ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

492 רפסמ

ג"סשת ,חספ מ"הוח תבש

לאקזחי היחהש םיתמ

ילזרב יבג

ך"נתל הקלחמהטבמב" הארנ לאקזחי רפסב ז"ל קרפב תושביה תומצעה ןוזח
לכ ,הרואכל ,ןיא וז הסיפת יפל .לשמנו לשמכ "ןושאר
ונניא לשמ ןכש ,לאקזחי היחהש םיתמה ויה ימ הלאשב םעט
ל"זח תושרדב וז הלאש הלאשנ תאז תורמל .תואיצמ גצימ
,הז אשונב תחא תינשרפ תרוסמ לע דומעל ינוצרב .תובר
.חספה גחל תושביה תומצעה ןוזח תא רושקלו בושל הכרדו

יוצמ תושביה תומצעה ןוזחב ידומלתה ןוידה לש ורקיע
ןוידב ותישאר .(ב"ע ,בצ) ןירדהנס תכסמב ילבבה דומלתב
אמש וא ,םיתמ לאקזחי היחה תמאב םאה הלאשב ינורקע
םירבוסה ןיב תקולחמ הנשי ךשמהבו ,דבלב לשמב רבודמ
רצק ןמז ויח הייחתל ומקש םיתמה םאה ,הנושארה העדכ
ולעו ודמעש וא ,"היחמו תיממ 'ה"ש חיכוהל ידכב ,דבלב
תובקעב קר .םידלי ודילוהו םישנ ואשנ ,לארשי ץראל
היחהש םיתמ םתוא ויה ימ ,הלאשה הלוע וז הנורחא העד
:לאקזחי

ינב ולא :בר רמא ?לאקזחי היחהש םיתמ והנינ ןאמו
דרבו חלתוש םירפא ינבו' :רמאנש ,ועטו ץקל ונמש םירפא
חלתושו ונב דבזו .ונב תחתו ונב הדעלאו ונב תחתו ונב
תג-ישנא םוגרהו ,(בכ-כ 'ז ,א"בד) דעלאו רזעו ונב
םימי םהיבא םירפא לבאתיו :ביתכו ,'וגו ץראב םידלונה
..ומחנל ויחא ואביו םיבר

םירפא ינב לע ,'א םימיה ירבדבש רזומה רופיסה
אוה ,ןענכ ץראב תגמ םיתשלפ ידי לע וגרהנש בקעי ןב
לש ומשב שומישהו ,םיבותכב הז שרדמ לש הזיחאה תדוקנ
וא יעיבש רודמ םיאצאצ לע לבאתמה ,טבשה יבא ,םירפא
תועטה קוידב יהמ ךא .ינשרד רמוא ןכא ,וירחא ינימש
:ארמגה לע ושוריפב י"שר ריבסמ תאז תא ?רבודמ הבש


'םתוא ונעו םודבעו' תריזג תונמל םהל היה אלש :ועטו
,םהרבאל רובידה תעשמ ונמ םהו ...קחצי דלונשמ אלא
ןיב ומע רבדנש העשב וניבא םהרבא :םלוע רדסב אינתו
דלונש דע םירתבה ןיבמו ,היה הנש םיעבש ןב םירתבה
הנש תאמ ןב םהרבאו' :ביתכדכ ,הנש םישלש היה קחצי
רבדשמ רמוא תאצמנ .(ה ,אכ 'רב) 'ונב קחצי תא ול דלוהב
,(םישלשו) תואמ עברא ויה םירצממ ואציש דע םירתבה ןיב ומע
,םירפא ינב ועט קחצי תדיל דע רובדה ןמש םישלש ןתואו
:רמאנש ?וגרהנו ןנמז םדוק ואציש ןה םירפא ינבש ןינמו
.'תג ישנא םוגרהו 'וגו חלתוש םירפא ינבו'

תחטבה ןיבש רעפה לע ססובמ י"שר לש ושוריפ
םתא ונעו םודבעו" :םירתבה ןיב תירבב םהרבאל םיקולא
תאיציב בותכה ןיבל ,(גי ,וט 'רב) "הנש תואמ עברא
הנש םישלש םירצמב ובשי רשא לארשי ינב בשומו" םירצמ
ועט םירפא טבש ינב .(מ ,ב"י 'מש) "הנש תואמ עבראו
,ץקה תא וקחדו יוגש ןפואב םירצמ תולג תונש תא ונמו
.םורדמ ןענכ ץראל םתסינכ םע דימ וגרהנו ושנענ ןכלו
,הבוטה םתנווכ תוכז םהל הרמשנ וגרהנו ועטש ףא לע
הייחתל םוקל וכז ןכלו ,התוא לוחנלו ןענכ ץראל תולעל
.לאקזחי ימיב

,חספל תושביה תומצעה ןוזח לש רשקה םג קזחתמ וז ךרדב
ןשרדה .דעומה ךותבש תבשה תרטפה תויהל עבקנ ולשבש
רחאל ןויצ תביש תא אבנמה ןוזחה ןיב ינשרפ רושיק רצי
.האיציל האיצי הוושהו ,םירצמ תאיצי ןיבל לבב תולג
ל-א ותואש דמללו ,ןוזחה ירבד תא קזחל אב הז רושיק
תולגמ םג םתוא לאגו םירצממ לארשי ינב תא איצוה רשא
.'וגו בורקב ונתוא לאגי אוה ,רומג שואיי לש בצממ ,לבב

