ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

259 רפסמ

ט"נשת ,חנ תשרפ

?ןכתייה :תישארב רפסב םינושארה תורודה לש גלפומה ליגה

רזעיבא ןתנ 'פורפ

הקיסיפל הקלחמהרכזומה ,גלפומה ליגה תלאש איה ,תישארב רפס תנבהב תושקה תולאשה תחא
תרבדמ הרותה .וניבא םהרבאל דעו ןושארה םדאמ ,םינושארה תורודה םירשעב
חלשותמ לש הרקמב אישל עיגהש םייח-ךרוא ;הנש 900 מ רתוי ויחש םישנא לע
רפוסמה ?םדא-ינב לש גלפומ הכ םייח ךרוא ןיבהל רשפא ךיא .םינש 969 יחש
.ןיטולחל ירשפא יתלבכ הארנ ,םינש לש תובר תואמ ויחש ,םישנא לע הרותב

תלחותו ,גלפומ ליג לש םירקמה ומלענ ,תובאה תפוקת ירחא .ףסונ ישוק םייק
ילמיסקמה ליגל םאתהב ,םויה לש הדימה-הנק יפל ,תילמרונל תכפוה םייחה
תולאשב ?םייחה תלחותב הז יטמרד יונישל םרוגה והמ ."120 דע" לש יתרוסמה
.ןלהל ןודנ ולא

םינשב ,םלוא .םינקדזמ םישנא המל ללכ רורב היה אל ןורחאה ןמזל דע
ידכ דע יביסנטניא יעדמ ץמאמ לש דקומל תונקדזהה רקח ךפה תונורחאה
רקחמה תואצות ."תונקדזהה רקחב הכפהמ" לע בתכ חטשב םיחמומה דחאש ,ךכ
:תואמגוד רפסמ ןלהל .תועיתפמ ויה

:בותכ ,1996 ינוי ןוילגב ,New Scientist יטירבה תעה-בתכ לש רעשה לע
תוומה" :תרתוכה תא אשונה ,רמאמה "?ןקדזנ דימת םאה !200 ליגב םייחה"
םילגוסמ םדא-ינבש הנורחאל וליג םירקוח" :הלא םילמב ליחתמ ,"תונקדזהה לש
1997 רבוטקוא ןוילגב ."םינש לש תובר תואמ ךשמב םיאירב םייח תויחל
'פורפ ."חצנ-ייחל ןגה תא וליג םינעדמ"ש Scientific American-ב חווד
:עבק ,ב"הראב תונקדזהה רקח לש בושח ןוכמ להנמ ,יקסניוזי'ג לאכימ
."הנש 400 דע עיגהל הלוכי םדא-ינב לש תילמיסקמה םייחה תלחות"

תוחישק תחתפתמ ,תשלחנ תינוסיחה תכרעמה :םיבר םה תונקדזהה לש םינויפאה
םילודיג םיחתפתמ ,םייניעה תושדעב טקרטק רצונ ,תואירבו בלה ירירשב
,דקפתל םיקיספמ םייטירק םימיזניא ,תומצעה לש יתגרדה סרה רצונ ,םיינטרס
,(רמייהצלא) םינוונתמ חומה יבצע ,םיקרפ תקלד תחתפתמ ,חומה תא םיפקות םיצבש
הנהכ דועו תוחתפתמ תרכוסו ןוסניקרפ תולחמ ,םתושימגמ םידבאמ םיקרועה
.הנהכו

תועפות לש וזה הכוראה המישרל תחא תיללכ הביס שיש ,ררבתמ הנורחאל
איה תונקדזהה יכילהת לכל הביסהש ,יעדמ סוזנצנוק שבגתמ .תונקדזהה
לש ךוותה ידומעמ ,הינרופילק תטיסרבינואמ ,שניפ בלכ 'פורפ .תיטנג
תחת אוה תונקדזהה בצקש םיענכושמ ונחנא" יכ ,שיגדמ ,תונקדזהה רקח
םימשאה םהש ,"םייטנג םימגפ"מ םילבוס ונלוכ ,תורחא םילימב ."יטנג חוקיפ
,םימוגפה םינגה תא תוהזל חילצנ םא ,ןכל .הנקיז הנוכמה ךילהת ;ףוגה סרהב
תלחות תא ךיראהל היהי רשפא ,תיטנג הסדנה ידי-לע םתוא םקשל וא תונשלו
,תונקדזהה ירקוח ידי-לע התלגתהש ,וזה תורשפאה .יתועמשמ ןפואב םייחה
.ליעל ואבוהש םייטמרדה םיטוטיצל רוקמה איה

