ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

486 רפסמ

ג"סשת ,ידוקפ תשרפ

םוקמה תשודקו ןמזה תשודק לע

רשי ןב םחנמ

ןולקשא תללכמו ך"נתל הקלחמהונא ,ןכשמה תמקהל תומש רפסב תושדקומה תוישרפה םויסב
רכזנ הז אשונ .תבשהו ןכשמה ןיב סחיה תא ןוחבל םישקבמ
ןכשמה תמקה תודוא השמ תא 'ה יוויצ - הנושארב :םיימעפ
הכאלמב קוסעל תרסואה תינכט הארוהב םתוח (אל-הכ 'מש)
תירב תוא איה תבשהש קומינב ,(זי-בי ,אל) תבשב תאז
ףא למסמה ,ןכשמה תיינב .לארשי תא שדקמ 'הש הדיעמה
.השודקה תירבל תואה תא אופא החדת אל ,וז השודק אוה
תרבעה ינפל :"להקיו" תשרפ שארב תינש תרכזנ וז הארוה
רוסיא עיפומ ,לארשיל השמ יפמ ןכשמה תמקה לע יוויצה
דוע הבצוה תינכטה הלבגהה .(ג-א ,הל) תבשב הכאלמה
לש םתביח בורמש בצמ עונמל ידכ ,ומצע יוויצה ינפל
המקהש םג המ - 'ה תוכלמל ןכשמ םברקב םיקהל לארשי
םתוטיהל חיכשת - [1]לגעה אטח לע הרפכ הב שי תאז
אלהו ,תבשב הקיספהל הבוחה תא תאז הכאלמל םתוליהבו
זאמ םידחא םישדוח קר ורבע ,הל ולגרוה םרט תבש התוא
[2](ל-בכ ;ה ,זט) ןמב םירושקה םייוויצה םע םהל הנתינ
.(י-ז ,כ) יניסבו

,םוקמה תשודק לע תרבוג ,תבשה םוי ,ןמזה תשודק הרואכל
ןידימת תשרפ האב הנה יכ ,הרואכל ךכ .התוא החודו ,ןכשמה
"םישבכ ינש תבשה םויבו" :הווצמו ,(טכ-חכ 'מב) ןיפסומו
"דימתה תלע לע" אלא ,תבשב וברקוי םה קר אלו .(ט ,חכ)
ונמזש רוביצ ןברק לכש [3]וניתובר ודמל ןאכמו ,(י ,םש)
איה ןכשמה תמקה :םידמל ונאצמנ .תבשה תא החוד עובק
םוקמה יכ ,ןילוח לש הכאלמ המצע איה ךא ,שדוקל הנכה
'מש) םלשה ןכשמב הניכשה תארשהל דע ושדקתנ אל הנבמהו
תוכאלמו תונברק :ןוזיא וב שי ןכשמה שדקתנשמ .(הל-דל ,מ
הכאלמ לכו ןברק לכ ;תבשה תא וחדי ,םתוחדל רשפא-יאש
.תבשה ידי לע וחדיי רחמל םתוחדל ןתינש

,םינורחאה תורודב תונמתסמה תומגמ דגנכ םירומא הלא םירבד
,םוקמה תשודק לע תרבוגו הפידע ןמזה תשודק תודהיב ןהיפל
,תיחצנהו תינחורה היווהה רוקממ האבה השודקהש םושמ
,ינחורו יחצנ ,טשפומ אוהש ןמזה דממ לא בורק הניינע
.יעראו ישחומ אוהו ,רמוחב ולוכ יולת םוקמה דממ התמועלו

ןייטשנייא ונדמיל רבכש ,רמול ןתינ תינורקעה המרב
.םוקיה לש יעיברה דממה םידממה דחא אוה ןמזה םגש
לעב ירמוח םוקי רדעה לש (ונרובע) ינוימד בצמב ,ןכא
האב רשאכ ךא .ןמזה גשומל תועמשמ םג ןיא ,םוקמ ידממ
ליחת איה ,הזה םלועב לארשי לש םהייח תא שדקל הרותה
לעופו יח םהבש םידממה לכ לע השודקה יוויצ תא חרכהב
.ןמזה דממו םוקמה דממ :םדאה
םלעתהל ילבמ םוקמה תשודק לע ןמזה תשודק תפדעה תא
םיגדמו שיגדמ ארובה תדובעב םיירמוחה םירבדה דיקפתמ
ויתויארמ תחא [4].תבשה לע וסרטנוקב לשה י"א 'פורפ
ןושארה "רדס"ה תא ;םלועה תאירב תעמ השדקתנ תבשהש ,איה
'רב) תבשה תשודק הריתכמ ,האירבה רדס אוה ,הרותבש
ידי-לע אלא עבקנ אל שדוקה תדובע םוקמ ,התמועל .(ג-א ,ב
רכזומ וניא שודק םוקמכ םילשורי םשה ןכש ,ותמזיבו דוד
תא ריכזא רשא םוקמה לכב" :בותכ ,הברדא ;הרותב ללכ
[5].(אכ ,כ 'מש) "ימש

שדקמה תשודק תא תומידקמה ל"זח תושרדמ םלעתנ םא םג
ןבאמ םלועה לש ודוסיש ןוגכ - תישארב ימיל םילשוריבש
חבזמה לע בירקה ןושארה םדא רבכש ןוגכו [6],הייתשה
תחא השודקל ןיא םא םגש רוכזל ונילע- [7]םילשוריב
ןתולח יכרד ןיב ינוש שי ,היינשה השודקה לע תופידע
תאירב םע העבקנו הזרכוה תבשה תשודק .תושודקה יתש לש
השדקתנש דע ,דבלב תיטרואת התייה וז השודק ךא ,םלועה
[8]."ןמב ושדקו וכרב" :ןמב לארשיל הנתינשמ השעמל
ורמאנ םיה תרישבש ירחא עריא ,ןמזה ,תבשה תשודק שומימ
...ךתלחנ רהב ומעטתו ומאבת" :שודקה םוקמה לע חבש ירבד
רהב רבודמש ןיב ,(זי ,וט 'מש) "ךידי וננוכ 'ה שדקמ
.לארשי ץרא איה ,ולוכ שדוקה רהב רבודמש ןיבו שדקמה

לארשי םעל םוקמה תשודק תדחוימ ,ןמזה תשודק תמועל
ןושארה וצהו ןושארה יקולאה רובידה ,ןכאו .וב היולתו
ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל" :אוה ןושארה המואה יבא לא
ןאכמו .(א ,בי ,'רב) "ךארא רשא ץראה לא ךיבא תיבמו
גוזימ םה םיבותכהמ הברה םגו םיאיבנה ,הרותה ,ךליאו
:היפרגואגל סחיב הירוטסיה רמולכ ,היפרגואגו הירוטסיה לש
תמייקתמהו לארשי ץרא יבגל לארשיל 'ה ןיב תירבה תורוק
תוצראל ץראה ןמ תולג ,םולשו סח ,םגו ,לארשי ץראב
[9].רכנ

םידעומה תשרפ :תוליבקמ תושרפ יתשב ןייעל יואר תאז רואל
.(הכ םש) הלואגו תולבוי ,ןיטימש תשרפו (גכ 'קיו)
,עבש םירפסמה לע תורודס ןתויהב תוליבקמ הלא תושרפ
םידעומה תשרפ הנהו .םישימחב תומייתסמה עבש םימעפ עבשו
רקיע ,תבשה ןמ ץוח ,הידעומ לכ ,ןמזה תשודק לע הווצמה
.(י ,גכ) "םכל ןתנ ינא רשא ץראה לא ואבת יכ" םתולח
,לארשי ץרא ,םוקמה תשודקב תקסועה תולבויו ןיטימש תשרפו
.ןמז ירוזחמ יפל תאזה השודקה תווצמ תא תרדוס

