ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

365 רפסמ

א"סשת ,חנ תשרפ

"וירענמ ער םדאה בל רצי יכ"

בילטוג םהרבא ר"ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה"וירענמ ער םדאה בל רצי יכ" :ףנכ תרמאל ךפהש קוספה
חיטבמ 'ה רשאכ ,לובמה םותב .(אכ ח 'רב) ונתשרפב עיפומ
תאז קמנמ אוה ,םדאה רובעב המדאה תא רתוי ללקל אלש
,ןכ ומכ .וירוענמ ער םדאה לש ורצי תויה לש ץוריתב
תוגהנתהל רבסהכ רוביצב רוגשה יממע םגתפכ הרמאה תשמשמ
,ל) ןישודיקב ארמגה הדמל ןאכמו ,םדא ינב לש תילילש
:רמאנש ,ער וארוק ורצוי וליפאש ערה רצי השק" :יכ ,(ב"ע
,ער םדאה בל רציש הז ."'וירענמ ער םדאה בל רצי יכ'
יכ 'ה אריו" :לובמה ינפלש רודב ,חנ ימימ עודי רבכ
"םויה לכ ער קר ובל תבשחמ רצי לכו ץראב םדאה תער הבר
'ערה רציל יוניכ דימת אוה ,םתס 'רצי' ,ונייהד .(ה ו)
םוי ליל תליפתבש טויפב םשה-םולע ןטייפה ןיבה םג ךכו
טבה תירבל" :ידיסח-דרפסו זנכשא חסונ פ"ע ,םירופיכה
ירבד לא ןפת לא" :ראבמ [1] ה"וורה ."רציל ןפת לעו
םישת לא :לש תועמשמב הנפת לא ,רמולכ ."גרטקמה רציה
.רציה לש הנטשהו גורטקה ירבדל בל

לכב וילע שדחתמ םדא לש ורצי"ש ןאכמ דמול [2] קחצי בר
בל רצי' יוטיבה שרפתמ עודמ ןבומ אל ,הרואכל ."םוי
תפוקתמ לחה ער םדאה בל רצי עודמ ,ןכו ?ערל 'םדאה
?אקווד וירוענ

,וללה תולאשה יתשב ושקתה אל םייסאלקה טשפה ינשרפ
רצי אוה םדאה בל רציש :םינותנ םיללכ םמצעל וצמיאו
ןיינעל (ה ו) 'רבב .תורענה ליגב התליחת וז העפותשו ,ער
''ה אריו'" [3] :ג"סר ריבסמ ,ער אוהש םדאה בל רצי
קר' .םבל 'ובל' .םדאה תער התבר רבכש 'ה האר רשאכו
שוריפב דקמתמ ג"סר ."ןמזה לכ טלחומ ער 'םויה לכ ער
,הרואכל ,תיפוסוליפה הלאשל סחייתמ וניאו ,דבלב ילולימה
[4] :ק"דרה םג והומכ ?ער םדאה בל רצי עודמ ,ונלעהש
םירשעו האמ' ,םהל ןתנש ץקה עיגהש ןויכ - ''ה אריו'
וערה לבא םהישעמ וביטיה אל יכ האר ,(ג ו 'רב) 'הנש
לכ ער קר' רמאש והז :וריבחמ השק היה םוי לכו ,םתוא
לש ובלב שיש םירצי ינשמ 'רצי לכו' שוריפו .'םויה
בוט היה אלו 'ער'ל היה ולוכ ,ער דחאו בוט דחא ,םדא
רצוי בלהש יפל ,"רצי" - בלה תבשחמ תואת תארקנו .םהב
ידיל םאיצוהל ,ערל ןהו בוטל ןה םיניינעה ובלב לעופו
.השעמ
[6] ונרופס הידבוע וניברו [5] חונמ רב היקזח וניבר
רציה תייעבב תעגל ילבמ ,תויללכב קוספה תא םיראבמ
.ויעינמו ערה