םייח-ילעב לע אלא ,םדא-ינב לע אל ןיידע וליחתה רבכ ךכב םייוסינה
הל שיש (Caenorhabditis elegans) הנטק תעלות תמייק .רתוי םידורי
(ןבומכ דחוימ ןג) דבלב דחא ןג לש יונישש ,ררבתמ .םינג 13,000 ךרעב
הניחבמ ,שדח ןז ורצי דחא רקחמב ."תעלותה לש םייחה תלחות תא ליפכמ"
,םיליגר םיבובז לש וזמ הלופכ םייח תלחות םע ,תוריפ יבובז לש ,תיטנג
."תיגולונורכ םינקז םה רשאכ וליפא ףוגב םיריעצ םיראשנ" םה הזל ףסונבו

ףאש רמוא הז ןיא .םינקדזמ םניא םדא-ינב ובש ,םלוע ןיימדל השק אל
תוקבדמ תולחמ ,םיכרד תונואת ידי-לע ומייתסי םייחה ןיידע .תומי אל דחא
.ליגה םע הלעי אל התומת ייוכיס ארקנה תוומה לש בצקה ,םלוא .דועו
ייוכיס .10 ליגבו 60 ליגב םיהז םיכרד תונואתמ התומתה ייוכיס ,ירהש
תפוקת הרבע ובש ליגב ,הנש 15-10 ליגב םיילמינימ םה םדא-ינב לש התומתה
הפוריא ברעמבו ב"הראב .וליחתה םרט תונקדזהה תויעבו ,תודליה תולחמ
איה 13 ןב דלי לש (הנש ךות תומל יוכיסכ רדגומה) התומתה ייוכיס
.14 ליגל עיגי אל 2000 ךותמ דחא הווצמ-רב רוחב קר ,ונייהד .%0.05
ועיגי 100 ינב תיצחמ קר ;%50 ל םיעיגמ התומתה ייוכיס ,100 ליגב
.101 ליגל

התומת ייוכיסו ותומ דע ריעצ ראשיי דחא לכ ,תונקדזה לוטנ םלועב
םיאנתבש ,הארמ שניפ בלכ 'פורפ .וייח לכ ךרואל וראשיי 10 ליגב דלי לש
םירבגו םישנ ,ףסונבו !הנש 1,300 היהת תעצוממה םייחה תלחות ,הלא
דילוהל םילגוסמ ויהיו ,תיגולויב םיריעצ וראשיי ,תיגולונורכ םינקז
ול ,תישונאה הרבחה תואריהל היושע ךכ .םינש 1000 לש ליגב םג םינב
.תונקדזהל םימרוגש םייטנגה םימגפה לכ תא לטבל היהי ןתינ


הרותה יקוספ

בותכל ונא םירזוח ,תונקדזהה יבגל תיעדמה תומדקתהה תא ונרקסש ירחא
ןושארה םדאמש תורודב .םינושארה תורודה לש גלפומה ליגה יבגל הרותב
וילע בותכש ךונח תא איצוהל) הנש 950 ךרעב התיה םייחה תלחות ,חנ דע
"יתרוסמה" ךרעה דע הגרדהב תדרוי םייחה תלחות ,חנ ירחא .(ריעצ תמש שרופמב
?הרק המ .ונבר השמ ימיב הנש 120 לש

,חצנל תויחל םידעוימ ויה הוחו םדא ןדע ןגב :אבה טירסתה תא גיצנ
.םויה תונקדזהל הביסה םהש ,"םייטנגה םימגפ"ה תא םהל ויה אלש םושמ
חינהל רשפא .תונקדזהל תורושק ןניאש ,תוומה תוביס םתוא ודקפ אל םג
.םילא עשפ אלו תוקבדמ תולחמ אלו ,םיכרד תונואת אל ויה אל ןדע ןגבש
.דעל תויחל םידעוימ ויה הוחו םדאש ,ךכמ עבונ

םהש עגרב .ןדע ןגמ ,עודיכ ,ושרוג םה ,תעדה ץעמ ולכא הוחו םדא רשאכ
תוביס ,תוומל תויטנג-אלה תוביסה םתוא ודקפ ,ינוציחה םלועל וסנכנ
םויב" קוספה תועמשמ וז .('וכו תולחמ ,תונואת) ונלוכ תא תודקופש
,עבקנ םוי ותואב .(זי ,ב תישארב) "תומת תומ ,(תעדה ץעמ) ונממ ךלכא
אל ןיידע ,ןדע ןגמ םשוריג ירחא וליפא לבא .חצנ-ייח ויחי אל םהש
גלפומ ליגל ועיגה ןכלו ,תונקדזהה לש םייטנגה םימגפה הוחו םדאל ויה
.םהייח לכ םינב דילוהל םתלוכי לע םגו ,(םדא רובע הנש 930)