קוסיעה .שרדמה לש תיכוניחה ותרטמ תמכתסמ אל ךכבש אלא
אב ,הייחתל ומקו וגרהנ ,ץקה תא וקחדש םירפא ינבב
ןיינע .ל"זח תא קיסעה רשא רתוי ינורקע ןיינע דמלל
ותוא לש תרחא היצאירווב רתוי בוט גצומ הז ינורקע
(ערתת ,זמר ,א"רבד) ינועמש טוקליב העיפומה ,שרדמ
:

םיבשוי לארשי ויהש םינש םתוא לכ :רמוא רזעילא 'ר
אבש דע ,ולשו ןנאש חטב םיבשוי םירפא ינב ויה םירצמב
איצוהל ה"בקה ילע הלגנ רמאו םירפא לש וינב ינבמ ןונ
חכ ירובג םהשו ,הכולמה ערזמ םהש ,ובל תואגב .םכתא
םירצממ ואציו םהיתונבו םהינב וחקלו ודמע .המחלמב
.םהירובג לכ וגרהו םיירצמה ודמעו

יפלכ רתוי הברה יתרוקיב תרוסמה לש הז חסונ
לבסב קלח םהל ןיאש םינתוואגכ םתוא גיצמו ,םירפא ינב
,ןונ .'ולשו ןנאש חטב םיבשוי' םה אלא ,לארשי םע לש
ומצעל הלודג לטנש ימכ ראותמ ,השמ דבע עשוהי לש ויבא
ץקה תקיחד .םתומל םרגו וטבש ינב תא לישכה ,קדצב אלש
,הבוט הנווכ ךותמ התשענש המימת תועטכ העיפומ הנניא
םירפא ינב לע שרדמה רשקנ ךכ .םיקולא דגנ דרמכ אלא
תקיחדו םיצק יבושיח לע םימכח וחתמש השקה תרוקיבל
:(א ,ב הבר שה"יש) םיצק

אלש לארשיל עיבשה ,ןאכ שי תועובש עברא רמוא ובלח 'ר
ולגי אלשו ,ץקה לע וקחדי אלשו ,תויכלמה לע ודרמי
.הלוגה ןמ המוח ולעי אלשו ,םלועה תומואל םהלש ןיריטסמ
.לארשי לש ןהיתוילג ץבקל ?אב חישמה ךלמ המל ןכ םא
וקחדש תורוד 'ד דגנכ ןעיבשה תועובש 'ד רמא אינוא יבר
ימיב דחאו ,םרמע ימיב דחא :ןה ולאו .ולשכנו ץקה לע
.םירפא ןב חלתוש ימיב דחאו ,אבזוכ ןב ימיב דחאו ,ייניד
ןהו (ט ,חע 'הת) 'תשק ימור יקשונ םירפא ינב' :ד"הה
םהרבא םע ה"בקה רבדשכ ,הרזג הרזגתנש העשב ןיבשחמ ויה
וצבקתנ ושע המ .ליחתה קחצי דלונשמו .םירתבה ןיב וניבא
אלש ?המ ינפמ ,הברה םיללח ןהמ ולפנו המחלמל ואציו
ורבעו ץקה לע ורבעש לע ,ותעושיב וחטב אלו 'הב ונימאה
.העובשה לע

,םיליהתמ קוספב םירפא ינב לע רופיסה הלתנ הז שרדמב
הז רושיק .ליעל וניארש 'א םימיה ירבדמ בותכב אלו
,םיליהתב ח"ע קרפ ןכש ,רחא םוקמל רופיסה תא חקול
םירפא ינב תא ראתמ ,שוריפב םירצמ תאיצי תא ריכזמה
.ברק םויב וכפה תשק ימור יקשונ םירפא-ינב" :םיאטוחכ
ויתולילע וחכשיו .תכלל ונאמ ותרותבו םיהל-א תירב ורמש אל
היטפמיס לכ הז שרדמב ןיא .(אי-ט) "םארה רשא ויתואלפנו
.הרמוחב וב םיטפשנ םהו םירפא ינב לש םהישעמל

לככ ,עבונ ,ץקה יקחוד לע םימכח וקספש השקה טפשמה
ךותמ לחהש ,אבכוכ-רב דרמ לש ארונה ןולשיכהמ ,הארנה
סרהב םייתסהו ,הלואגה ןמז אב הנהש הזע תיחישמ השוחת
.םידוהי יצחו ןוילימכ לש םתומבו הדוהי ץרא לש טלחומ
,תועובשה תעברא תא חסנל ל"זח תא איבהש אוה הז ארונ ףוס
תאיבל וניתמיו תונלבסב ורזאתיש תוצופתה ידוהיב ץיאהלו
תומצעה ןוזח לש ופוס םג ןכש ,לגעמה רגסנ ןאכ .חישמה
'זחי) דבלב ל-אה לש וישעמב הלואגה תא הלות תושביה
:(די-בי ,ז"ל

םכיתורבק-תא חתפ ינא הנה 'ה 'ה רמא-הכ םהילא תרמאו אבנה ןכל
תמדא-לא םכתא יתאבהו ימע םכיתורבקמ םכתא יתילעהו
יתולעהבו םכיתורבק-תא יחתפב 'ה ינא-יכ םתעדיו .לארשי
יתחנהו םתייחו םכב יחור יתתנו .ימע םכיתורבקמ םכתא
.'ה-םאנ יתישעו יתרבד 'ה ינא-יכ םתעדיו םכתמדא-לע םכתא

,אקווד הז ןוזחב ושמתשה ל"זחש אופא אלפיי אל
.ץקה יקחוד דגנ םתנעט תא קזחל ידכב