ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

208 רפסמ

ח"נשת ,חנ תשרפ

םידחא םירבדו תחא הפש

ןמלוא היראשרפמ .(א אי 'רב) "םידחא םירבדו תחא הפש ץראה לכ יהיו"
הגלפה רוד ,י"שר יפל ."שדוקה ןושל - תחא הפש" :י"שר
ייוניש הריכזמ הרותה ןיאש ןוויכמו ,שדוקה ןושלב רביד
ןושל תא ושרי םישנאש םידמל ונאצמנ ,אוהה רודה דע הפש
האירבה ירה :הריבס תיארנ תאזה החנהה .םהיבא םדאמ שדוקה
קר ,רשיה לכשה יפל ,ורביד ותחפשמבו דחא םדאמ הליחתה
םהידעלבו ,וירוממו וירוהמ הפש דמול דלי לכ .תחא הפשב
תומהבכ לשמנ" אוהו ,חתפתמ וניא ולכש ,םליאכ ראשנ אוה
.תויחה ןיב רעיב ולדגש םידובא םידלי םיחיכומש יפכ ,"ומדנ
?דלי היה אל םלועמש ,דיחיה םדאה רבדל דמל יממ - ןכ םא
ורצוי םע םדא חחוש איהה ןושלב .דמל וארובמ - רמוא הוה
:(ד זי הבר 'רב) תוירבל תומש ארקו

,רוש הז רמא ?ומש המ הז ול רמא ,םדא ינפל ןריבעה
.................
ול רמא ?ךמש המ התאו ,למג הזו ,סוס הז ,רומח הז
.................
?ימש המ ינאו .המדאה ןמ יתארבנש םדא ארקהל האנ ינא
.................
.ךיתוירב לכל ןודא התאש ,ינדא תוארקהל האנ ךל ל"א
.................
ימש אוה 'ימש אוה 'ה ינא' (ח ,במ היעשי) אחא ר"א
.................
.ןושארה םדא יל ארקש .................

:ךכ (ח ,אל ;ד ,חי הבר תישארב) שרדמה רמוא רחא עטקב

הנתינש ןאכמ ,'תאז החקול שיאמ יכ ,השא ארקי תאזל'
.................
יבר םשב היקלח יברו סחנפ יבר .שדוקה ןושלב הרותה
.................
ךכ ,שדוקה ןושלב הרות הנתינש םשכ' :ירמא ןומיס
.................
יניג רמוא ךימימ תעמש .שדוקה ןושלב םלועה ארבנ
.................
?אתרבג - ארבג ,אפורתנא - שיא יפורתנא ,איניג - השיא
.................
.'הזה ןושלה לע לפונ הזה ןושלהש ?המל .השאו שיא אלא .................

ןושלב םהיניב וחחוש ה"בקהו ןושארה םדא קר אל ,דועו תאז
הבר תישארב) בותכש ומכ ,הב ארבנ םלועה לכ אלא ,שדוקה
:(אכ הליגמ ,.בל הנשה שאר ,ילבבב רכזומו א ,זי השרפ

חורו' ,'תישארב' :ןה ולאו ,םלועה ארבנ תורמאמ הרשעב
.................
םיהלא רמאיו' ,'רוא יהי םיהלא רמאיו' ,'תפחרמ םיהלא
.................
םיהלא רמאיו' ,'םימה ווקי םיהלא רמאיו' ,'עיקר יהי
.................
רמאיו' ,'תורואמ יהי םיהלא רמאיו' ,'ץראה אשדת
.................
,'ץראה אצות םיהלא רמאיו' ,'םימה וצרשי םיהלא
.................
חורו' איצומ יסוי רב םחנמ .'םדא השענ םיהלא רמאיו'
.................
תויה בוט אל םיהלא 'ה רמאיו' איבמו ,'תפחרמ םיהלא
.................
.'םדאה
.................

(א"ע זט הגיגח) ארמגה ירבדכ ,הפש התואב םישמתשמ םיכאלמה
הדיתעו ,"תרשה יכאלמכ שדוקה ןושלב םירפסמ" םדא ינבש
:שרדמה ירבדכ ,םימיה תירחאב הנשויל רוזחל הרטעה

:ה"בקה רמא ...שדוקה ןושלב םירבדמ ויה ןושארה ןושלה
.................
וקלחנו ייתוירב וקלח ערה רצי ידי לע הזה םלועב
.................
דחא ףתכ םלוכ םיוושמ אבה םלועל לבא ,ןושל םיעבשל
.................
:(ט ,ג הינפצ) רמאנש ,יתוא םידבועו ימשב אורקל
.................
'ה םשב םלכ ארקל הרורב הפש םימע לא ךפהא זא יכ'
.................
.(טי ,חנ אמוחנת) 'דחא םכש ודבעל
.................