עיגהל םדא-ינב לש תעצוממה םייחה תלחות היושע תונקדזה אללש ,וניאר רבכ
לש םייחה תלחות התיה המל ,ריבסהל ךרוצ שי ,ןכ םא .הנש - 1,300 ל
תונקדזה אלל התומתה ייוכיסש הביס ןיא לבא !?הנש 950 קר םינושארה תורודה
תוארל רשפא .תישארב רפסב םינושארה תורודה לש הלאל םיהז ויהי ,םויה
םויה תירשפאה םייחה תלחות ןיב %40 קר לש שרפהה תא תנייוצמ המאתהכ
תישארב רפסב םינושארה תורודה לש וזל ,(הנש 1,300 ךרעב) תונקדזה אלל
.(הנש 950 ךרעב)

ליגב תונבו םינב דילוהל םינושארה תורודה לש םתלוכי תא םג םיריבסמ ךכ
600 ליגבו ,500 ליגב םינב דילוהש חנ לש הרקמב אישל עיגהש ,גלפומ
חנש קר אלש ,רכינ הרותה יקוספמ .הביתה תיינב לש דיקפתה תא לביק
.וייח לכ ךרואל ריעצ ראשנ םג אוה אלא ,דאמ תובר םינש יח

(ירישעה רוד) חנ ירחא ויחש תורודה ןיב ,םיבושח םילדבה השולש הלעמ הרותה
:םה ולאו ,וינפל ויחש ולא ןיבל

יח אל דחא ףאו ,ךליאו (םינש 959) חנמ הגרדהב הדרי םייחה תלחות .א
,(26 רוד) ונבר השמ תפוקת ירחא .(14 רוד) רבע ירחא הנש 240 לעמ
ראשנש ליגה ,הנש - 120 מ רתוי יתועמשמ ןפואב יחש ך"נתב םדא דוע ןיא
.הזה םויה םצע דע תילמיסקמה םייחה תלחות

רוד) םש ירחא דימ תורודב .גלפומ ליגב םידלי ודלונ אל ,ולא םישנאל .ב
םהרבאל קחצי דלונ רשאכ .םויה ומכ ,30 -ה תונשל דרי הדילה ליג (11
הרותב הדילה הראות ,המאתהב ,הנש - 90 ו הנש 100 ליגב (20 רוד) הרשו
.סנכ

תנייפאמ םייחה ףוסב תונקדזה .הרותב תונקדזה תרכזומ הנושארה םעפב .ג
,זכ) קחצי ,(גי-אי ,חי תישארב) הרשו םהרבא :תוהמאה תאו תובאה תא
.(י ,חמ) בקעיו ,(ב-א

.תונקדזהל םירושק םלוכש ,ולא םייוניש השולשל םרג חנ תפוקתב והשמש ,רורב
םישנאה לש תירסומ-יתלבה תוגהנתהה לע סעכ ה"בקהש ,שרופמב בותכ הרותב
םדאה-ינב לש תילמיסקמה םייחה תלחותש ה"בקה עבק ןכלו ,חנ לש ורודב
םיאור ונחנא ,םלוא .(ג ,ו תישארב) "הנש םירשעו האמ וימי ויהו" דרת
ירחא תורוד הרשע וליפא .הנש - 120 ל דיימ הדרי אל םייחה תלחותש
וליפא קחציו 175 ליג דע וניבא םהרבא יח ןיידע ,ה"בקה לש וז העיבק
.רתוי

תישארב) םדאה ליג תא ליבגהל ה"בקה לש העיבקהש ,אופא ,םיעיצמ ונא
לש םינגה ךרעמב ולתשוה תונקדזהה לש םינגהש ,איה התועמשמ ,(ג ,ו
וטשפתי "תונקדזהה -ינג"ש דע תורוד רפסמ ,ןבומכ ,ושרדנ .םדאה-ינב
דע חנ תפוקתמ) תורוד 16 ירחא קר ,ןכל .תישונאה היסולכואה לכ ךרואל
ידי-לע .הנש 120 -ל תילמיסקמה םייחה תלחות הדרי (ונבר השמ תפוקת
םינב ודילוהש םישנא לש (סנ הרקמ דבלמ) םירקמ רסוח םג רבסומ ,ךכ
.תונקדזהה לש םינויפאה תוהמאלו תובאל ויהש ,םג ןבומ ,ףוסבלו .גלפומ ליגב

סיסב םינתונ ,תונקדזהה יבגל םייעדמה םייולגהש ,םיאור ונא ,םוכיסל
רפסב םינושארה תורודה לש גלפומה ליגה לש םיטקפסאה לכ לש ףיקמ רבסהל
ילכ השענ אוה ,אברדא אלא ,הרותה תא רתוס וניא עדמהש קר אל .תישארב
.התנבהל בושח