ע"באר ,ם"בשר ,י"שר ,ארקמה ינשרפב םילודגהש ,ןיינעמ
,רורב וניאש רבד םיריתמ םניא תינשרפה םכרדבש ן"במרו
םדידלש תדמלמ וז הדבוע .קוספה רבסהב ךרוצ ואר אל
אוה ףא [7] ג"בלרהש ,אוה עיתפמש המ .ראובמ ןיינעה
.קוספה תא שרפמ וניא

וסינ ,םינורחאה תורודה לש תינבר-תידוהיה תונשרפב
.ונקוספב תיפוסוליפה הרוקה יבועב רתוי סנכיהל םינשרפ ינש
:ורוביחב [8] ם"יבלמה ראב ךכ
םהיתונש רפסמ טיעמהש המ םגש האר 'ה םנמא ''ה אריו'
אטוחה יכ - 'רצי לכו' .הבר םדאה תער יכ ,ליעוה אל
תעל וא הוואתי אלשכ אוטחלמ לדחיש הוקת שי הואתה דצמ
תצעב אטוחה ןכ אל ,הטרח םיאלמ הלאכ םיעשרו ,ותנקז
םג יכ הארש :ושוריפ הזו ,עשרה דימת ףיסוי הזש לכשה
בוט רויצ ושפנב הלעי אלו -'ער קר' ויתובשחמ ירויצ
לכ' דימתמ הזו ,תוערה תודמהו תוואתה ירויצ קר ירסומ
.'םוי

,ינודזו ער ןוצר ,אופא אוה ערה רצי ,ם"יבלמה יפל
ותוא ישנאכ ,ער רבד תושעל םדאה לש הנבהו הרכה ךותמ
.רוד

אלא ,ערה רציב ןאכ רבודמ ןיאש ,ןעט [9] שריה ר"שר
ךיא ,םוקמ לכמ .היתונוכתל שפנה לש תוערה תואידיאב
ר"שר ,דועו תאז .תילילש העפותב רבודמ ,תאז הנכנ אלש
חוככ "רצי"ה לש לבוקמה םוגרתה דגנ ץצוח אצוי שריה
:ונושלכו ,ער תושעל םדאה תא עינמה
חכ"כ 'רצי' תא ומגריתש ,ךכ לע רעטצהל שי - 'רצי'
.ער תושעל ותוא ץירממה םדאב חכ שי וליאכ - "ףחוד
לש דוסי תפקשה איהש ,תשאונ העד התוא החתפתה ןאכמ
,וידיל רוסמ םדאהש ,ערה חכ לע הפקשהה :הלודג "תד"
התייה ךכ .תמיוסמ הנומא תוכזב אלא ונממ לצניי אלו
ןיא ךא .תושונאה תא לבוכה ,אושה לבחל "רצי" תבית םג
שרוש םג ."רצי" תבית םצעמ - וז הפקשהמ קוחר רבד ךל
תרוצ םלוא .הריצי לע אלא ,היפכ לע הרומ ונניא "רצי"
איה ןיא .הליבס הרוצ אלא ,הליעפ הרוצ הנניא "רצי"
שרוש תוהזל ונאב םאו .ריציה לע אלא רצויה לע הרומ
חוכה אל :"רצי" תועמשמ וז היהת "ץירמהל" םע "רצי"
.םדאה לש םיצרמנה וישעמ אלא םדאה תא ץירממה
"בשוח"ה בלה תא ראתמו תינשרפה וכרדב ךישממ שריה ר"שר
תוערהו תובוטה תונוכתה .בשוח השעמ השועה גרואכ ,תובשחמ
םילאידיא רציימ אוה ןהמו ,רצויה דיב רמוחכ בלל תורוסמ
,רוד ותואב איבה רבכ םדאה ,בותכה י"פע .םיערו םיבוט
לאידיא לכ" דיתעל רשאבו ,ץראה לע הער ,לובמה רוד
."הבוט הניחב ףא וב התייה אל ,וילא ופאש םהש

