ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

309 רפסמ

ס"שת ,חנ תשרפ

לובמה תשרפ לש התועמשמל תורעה

ואדנל בד 'פורפ

י"מע תורפס


אטח ןיב רעפ הרואכל םייק םימעפל ,הרותב רפוסמש יפכ
ןושארה םדא לש ושנועש ,ונאצמ ךכ .וילע לטומה שנועל םדאה
.םזגומ שנוע לש םשור ונילע השוע תעדה ץעמ הליכאה לע
לש ותחנמ לא םג ה"בקה העש אל עודמ ,ןיבהל םג ונישקתה
ףאו שפיחש ,םדאה ינב ןיב ןושארה היה אוהש פ"עא ,ןיק
.ןברק תברקה תועצמאב בגשנהו לודגה 'הל ברקתהל ךרד אצמ
כ"דב ושנועש ,סמח לעש ,ונתשרפב םיאצומ ונא ךכל המודב
וליפא .םוקיה לכ תדחכה לש ילטוט שנוע אב ,לק רתוי הברה
תא ןיבהל השק ןיידע ,חצרב םג הוולמ היה סמחהש חיננ
.ואולמו םלוע תתחשה לש תורשפה רסח יביטקלוקה שנועה
החינמה הבושת הילע ונל שי םא קפסו ,הדירטמו השק הלאשה
.לכה לע תלבוקמו תמכסומהו ,תעדה תא

תירסומה ,תיכוניחה הניחבה ןמ יכ ,רמול שי הז לכ םע
תוהימתל םגו תולאשל םג דואמ הלודג תובישח שי תיתדהו
לכ תא םיעדוי ונניאש העידיה .ישונא ןורתפ םהל ןיאש
הוונעל ונתוא תכנחמ ,ונידיב ןותנ לכה אלו ,תובושתה
הדימעה .ןסרה תרסח הוואגה ןמ ונתוא הליצמו ,תועינצלו
,ךכ לכ םמהמ םשור םיתעל ונילע הרשמ םלועה יאלפ לומ
.ונמויק לש שלחה דצה תא אקווד המהדתב עתפל םילגמ ונאש דע
חכונ וא ,עבטב םילעופה תוחוכה חכונ יכ ,הלגתמ עתפל
ירסח ונא ,תיגולויבה ונתייווה תא םירידסמה םיכילהתה
עבטה ינתיא לומ ונוהמיתו םדאה תמיא .ןיטולחל םינוא
םיגולופורתנא ידי-לע ספתנ הז ןוהמית .םויקה לע ותלאש םצעב םה
הדימב הנוש םג ךא המוד חורב .תדה לש דוסיכ םימיוסמ
לע ורמאמ תישארב קילאיב נ"ח הז ןיינע לע בתוכ ,הבר
:וירבד הלאו ,"ןושלב יוסכו יוליג"

'ה לוק" - םערה לוקמ ןושארה םדא ,לשמל ,םהדנש העשב
הכומ ,וינפ לע ולפנבו - (ד טכ 'הת) "רדהב 'ה לוק ,חכב
,רמאנ - הילאמ ויפמ זא הצרפ ,םיקלא תדרח זוחאו ןוהמת
,היח תגאש ןיעמ ,תיארפ הרבה ןימ - עבטה לוקל יוקיחב
תונושל הברה לש םערה תומשב אצמנה הז -"רר" לוקל הבורק
?תמהדנה ושפנל הלודג הלואג וז תיארפ האירק האיבה אל םאה -
הזוחו רייצ אוה ףא הז עגרב ןושארה םדא היה אל םאה...
ןמאנ בינו ,םייתפש בינ היציאוטניא יפ-לע ארוב ,בגשנ
םיקומע םיישפנ םיעוזעזל - ומצע יבגל םינפ לכ לע - דואמ
?םיכבוסמו

