ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

259 רפסמ

ט"נשת ,חנ תשרפ

"?םוקע וא רשי רפוש" שיפ לארה ןרהא 'פורפ לש ורמאמל

(ט"נשת הנשה שאר ברעו ח"נשת םיבצינ תשרפ ,254 .סמ יעובש ףד)

קאמ לאננח ר"ד

דומלתל הקלחמהתוינורקע םיכרד יתש שיפ לארה 'פורפ גיצמ "?םוקע וא רשי רפוש" ורמאמב
.ןידה ימיב טפשמה סכ ינפל ודמועב ,רוביצו דיחי ,םדאה ינפב תודמועה
ונמצע תוארלו םימחרה תדימ לע לכה תא ליטהל ,ונושלכ ,איה תחאה ךרדה
הינשה ךרדה .ןידה תיבל ץוחמ הנינח םישקבמש ימכו תויוכז לכ ירסחכ
םוי היפ לעו ,ןידב הכוזכו טפשמב דמעמ לעבכ תינורקע םדאה תא האור
.ונמעב םימלוגמה קדצהו רשויה תא ונא םיגגוח ובו החמש םוי אוה ןידה
.םירופיכה םויו הנשה שאר לש םרקיע המשאה ישגר ןיאו עשר ומצע םישמ םדא ןיא
תויפוסוירוטסיהו תויגולואידיא תונקסמ רזוגו שיפ 'פורפ ךישממ ןאכמ
.םויכ ומצע יניעבו םלועב ידוהיה םעה לש ודמעמב םג תועגונה

ןוידו ,הרואכל תיתכלה הלאש התיה ,ונוידב שיפ 'פורפ לש ,אצומה תדוקנ
תויפוסוליפהו תויגולואיתה תולאשה תא םיווסמ הלא ךא .רפוש תוכלה יטרפב
הריתסמ הניא ,תועדה יתש לש תנגוהה ןתגצה .הכלהה ילעב תא ותעדל וקיסעהש
גיצהל שקבמ ינא .הינשה ךרדה תא יולגב ףידעמה ,בתוכה לש ותדמע תא
רשא ,שיפ 'פורפ איבהש וזמ הנוש יפוא תלעבו תרכומ תוחפ ,תפסונ המגוד
לארשי ילודגמ דחא עירכמ הב רשאו ,תורומאה תושיגה יתש תא איה םג תפשוח
. בתוכה גיצהש הינשה ךרדה תבוטל אוה םג ,םת וניבר ,תורודה לכבש

םויל ולש "הדובע" יטויפב רקיעב עדונ רשא ,יסוי ןב יסוי םודקה ןטיפה
תויזכרמה תוכרבל ,הנשה שארל "תועיקת" יטויפ השולש םג בתכ ,םירופיכה
םילמב תחתופה ,"העיקת"ה .תורפושו תונורכז ,תויוכלמ :םויה תליפת לש
איהו ,תונורכז תכרבל יסוי ןב יסוי לש לודגה טויפה איה ,'ישעמב דחפא'
ןיא לעופב יכ ףא [1],הנשה שאר לש ינשה םויה לש ףסומ תליפתב תבלושמ
עורזב םה יכ' הרושה תבלושמ הז טויפב .תומוקמה בורב םויכ תרמאנ איה
לא ןטייפה סחייתמ 'םה' הלמבש ,רורב ללוכה רשקהה ןמו ,'ואב אל ךידע
לכ' :טויפה לש תמדוקה הרושב םג קסוע אוה םהבו ,םינמזה לכבש םיקידצה
[2].'ןורכזל יניאו יתמת םה אלול ,יתשקיב ךימחרו ינוכמס הלא

.תרכזנה הרושל ההגה תאבומ (םהו ה"ד ,ב"ע זי) תוכרב תכסמל תופסותב ,הנהו
ןניסרג אלו 'ואב ךידע עורזב םהו' תועיקתב היגהל שי" תופסותה יפל
,ןואילריש הדוהי 'ר ידיב וכרענ תוכרב תכסמל תופסותה [3]."'ואב אל ךידע'
וניבר לש ורפסב וז ההגה לש הרוקמ ,ל"ז ךברוא .א.א הארהש יפכ ,ךא
ירבד יכ ,קדצב ןיחבה םת וניבר [4].תופסותה לא ההגהה העיגה םשמו ,םת
קוספה לע םידומלתה ינשב ואבוהש ,םיארומא תושרד לע םיססובמ ןטיפה
ילבבה דומלתב .(בי ,ומ והיעשי) 'הקדצמ םיקוחרה בל יריבא ילא ועמש'
לבב יארומא ןיב תקולחמכ ,(ב"ע זי ,תוכרב) היגוס התואב ןיינעה אבומ
ינש יפל .רזעלא 'רו ןנחוי 'ר לארשי ץרא יארומא ןיב וא ,לאומשו בר
יריבא :וטושפ יפ לע אלש קוספה שרפתמ ,תינשרד תקולחמ התוא לש םידדצה
דצה יפ לע [5].'הב וקבדו םבל וצמיא רשא ,םירשי םדא ינב םנה הלא בל
םיקידצ םתוא - 'םהו ,הקדצב םינוזינ ולוכ םלועה לכ' תקולחמ התואב דחאה
םלועה לכ' וז תקולחמב ינשה דצה יפ לע .'עורזב םינוזינ' - בל יריבא
תקולחמ .'םינוזינ ןיא ןמצע תוכזב וליפא םהו ,םתוכזב םינוזינ ולוכ
,(ד"ע דנ ףד ,ח"ה ה"פ) ינש רשעמ תכסמב ימלשוריה דומלתב העיפומ הליבקמ
וקלחנ וז השרדב יכ רסומה ,והבא 'ר לש ויפמ םירבדה םיאבומ ןאכש אלא
[6].שיקל שירו ןנחוי 'ר

ינשב םג תונמתסמ ,רפושה תייגוס יפ לע שיפ 'פורפ גיצהש ,םיכרדה יתש
םהיתוקולחמב קר אל ןתוא אוצמל ןתינ םלוא .המצע תידומלתה תקולחמה לש הידיצ
"תיעדמ"ה היעבב םת וניבר לש ולופיט ךרדב םא יכ םיארומאו םיאנת לש
?וינפלש טויפב הנודינה הרושה לש הרוקמ והמ :הל קקזנש

.תקולחמבש הנושארה העדה לע ןטיפה ירבד ,רומאכ ,םיססובמ םת וניבר תעדל
תועיבתב רמולכ ,לוכיבכ ,עורזב ה"בקה לא םיקידצה םיאב וז העד יפ לע
טימשה ,טויפב הרוש התוא תא םת וניבר היגה ןכ לע .תוססובמו תוקדוצ
םיאשר .היפ לע הרושה לש התועמשמ תא דיה תקזחב ךפהו ,אל הביתה תא
.םינונחתב קר אלו ,"עורזב" ה"בקה לא אובל אופא םיקידצה

הארנ ,וינפלש תיעדמה הלאשל םת וניבר לש תיביטקייבואה השיגה תורמל
דוע אלו ,ונינפלש תיפוסוליפה הלאשב ולש ותדמע לע םג תדמלמ ותהגהש
יסוי ןטייפה לע םג ותדמע תא םת וניבר הפוכ טויפה תא ותהגהבש אלא
הרורב לאה לומ ןודנה םדאה לש ודמעמ תלאשב םת וניבר לש ותדמע .יסוי ןב
.וז הדמע לא וירבדב עולקל ביטיה שיפ רוספורפו ,אופאהז טויפ רמאנ זאו ,תבשב הנשה שארד 'א םוי לח ןכ םא אלא .1
רכז' טויפה רמאנ ינשה םויב וליאו הנשה שאר לש ןושארה םויב
רילקה רזעלא 'ר לש 'שעמ לכ תליחת
,ז"לשת םילשורי ,יקסרימ 'א תרודהמ ,יסוי ןב יסוי יטויפ :האר .2
הדגא שרדמ לא םג ןייעמה תא הנפמ יקסרימ .22 הרעה ,99-98 'מע
לע .חלשיו תשרפל (1894 ,ד"נרת תנשב אניוב רבוב המלש םסרפש)
,ול שי ירה ,המחלמל וינפ םא יכ ושעל בקעי עידומ הז שרדמ יפ
השעי אוהו םוקמה ינפל וללפתיש עורז ילעבו םירוביג' ,בקעיל
ילעב םירוביג" ,הז רחואמ שרדמ לש ונושל יפ לעש ירה .'םנוצר
,הדגא שרדמ האר .םוקמל םייוצר םהישעמש םיללפתמה םה "עורז
.בפ 'מע ,ה ,בל תישארב
יכ' :הרושה שארבש יכ הלמה תא רמשל שי םינפ לכ לעש הארנ .3
.תאז ביתכמ טויפה לש יתיבאפלאה הנבמהש ןוויכ ,'וגו 'עורזב םה
,ךברוא תרודהמ ,לאירזע ר"ב םהרבא 'רל םשובה תגורע :האר .4
.71 הרעהו 13 'מע ('ד ךרכ) אובמ ,ג"כשת םילשורי
י"שר לש ינשרדה ושוריפ תא הוושהו ;םש והיעשי ,י"שר יפ לע .5
םישרפמו טשפה ךרדב ןאכ םיכלוהה םישרפמה בור ירבדלו ןתנוי םוגרתל
."בל יריבא םתוא לש םתונגל קוספה תא
.252-253 'מע ,טדימשדלוג לאינדל הנשה שאר רוזחמב אבומ טויפה .6
ילבבה דומלתה ןמ תקולחמה תא טדימשדלוג איבמ (22 הרושל) הרעהב
אתגולפ הרמתשנ אל הארנכ :ףיסומ אוהו ,תופסותה ילעב תהגה תאו
םולב רצוא ברה ירהו .םיהומת וירבדו ,םיילארשיצרא תורוקמב וז
רשעמ ימלשוריב ורמאש וז היתטימתשיאו תודגאלו תוכלהל ,הרותל
.ליעלד ינש