,הלאשל רוזחל םוקמ שי ,םדאה בל רציב ןוידל ךשמהב
אקווד תרשקנ -ער רציה תויה לש תאזה העפותה עודמ
שריה ר"שרו ם"יבלמ ,י"שר ?םדאה לש וירוענ תפוקתל
.הז אשונל םיסחייתמה םידיחיה םה

תפוקת עודמ ,י"שר ריבסמ [10] הבר תישארבב שרדמ תובקעב
רעננשמ ,ביתכ (רסח) 'וירענמ'" :ךכ תארקנ םירוענה
."ערה רצי וב ןתינ ומא יעממ תאצל

[11] :רמואו רתוי ביחרמ ם"יבלמה
םדאה בל רציש המ התעמש ,'וירענמ ער םדאה בל רצי יכ'
'וירענמ' אוה הזל הביסה קר ,המדאה תביסב היהי אל ער היהי
ולכשב םלש דלונ םדאה היה םאש :רמול הצור .וירוענ דצמ
ידיל אב היה אל ןושארה םדא דלונש ומכ ודלוויהב ףכית
םירויצ ובלב רייצל הארבנ התנוכת יפל שפנה יכ ,אטח
,ותבהאו 'ה תאריו תשובהו הונעה ירויצ ומכ ,םיבוט
הירויצש יואר היהו ,המודכו םימחרו דסחו הקדצ תושעו
רשא ,הואתמהו ררועתמה חוכה ירויצ לע ורבגי םיבוטה
המ ,הביסה לבא .תאטח לכל םיער םירויצ ובל לע הלעי
ינפמ אוה ,םיבוטה םירויצה לע םירבוג הערל בלה ירויצש
ירויצו ,(בי אי בויא פ"ע) "דלוי ארפ ריע" ודלוהב םדאהש
ובלב ורייטצי דלוי זאמש ,וירוענמ וב םיאב הוואתה
םהו המודכו הדמחו המקנו הוואגו האנק ,םיער םירויצ
,ררועתהל לכשה ליחתיו לדגי תעו .ושפנב םייחרזא ושענ
ושפנש ואצמי רבכ ,םיבוט םירחא םירויצ וב ורייצי...
עבט וב ושענו וינויערב ומדקש םיערה םירויצמ האלמ
םדאה בל רציש המ הביסה אוה וירוענ ,ןכ םאו ...ינש
.ער
םדאה ןותנ תורענה תפוקתמ לחה ,ןכ םא ם"יבלמה תעדל
לכשהו רגבתמ אוהש דע ןהילע רבגתהל ול השקו ,תוואתל
שי רענל .דימת אל יכ םא ,ויתוואת לע טלתשהל חילצמ
,תורגבתהה םע ר"פע תכעודה תיארפ- תינתוואת הנוכת
ויתוואת תע ,ותורענ תפוקתמ לחה ער םדאה בל רצי ןכל
.םיער םישעמל ילילשה דצל תוטונו ולכש לע תורבוג