רתוי הדח ףאו רתוי תידוהי חורב ,קילאיב לש וז הסיפת
ךישעמ ובר המ" :(דכ דק) םיליהתב רחא קוספב םיאצומ ונא
לודג םיה הז .ךנינק ץראה האלמ ,תישע המכחב םלכ ,'ה
."תולדג םע תונטק תויח ,רפסמ ןיאו שמר םש ,םידי בחרו
םכיניע םורמ ואש" :(וכ מ) והיעשיב םיאצומ ונא המוד חור
,ארקי םשב םלכל ,םאבצ רפסמב איצומה ,הלא ארב ימ וארו
ומכ ,הלא םיקוספב ."רדענ אל שיא ,חכ ץימאו םינוא ברמ
תכפוהו המיאה תככרתמ ,םיפסונ םיקוספ לש תובר תואמב
.הלאשב םלגתמ ןוהמיתהו ,ןוהמית

ךכ לכ הלודג םיישונאה ןוהמיתה לשו הלאשה לש םתובישח
םדאה תא םידחיימה םינייפאמכ םיבשחנ םהש דע ,תודהיב
,םדאה לש יתוברתה ןוסירלו רסומל סיסבכו ,םירוציה ראשמ
בלשה ;הלאשהו ןוהמיתה אוה ןושארה בלשה .ויפחדו וירצי
;ירסומהו יתוברתה ןוסירה אוה ישילשה בלשה ;האריה אוה ינשה
דבאמ םלועה םא .יתדה ןוסירה אוה יעיברה בלשה וליאו
םלועה תא תלבקמ םדאה שפנ םא ,םיהדמהו הימתמה וחוכ תא
תבבוסמה הביסה תמלענ ,הרגש יפ-לע תגהנתמו ההימת אלב
לזגה ,תומילאה םלועה לע םיטלתשמ זאו ,רסומה תוחתפתה תא
ןיבהל שי ךכ יכ ,הארנ .חצרל וליפא םיכילומ הלאו ,סמחהו
רמאיו" :םיתשלפ ץרא לא םתדרב הרש לא וניבא םהרבא ירבד תא
ררג ךלמ ךלמיבא חלשיו ,אוה יתחא ,ותשא הרש לא םהרבא
ךלמיבא רמאיו" :םש רמאנ ךשמהבו .(ב כ 'רב) "הרש תא חקיו
:םהרבא רמאיו ?הזה רבדה תא תישע יכ תיאר המ ,םהרבא לא
לע ינוגרהו ,הזה םוקמב םיקלא תארי ןיא קר ,יתרמא יכ
יבשוי תא ריכמ םהרבאש המ יפל .(אי-י םש) ."יתשא רבד
תארי אלב םמוי תרגש תא םייחה םישנאכ ,זאד לארשי ץרא
לעו ,םתוירסומ לעו םתוניגה לע ךומסל ול השק ,םיקולא
.חצרב םג ויניעב םה םידושח ןכ

,הרותה לע "קחצי תדקע" שוריפ לעב ,המארע קחצי 'ר הנהו
לובמה תשרפ תא שרפמ ,תישארב רפס לע רשע השלשה רעשב
,ינושארה ובצמל םדאה תא ריזחהל ידכ - תואיצמה חרוככ
לע יונב שוריפה .האירבה זאמ ורבעש תורודה םע לקלקתנש
רתויב םמושיר תא םיעיבטמ םיכפההו םידוגינהש ,הסיפתה
םינוויכ ינשמ ןודינה לע םירומ םתויהב ,תישונאה העדותה לע
םשורהש ירחא .וידדצ ינשמ הז תא הז םירשאמה םידגונמ
,תורודה ףולח םע ושלחנ םלועה שודיח לע לודגה ןוהמיתהו זעה
,שודיחה ךפה אוהש ,ןולדיחה לומ םדאה תא דימעהל ךרוצ היה
םלועה לומ ןוהמיתה לשו הלאשה לש בצמב בוש ודימעהל ידכ
הזכ ךילהת היה ןכא םא .ןיאמ שי ,שדוחמ םלועכ ארבנש
,טלחהב ריבס ייזא ,הרגשה ייח לא ןוהמיתה תשוחתמ רבעמ לש
ץראה האלמ" יכ דע ,רסומ לכ ןדבאל םרגש אוה הז רבדש
."סמח

ראותב ונלש שומישהש ןעוט "השודקה" ורפסב וטוא ףלודור
,םיטלחומה יתימאלו רשיל ,ןוגהל ,ירסומל ,בוטל לאשוה "שודק"
,ירוקמה "שודקה" הז תמועל .םיילנויצר םה םרקיעב הלאו
הירוגטק אוהו ,ילנויצר דוסי לכ רסחה שגר אוה ינושארה
ןאכ רבודמ .הרידגהל םילימ ללכ ונל ןיאש ןיטולחל תלדבנ
ןתינ וניא רשאו ,םדא ינבב םייקה ישפנ בצמב וא חור ךלהב
תא איבהל רתויה לכל םילוכי ונא .רבסהל אלו הרדגהל אל
בצמה תא וא חורה ךלה תא ומצע ךותב ריכיש ,ךכל םדאה
תולעתה לשו תומעפתה לש בצמב ןאכ רבודמ .ןודנה ישפנה
רבוחמו רושק תויהל לש השגרה ןמ ,בגש תשגרה ןמ ,תיגיגח
תדחוימה הירוגטקה תא ריבסהל לדתשמ וטוא ףלודור .אלפומה לא
תושוחתה תלילש י"ע רקיעב ,יזונימונ הל ארוק אוהש ,וזה
אל ,דחפ אל הז ןיאש רמוא אוה ךכ יפל .ןהל המדתמ אוהש
הצרעה אל ,ןוחטב אל ,הבהא אל ,ןומא אל ,הדרח תשגרה
וטוא ףלודור םכסמ ךכ םושמ .לבוקמה םנבומב תולת שגר אלו
ןולדיחה שגר והז תוארבנ שגר ..." :ב רבודמש ,ןעוטו
אשינה לומ לא ,תימצעה ותוספאב הלכו עקושה ארבנ לכ לש
הז רבסה ןויסנ לע םג םלואו ."הלוכ האירבל רבעמו לעמ
תיגשומה הרהבהל המואמ םרות וניאש ,וטוא ףלודור ןעוט
ותסיפת בור תא החוד םג אוה ןכלו ,ןיינעה לש (תינויעה)
רבודמש הנעטה תא קר ונממ לבקמו [1]סמיי'ג םאיליו לש
ןמ רתוי הברה הקזחה "תיביטקיבוא תוחכונ" לש השוחתב
הסיפתב שיש רורב [2].תולבוקמה תויגולוכיספה תושוחתה
,קילאיב נ"ח ירבדב ונרכזהש השיפתה ןמ והשמ ןאכ תראותמה
והשמ וליפא וב שיו ,רתוי תקיודמו תבכרומ הרוצב םנמא
תרימש ןעמל לובמה תויחרכה לע המארע קחצי יבר תשיפתמ
םיטונ ונאש לדבהה םג הזל המוד ילואו .תושונאבש ישונאה
ילנויצרו ישעמ ששח אוהש) דחפ תירבעה הלימה ןיב תוארל
והשלכ ששחל ףסונ הב שיש ,הארי הלימל ןיבל (ברקתמ ןוסאמ
.בגשהו תוממורה לומ הדימעה ןמ םג

שרדנ םדאהש ריחמה דגנ םנמא תממוקתמ תישונאה הייארה
שיש ,חוכשל ןיא םלואו ,תישונאה ותומד ןדבא לע םלשל
דצמ ותסיפת תמועל םדאה דצמ תוומה תסיפתב לודג לדבה
ונא םא םג ,ןולדיחה אוה ונליבשב תוומה תועמשמ .םיקלאה
המשנה לש התוראשיה לע םינומאו ,םינימאמ ינב םינימאמ
ונניא הז רבדש ןבומ .לעממ הולא קלח תניחב ,חצנל תישונאה
ןיא ,תישונא הניחבמ .ה"בקה לש ותניחבמ הזכ ןפואב ספתנ
תוכז ףא איהו ,ינושאר ךרוצ איה םייחב תוקבדה יכ ,קפס
וייח תא יח ןודנה םדאה רשאכ וליפא ,הילע רערעל ןיאש
תיזיפטמה הניחבה ןמ ,הז תמועל .דבלב יתייחה-ימהבה רושימב
ףאו ךרע אל ,תועמשמ אל ןיא הזה גוסה ןמ םייחלש ,רורב
,יטנדנצסנרטה חוכה ןמ ענמתש תירסומ העינמ ןיא ןכ-לעו ,הקדצה אל
ןמ ,דבלב יטנדנצסנרטה חוכה ןמ - שוריפב ןאכ שגדויו
לוטיל ,ונידיב םתוא דיקפהו םייחה תא ונל ןתנש חוכה
רחא ,ןודנה גוסה ןמ םייח לע רתוולו ,ונודקפ תא ונתאמ
.םתועמשמ לכ םהל הדבאש

ותניחבמש ,[3]הדקעה תשרפ לע הלודגה יתמישרב יתרבסה רבכ
רבעמו ,םוקמ לש יוניש אלא ,ןולדיח וניא תוומה םיקולא לש
ה"בקל .ןושארה ןמ עורג חרכהב וניאש רחא בצמל דחא בצממ
םתוא ונל ןתנש הז אוה יכ ,םייחה תא תחקל האלמ תוכז
תטלוש תויגרטה ןיא חצנה לש תוארה תדוקנמ .דבלב ןודקיפל
תא תצקמב תוחפל הריבסמ וז השיג .וללה בצמה ייוניש לע
ןוהמית םלואו .האושה לומ וליפאו לובמה לומ ונתהימת
תא םעפל םעפמ םדאל ול םיריזחמ ררועמ אוהש תולאשהו הז
.תועמשמ ילעב םניא וייח םהידעלבש ,רסומהו האריה דמעמ
ןוהמית לכ אלל וייח הלבמ םדאה רשאכ ,הז ןיעמ הרקמבש רשפא
,ורמאש יאמש תיב ירבד וקדצ ,ה"בקה לש ומלועמ ישונא
,(ב"ע ,גי 'וריע) "ארבנשמ ארבנ אלש םדאל ול חונ" יכ
ירייא אכה ימנ יא" :"חונ" ה"דב תופסותה ושריפש יפכו
יכ רבתסמ ."ורוד ירשאו וירשא קידצ לבא ,םדא ינב םתסב
םדאה אוה ,"קידצ" וליאו ,הרגשה ישנא םה "םדא ינב םתס"
לומ םעפתהל ףאו ,תבקונ הלאשבו ןוהמיתב דומעל עדויה
.האירבה יאלפ

תובקונ תולאש תגצהו ןוהמיתה לש סחיה יכ ,ןכ םא וניאר
לומ תינתוונע תישונא הדימע ךות ,ה"בקה לש ומלוע יפלכ
ול תומרוגה ןה ןהו ,רסומ לכ יבא ןה ,תויחצנה תולאשה
ןהילאו ,ןוהמיתה תולאש ךכ .ישונא רוציכ דקפתל םדאל
דחיבו םדאה ינבל תעד תופיסומה תונרקסה תולאש םג תופרטצמ
ןויעל םירבדה םייוארו .המהבה ןמ םדאה רתומ תא תורצוי
.ידוסי'מע ,ט"ישת םילשורי , היגוסל תיתדה היווחה ורפסב [1]
.41
םירמ תינמרגמ םוגרת ,השודקה ,וטוא ףלודור :הארו [2]
.(1958) 1999 םילשורי ,ןור
העבראב) "לארשיב תוברתה תמחלמב יזכרמ ביטומכ הדיקעה" [3]
.(1994) ה"נשת ה"רע ,הפוצה ,(םיכשמה