םוקמה תשודק תדחאתמ רשאכ לארשי םיכוז השודקה אישל
אוה ,שדוקה תדובעל רחבנש שיאה רשאכ ;ןמזה תשודק םע
,םירופיכה םוי אוה ,שודקה םויב סנכנ ,לודגה ןהוכה
םירומש ובש םישדוקה שדוק תיב אוה ,שודקה םוקמה לא
םישדוקה שדוק) יניסמ ובצחנשו יניסב ונתינש תירבה תוחול
,השמ לע רמאנש םשכו .(יניס רהל ךשמה ןיעמ אופא אוה
אל םחל" ,יקולא םוקמ [10],יניס רה שארב ותויהב יכ
לודגה ןהוכה הנעתמ ךכ ,(חכ ,דל 'מש) "התש אל םימו לכא
סנכנו ןכתסמ אוהש ןוויכמו .םישדוקה שדוקל וסנכיה םויב
.ומע המצ לארשי תדע לכ ,לארשי תדע לע רפכל ידכ

םוקמה תשודק לע טשפומה ןמזה תשודק תפדעה לש המגמה
.םייטילופומסוק-םיינחור םימרזב קר אל הרוקמ ,שחומה
תורוד לש תואיצממ ונלצא ונוזינ הלא םימרז ,הברדא
ושדוקש תומוקמה ןמ לעופב קותינ :ונייהד ,תולג לש םיבר
םא [11].הניכשה תולג :יתד חונימבו ,ארובה תדובעל
,שדקמה תיב דצל תסנכה תיב לש ומוקמ היה ןיקתה בצמב
,םעל הרותה תעמשהל םוקמכו םעה תוסנכתה םוקמכ רקיעב
חונימב .שדקמה תיב םוקמב תסנכה תיב אב ןברוחה רחאל הנה
ןמזב :ונייהד [12],תונברקה דגנכ תוליפת ואב - יסלקה
ולעש הלא ,"דמעמה" ישנא וללפתה ,דימתה תונברק תברקה
,םירחא םישנא םגו ,םהירעב וראשנש הלאו המיילשורי
תונברקה ושענ ןברוחה ירחא םלוא .ןברקל םיפתושל ויה ךכו
םיילרביל הליפת ירודיס לש םהירבחמ ,ןכאו ;םירתוימ לוכיבכ
,הילא הדובעה תבשה תאו ןויצ תא וטימשהש ,םיימרופרו
[13]."אילג אל אמופל אביל" רשא תא תונכב םילגמ
תמייקה ,ןמזה תשודק תא םיבלשמ ונא ונתליפתב םג ,ןכא
איה ונצראל ונבששמש תורמל ,םוקמה תשודק םע ,התע םג
ןיאשכו שדקמ תיב ןיאב ירהש .יקלח ןפואב קר תמייק
ץראב תויולתה תווצמה תוגהונ ,םתמדא לע לארשי בור
תליפתב :םיגדנו [14].ןנברדמ קר ןתצקמו ,יקלח ןפואב קר
םיריכזמ ונא ,ןוזמה תכרבב םגו תוכרבה הרשע הנומש
תבשהל השקבה ךותב םידחוימ םימי לש ןמזה תשודק תא
הנשל" :אורקל תוגהונה תודע שי ,ןכו .םילשוריל הדובעה
םירופיכה םוי תליפת םויסב "(היונבה) םילשוריב האבה
.שדקמה תיבב היה םדקומש םידעומ ינש ,רדסה ליל םויסבו
םירומזמ גוזב םילבקמ ונא תבשה תשודק תא :תפסונ המגוד
:םתוחהו ,(א ,בצ 'הת) "תבשה םויל ריש רומזמ" :חתופה
[15],(ה ,גצ םש) "םימי ךראל 'ה ,שדק הואנ ךתיבל"
ופיסוה ךכל .ןמזה דממבו םוקמה דממב ארובל חבשב המיתח
ןומזפה ובש [16],"ידוד הכל" תבשה תלבק דובכל ןונמהה תא
תא םיחבשמ ןורחאה תיבהו םינושארה םיתבה ינש ,רזוחה
הליפתו הגרע םיעיבמ םייעצמאה םיתבה תששו ,הלכה תבש
םוקמה תשודק דחי תוגראנ ךכ .םילשורי לש התראפת שודיחל
.ןמזה תשודקו

,היגולואדיאו שגר לש חור יכלה ןהו תיתולגה היווהה ןה ,רומאכ
לע .םוקמה תשודקל סחיה תא ,עדומב אלשו עדומב ,והקה
:שאב ףרשנ ןושארה שדקמה תא ותוארב ,ןנוקמה ללפתה ךכ
,ה הכיא) "םדקכ ונימי שדח הבושנו ךילא 'ה ונבישה"
.(אכבהז לע רפכיו ןכשמ בהז אובי" א םירבד ירפס ואר [1]
.תוליבקמבו ,ב ידוקפ 'חנתב ביטומ ותוא ןכו ,"לגעה
יהיו ,י"רד אתליכמב עשוהי 'ר ירבדכ ,הרמב וא [2]
'הנס ;ב"ע ,זפ תבשב הדוהי יבר ירבדכ ןכו ,א 'פ חלשב
רשאכ ה"ד ,םש תבש 'סות ואר ,הרבסה תביסל .ב"ע ,ונ
.ךוצ
רבדמב ירפס ;ה אחספד אתכסמ ,אב ,ג"רד אתליכמ [3]
.במק ,םש ;הס
A.J. Heschel, The Sabbath, New York 1952; 1962; [4]
19963
לכב" יכ ריענו .79 ,9 'מע ,(4 הרעה האר) לשה [5]
וא :אלא ;םוקמ לכב :ושוריפ ןיא ,עודיי תרוצב "םוקמ
רתאמ עונל לוכיש ,דחא םוקמ תע לכב ,גי ,כ 'רב י"פע
ל"זח י"פע ךכ .דחא םוקמ לש וחטש בחור לכב ;וא .רתאל
יבגל (טל 'מב ירפס ;אי שדוחבד 'שמ ,ורתי י"רד 'ליכמ)
ושוריפב 616-615 'מע) תומשל ונב י"פע .שדקמה תיב
.דכ 'משב תירבה יחבז יבגל (תינמרגב
'שורי ,ב"ע דנ אמוי ילבב ;די ,(ג) ב םירופיכ 'סות [6]
.ג"ע ,במ ,ג ,ה אמוי
תשודק תא שרדמה םידקמ ןאכש ריענו .ט ,דל ר"רב [7]
לשה ירבד תמועל תאז ,ארקמב שרופמה תמועל םילשורי
תשודקמ יתגרדה רבעמ לע (79 'מע ;4 הרעה ליעל 'ר)
תועדה יוביר תא רוכזל שי םלועלו .ןמזה תשודקל םוקמה
.ל"זח לש םמלועב
.ב ,אי ר"רב [8]
דקוממ ך"נתהש ,(7-6 'מע ;4 הרעה) לשה ירבד תמועל [9]
.היפרגואגב רשאמ הירוטסיהב רתוי
.דל ,מ םשו א ,הכ 'משל ן"במר ואר [10]
;די אחספד 'סמ ,אב י"רד אתליכמ :ואר גשומה לע [11]
;טי ,א ;ו ,א ר"כיא ;ח ,בל ר"קיו ;א"ע ,טכ הליגמ
.ר"כיאב דועו
.ב"ע ,וכ תוכרב [12]
,תישארב שדח רהוז י"פע ןושלה ;הפל הלגמ בלה ןיא [13]
ב"ע די
תוכלה ;וכ ,א המורת תוכלה ,הרות הנשמ ,ם"במר ואר [14]
תיב תוכלה ;ח ,י לבויו הטימש תוכלה ;א ,ב םירוכיב
.זט ,ו הריחבה
דימת הנשמ ואר ,תבש ברע לש ורומזמ אוה גצ רומזמ [15]
םוגרתב רומזמה תרתוכ ךכו ;א"ע ,אל ה"ר ילבב ;ד ,ז
.םיעבשה
לעפ ,ץבקלא יולה המלש 'ר לבוקמה ררושמה תאמ [16]
.הרשע-ששה האמב תפצב