ביחרמ ךא ,ם"יבלמה לש ןוויכ ותואב ךלוה שריה ר"שר םג
[12] :"םירוענ" גשומב רתוי
.'רצי' תרוצ תועמשמ תא (ה ו 'רב) ליעל ונחכוה רבכ
הרומ איה ןיא .הליבס הרוצ אלא הליעפ הרוצ תאז ןיא
,םדאה לש ובל ריצי אוה רציה :ריציה לע אלא ,רצויה לע
?"םירוענ" תועמשמ המ ,התע .וילא ףאוש בלהש לאידיאה אוה
ךכ .וילעמ ךילשהלו ענענל :"רענ" לש תירוקמה הארוהה
'דחשב ךמתמ ויפכ רענ' ,(כ זט 'פוש) 'רענא' ןושמש לצא
.ןתשפ לש תלוספ :"תרוענ" ןאכמ .'ודכו (וט גל 'שי)
ךותמ חתפתהל םיצור םיריעצ :"םירוענ" תועמשמ םג וזו
.עבק ךרד םב םיטלקנ םניא םיער וא םיבוט םימשר ;םמצע
תילטב ףטעתה םרט ,תירוקמה ותנוכתב ונדוע רענה עבט
.םיערו םיבוט םימשר וילעמ "רענמ" ונדוע .הפונח לש
רובסש ימל ונל יוא .םיעשר אלו םיקידצ אל םניא םיריעצ
:הדוי םידלי ריכמש ימ !עשורמ עשר אוה עצוממה דליהש
םדאה בל רצי ,תחשומ ונניא רעונה ,ןוכנ הז ןיא ,אל
.ערה לא םדאה ףאשי וירוענמ אל ,וירוענמ ער ונניא
:קוספה תא ראבמ אוה םיכוראה וירבד םוכיסב
ליג ירחא אוה ערה לש ונוחצנ רקיע םיליגר םינמזב
ערה לא ופאשי םיריעצה םגש ,םימי ועיגי םא .םירוענה
לובמב ךרוצ םהב היהיש םימי הלא ירה... ,הרכה ךותמ
בל רציש ,םימי ועיגי םא :ןאכ רמאנ ךכ םושמ .שדח
ועיגי םא יעבטה בצמל דוגינב וירוענמ ער היהי םדאה
,םהייח לש לאידיאה תא ערב וארי םיריעצה םגש םימי
,םיריעצב היולת רודה תוקת ןכש ,רודה ןמ הוקת לכ הספא ךכו
םימי ועיגי ךכ ידי לע םא - םינקזבו םירגובמב אלו
,ותבוטלו םדאה רובעב המדאה תא ללקלו רוזחל ךרוצ היהיש
.תאז השעי אל ה"בקה ירה

םדאה לולע םירוענה תפוקתבש ,רורב שריה ר"שר ירבדמ
ללכ םירוענה עבט הז ןיא יכ םא ,םיער םישעמ תושעל
,תורענה תפוקתב ליחתמ עורה ותטישל םג ,םרב .רקיעו
.םיער םישעמ השועו רציל ענכנ םדאה רשאכ

,ועמשמכ קוספה תא ודמל םייסאלקה םינשרפהש ,םידמל ונאצמנ
תינברה תונשרפב ,םתמועל .ריהנו ריהב ןויערה םתעדלו
שרפל ךרוצו חרוכ ,שריה ר"שרו ם"יבלמ ואר תרחואמה
םייניבה ימיבש המ תא ןיביש ידכ ,הלוגב םעל ןויערה תא
תנייפאתמ תורגבל תורענמ רבעמה תפוקת .רורב הכ היה
ותוישיאש דע ,זגורו תונפקותב הוולמה תמייוסמ תובבושב
יכרדב ללכ ונל תרמואו הרותה האב ןכל .תבצעתמ םדאה לש
תמייקה העפותב תקסוע הרותה .ויפחדו םדאה לש ותוגהנתה
ןניאש תופוקתבו םדאל םדאמ הנתשמה ןונימב ,ללכ ךרדב
היושע ערה רציה לש ונוטלש תפוקתש ןכתיי .תורדגומ
.אלש ,םג ןכתי ךא ,רגבתמ םדאהשכ םייתסהל

לש ורצי ביט לע הרותה לש וז הרימאש רורב ,םוכיסל
ןמ םיאצויל וא לובמה רודל סחיב קר הרמאנ אל םדאה
.םינמזה לכב םדאה ינב לכל תסחייתמ איה אלא ,הביתה
תשרפב וניבר השמ רמואש יפכ ,הרותה תצלמה הדיעמ ךכ לע
:(כ-וט ל 'בד) 'םיבצנ'

