ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

208 רפסמ

ח"נשת ,חנ תשרפ

לובמה רוד ינב לש םאטח לע

ןמטטס ינד 'פורפ

היפוסוליפל הקלחמה'ה לש תיטמרדה העדוהל עקרה יוצמ תישארב תשרפ לש הפוסב
רמאנ .ץראה לכ תא תיחשהל ותינכת לע ,ונתשרפ תליחתב חנל
ובל לא בצעתה ,םדאה תא ארבש לע ("םחנ") טרחתה 'ה יכ םש
ילעב לכ םע דחי ,ארב רשא םדאה תא המדאה ןמ תוחמל טילחהו
הייחמ לש רומח הכ שנועב םדאה ינב ושנענ המ לע
.םייחה
?תילאטוט

אלמתו םיהלאה ינפל ץראה תחשתו" :רמאנ ונתשרפ תליחתב
הנהו ץראה תא םיהלא אריו" ךשמהב דימו ,(אי ו) "סמח ץראה
.(בי ,םש) "ץראה לע וכרד תא רשב לכ תיחשה יכ ,התחשנ
ןיינע קר אלא ,רודה ינב לש תותיחשה תרכזנ אל חנל העדוהב
האלמ יכ ,ינפל אב רשב לכ ץק' :חנל םיהלא רמאיו" :סמחה
.(גי ,םש) "'ץראה תא םתיחשמ יננהו ,םהינפמ סמח ץראה
הדימ דגנכ הדימ ןושלכ שמשמ 'ה ירבדב עיפומה התחשה לעופה
'ה ןכלו ,ץראה לע וכרד תיחשה רשב לכ ;לובמה רוד אטחל
.ץראה ןמ םתיחשמ

לעופה ,תותחשיה וא) התחשהה ןיינע תא ןיבהל ונילע ךיא
?לובמה רוד ינב לש (ליעפה ןיינבב ןכו לעפנ ןיינבב עיפומ
וכרד התייה התחשההש רהבומ יכ ףא ,ךכל רבסה ןיא ונתשרפב
לוקלקב רבודמש ןאכמ .םדא ינב לש אקווד ואלו ,"רשב לכ" לש
לש תועמשמל ףסונ זמר .םייח ילעבל םג וסחייל ןתינש הזכ
שי ,ליעל רומאכש ,תישארב תשרפ ףוסמ לבקל ןתינ התחשהה
תרכזנה הדיחיה הלוספה תוגהנתהה .ונתשרפל עקרכ וארוקל
לכמ" םישנ םהל וחקלש םיהלאה ינב לש וז איה שרופמב םש
רשא וז הריבע לש קיודמה הביט היהי .(ב ,ו) "ורחב רשא
ינש .ינימה םוחתב הלוספ תוגהנתהב רבודמש רורב ,היהי
רוד ינב לש התחשהה תא שרפל ל"זח תא ואיבה ולא םיזמר
רמאנש םוקמ לכ :לאעמשי יבר יבד אנת" :תינימ התחשהכ לובמה
הוורע רבד .םיבכוכ תדובעו הוורע רבד אלא וניא ,התחשה
יפל .(א"ע זנ 'הנס) "'וכרד תא רשב לכ תיחשה יכ' ביתכד
םדאה ינב ;יחה לכ תא ףיקה לובמה רודב ינימה לוקלקה ,הז
ירבדכ ,ולקלק םייחה ילעב ףאו ,תוירע יוליגבו תונזב ואטח
ןניאשל ןיקקזנ ףועו היח המהב וליפא" ;שרדמה תובקעב י"שר
ערז תאצוהכ תינימה התחשהה תא ושריפש שי .(בי ו) "ןנימ
.הז רוסיא תרמוחב וגילפה ןאכמו ,הלטבל

שנועב אטוחה רודה תא בייחל ייד היה אל ינימה לוקלקב םלוא
הדיחיה הריבעה ,סמחה היה םניד תא עירכהש המ .רומח הכ
האלמ יכ") חנל העדוהב ריכזמ 'הש הדיחיהו ,שרופמב תרכזנה
:ןנחוי יבר קיסמ ןאכמ .("םהינפמ סמח ץראה

לובמה רוד ירהש ,סמח לש החוכ לודג המכ הארו אוב
................
וטשפש דע םניד רזג םהילע םתחנ אלו ,לוכה לע ורבע
................
יננהו ,םהינפמ סמח ץראה האלמ יכ" רמאנש ,לזגב םהידי
................
.(א"ע חק 'הנס) "ץראה תא םתיחשמ
................

