ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

330 רפסמ

ס"שת ,ידוקפ תשרפ

'ה דובכ

ץיוורוה רודגיבא 'פורפ

,םודקה חרזמלו ארקמל הקלחמה

עבש-ראב ,ןוירוג-ןב תטיסרבינוא
טרופמהו ךוראה רואיתה תא ומויסל האיבמ ידוקפ תשרפ
.תושרפ שמח ינפ לע ערתשהש ,ותמקהו ןכשמה תיישע לש
:בותככ ,המורת תשרפ תליחתב רבכ רמאנ ןכשמה דיקפת
.(ח הכ 'מש) "םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו"

סולקנוא ,דחא דצמ .תקולחמב יונש הזה קוספה שוריפ
"ןוהיניב יתניכש ירשאו אשדקמ ימדק ןודבעיו" :םגרת
שריפ ג"סרו ,(םהיניב יתניכש הרשאו שדקמ יינפל ושעיו)
."םהיניב ידובכ הרשא ,שדקמ …יל ושעיו" המוד הרוצב
םוקמ שדקמ יל ושעי" :המ תוכיראב ריבסהש ,לאנברבא ןכו
יניס רהב התייה רשאכ םכותב יתניכש לוחתש ןפואב שודק
דצמ ךא ."וביבס ןנעהו תלכוא שאכ 'ה דובכ ,םהיניעל
קייד ע"בארו ,"השודק תיב ימשל ושעו" :י"שר שריפ ינש
."שודקה םשה ןכשמ ותויה רובעב ,שדקמ ארקנ" :רתוי
.םיבותכו םיאיבנ ירפסבו המצע הרותב הצוענ וז תקולחמ הנהו
תקולחמל שיו ,תודמעה ןיב בשייל תונויסינל םידע ונא
.תסנכה תיב תשיפתב ונימי דע תוכלשה הבשייל תורשפלו


:רפוסמ םש ,ונתשרפב רמאנ לארשי ינב ךותב 'ה ןוכשי ךיא
אלו .ןכשמה תא אלמ 'ה דובכו דעומ להא תא ןנעה סכיו"
דובכו ןנעה וילע ןכש יכ דעומ להא לא אובל השמ לכי
תיב לע רמאנ ההז רבד .(הל-דל ,מ) "ןכשמה תא אלמ 'ה
גהנמכ) הרטפהב ונארקש יפכ ,םילשוריב המלש הנבש שדקמה
אלמ ןנעהו שדקה ןמ םינהכה תאצב יהיו" :(םיזנכשאה
ןנעה ינפמ תרשל דמעל םינהכה ולכי אלו .'ה תיב תא
תוקלתסה .(אי-י ,ח א"למ) "'ה תיב תא 'ה דובכ אלמ יכ
לע תראותמו התפצנ ונברוח ברע שדקמה תיבמ 'ה דובכ
דיתעה שדקמה תיבל ובושו ,ורפסב אי קרפב לאקזחי ידי
,ב גמ 'חי) רפסה ףוסב לודגה ןוזחב ראותמ ,תונביהל
םכותב יתנכשו" :ונתשרפב חיטבהש ומכ חיטבמ 'ה םשו ,(ט
,רמואו לאקזחי לש ותעדל ףתוש הירכז םג .(י 'ספ) "םלועל
ביבס שא תמוח" 'ה היהי ,תונביהל הדיתעה םילשוריבש
.(ט ב) "הכותב …דובכלו

יניס רה לע ןכש אוה שדחה ןכשמל 'ה דובכ סנכנ אלש דע
היה ,יניסל לארשי ינב ועיגהש ינפלו ,(זט דכ 'מש)
היה רשאכ םג .(י וט 'מש) רבדמב ןנעב םיתעל עיפומ
הלג ,ןוראה חקלנ רשאכו ,וב אצמנ דובכה ,הלישב ןכשמה
דובכ הלג" :ילע תלכ ,סחניפ תשא הרמאש יפכ ,ותא דובכה
ךכ] בכ-אכ ,ד א"מש) "םיקלאה ןורא חקלנ יכ ,לארשימ
.([רתא לע ארקמ תעד ,א לאומש רפס ,ליק הדוהי ןוכנ שריפ

