ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה תאמ

154 רפסמ

ז"נשת ,חנ תשרפ

המדאה ירפ

                             

        .(אכ ח 'רב) "םדאה רובעב המדאה תא ללקל דוע ףיסוא אל"

הנבלה ינפל דוע ,האירבה תשרפב הנושארה תדרומה התיה ,רוכזכ ,המדאה
:הננולתהו הנוק ישעמ םע םילשהל הל השק היהש ,יעיברה םויה תב ,תיאנקה
ישילשה םויב רבכ הדרמו הזרדזנ המדאה .דחא רתכב םישמשמ םיכלמ ינש ןיא
.(א"י א ,י"שר) ירפה םעטכ ץעה םעט יהי דקפש ארובה יוויצכ התשע אלו
,בושי רפעה לאו המדאה ןמ אבש םדאה ןמ הרוקמש ,יח לכ םא ,המדאכ ,השאה
,הנבלה הטעמתנ .יתמדאה רפעה לחוז ,שחנל התתפתנש ,תישילשה תאטוחה איה
.לכאי רפעו לחזי ונוחג לע שחנה ףאו הווחו םדא וללקתנ ,המדאה הללקתנ
םדא ,ויפכ ריצי לע םיקולא םעוז (זי ג 'רב) "!ךרובעב המדאה הרורא"
                          .רפעה ןמ רצונש

  ?םייתמדאה ירמה תודוסי תא םעמעל וא ךימהל ,קתנל חילצה לובמה םאה

    .ותובשי אל הלילו םויו ףרוחו ץיק ,םחו רוק .רטשומ םנמא עבטה

עבטה םע ןובשח רתוי אב וניא אוה יכ זירכמ לוכיבכ ה"בקה ?םדאה לבא
ןורכזל .רציה תרוענב ,שאב םימ בברעמ וניא אוה .םדאה יאטח ןיגב
קרבה .םימש יפלכ הטונו הכופה תשקה .היציחו תשקה תא הטונ אוה תירבלו
        .ץרא תוסכל לובמה בושי לבל ןנעה תפשאב םיאולכ םערהו

(חוחינ ןושלמ חונ ושרד) חונ לש ונברוק םע הלועה חוחינה חיר תובקעב
םע רעננה םדאה לש ותלודג תא םג ךא ויתושלוח תא ןובשחב איבמ ה"בקה
                         .ומא יעממ וירצי

רוא ,דחא רואב אל ,םימיה תעבש רואב אל .שדח רואב ותוא האור אוה
תבר םיעבצה תשקב אלא ,תינסרהו הפוקש רזייל ןרקב ,רישי רואב ,יכאלמ
    .תפיו םח ,םש .ןווגמ םדא ,דוחל םדאו דוחל עבט .תירבה וז .ןוג

הב ,הלש הנושארה תירציה הסריגה ןמ האירבה תא לבגומ ןפואב רהיט לובמה
חל היה לכה .ונימ וניאש לע ןימ אב .הזב הז ובברעתנ םדאהו יחה ,עבטה
                     .שוביל הלתנ םלועה .ליבהו

הקול ןיידע המדאה הב ,לארשי ץראב םלועל הנוש הזה רוריבה ןינע לבא
ץבקלו חומשל וא היבשוי תא איקהל הכישממ ץראה .םעה יאטח ןיגב הקלמו
                           .היתויולג תא

          .האירבה רחשבכ עבטהו םדאה תודחא הרתונ ץראב ןאכ

תא" :לארשי ץראב היה אל לובמה ,לאקזחיב קוספ לע םיכמתסמה ,ל"זח יפל
        .(דכ ב"כ) "םעז םויב המשוג אל ץרא איה הרהוטמ אל ץרא

הנשה תישארמ" הב 'ה יניע רשא ץרא וז .וקחמנ אלו הב וחומינ אל םיאטחה
,רוביצהו דיחיה ,לארשי תליפתב היולת השודקה ץראה ."התירחא דעו
,םימד תוכיפש ,לזג :לובמ ישעמ תיישעמ תוענמיהב ונברוקב ,ותוגהנתהב
תא האיקמ ץראה םניגבש םיבעותמה  םישעמה .תוירע יוליגו הרז הדובע
                             .היבשוי

,ל"היר) "יקולאה ןינע"ב הריחבהו תולגתהה ארקנש המ וא ,רוריבה ךילהת
העקב ואצמיו" לבבל לארשי ץראמ הנופ םח ןב ןענכ .ירטס-וד אוה (ירזוכה
,ןענכל לבבמ הנופ חרת ןב םרבא וליאו .הב רדגתהל העקב ,"רענש ץראב
     .םח תלחנ התיהש ןענכ תא שבוכו ךלה אוה םש תלחנמ לארשי ץראל

.העקבה ךלמ דורמנ לש וריע ,םידשכ רוא תאיצי חונ תשרפב תעקובו תכלוה
,םיקולאה ינפל ךלהתמ .קוחרמ רהה תא האור אוה .םהרבא תויהל הכוז םרבא
.וירחא וינבל ךרד הוותמו הלימה תירב תוכזב ץראה תירבל הכוז ,םימת
ץראה תא שדקמ .לבהכ ןאצ העור אוה .חונכו ןיקכ ,המדא שיא וניא אוה
                     .וב תשדקתמ ץראהו וידודנב

.תוילובמ-םדקה תוריבעה ןמ תוענמהב חונ ינב לכ תא בייח ה"בקה םנמא
םדאה תויה .ותוריחבו םדאה דובכב חבתשהל םיאכז םתויהל םדקומ יאנת והז
וצה" אלו רסומה יקוח תא הביתה יאצוי לע רזג לאה יכ הריכמה הירב
                   .םדאה תונוביר אלו "ירוגיטקה

םיגשומ לאוש םדאה יכ ראשה ןיב הדיעמ לבב לדגמ תשרפו הגלפה רוד תשרפ
םיטקיורפ ,תימואלניב ןושל ,תודחא ומכ םייתד םיכרעל םיזחתמה םייתרבח
ךכיפלו ,תדרומה ותוואג םשל אוה רשאב תישונאה-תורחה ךרע ףאו םיפתושמ
עבשל תויצ םאה איה הדירטמ הלאש .לובמה ןמ רבד דמל אל השעמל םדאה בור
,םדאה םע תללוכה תירבה םויקל לאה לש ודיצמ יאנת אוה תויסיסבה תווצמה
רתיוו אל ה"בקהש וא ותאירב עבטמ וב עטינש םלצה אוה ,יקולאה עבטה ירפ
                  .חונ תירב ףא לע ןידה יוצימ לע

דרוי אוה ריעה תאו לדגמה תא תוארל דרוי ה"בקה רשאכ יכ ריאמ שרדמה
םירומח ינב אמש ,ימ ינב אלא" .(ה אי) "םדאה ינב ונב רשא" תוארל
,ידמע התתנ רשא השאה רמאו הבוטה תא הפכש ןושארה םדא ינב אלא ,םילמגו
חל ,ר"ב) "לובמה ןמ םטלימו הבוט םעיפשהש ימב דורמל הבוט ופכ ולא ףא
                               .(ט

קר םאה ?ןידה ינפמ .לובמ ינפמ םיחטבומה ,הבתה יאצוימ תופצל שי המ
איבמ איבמ אוה אמש ,איבמ וניא ה"בקה םימ לש לובמ םא ?הלוליה תפסותל
התיה ירה ?לובמ איבהל אלש העובשה ףקיהו ףקות ןינע והמ .שא לש לובמ
רמא וניבא םהרבאשכ .ףוס-םיב םירצמה תעיבט התיהו ,הרומעו םודס תשרפ
רפהמ ךל הלילח ,םידחא תעדכ ןעוט אוה םאה "הזה רבדכ תושעמ ךל הלילח"
העובשה לע םירעמ ה"בקה םאה ,חונ  ימ רובעמ תעבשנ ירה .לובמה תעובש
אצמתו" .ארמגב תודחא תועדכ ,ןכ שא לש לבא אל םימ לש רמואו לפלפתמו
התא ןיד םאו ןיד ןיא שקבמ התא םלוע םא :םהרבא ירבדכ רמאמה םייסש
                    .(ט טמ ר"ב) "םלוע ןיא שקבמ

איה םהרבא תנווכש ירה" רמואו ,קימעמ ןויד שודקה םייח חרוא חתפמ ןאכ
טוקנל ונוצרב לוכי ה"בקהש ."תומילשב טפשמה השעיש חרכה ןיא יכ חיכוהל
            [1].ומות דע ןידה תא תוצמל אלו םימחרה תדימב

ותויתמדאל דימ רזוח ,"המדאה שיא" חונ לבא ."חונ תא םיקולא רוכזיו"
לליח ,ומצע לליח ,ןילוח ומצע השע .חונ לחיו ,ויקולא תא חוכשל רהממ
 םדאל ןייהו םימשל םימלש :רמא ,רסיקל - רסיקל רשא .לוחמב אציו םרכה

ו 'רב) "םשה ישנא םלועמ רשא םירוביגה" ומכ ,םידורמנה ,םח ינב ,וידכנ
                               .(ד

ימ .םשה תווצממ םימשרתמ םניא ,םש ונל השענו ואוב םירמוא ,לובמה םרטב
           .לאה וא דורמנ ץירעה ,םדאה ?תומדא ילע ךלמ אוה

        .חוני אל תפי ןב סואיתמורפ םג .תמדוק תישונאה הוואגה

תועצמאב םיקהל ,היגולונכטה תועצמאב דחאתהל םדאה ינב ופאש לובמה רחאל
,תחא תושונאל ךופהל בשחמה תפש תועצמאב .דע-ידע ןינב םינבלהו רמוחה
"תובוט ילב" .עיקרל תוכומס שמשמהו לובמ ענומה לדגמ ,דחא לדגמ תרצויה
ביבסמ זכרתמה ,לודג ילבולג רפכ וא ריע םיקהל ופאש רשא םדאה ינב ורמא
      [2].תיטמיתמ קר רבדל .תופשה לכ תא לטבל .תרושקיתה לדגמל

הילאש ,רענש ץראב םדקמ העקבל ,לובמה ןוויכל וכלה םה ינוריא ןפואב
שיטפ יל ןת ,יטסילאיצוסה ןדעה ןג תא םיקהל וסינו לובמה יתמ ורעננ
    .וחומ והנשמ עצפו ,"לגמ חק" ,ורבחל דחא ילבב-םדק לבלובמ רמא

ץוחמ גלדל ,םוקמל לעמו ןמזה לעמ ץופקל םדאל חינה אל אוה ךורב שודקה
                            .הירוטסיהל

,ירא וניא שבכה .תרצויה םתונוש תא רפהל םילוכי םניא תפיו םח םש
   .םב גהני ןוטק רענו וידחי ורוגי םה אובל דיתעל .שחנ וניא ידגהו

םדאה ינב לכ תא הלגיה אוה ,םדאה לש תימונוטואה תודחאב ה"בקל ץפח ןיא
םח ,רבעו דשכפרא ,ןויו סרית ,גוגמו רמוגש ידכ הצוחה זכרמה ןמ
לדגמ אלו לובמ תענומו תרצוי םיעבצ תשקל ויהי ןדדו אבש ,ןענכ ויאצאצו
                       .דחואמו דרומ ידורמנ

הכפה ךכו ,םייפאה תעזב הדובעה לא ןדעה ןגמ הוחו םדא תא לאה שרגש יפכ
םהיתונושל יפ  לע ,םתונושל םדאה  ינב חלש לאה .הכרבל הללקה
דודירו םתוישונא דוחי תרכהל  ךוראה ירוטסיהה עסמל ,םהיתולובגו
חונ ינב ,לובמה ילוצינ ,'ה דסחב  םיאורב אלא םניא םלוכ .םתוואג
רהב 'הל החולש החנמ קד דע הנשטליו ותנתמב דחא לכ הכזי .הבתה יאצוימ
                              .םהרבא

                         סייו ללה 'פורפ

                    לארשי םע תורפסל הקלחמה


                              :תורעה

ץראל הינומהו לבב יגולותממ ולוטליטו "שא לש לובמ" ןויערה תודלותל .1
'מע ,1960 ,שא לש לובמ ,הדגאו הכלה ,גרובצניג יול ןייע .לארשי
                             .219-205

,הדבוע :ישיש קרפ ,סכר ,1994 ,תרושקית לע תרחא ,העור קחצי ,האר .2
לשרמ לש ויתונויער לע תרוקיב ,109 'מע ,םק אל דוע ילאבולגה רפכה
          M. Mcluhan, Understanding Media, 1964, ןהולקמ
ןהולקמ לשרמ  לש  ותנשמב ןיעל המ תבחרהבו ךשמהב  בושנ דוע"
אטבתמ והומכ ימ (...) קהבומ איבנ והומכ ימ .ילאבולגה רפכה לע רבדל
היזיוולטה לש הכפהמה ,ויניע דגנל  תללוחתמה הכפהמה לע טהלבו החטבב
תכלוהה הכפהמה (...) םיינורטקלאה םיצורעהו תרושקיתה ילכ רתי לכ לשו
בורקה דיתעב ראשית אלש דע - בחרמה תאו ןמזה תא-םלועה תא תצווכמו
אלש ץווכמ םלועב היהנ ונלוכ יכ (...) והשימל תדחוימ תיפצת תדוקנ
סקרמ) םהינש ןאכ וליאכ המוד (...) ןהולקמ ןוזח .רפכמ רתוי היהי
תחא הפש התיה ץראה לכ רשאכ ,לבב לדגמ ינפלש םימיל םיעגעגתמ (ןהולקמו
                          ."םידחא םירבדו

               עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה


ןליא-רב  תטיסרבינואל  תורומש  תויוכזה לכ ©