ן"במרה ?ךרדה תתחשה לע אלו םניד רזג םתחנ סמחה לע עודמ
ןיא ,תלכשומ הווצמ אוהש ינפמ" תחאה :תובושת יתש עיצמ
עיגהל ולכשב לוכי םדא לכ ."ריהזהל איבנל ךרוצ הב םהל
קמחתהל םילוכי לובמה רוד ינב ןיא ןכלו ,לוזגל רוסאש ךכל
.לזגה לע ווטצנ אלש (המצעשלכ הנוכנה) הנעטב תוירחאמ
."תוירבלו םימשל ער" סמחה ,איה היינשה הבושתה

תורחא תוניחבמש תורמל ,לובמה ינב לש םניד תא עירכה סמחה
היה ,ונתשרפ ףוסב רכזנה ,הגלפה רוד ינב לש םנווע אקווד
,םיהלאמ םמצע וקיחרה לובמה רוד ינב ,שרדמה יפל .רתוי רומח
,וריתוה םינושארה ;וב םחליהל ושקיב הגלפה רוד ינב וליאו
ידכ קוחר םוקמ םהל ושפיחו ,ונומראב םיהלא תא ,לוכיבכ
:ונומראמ ושרגל ושקיב םינורחאה וליאו ,אוטחל

וא ינא וא" ךלמל רמואש הז ,השק וזיא :רזעילא ר"א
................
?"התא אלו ןיטלפב ינא" רמואש הז וא ,ןיטלפב "התא
................
ליעונ המו ,ונדבענ יכ ידש המ" רמוא לובמה רוד ךכ
................
לכ אל :ורמא הגלפה רוד .(בכ בויא) "?וב עגפנ יכ
................
,םינותחתה תא ונל ןתילו םינוילעה תא ול רוביש ונמיה
................
,השארב םיבכוכ תדובע השענו ,לדגמ ונל השענו ואוב אלא
................
המחלמ ומע השוע וליאכ תיארנ יהתו ,הדיב ברח ןתינו
................
.(חל הבר תישארב)
................

ונייהש ןאכמו ,רתוי אופא רומח הגלפה רוד ינב לש דרמה
שרדמה ךישממ ,םרב .רתוי רומח היהי םשנוע ףאש ,םיפצמ
:רמואו

לש ולאו ,הטילפ םהמ רייתשנ אל לובמה רוד לש ןתוא
................
ידי-לע ,לובמה רוד אלא .הטילפ םהמ הרייתשנ הגלפה רוד
................
,הטילפ םהמ רייתשנ אל ךכיפל ...לזגב םיפוטש ויהש
................
תא הז םיבהוא ויהש ידי-לע ,[הגלפה רוד] ולא לבא
................
,"םידחא םירבדו תחא הפש ץראה לכ יהיו" 'אנש ,הז
................
.הטילפ ןהמ הרייתשנ ךכיפל
................

השעמל סיסב ויה הגלפה רוד ינב לש תודחאהו הבהאהש תורמל
.םשנועב לקהל תוכז תדוקנכ ושמיש תאז לכב ,רתויב רומח
,תכסכוסמו תדרופמ התייה הרבחה ובש לובמה רודב וליאו
תלוזל דובכ לש םומינימ הב שיש הרבח .הדמשהל םניד םתחנ
הל היהתש לוכי ,םולשו הבהא לש תירעזמ הדימ ,ושוכרלו
וליאו .בטומל רוזחת ,שנעיתש רחאלש תווקל ןתינו ,הנקת
,הנקת אלל אוה שונא יסחיב ןובקירהש ,סמח האלמש הרבח
:םייסמ שרדמה .ןויליכב םא יכ הפורת הל ןיא

תדובע םידבוע לארשי וליפאש ,םולשה לודג :רמוא יבר
................
לוכי יניא לוכיבכ םוקמה רמא ,םהיניב םולשו םיבכוכ
................
םיבצע רובח" 'אנש ,םהיניב םולשש ןויכ םהב טולשל
................
?רמוא אוה המ ,וקלחנשמ לבא .(ד עשוה) "ול חנה םירפא
................
םולשה לודג ,תדמל אה ,(םש) "ומשאי התע םבל קלח"
................
.תקולחמה האונשו
................


עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה