה אל לומתא וישעמ זא ,וז העידי רסח היה אוה םאו
,םויה עדוי אוהש המ עדי אלש אוה גגוש םנמא ,םימלש
םירמוא שיו .אטוח ארקנ אוה םג ,תאטח בייח גגושה םג לבא
ןמ ותוא רטופ סנואהש אלא ,אטוח ארקנ סונאש ימ םגש
תעידי-יאמ אלא םיער םישעממ קר הניא תירטנמלא הבושת .שנועה
דומלתב הצוענ הבושת .הכלהה לש ןויערה ,דוסיה ,ןידה
.הרות

וליפאש (ב ,י) הבושת 'לה ףוסב ם"במרה ףיסומ ךכ לע
,םישעמל עינמה תא רפשל םוקמ שי ,םימלשומ םדאה ישעמש
הארימ דבועמ ךופהל ךירצ םדאה .וגישהל השקש רופיש
תווצמבו הרותב קסוע ,הבהאהמ דבועה" ?דציכ .הבהאמ דבועל
ינפמ אל ,םלועב רבד ינפמ אל המכחה תוביתנב ךלוהו
ינפמ תמאה השוע אלא - הבוטה שריל ידכ אלו הערה תארי
הדובעבו הרותב קר ."הל הכוז םכח לכ ןיאו... !תמא אוהש
תיאליע הבושת .םדאה השעמ לכל המלש הבושת שי המשל
הרורב הנבה לע תתתשומו הלוגס ידיחיל קר הארנכ איה וז
קר הניא הבושת .המצעלשכ תמא איהש הרות לש התוהמב
הבש תישונא תילאוטקלטניא המרמ םג אלא םיוסמ השעממ
ישעמ לכ הבש הבגשנ המרל ,תלעות וזיא ירחא הפידר שי
.המשל הרותב הצוענ הבושת .המשל םה םדאה

םירמוא ךכ לע .וז תיאליע המר גישהל לוכי דחא לכ אל לבא
ב ה"ד ה השרפ ,אנליו) הבר םירישה ריש שרדמב ל"זח
קפוד ידוד לוק רע יבלו הנשי ינא קוספה לע (ידוד לוק
יתוצוק לט אלמנ ישארש יתמת יתנוי יתיער יתחא יל יחתפ
:לארשיל ה"בקה רמא ,רמא אסי יבר ,יל יחתפ" :הליל יסיסר
ינאו טחמ לש הדוחכ הבושת לש דחא חתפ יל וחתפ ינב
."וב תוסנכנ תוינרקו תולגע ויהיש םיחתפ םכל חתופ

דציכ .הבושתל ךרדב רתויב ןטקה חתפה םג איה הרותה
ןושארה דעצה המ ?הבושתב הרזח לש לודגה עסמה תא םיליחתמ
לש תויעצמאה תוכרבה לכב ?טחמ לש ודוחכ חתפ חותפל
םיגהנמהו תותכהו תודעה ןיב תקולחמ שי הרשע הנומש
יוניש םוש טעמכ ןיא תחא הכרבב קר .תוכרבה חסונ לע
הבושתה תכרב יהוזו ,םויה םיצופנה םיגהנמב ,הכרבה חסונב
וז הכרבב .םויב םימעפ שולש תרמאנה ,הרשע הנומשבש
,ךתרותל וניבא ונבישה" :הבושתב רוזחל ךיא חסונ שי
."ךינפל המילש הבושתב ונריזחהו ,ךתדובעל ונכלמ ונריזחהו
המל ןזוא הטה .ןטק דחא דעצ ושע ?הבושתב רוזחל םיצור
תחא תוא וליפא דמל ;אבאמ תחא הכלה עמש ;ךיבא רמואש
לש ודוחכ חתפ תחיתפ אוה הזה דומילה .םימשבש וניבאמ
.שיגרהלו עומשל ,ןיזאהל םיליחתמו חתפנ ץורעה .טחמ
רוזחנ ,הרותל בושנ םא .ךתא רבדל ליחתה רבכ אבאה ירה
ןאכ ןיאש ןיבנו בלבש הדובע דובענ ,ה"בקה לא רבדל םג
דומענ חיש-ודה תחיתפב .ונכלמ וניבא םג אלא דבלב וניבא
החיתפב הליחתמ הבושת .המילש הבושתל ךרדב 'ה ינפ חכונ
- הרות דומלתב הצוענ הבושת .הרותל בלב ןטק חתפ לש
!ועמשמכ וטושפ

:(ושת זמר) םיליהתל ינועמש טוקליב םג אצמנ הז ןויער
,רוא רמאנ המל רנ רמאנ םא ,ךירבד ילגרל רנ ביתכ"
ליחתמ ינאשכ דוד רמא אלא ,רנ רמאנ המל רוא רמאנ םאו
םירעש וכותל סנכנ ינאשכו ,םהב ליחתמ ינא טעמ הרותב
."יל םיחתפנ הברה

אוה הנשה שאר .הנשה שאר הז "ירוא" "ירוא 'ה דודל"
ריבענ ךיא ?הבושתב רוזחנ ךיא .הבושתה ימי תרשע תליחת
ונישעמ תא רכוזה םלועה ךלמ י"ע הבתכנש הריזגה עור תא
הז "ירוא" ?הנשה שאר לש הניכש יוליגב םתוא רקוסו
הרותה - "ירוא" .ךרדה תא ונל ריאמ "ירוא" הנשה שאר
הז "ירוא" .הבושתלו בלבש הדובעל ,הקדצל סיסבה איה
,תויכלמ ןיא ,הנשה שאר ןיא "ירוא" ילב ירהש הנשה שאר
!הבושת ןיאו תורפוש ןיא ,תונורכז ןיא


.201-197 'מע ,הפקשה ירבדב ןייע ,לשמל [1]
רמאו" :ב"ע ,טמ הכוס תכסמ ילבב דומלתב דוע האר [2]
המכחב החתפ היפ' (אל ילשמ) ביתכד יאמ :רזעלא יבר
הרות שיו דסח לש הרות שי יכו 'הנושל לע דסח תרותו
,דסח לש הרות איה וז - המשל הרות :אלא ?דסח לש הניאש
:ירמאד אכיא .דסח לש הניאש הרות איה וז - המשל אלש
וז - הדמלל אלש ,דסח לש הרות איה וז - הדמלל הרות
."דסח לש הניאש הרות איה