דובכ תואצמיהבו ,שדקמ תיב לכב אצמנ 'ה דובכ ,ןכ םא
םיבותכה לכמ ?'ה דובכ והמ ךא .וב ןכוש 'ה ,שדקמב 'ה
,ריאמו רהוז ,ןיעל הארנ רבד אוה 'ה דובכ ,ונרכזהש
ףוטע אוה ךכ םושמו ,ותוארלו ולומ דומעל רשפא יאו
תלכוא שאכ 'ה דובכ הארמו" :רמאנ יניס רה דמעמב .ןנע
,רחא םוקמב .(זי דכ 'מש) "לארשי לכ יניעל רהה שארב
אל יכ" :וריהזמ 'ה ךא ,'ה דובכ תא תוארל שקבמ השמ
רוצה תרקנב השמ תויהב ,תאז לכ םע ;"יחו םדאה ינארי
הארמ 'ה ,וילע ךכוסה 'ה ףכ ידי לע רתסומ ותויהבו
'מש) ול הארמ ונניא וינפ תאו ,ודובכ ירוחא תא השמל
לאקזחי זעמ ,תוארל השמל 'ה ןתנ אלש המ .(גכ-חי ,גל
ףוטע אסיכ לע בשוי םדא הארמ תומד אלא הז ןיאו ,ראתל
וינפ לע לאקזחי לפונ הזה הארמה הארמלו ,הגונו רוא
.(חכ-וכ ,א 'חי)

ומכ טשפומ חנומ ונניא "דובכ" יכ ,םידמלמ הלא םיבותכ
"דובכ"ה .יידמל ישחומ רבד ןייצמ אוה אלא ,ונימי ןושלב
.ונממ הנרקשו 'ה תא לוכיבכ הפטעש תרהוזה הליהה אוה
לעמ הליפמ ףאו המיהדמ התייהש ,תאזה תיקולאה הליהה
,רדה ,דוה םיתעל תארקנהו ,התוא האורה לכ תא וילגר
.ןנעב איה ףא הפוטע התייה ,זועו תואג ףאו

םירבד רפסב השמ ראתמשכ ,הלאה םיבותכה לכל טלוב דוגינב
םעפ קר 'ה דובכ תא ריכזמ אוה ,ברוחב הרות ןתמ תא
ונארה ןה ורמאתו" :בותככ ,םעה ירבד תאבה בגא ,תחא
"שאה ךותמ ונעמש ולק תאו ולדג תאו ודבכ תא וניקלא 'ה
םימשב ושדק ןועמב 'ה תא םקממ אוה רחא םוקמב .(אכ ה)
ןוכשיש ומשל תלבגומ שדקמב 'ה תוחכונו ,(וט וכ 'בד)
החונמה לא לארשי ינב ואובי רשאכ ,רחבי רשא םוקמב
דחא םוקמב .(ב זט ;גכ די ;אי ,ה בי 'בד) הלחנה לאו
"םימלוע ךתבשל ןוכמ ,ךל לובז תיב יתינב הנב" :רמוא המלש
.שדקמה תיבב בשוי 'ה יכ ,ןאכמ עמתשמו ,(גי ח א"למ)
שדקמה תיבל 'ה ןורא תא איבהש רחאל ,דמעמ ותואב ךא
םנמאה יכ" :המלש רמוא ,וניארש יפכ 'ה דובכ סנכנו
ךולכלכי אל םימשה ימשו םימשה הנה ?ץראה לע םיקלא בשי
ןכמ רחאל .(זכ ח א"למ) "יתינב רשא הזה תיבה יכ ףא
תוחותפ הנייהתש ,'ה יניע תא ריכזמו ותליפת תא אשונ אוה
.ומצעב וב אצמיי 'הש ילב ,שדקמל םימשב ותבש םוקממ
שדקמה תיב תכונח דמעמב המלשו םירבד רפסב השמ רשאכ
םוקמב יצראה שדקמה תא םיכפוה םה ,םימשל 'ה תא םילעמ
םימורמל הנפתש הלודג הייזכרמ ןיעמל םילשוריב רחבנה
ללפתמה תא האור 'ה .שדקמה ןוויכב התנפוהש הליפת לכ
ומצעב 'ה .םש בשוי ונניא ךא ,ותליפת תא עמושו שדקמב
רשא הזה תיבה תא יתשדקה" :רמואו הז ודיקפת תא רשאמ
לכ םש יבלו יניע ויהו ,םלוע דע םש ימש םושל התנב
.(ג ט א"למ) "םימיה

טשפומה םשהו ,דחמ ישחומהו ישממה דובכה תושיפתה יתש
,תודגונמ -ילטנדנסנרטה םשהו יטננמיאה דובכה וא ,ךדיאמ
תקולחמה םוקמב ךא ,ןהיניב רעפה לע רשגל ןיא הרואכלו
ונאצמ ץומא ןב והיעשי לצא רבכו ,תורשפה םג הנאצמית
תיב ךותב ,אשינו םר אסיכ לע בשוי 'ה תא האר איבנהש
לכ תא אלממ 'ה דובכ ,םש םיפרשה ירבד יפל ךא ,שדקמה
וא דובכו םש לש םיפוריצ תובר םימעפ ונאצמו .ץראה
תואמגוד איבהל אלא ךיראהל םוקמ ןאכ ןיאו ,םשו דובכ
.תורשפל תופלאמ ךא תוטעמ

תביש ירחא דיתעה לע המחנה תואובנב ,היעשי רפס ףוסב
הז-יא ,ילגר םדה ץראהו יאסכ םימשה" :'ה רמוא ןויצ
.(א וס 'שי) "?יתחונמ םוקמ הז-יאו ,יל ונבת רשא תיב
םיתחמשו ישדק רה לא םיתואיבהו" :רמוא אוה רחא םוקמב
יתיב יכ ,יחבזמ לע ןוצרל םהיחבזו םהיתלוע יתלפת תיבב
תא רשאמ 'ה הזבו ,(ז ונ) "םימעה לכל ארקי הלפת תיב
.הליפת םוקמ היהי שדקמה תיבש ,המלש תליפת לש התשיפת
ןייצמ איבנה ירבדב "דובכ"ש הארנ .םוקמ שי דובכל םג ךא
היינבה ירמוח תאו (ב-א ס) ומע לע חרזיש 'ה רוא תא
דובכ" :בותככ ,שדקמה תיבל םימעה ואיביש םיראופמה
םוקמ ראפל ,ודחי רושאתו רהדת שורב אובי ךילא ןונבלה
השוריפ הפ "דבכא" .(גי ס) "דבכא ילגר םוקמו ישדקמ
שרושה ךא ,("ראפא יתראפת תיבו" ז 'ספ 'שה) "ראפא"
.שדקמב תויהל רומאש ,'ה דובכל זמור ד-ב-כ

תולעל םעל דודיעה ירבדב .הרשפ לעב היה יגח איבנה םג
הצראו" :רמוא 'ה ,תיב 'הל תונבלו םיצע איבהלו הרהה
דובכל היהי ראופמה תיבה רמולכ ,ודי לע "דבכאו וב
הארשאל יערתאו" םגרת ןתנויש יפ לע ףא .'הל תראפתלו
.(דובכב וב יתניכש תא תורשהל הצרתאו) "רקיב היב יתניכש
ונניא ןאכ רכזומה דובכהש שיגרה איניא רב לאומש בר רבכ
םירבד השימח הלא"ש ,רסחה ביתכה תא שריפו הניכשה דובכ
תרופכו ןורא :ןה ולאו ,ינש שדקמל ןושאר שדקמ ןיב ויהש
אמוי) "םימותו םירואו שדוקה חורו הניכשו שא םיבורכו
שדקמה תא אלמי 'הש ,אבנמ יגח ותאובנ ךשמהב .(ב"ע ,אכ
תא ץראה תאו םימשה תא שיערי 'הש ריכזמ ףאו ,דובכ
ריכזמ אוה הלאה םירבדבו ,(ז-ו ,ב יגח) הברחה תאו םיה
.םירחא תומוקמבו יניס רהב 'ה תעפוה לש םירואית ונל
בושחה גשומה תא יגולואיתה ונכותמ ןקורמ אוה םלואו
'ה דובכ היהי אל שדקמה תא אלמיש דובכה יכ ,"דובכ"
'שה) בר רשוע אלא ,וילע לכתסמה תא םמהמהו ןיעל הארנה
אצוי .(בי א ב"הד ;ב ו 'הק ;גי ג א"למ ;א אל 'רב
יגח לצאו היעשי רפסב םוקישהו המחנה תואובנש ,ןאכמ
הדירפמה ,תיגולואית םוהת לע רשגל ידכ םילימ קחשמ ולצינ
דבוכמ תיבה םהינש לצא .שדקמה תיב לש תושיפתה יתש ןיב
.ןכשמב היהש דובכה אל ךא ,דובכ אלמו

ךנחנ ינשה תיבה רשאכ .ןיידע תומייק תושיפתה יתש הנהו
סנכנ 'ה דובכש זמרנ ןיאו רכזומ ןיא ,ןויצ תביש ימיב
'זע) תונברק תברקהב םצמטצה הכונחה סכטו ,יופצכ שדקמל
יפכ ,'ה דובכמ קיר שדקמה תיבש ,אופא אצוי .(חי-זט ו
תאזה השיפתה ,הנהו .חבז תיב אלא ונניאו ,ל"זח ונייצש
אצמנ 'הש השיפתל איה תוחא ,שדקמב בשוי ונניא 'הש
השיפתה וזו ,םוקמ לכב ודבעלו ואצמל רשפאו ,םוקמ לכב
שריש ידוהיה דסומה ,תסנכה תיב לש ומויק תא תרשפאמה
.שדקמה תיב תא ףילחהו

גשומב קלחל ךפהו ,חתפתהו הנתשה דובכה גשומ ןמזב וב
תדקוממו תמצמוצמ תיקולא תוחכונ איהש ,הניכשה לש ינברה
ןכשמב הרונמה תורנב יברעמ רנ ל"זח יפל .םיוסמ םוקמב
םידודנה תונש םיעבראב יכ ,םלוע יאב לכל תודע היה
הליגמ 'שהו ;ב"ע ,ו"פ תוחנמ) לארשיב הניכש התרש רבדמב
תיבב הז יברעמ רנ .(י ,ב ד 'כז םג הארו ;ב"ע ,אכ
הנושארל התצוהש חבזמה שאמ קר שדחמ תצוה ,הבכ םא ,ינש
רכז םגש ךכ ,(דכ ט 'קיו) הניכש יוליגב 'ה ידי לע
םייק ןיידע ,תקהבומה ותנוכת אוהש ,דובכה לש ורהוזל
וז השיפת יכ ןכתיי ."הכומנ שא"ב וא תמעמועמ הרוצב
תסנכ יתבבו םירודיסב םיאצמנה "יתיוש"ה יטלשב תאטבתמ
'הת תא םירייצמ הלא םיטלש .ונימי דע חרזמה תודע לש
לע .היווה םש הילעמו ,םינקה תעבש תרונמ תרוצב ז"ס
אוה ,דימת ללפתמה דגנכ 'ה יווישו הנוכנה הנווכה ידי
,'ה דובכ תא ותליפת םוקמבו תסנכה תיבב ותליפתב הרשמ
.ןכשמה תא אלימ ונתשרפ ףוסבש