ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה תאמ

154 רפסמ

ז"נשת ,חנ תשרפ

םידומילה תנש תחיתפ םע לגסה ירבחל הטיסרבינואה רוטקר תיינפ

                                           ,םירקי לגס ירבח

הכורב הנש םכלוכל לחאל ינירה ,הבוטל ונילע האבה ,ז"נשת תנש תליחת םע
                             .הירופו

,ונתיאמ םיבר יניעב רבכ ךפה ןליא-רב תטיסרבינוא לש "יעובשה ףד"ה
ןליא-רב תטיסרבינוא לש גציימה "הווארה ןולח"ל הבר הדימב ,לגסה ירבח
םיצרמל ,םיטנדוטסל םיפדכ ותצפה ךרדב םא ;םלועבו ץראב רתאו רתא לכב
ויארוקל טנרטניאה ךרד ותרבעה י"ע  וא ,ץראב םינושה תסנכה יתבלו
                       .ולוכ םלועב םיעובקה

םהירקחמ ירפמ םורתל םיצרמה לכמ שקבמ ינירה ,ישימחה רוזחמה תחיתפ םע
                          ."יעובשה ףד"ל

םיקסועה םירמאמ בותכל תורשפאה תנתינ חורהו תודהיה יעדמב םיקסועל
עבטה יעדמב םיקסועלו ,עובשה תוישרפב םהירקחמל םיעגונה םינוש םימוחתב
הכותב דגאתש המבכ "יעובשה ףדה" תא םייקל לכונ ךכ ."עדמו הרות" רודמל
םתוא רשקתו ,ןליא-רב תטיסרבינואב םייוצמה  םינושה רקחמה תוריפ תא
ונוליחה התע הזש ,הרותה ישמוח  תשמחל :לכה קנוי ונממ ינחורה שרושל
                 ."תישארב"מ תסנכה תיבב םארוקל בוש                         ,הבוט הנש תכרבב


                       רדנלדירפ הדוהי 'פורפ
                              רוטקר

חנ ינב תווצמ עבש (ד ,ט תישארב) ולכאת אל ומד ושפנב רשב-ךא ינב ווטצנ תוצמ עבש [:]ןנבר ונת' :ונתדמלמ א"ע ונ ןירדהנסב אתיירב יגס ןושלב] םשה תכרבו [ריעו ריע לכב ןיד יתב םיקהל] ןיניד [:]חנ .'יחה ןמ רבאו לזגו םימד תוכיפשו תוירע יוליג [הרז הדובע] ז"ע [רוהנ .(ב 'מע ,םש) רשעל רפסמה תא ומילשהו תופסונ תווצמ ופיסוהש םימכח שי לוכי אל הז סיסבו ,הלוכ תושונאל ירסומה סיסבה ןה חנ ינב תווצמ עבש ןכתית אל וסוסיבו קוחה ןוטלש אלל ,רומאל ,ןיניד יתב אלל םייקתהל םדא ןיב אל ,(ז"עו םשה תכרב) וארובל םדא ןיב אל תירסומ תישונא הרבח רבא) םייח ילעבל םדא ןיב אלו (לזגו םימד תוכיפש ,תוירע יוליג) ורבחל .(יחה ןמ תא ,רתיה ןיב ,האיבמו ,אתיירבה תעיבקל תואתכמסאו תורוקמ תשפחמ ארמגה [1].יחה ןמ רבא רוסיאל אתכמסאכ ל"נה קוספה ןוויכ ,'הוצמ הב ןיא חנ תודלות הלא תשרפ' יכ ןייצמ ךוניחה רפס לעב תווצמ םאה [2].'לארשי ומעל אוה ךורב לאה ןתנש' תווצמל דחוימ ורפסש תוכרעמ יתש ונינפל םאה ?לארשי םע תא תובייחמ ןניא חנ ינבל ונתינש ליעל אבומה יחה ןמ רבא רוסיא ?םלועה ימעלו לארשיל תונוש תוירסומ תא בייחמ וניא אוהש תעדה לע הלעי אלו ,ונתשרפב תושרופמ חנ ינבל רמאנ ?וז הווצממ ךוניחה רפס לעב םלעתה עודמו ,לארשי ינב אל תווצמב יחה ןמ רבא רוסיא תא ךוניחה רפס לעב ללוכ רבד לש ותימאל לכא יתלבל קזח קר' : גכ בי םירבד ) האר תשרפב תויוצמה השעת .('רשבה - םע שפנה לכאת- אל ושפנה אוה םדה יכ םדה ,תנבומ הזה קוספה לע ךוניחה רפס לעב לש ותוכמתסה גהונ יחה ןמ רבא [:]ר"ת :תרמוא (א"ע בק - ב"ע אק) ןילוחב ארמגה ןכש [;]רזעלא יברו הדוהי יבר ירבד ןירוהט ןיבו ןיאמט ןיב ףועו היח המהבב ארקמ ןהינשו ןנחוי 'ר רמא [.]ןירוהטב אלא גהונ וניא םירמוא םימכחו .(פ"י- ילש השגדהה) 'וגו 'םדה לוכא יתלבל קזח קר [:]ושרד דחא השגדהו ,האר תשרפבו חנ תשרפב ,םיימעפ אופא רסמנ יחה ןמ רבא רוסיא ןירדהנסב ארמגהמ עמתשמכ ,לארשי ינב לע םג ותלחהל זמרה איה וז הלופכ חנ ינבל בתכימל יל המל' :תלאושו תורוקמה ינש תא האיבמה א"ע טנ יכ ,םש הבישמ ארמגה '[?האר תשרפב] יניסב ינשמל יל המלו [חנ תשרפב] ירבדמ עמשמ [.]הרמאנ הזלו הזל יניסב תינשנו חנ ינבל הרמאנש הוצמ לכ' ןה הפיקמה ותלוחת תא טילבהל דעונ רוסיאה לש לופכה רוכזאהש ארמגה .לארשי ינבל ןהו חנ ינבל אלא הלוחתל אל ,תרחא תואר תדוקנמ רוכזאה תוליפכל סחייתמ ם"במרה ,ופוג רוסיאה תוליפכל אלא ,רוסיאה לע םיווצמה יובירל אל ,תוהמל ינב לע לח דחא רוסיא ןלהל חכוונש יפכו ,ונינפל םירוסיא ינש ונייה .דבלב לארשי ינב לע קר לח ינשה רוסיאהו ,דחאכ חנ ינבו לארשי קסופ :א הכלה ,ה קרפ ,תורוסא תולכאמ תוכלה ,השודק ,הרות הנשמב רשבה םע שפנה לכאת אל הרותב רמאנש הזש [3]ודמל העומשה יפמ' :ם"במרה ךא חנל רמוא אוה יחה ןמ רבא לעו .יחה ןמ ךתחנש רבא רוסאל [האר תשרפ] רפסב םג .(פ"י - ילש תושגדהה) '[חנ תשרפ] ולכאת אל ומד ושפנב רשב רוסא אוהש שפנה לכאת אל' :ןיואל ינש ונינפל יכ ןייצמ ם"במרה תווצמה רבכו [...] יחה רשב רוסא אוהש [...] ינשה ואלהו' ,[האר תשרפ] 'רבאה ושפנב רשב ךא יחה ןמ רבאב חנל ורמאב רחא ןושלב ןינעב הרהזאה הלפכנ [4]'.ולכאת אל ומד יחה ןמ רבא רוסיא תוהמב תפסונ הנחבהל ונאיבמ ם"במרה ןושלב הז קויד תופרט לע ורהזוה אל חנ ינב .לארשי ינב יבגלו חנ ינב יבגל הנושה םושמ הזב שיש ,'ומד ושפנב' רשבה דוע לכ יחה ןמ רבא לע אלא תולבנו לארשי ינב וליאו .יח אוה דוע לכ םד תתושה םייחה-לעב יפלכ תוירזכא טחשנ אלש רשב תליכא ונייה ,תולבנו תופרט ינפמ םג תפסונ הרהזא ורהזוה אוה הז רוסיאו ,הפרט םושמ הרוסא יחה ןמ ךתחנש רבא תליכא .ןידכ ךמתסהל רכיבש ךוניחה רפס לעב קדצ ךכ םושמ [5].לארשי ינבל קר ידוחיי רבא לע הרהזאב םילולכה םירוסיאה ינש תא ךכב ללכו האר תשרפב קוספה לע .יחה ןמ רדנלדירפ הדוהי 'פורפ רוטקר :תורעה תכרב לעו ,ז"ע לע .ןושארה םדא הוטצנ םירבד השש לע'ש רובס ם"במרה .1 פ"עא ,םינידה לעו ,לזגה לעו ,תוירע יוליג לעו ,םימד תוכיפש לעו ,םשה הרותה ירבד ללכמ ,ןהל תנתונ תעדהו ,ונבר השממ ונידיב הלבק ןה ןלוכש ומד ושפנב רשב ךא רמאנש יחה ןמ רבא חנל ףיסוה .הוטצנ ולא לעש הארי ,םיכלמ תוכלה ,םיטפוש ,הרות הנשמ :האר .'יתוצמ עבש ואצמנ .ולכאת אל יכ ךדמלל המישרה ףוסב 'םינידה' תא הנומ ם"במרה ,בגא .א הכלה ,ט קרפ תללכה .וללה תוירסומה תווצמה ראש םויקל הבורע אוה םינידה םויק .ןורקיע ותוא לע תזמרמ הפוסב וא המישרה שארב 'םיניד' .אל 'מע ,ד"ישת םילשורי ,לעוועש בד םייח תרודהמ ,רבחמה תרגא .2 .ליעל ,1 הרעה הוושה .3 ,ן"במרה תוגשה םע ם"במרהל תווצמה רפס :האר .ב"פק ,השעת אל תווצמ .4 תולכאמ תוכלה) ם"במרה .טכש 'מע ,ב"נשת םילשורי ,לעוועש ד"ח תרודהמ ףועו היח המהבב גהונ יחה ןמ רבא רוסיא'ש םימכחכ קסופ (םש ,תורוסא '.םיאמטב אל לבא םירוהטב .בי 'יס בקעי תואנ ת"ושב זבינופמ ץיבוניבר י"ירהל סחוימ הז קויד .5 .חק 'מע ,א ךרכ ,יחה ןמ רבא ךרע ,תידומלת הידפולקיצנא :האר

ןליא-רב  תטיסרבינואל  תורומש  תויוכזה לכ ©