תומה תאו בוטה תאו םייחה תא םויה ךינפל יתתנ האר
תכלל ךיקלא 'ה תא הבהאל םויה ךוצמ יכנא רשא .ערה תאו
תיברו תייחו ויטפשמו ויתקחו ויתוצמ רמשלו ויכרדב
יתדעה... .התשרל המש אב התא רשא ץראב ךיקלא 'ה ךכרבו
ךינפל יתתנ תומהו םייחה ץראה תאו םימשה תא םויה םכב
הבהאל .ךערזו התא היחת ןעמל םייחב תרחבו הללקהו הכרבה
ךראו ךייח אוה יכ וב הקבדלו ,ולקב עמשל ךיקלא 'ה תא
קחציל םהרבאל ךיתבאל 'ה עבשנ רשא המדאה לע תבשל ךימי
.םהל תתל בקעילו

רקוח ,הינמרגמ םיהנדייה (באז ןימינב) ףלוו ברה [1]
,ח"יה-ז"יה האמב ארקמהו םיטויפה ןשרפ ,קדקדמו הרוסמה
.םינוש םיחסונב םירוזחמב עיפומה הז טויפל ושוריפב
.ב"ע,ל ןישודיק תכסמב אבומכ [2]
ישוריפ :ךותב ,תיעישתה האמה ,ןואג הידעס וניבר [3]
ףסוי ברה :תרודהמ) הרותה לע ןואג הידעס וניבר
.חכ 'מע ,ז"נשת םילשורי ,(חפאק
תולודג תוארקמ :ךותב ,ג"יה-ב"יה האמה ,יחמק דוד 'ר [4]
,(ןהכ םחנמ :יעדמ ךרועו רידהמ) ,רתכה
.77 'מע ,ז"נשת ןג תמר ,א קלח ,תישארב
.בוריקב 1240 תנשב בתכנש ינוקזח רפס ורוביחב [5]
תפרצ ינשרפמ הרותל ףיקמה ןורחאה ינשרפה רוביחה
תרודהמ) הרותה לע ינוקזחה שוריפ .םיינבה ימיב
.אל 'מע ,ב"משת םילשורי ,( לעוועש בוד םייח ברה
ילודגמו הילטיא ידוהיל ומקש ארקמה ישרפמ יבושחמ [6]
האמב סנסנרה תפוקתו םיינבה ימי יהלשב הימכח
,תורעהו תוראה םע הרותה לע ונרופסה ורוביחב ,ו"טה
םילשורי ,א ךרכ ,ןמרפוק הדוהי ברה תרודהמ
.דמ 'מע ,תישארב רפס ,ב"נשת
.סנבורפבש לוינאבמ ,ג"יה האמהמ ,םושרג ןב יול 'ר [7]

אנליו ,הרותל םיבלמ ,לכימ לאיחי ןב שוביל ריאמ 'ר [8]
.85 'מע ,ב"נרת
תועדה-הגוהו גיהנמה ,רבחמו בר ,שריה לאפר ןועמש 'ר [9]
ושוריפב ,ט"יה האמב הינמרגב תידרחה תודהיה לש ישארה
םילשורי ,(ראיורב יכדרמ ברה :םגרית) תישארב רפס ,הרותל
.אפ 'מע ,ז"כשת
,ב"נשת ביבא-לת ,ןיקרימ הירא השמ :תרודהמ י ,דל [10]
ןיקרימ שיגדמ ,בותכב טשפב קויד ךות .53 'מע ,ב קלח
תטלחומה ותעד לע םיחיכומ םניא םימדוקה םיבותכה" :רידה
,ערה רצי וב שי 'ער םדאה בל רצי יכ' רשאכ ,םדאה לש
םדאב עטינה רציהש רמולכ !"ער וניא ותוימצעב אוה לבא
וירבדל ,יכ ןייצנ !ער ונניא םדאהש דועב ,ער אוה ותדילמ
:(ב"ע,זט) הגיגחב ארמגה ירבדב ןיכומיס םג שי רידהמה לש
ןיידעש קיידלו ףיסוהל ןתינ ןאכמ ."ערה רצי אלא ער ןיא"
,ויפואב יולת רבדה ,ןכש .בוט ןכא אוה םדאהש רמוא הז ןיא
.ותביבסב םגו וישעמ
.108-107 'מע ,(8 הרעה) ליעל [11]
.הק-דק 'מע ,(9 הרעה) ליעל [12]