,האירבה תפש איהש וניאר ?שדוקה ןושל התוא ןכ םא יהמ
.הנושלכ ונידיבש הרותה התוא - הרותה תפשו ןושארה םדא תפש
:[1] ןה שולש היתונוכת יכ הלוע םיידוהיה תורוקמהמ

תא ראתמו ויתונוכתמ תחא עיבמ ץפחה םש שדוקה ןושלב .1
תא תמלוהו תינויגה הפש איה ןכלו ,םירחא םימצעל ויסחי
;תואיצמבש םיסחיה

ןיעכ ,םלועה תאירבב ותכאלמ ילכו ה"בקה לש ותריצי איה .2
;"האירבה תונכת תפש"

.ורבחל םדא ןיבו םוקמל םדא ןיב תרושקתל תשמשמ איה .3

ונידיבש תיארקמה תירבעה המיאתמ םאה :תזעונ הלאש וישכע לאשנ
:ונילעהש תונוכתה תא ררבל שי לוכ םדוק ?הז דיקפתל

וא םירובד ומכ םייח ילעב לש ,םדא ינב לש - ןושל לכ .1
לכל שיש ,(
significants) םילמסה תכרעמ איה - תונכות לש
םילמסהמ דחא לכו ,(
concept) תחא תועמשמ תוחפל םהמ דחא
[2].(
denotat) ינחורה םלועב וא ימשגה םלועב דחא םצע תוחפל ףקשמ
תויתפכאה תנוכת ,לשמל ,ישחומ רבד אקווד ואל - 'םצע'
ינוידב תויהל לוכי םצעה םייק ובש םלועהו ;
denotat איה
תונטק תוכרעמ ךרוצל .
denotats םה םג םירזייחה :ילאיר-אלו
דחא
denotat היהי significant לכל הבש ןושל רוציל ןתינ
.
denotats ןיבש הלאל םיליבקמ ויהי significants ןיב םיסחיו
תיפסכה דומע רשאכ :ליגרה םוחדמה גצ לש הפש ,לשמל ,איה ךכ
.תיגולנא איה גצה תפש .רתוי ההובג הרוטרפמטה זא ,רתוי הובג
איה
70 :רפומ ןוזיאה ילאטיגיד םוחדמ לש גצב רבכ לבא
םילמסה הארמב שי םאה לבא ,
20 רשאמ ההובג רתוי הרוטרפמט
ילילצ ןיב רשק שי םאה :תרחא אמגוד ?הזל והשלכ זמר גצה לע
ילאטיגידה םוחדמה :בל ומישו ?הרשיה העונתל "רשי" הלימה
תא םיריבסמ ונחנא הבש ,הפשהו ,יתיפסכהמ ללכושמ רתוי
תועונת תפשמ תללכושמ רתוי ,העוטה רייתל העיסנה ןוויכ
הליבקמ הנורחאה תאזש ףא ,"הלאמש" ,"הנימי" ,"רשי" :דיה
- רתוי תחתופמ הפשהש לככ :רבד לש וללכ .תואיצמל בטיה
לבא .תואיצמל התינבת ןיב האלמה המאתההמ רתוי הקוחר איה
ראתל הכירצ םגו ,ולוכ םלועה לכ תא תקבוח שדוקה ןושל
הרואכל רתוס הז .היתורבח לכמ בוט רתוי התינבתב ונמלוע תא
קר ,ירשפא יתלב הזכ םיכפה ףוריצ לבא :ונקסהש ללכה תא
ןיקתהל היה לוכי םלוע ארוב לבא ,םדא ידי-לע תרצונ הפשה םא
.וזכש ןושל

תקבוח איה ןיאש לוכל רורב :תיארקמה תירבעב ןנובתנ התעו
םישרושה ;ןה םייתשו םירשע תוירבעה תויתואה .ואולמו םלוע
ךרעב ןה (תויארקמה) תוירבעה םילימה ;-700כ םה םיירבעה
יפוריצ לע םירבדמ (לשמל ,הריצי רפסב) רתסנה ימכח .8000
,ןהיפוליח יפוליחו ןהיפוליח ,ןהיפוריצ יפוריצו תויתואה
תירבעב אקווד המל ,םילימ אלו תויתוא םיפילחמ רבכ םא לבא
ןושארה םדא"ש העד ןכא שיו) ?בתכה ותוא תלעב - תימראב אלו
.(ב"ע חל ןירדהנסב בר םשב הדוהי יבר) "רפיס ימרא ןושלב
,ןכא .ןושלל םיעגונ םניא תויתואה יפוליח ,םינפ לכ לע
,תווצמה רפסל המדקה) ם"במר זמר רבכ הפשה תולד תייעב לע
שדוקמה ןושלה ותואש ןוויכ..." :(חפאק ברה לש םוגרתה יפל
."םינידה יניינע לכ וב םילשהל םויה ונליבשב יידמ םצמוצמ
רצוא לכ אל ,ןכ םאו ,םצמוצמ היה אל אוה םינפלש ללכמ
םישרושו םילימ הב ויהש רשפאו ,ונידיב אצמנ שדוקה ןושל
.ך"נתב ודעות אלש םיבר


"בלכ" ןיב המ :תיגולנא הפש איה ןיאש ןכ םג רורב לבא
ןושל"ב תורבסומ תירבעב שיש תואיצמל תורידנה תומאתהה ?בלכל
הנהו .םילימה ןיב קומע ימינפ רשקב אלו "ןושל לע לפונ
"השא"ו "שיא" םילימה לש ינשלבה חותינהמ :תואמגוד המכ
.ת-'ת-א - "השא" לש וליאו ,ש"יא אוה "שיא" שרושש הלוע
ארקי תאזל" - הרותה תיגולומיטא תא ,ןבומכ ,רערעמ הז ןיא
םילילצה יומידש רמוא הז לבא - "תאז החקל שיאמ יכ השא
קר ריכזנ) ארקמב רידת יוצמש ןושל לע לפונ ןושלב ורוקמ
םשה :תוברהל רשפא הלאכ תואמגודב .(השמו בקעי תומשה תא
ושוריפו ירבע אלו ירצמ - ("והתישמ םימה ןמ יכ") "השמ"
וניא למגו ,םולכ אלו ןיא (טיט) רמחל רומח ןיב ,'דלי'
.דחא ףאל הבוט למוג


אשדת" הרימאב ."האירבה תונכת תפש" איה שדוקה ןושל .2
.םהיקודקד לכל םיחמצה ינז יפלא לעופל ואצי "אשד ץראה
םלועבש תויסנכ-יתב לכב הרות-תחמש ירחאש תבשב הנש לכ
?דחא חמצ םעפ-יא רצונ םאה :הלאה םילימה תא הרותב םיארוק
הרימאב קר ;ןיאמ שי אורבל לוכי םדא ןיא ,יל םיבישמ ,רורב
לאוש ,הלאה םילימה ורמאנ ךיאו .םיחמצ םירצונ ה"בקה לש
םימעוז ,אל !רקיעב תשרופמ הריפכ וז ?םייתפשו ןורגב ,ינא
הבשחמב תורבידה ,ףוגה תינבת אלו ףוג ול ןיאש ירב ,יילע
תלהנתמ הבישחהש םתא םיחינמ ,ינא ךישממ ,ןכ םא .ורמאנ
"תורביד" ,דועו ;תונשלבב החותפ הלאש תאזו - הפשה תורגסמב
,ורמאנ תורבידה ,יתא םימיכסמ ,ןוכנ ."תובשחמ" אלו בותכ
,"סופיט-בא" ןיעכב אלא ,םיחחושמ ונחנאש ךרדב אל לבא
גישמ ,ןכ םא .םירוציה שוחמ המולעש ןושלה לש "תינבת-בא"
ןושל :תישילשה ןושלה תנוכת תא תרתוס תאזה החנהה ,ינא
.םוקמל םדא ןיב םגו ורבחל םדא ןיב תרושקתה תפש איה שדוקה
וא ?םירוציה שוחמ םימולעש םילימ עומשל לוכי ינא ךיא
?ןה שדוקה תונושל יתש אמש


לוכי ךיא .הכרוצ לכ הרורב אל איה םג תישילשה הנוכתה .3
עדויו ןטב ירדח לכ שפוחש ,םימלועה ןוביר םע רבדל םדא
ול שדחי המ ,וינפל עודיו יולג לוכה ?ורמאנ םרט תובשחמ
,יאובנ ןויזיחב תלהנתמ ונוק םע םדאה תחיש ?םייתפש בינ
ןוילע לכש :םדו רשב לש םילימב ןויזיחב םישמתשמ םא קפסו
תובשחמה תמרב ונחנא בושו .תובשחמ קר םיפילחמ ןותחת לכשו
.וניפבש ןושלה ירדגל ץוחמו

.ןה תונושל יתש ןכאש חינהל אלא תרחא תורשפא האור ינניא
,"םירבד ןיאו רמוא ןיא" הבש ,"תינבת-בא" - הלעמ לש ןושל
.םיישחומ יתלב הלש
significants -ו ,םילילצ ןיאו הפ ןיא
,םיכאלמה םיחחושמ הבש ,םלועה ארבנ הבש ,תילאידיאה הפשה איה
תובאה ורביד הטמ לש ןושלבו .ויאיבנ לא 'ה הלגתמ הבו
הרותה הבתכנ הבו ,םעה לא םיאיבנה םירבדמ הבש ,תוהמאהו
ותופקתשהל ינחורה רוקמה ןיבכ םהיניב סחיה .שדוקה ןוראבש
יתובשחמ אל יכ" - ורקיעמ ןמאנ וניא הזה סחיהו .תירמוחה
האובבה םא .תומלשב ןמאנ תויהל לוכי אלו - "םכיתובשחמ
.ונירשא - רוקמה תא יהשלכ הדימב ףקשת

לע הנוע איה ,לוכ םדוק .תויעב המכ תרתופ תאזה החנהה
?הנוכנ - ןושל תרוסמ וזיא -
burich וא baruch לש הלאשה
הידיבש ךכב תואגתהל הלוכי הניא הדע ףא .תונוכנ תובושתה לכ
תא חבשל רשפא ,תוקולחמל םעט ןיאו ,הקוידכ האירבה תפש
ןושלה יכ ,ונתשהו ולשלתשה תורוסמה .בל לכ תוארכ ארובה
תונשלבה יקוח יפל תחתפתמ איהו ,םדא ידיב הנותנ הנותחתה
האירקה תורוסמ תא הוושנ םא ,ךכב חכוויהל לק .ןושל לכ ומכ
םוגרת :םיקיתעה תורוקמבש תירבעה תורוסמ םע ונלש תודעה לש
המדק יאדווב ןהלו ;ילבבה דוקינב םיטסקט ,
Hexapla ,םיעבשה
יבר קדצ .ונבר השמ יפב הרוגש התייהש ,רתוי הקיתע תרוסמ
ןושלכ הרות הרביד :(ןוויכ הזל אלש יפ לע ףא) לאעמשי
.םדא ינב

לכ תא לגלגל תישעמ-יתלבה הבוחהמ םירוטפ ונחנא ,תינש
,תופשה לכ לש רוקמ אל איה ארקמה ןושל .תירבעהמ םלועה תופש
סחיה יכ ףא) רוקמ ותוא לש הדלות התויהב ןהל הווש איה
:היתונוכתב הדיחא הניא ארקמה ןושל .(רתוי קודהו בורק וילא הלש
תונקסמ .תלהק רפס לא םיה תריש לש תפפור האוושהב ייד
תכייש ארקמה ןושל .וזה הרעשהב תוכמות הוושמה תונשלבה
,תינענכה םע דחי) תויברעמ-ןופצה תוימשה תופשה תצובק לא
ןוגכ) תוימשה תופשה תחפשמ לש (תירומאהו תינומעה ,תיבאומה
החפשמה וליאו ,(תורחאו תיפויתאה ,תידכאה ,תימראה ,תיברעה
,"תויתאיסא-ורפאה תופשה" םשב לע-תחפשמ לא תכייתשמ תרכזנה
תידא'צ ,תירברב ,הקיתע תירצמ ומכ תונושל תואצמנ הב רשא
המויק לעש) תימשה החפשמב .תורחא תויטוזקא תופש דועו
ומכ ,(תירישעה האמב שיירוק ןבא הדוהי יבר רבכ עיבצה
,םיאצאצו תובא - רבתסמ - שיו תיתחפשמ הבריק שי ,החפשמ לכב
,םש-יא .םינימאמכ אלו םינשלבכ אל ונתוא דיחפמ אל הזו
הנושארה האובבה ,תופשה לכ תישאר הנומט ,םינמזה ךבואב
םירבדו תחא הפש" לש ןמזב ,הגלפה רודב - יהולאה רוקמה לש
לא רתוי ברקתנ ,התולגל ה"בקה ונתוא הכזי םא ."םידחא
זא" לש ןמזה תא ךכב ברקנו ,ארובה תעידיו האירבה תעידי
םכש ודבעל ,'ה םשב םלכ ארקל הרורב הפש םימע לא ךפהא
."דחא


:תורעה

'מע ,םילשורי ,םימעבו לארשיב תירבעה ןושלה ,(ח"כשת) שוברדפ 'ש .1
.15 -12
C. K Ogden., J. A. Richards (1946), The Meaning of Meaning,
New York. .2עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה