ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

282 רפסמ

ט"נשת ,דעומה לוח תבשו חספ

םירזגה ןיב תירב ףוס-םי תעירק

ירנבא הימחנ

םילשורילע חירא לש הנבמב תבתכנ םיה תריש ,הרוסמה יפ לע
ראתמ (הרות רפס תוכלהל 'ח קרפ) ם"במרה .הנבל יבג
:הרישה הנבמ תא ךכ


תוטישה ראשו הכרדכ הנושאר הטיש .תוטיש םישלשב התוא ןיבתוכ םיה תריש
העצמאב תומוקמ ינשב חוירה ןיחינמ תחאו ,דחא חויר העצמאב ןיחינמ תחא
.חוירה דגנכ בתכו בתכה דגנכ חויר אצמנו ,שלשל הקולח הטישה אצמתש דע
:ךכ הארנ הרישה לש יטמכס רואית

- - - - - - - - - -

- - -          - - -

-      - - -        -

- - -          - - -יתש לש [1]ילמס יתוזח יומיד רצוי הז ינרוצ הנבמ
.ןהיניב "תרבוע"ה הדומע ךוותבו - רבע לכמ תחא - תומוח
:קייודמ ןפואב טעמכ תיבקע םילימה תקולח הרישה ךרואל
,דצ לכמ םילימ 3 תובותכ - דחא חויר הב שיש הרושב
ךוותבו דצ לכמ תחא הלימ - םיחוור ינש לש הרושבו
.םיגירח םיעטקמ השולש הז הנבמל .םילימ 3-4

ןיא הב הנושארה (הרושה=) הטישה - ןושארה גירחה
,םיה תפש תניחבב איה ירה יתוזחה יומידב .ללכ חוור
.םיה עקביה ינפל לארשי ינב ודמע הילע

תבכרמ" םילימה ןזכרמבש תורושה תשולש - ינשה גירחה
תוגרוח ולא תורוש .(ד וט 'מש) "םיב הרי וליחו הערפ
4 - 2 הנושארה הרושב .הרישב תיבקעה םילימה תקולחמ
,(1-4-1 םוקמב) 1-5-1 הינשה הרושב ,(3-3 םוקמב)
ולא םייוניש .(3-3 םוקמב) 4.5 - 3 תישילשה הרושבו
הדומעב ,ךוותב .הז עטקמל תדחוימ בל תמושת דקמל ודעונ
םיאצמנ ,השביב לארשי ינב לש רבעמה םוקמ תא תלמסמה
דוגינב .םילימ 5 תב הגירח הקספבו ,וליחו הערפ תבכרמ
םנשי ,הרישה ךרואל םילימה תקולח לש הביציה תויבקעל
,תישילשהו הנושארה הרושב םילימה תקולחב םיבר םייוניש
םייוניש יכ רמול ןתינ .וליחו הערפ תובכרמ תא תופיקמה
ליח תא 'ה רענמ םהב ,םירעוס םימ למסל םירומא ולא
.םירצמ

.הרישה לש תונורחאה תורושה יתש - ישילשה גירחה
תמאות הניא םינבלו םיחיראל םילימה תקולח ןאכ םג
ינפלש הרושב .הרישה ךרוא לכל תגהונה הקולחה תא
הרושבו (3-3 םוקמב) 4 - 6 הלודג תוסיחד הנורחאה
.(1-4-1 םוקמב) 1-5-1 איה םילימה תקולח הנורחאה


הרושה עצמאב .תילמס תינרוצ תועמשמ ולא םייונישל םג
השביב וכלה לארשי ינבו" םילימ 5 ןב דגיה הנורחאה
םילימה שמח דגנכ ןניה ולא םילימ שמח .(טי םש) "ךותב
םיכלוה לארשי ינב ."םיב הרי וליחו הערפ תבכרמ" לש
םנימימ "םיה" ןיבל םניב דירפמ חוור רשאכ ,ךוותב
העיפומ תמדוקה הרושב םהירוחאמ םג .םלאמשמ "םיה"ו
:"םיב" הלימהימ תא םהלע 'ה בשיו     םיב וישרפבו ובכרב הערפ סוס אב
םיה       ךותב השביב וכלה לארשי ינבו                   םיה


השביב וכלהש לארשי ינב ןיב דירפמה חוורה תמועל
הערפ ליח ןיב דירפמה חוור הרישב ןיא ,"םיה" ןיבל
הרי וליחו הערפ תבכרמ" - ד קוספב אל ;םיה ןיבל
ובכרב הערפ סוס אב" הנורחאה ינפלש הרושב אלו "םיב
.וכותב ותוא עיבטהו הערפ ליחב קבד םיה ."םיב וישרפבו
לש אלמ יתוזח רואית הרישה הנבמב ,ןכ םא ,ונאצמ
.ףוס םי תעירק

הנבמה לע ססובמ ,םויסה תורוש יתש תא רקיעבו ,הרישה הנבמ תא ונרואית
ןכ .דרפס חסונב םילבוקמה הרותה ירפס תא םאותהו ,ןרוק ך"נתב עיפומה
דיה יבתכ בורב העיפומ איהש יפכ ,םיה תריש לש אמגודל הז הנבמ םאות
רפסב ןכו ,םיינמיתה הרותה ירפסב םלוא .הרות רפס תוכלהב ם"במרה לש
,הרישבש הלא תונורחא תורוש יתש תורדוסמ ,ראיורב ברה תכירעב ך"נתה
:רחא ןפואב

םהלע 'ה בשיו          םיב וישרפבו ובכרב הערפ סוס אב
םיה ךותב השביב וכלה לארשי ינבו            םיה ימ תא

רתכב ,הארנכ ,עיפוהש הרישה הנבמ תא םאות הז הנבמ
הנבמה והז יכ ,ורפסב ןעוט רבוקנפ ר"ד [2].אבוצ םרא
יבתכב ושענש ינפל ,ם"במרה י"ע בתכנש ןוכנהו ירוקמה
תירוקמה ותעד תא םיפקשמ םניאש םייוניש ם"במרה לש דיה
.ם"במרה לש

,םיידרפסה הרותה ירפסב יוצמה ,הרישה לש ינרוצה הנבמה
:םירבטצמ םיקומינ השלשב ךמתנ

קלח וניה ("םיה ךותב ...אב יכ") ןורחאה קוספה .א
,תורוש םישולש הרישב שיש רמוא (םש) ם"במרה .הרישהמ
קוספב ליחתמ אוה הרישה רחאלש תורושה תשמח תא וטרפבו
."םירמ חקתו"

םע הרושו דחא חוור םע הרוש שי הרישה לכ ךרואל .ב
.'ד הכלהב שרופמב ם"במרה רמוא םג ךכו) םיחוור ינש
.(ךופה תויהל ךירצ היה וירבד יפל תורושה רדס יכ םא

,םיחוור ינש םנשי הב הרושב ,הרישה ךרוא לכל .ג
קומינ לע) תמייסמ תחא הלימו תחתופ תחא הלימ הנשי
.(ומ 'מע ,יריאמל רפס תירקב אבומה ,ה"מרה ךמתסה הז


תקולח יללכ תלחהש ,איה ולא םינועיטמ תשקבתמה הנקסמה
,הרישב תללכנה הנורחאה הרושה לע םיחוורהו םילימה
לש הרותה ירפסב גוהנה ,ינרוצה הנבמה תא תבייחמ
.םידרפסהו םיזנכשאה

הנבמה תוכזב םינעוטה ,דגנמש םיקומינל התע הנפנ
.'רתכה'ו ,םיינמיתה הרותה ירפסבש

...אב יכ") ןורחאה קוספהש ,ןעוט ןושארה קומינה
ונכות תניחבמ ןכש ,הרישהמ קלח וניא ("םיה ךותב
הזורפ יהוז .לארשי ינב תרישמ קלח ונניא אוהש רורב
.'רפסמ'ה ירבד תא האיבמה

יכ ,המצעלשכ הנוכנה הנעטה ןיב ןיחבהל שי ,יתעדל
תרשומה הרישה טוטיצמ קלח ונניא (טי) ןורחאה קוספה
ומייס לארשי ינב ןכש - םיה תפש לע ורש לארשי ינבש
,העיבקה ןיבל - "דעו םלועל ךולמי 'ה" םילימב םתריש תא
.תדחוימה התרוצב הבותכה הרישהמ קלח אוה ןורחאה קוספהש
םישולשב תבתכנ הרישה ,תועדה לש עירכמה ןבורל ירהש
םידירפמה םיחוור םע בתכנ ןורחאה קוספה םגו ,תורוש
תזמורה רבוקנפ לש ורפסב 117 הרעה הארו) ויקלח ןיב
ברהו םינמיתהו) ומצע 'רתכה' םג השעמל .(הז ןוויכל
,הריש תרוצב הלאה םיקוספה תא בתוכ (ויתובקעב ראיורב
קר הניה תקולחמהו ,טפשמה יקלח ןיב חוור תמיש ךות
.רודיסה ןפוא לע

םיחוורה ,הרישה ךרוא לכל .ינש קומינ רבוקנפ ר"ד ףיסוה ימע החישב
.תיריבחת הדיחי םיעטוק םניא םלועל ,הרוש לכבש םיחיראה וא םינבלה ןיבש
,ותשיגל .ועצמאב יריבחתה טפשמה עטקנ דרפס חסונב הרותה ירפס תטישל וליאו
וכלה לארשי ינבו" :םויסה טפשמב חוור םישל ,ותטישל ,רשפא יא וז הביסמ
."םיה (-חוור-) ךותב השביב

הרושבש הארנ םלוא ,לקשמ תלעב ןכא איה וז הנעט ,ד"נעל
.יריבחתה לוקישה לע ינרוצה לוקישה רבג הנורחאה
עיפומהו םיידרפסה הרותה ירפסב לבוקמה הרישה הנבמב קר
"ךותב השביב וכלה לארשי ינב" דגיהה ,ןרוק ך"נתב
םילידבמ םיחוורו ,ךוותב םירבועה לארשי ינב תא למסמ
ןועיט םא םג .לאמשמו ןימימ אצמנה םיה ןיבל םניב
עינמה תא ותועצמאב ריבסהל לכונ תוחפל ,החדנ הז
.הרישה תא ךכ בותכל םיידרפסה י"כ לשלש לודגה סנה יכ בושחל גוהנ .ןכותל הרישה תרוצמו
לודגה סנכ לוכיבכ ל"זח י"ע ראותמה ,ףוס םי תעירק
םירצמה תפידר חכונל ץוחנ היה - [3]ה"בקל רתויב השקהו
בצמ רצונש ךכ ,םיה תפש לע םידמועה לארשי ינב רחא
.םיה תעירק תועצמאב תידיימ הלצה בייח רשא םירבד
םי השעמ ףוס יכ ,הארמ תוארקמ לש ןטשפב ןויע םלוא
ליבוה רשא אוה ה"בקה ירהש .הליחת הבשחמב היה ףוס
םוקמבו ,ןנעהו שאה ידומע רחא ודעצש לארשי ינב תא
רוביחב תרבועה ךרד - "םיתשלפ ץרא ךרד"ב םכילוהל
תרבוע וב םוקמב) לארשי ץראו םירצמ תא רשיקש יתשביה
ףוס םיל םליבוה ,(תועדה תחא יפל ,ץאוס תלעת םויכ
ךכ .החירבל אצומ אלל ונח םש ,םיה לומל םדימעהו
הלצה הבייחש היצאוטיסה תא ןווכמ תנווכב 'ה רצי
ףאו ןכתיי ,ףסונב .ףוס םי תעירק לש תיאלפ ךרדב
םי תעירק סנ שרדנ היה ,םירצמהמ הלצהה ץוליא אלל
.םיה תא רובעל םינומהה ולכויש ידכב ףוס

,םיה תא עורקל שארמ ןווכתה 'הש ,רמול הארנ ןכ לע
,תיאמצע תועמשמ וכותב לארשי ינב רבעמו םיה תעירקלו
ןוצרהמו ,םירצמ דימ לארשי ינב תא ליצהל ןוצרהמ תדרפנה
[4].םירצמה תא שינעהל

ינב רבעמו םיה תייצח לש תועמשמה תא ררבנש ינפל ךא
שרדמה .ךוותב רבעמה לש יומידה תא קזחנ וכותב לארשי
,תוריחה יפ - לארשי ינב ונח וב םוקמה םש תא שרוד
ןתינש תיטתופיה הלאשל סחייתמ םג ךכ בגאש הארנו
.לואשל היה

םיהו לארשי ינב ירחא ופדר םירצמה םא ףא הרואכל
חורבל תורשפאה לארשי ינבל הרתונ ןיידע ,םהינפל היה
בשחתהב ןמז ךרואל העושי ךכב התיה אל םנמוא) .םידדצל
,ףטו םישנ ,םינקז םג ללוכה ,בר םעב רבודמש הדבועב
בכר יבג לע בוכרה ירצמ םישרפ אבצ ידי לע ףדרנהו
םשורה םלוא (.ינמז אצומ ךכב היה תוחפל ךא .םיסוסו
בצמב ואצמנ רבכ לארשי ינבש ,אוה םיקוספהמ הלועה
אתליכמה .אצומ אלל ךרד לש הפוסבו ,םינוא רסוח לש
תא הראתב ,יוטיב ךכל תנתונ (י"שרב םג תטטוצמה)
םינותנכ לארשי ינב לש םמוקימ לש יפרגופוטה הנבמה
.רצימבםש לע 'תוריחה יפ' ארקנ וישכעו םותיפ אוה - תוריחה יפ ינפל ונחיו
איגהו םיפוקז םיהובג םיעלס ינש םהו ,ןירוח ינב ושענש
.םיעלסה יפ יורק םהיניבשםיהובג םיעלס ינש ןיב רצימב ורבע לארשי ינב ,ןכ םא
דימ ,המודב .םלאמשמ ינשהו םנימימ דחאה ,םיפוקז
תומוח ןיב לארשי ינב ורבע ,םיה עקבנ רשאכ ,ןכמ רחאל
."םלאמשמו םנימימ המוח םהל םימהו" םימה

היצאיצוסאה תא תידיימ םילעמ ךוותב רבעמ לש ולא םייומיד
ןיב תירבל תינפומ ונביל תמושתו ,תירב תתירכ לש
אוה ,םירצממ לארשי ינב תא איצומ 'ה רשאכ .םירתבה
םיעלס ןיב םירבוע םמצע לארשי ינב .תירב םמיע תרוכ
.תירבה תיווח תא שוחל םירומאו םיה תומוח ןיבו

,םהרבא םע תירוטסיהה תירבה תא הריכזמ ףוס םי תעירק
,הלואגה לעו תולגה לע םהרבא רשבתה הב תירבה יהוז
האיציהו תוכמה ,דובעשה ,םירצמל הדיריה לע רבוד הב
קרפב חתפנש לגעמ רגוס תומשב די קרפ .לודג שוכרב
.תותירבה ןיב הוושנ .תישארבב וט

.םידגונמ םיקלח ינשל דחא רבד תקולח הנשי ,תותירבה יתשב
המיאב הוולמו הלילב שחרתמה ךוותב רבעמ ונשי ןהיתשב
רונת הנהו" רמאנ םירתבה ןיב תירבבש םשכ .האריו
ךכ ,(זי) "הלאה םירזגה ןיב רבע רשא שא דיפלו ןשע
ושמיש אל ללכ ךרדבש םידומעה םידחאתמ ףוס םי תעירקב
...םהירחאמ דמעיו םהינפמ ןנעה דומע עסיו" - דחי
לא 'ה ףקשיו ...הלילה תא ראיו ךשחהו ןנעה יהיו
תותירבה יתש .(דכ-כ) "ןנעו שא דומעב םירצמ הנחמ
.רקוב וא םוי תעפוהב תומייתסמ

אל רופצה תא" וליאו הלגעה תרתובמ םהרבא םע תירבב
םירצמה (םירתובמ) םיעגפנ םירצמ תאיציב םג ."רתב
ומ 'רי) [5]"םירצמ היפהפי הלגע" :הלגעל םילשמנה
.הלוצינ [6]לארשי ינבל לשמכ תשמשמה רופיצה וליאו ,(כ

ןימאהו" וילע רמאנש רחאל התרכנ םהרבא םע תירבה
תמייתסמ לארשי ינב םע תירבהו ,(ו וט 'רב) "'הב
.(אל די 'מש) "ודבע השמבו 'הב ונימאיו" רואיתב


ןיב תירב ןיב םיבר םיינכת םירשק ,ןכ םא ,ונאצמ
תא םיקזחמ הלא םירשקו ,ףוס םי תעירק ןיבל םירתבה
םיווהמ ךוותב י"ב רבעמו ףוס םי תעירק יכ הנעטה
תרזוחה תירב ;לארשי םע ןיבל 'ה ןיב תירב תתירכ
.םהרבאל 'ה ןיבש תירוטסיהה תירבה תא המישגמו

תא וניניכ הב תרתוכל בושנ ונתנעטל תפסונ החכוהל
"םירזג" הלימה ."םירזגה ןיב תירב" םשב ףוס םי תעירק
תישארבב הנושארה םעפב .דבלב םיימעפ ך"נתב העיפומ
שא דיפלו ןשע רונת הנהו" - םהרבא םע תירבב זי וט
רואיתב הינשה םעפבו ."הלאה םירזגה ןיב רבע רשא
יכ ,םירזגל ףוס םי רזוגל" :םילהתב ףוס םי תעירק
"ודסח םלועל יכ ,וכותב לארשי ריבעהו .ודסח םלועל
.(ג ולק)

:תורעה

אוצמל ןתינ הביתכה ןפואל תסחוימה תילמס תועמשמל אמגוד .1
םימשה ימיכ" תונורחאה םילימה תביתכ ןפואל עגונב ב ,אל תוחנמב
ףוסב ירמאד אכיא ,הנורחא הטישב - ץראה לע" :הזוזמב "ץראה לע
יכ - הטיש תלחתב ירמאד אכיאו ,ץראה לע םימש הובגכ - הטיש
."ץראמ םימש יקחרמד יכיה

רוזחשל ןתינ אוה .ונידיב וניא 'רתכה' לש ירוקמה חסונה .2
רתכב הרותה חסונ ,רבוקנפ .ש .י :האר ,וילע וססבתהש י"כמ
רוציקה ךרוצל .'ג קרפ ,ג"נשת ג"ר ,השדח תודע ,הבוצ-םרא
.'רתכה' םשב הז רזחושמ חסונ הנכנ

ךל ;(.חיק םיחספ) ףוס םי תעירקכ םדא לש ויתונוזמ ןישק .3
[םיגוויז גוויז] ;(.חנ תוכרב) ףוס םי תעירק וז הלודגה 'ה
יואר םנמוא .(ה ,א אבר ארקיו) ףוס םי תעירקכ ה"בקה ינפל השק
לארשי ינב תלצה - םיסינ ינש ושחרתה ,ףוס םי תעירקב יכ בל םישל
ףא ,לארשי ינבל ערקנ םיהש דבלב וז אל ןכש .םירצמה תעבטהו
ןמזה ותואב ורבעו לארשי ינב תובקעב וכלה רשא םירצמה - וז
יתש דחא ןמזבו דחא םוקמב ללכ םיה .ולצנ אל םיה ותוא ךותבו
,"סניו האר םיה" לארשי יפלכ .השבי םגו םי םג ,תודגונמ תועפות
ועיבטהב עבטה ךרדב םיה גהנתה םירצמל וליאו ,סנ םיהו סנ השענ
.השקו לודג סנ ןכא והז הריתסה קוח לע תורבגתה .םתוא

םירצמה וב בצמל םורגל הצר 'ה יכ הרומ םיבותכה טשפ ,םנמוא .4
םקניהלו ,הלודגה ודי תא תוארהל לכוי 'הו לארשי ינב ירחא ופדרי
,ןונ ןב לש ורמאמ הארו .לאנברבאה שריפ הז ןוויכב .םירצמהמ
,21 'מע 'ג םידגמ ,"ףוס םי רבדמה ךרד לומ םיתשילפ ץרא ךרד"
לארשי ינב ןיב המחלמל םורגל תדעוימכ הבסהה תילכת תא שריפ רשא
,םלוא .תידיתע המחלמ לכ ינפמ לארשי ינב תא לשחל תנמ לע םירצמל
התיה וז המחלמ עודמ םיריבסמ םניא ,ולא םיינשרפ םינוויכ ינש
ןתינ . ףוס םי תעירק השרדנ עודמו םיה לע אקווד תויהל הכירצ
,םיב םירצמה תא עיבטהל ידכב םג השרדנ םיה תעירק יכ ףיסוהל
.רואיל לארשי ינב תכלשה תא םוקנל ךכבו

םימעפ שולש קר העיפומ (תופסות וא היטה אלל) הלגע הלימה .5
.םהיתובכרמב התיה םירצמב העיגפהש ,ךכל בל םישל שי ןכ ומכ .ארקמב
קחשמב שמתשמה חכ חכ והיעשי הארו .הלגעל תפדרנ הלימ הניה הבכרמ
רסיו םירצמ הנחמ תא םהיו" דגנכ "ותלגע לגלג םמהו" הז םילימ
(הכ-דכ די 'מש) "ויתבכרמ ןפא תא

."םירצממ רופצכ ודרי .םימ םינב ודרחיו" :י אי עשוה םג הארו .6