ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

231 רפסמ

ח"נשת ,חספה גח

?המ םוש לע (תישימח סוכו) תוסוכ עברא

רשי-ןב םחנמ

ך"נתל הקלחמהןייה תוסוכ עברא תבוח תא קמנל םיליגר םינשרדו םינשרפ
'ה םשב השמ חיטבהש ,הלואגה תונושל עבראב חספה ליל לש
.(ז-ו ו 'מש) "יתחקלו
…יתלאגו …יתלצהו …יתאצוהו" :לא רשיל
,דע-גע זל ;א י םיחספ 'שוריבש השרדב הרוקמ תאז הקמנה
.(קבלא-רודואית 'דהמב 1082-1081 'מע) ה ,חפ הבר תישארבבו
םיארומא
השולש לש םמשב תוסוכה עבראל םימעט העברא ורכזנ םש
.םיילארשי-ץרא

הלואג תונושל עברא דגנכ :וניפב רוגשה אוה ןושארה םעטה
רש םולחבש "סוכ" תונושל עברא דגנכ ,ינשה םעטה ;םירצממ
השרדל םרגש אוה ,(גי-אי מ 'רב) ףסוי יפמ ונורתפבו םיקשמה
תישילשה השרדה [1];"בשיו" תשרפ ףוסב הבר תישארבב ללכיהל
ה"בקהש ,הלערת תוסוכ עברא דגנכ :םידגונמ םימעט ינש הב שי
"סוכ" תונושל י"פע ,לארשי תא תואנושש תומואה תא הקשמ
"סוכ" תונושל עברא םתמועלו ,םיליהתבו והימריב הז רשקהב
םיליהתב תונמדזמ ,תמאב .לארשי תעושת יבגל םיליהתב ורמאנש
ךא ,לארשיל הכרב סוכ לש תונושל שולש קר (ולוכ ך"נתבו)
תאצומ ,(גי זטק 'הת) "תועושי סוכ" ףוריצבש ,תוברה תרוצב
,םירפסמב ישפוח ןפואב תקחשמ השרדהש ,ןאכמ .תוסוכ יתש השרדה
עבראה לע ףסונ .םייוגל תונערופה תוסוכ יבגל ךכ תמאבו
ןתינ ,(ט הע ;ו אי 'הת ;ז אנ ;וט הכ 'רי) השרדב תויונמה
הימריבש סוכה תשרפב םייתש :תוסוכ שמח דוע ך"נתב תונמל
הימריב תחא םודא לעו ,(זט ב) קוקבחב תחא ,(חכ ,זי הכ)
התנמש תנעוט השרדה ןיא ןכא .(אכ ד) הכיאב תחאו (בי טמ)
תונושל עברא שיש אלא ,ך"נתבש תונערופה תוסוכ ללכ תא
.חספה תוסוכ עבראל זמר ןהב תוארל רשפאש ,"סוכ"

ירחא הבש ,"אראו" תשרפ שארבש הלואגה תרושבל ןידה אוה
םייוצמ ,רדסה ליל תוסוכ םע תונמנה הלואגה תונושל עברא
תונושלכ םתוארל ןתינש ,'ה תוחטבה לש םילעפ העברא דוע
.(ח-ז ו 'מש) "יתתנו
…יתאבהו …םתעדיו …יתייהו" :הלוא ג
ןושלל הליבקמ ,"םיהל-אל םכל יתייהו" ,ןהב הנושארה ןושלה
;"םעל יל םכתא יתחקלו" :התוא המילשמו השרדבש הנורחאה
,ומע ןיבל 'ה ןיב תירבה סחי תא תואטבמ דחי תועלצה יתש
לארשיל םיהל-א אוה 'ה ,דחא דצמ [2]:האובנבו הרותב וחוסינכ
סחיה ליחתמ ,םירצמ תאיציב ,התע יכ ,החיקל ןושלב ןאכ)
החטבהה ןושל .'ה לש ומע םה לארשי ,ינש דצמו [3];(ידדהה
תחתמ םכתא איצומה ,םכיהל-א 'ה ינא יכ ,םתעדיו" :הירחאש
ילבש ,תירבה ביטומל תיחרכה המלשה איה ,"םירצמ תולבס
[4].םויקו ךרע הל ןיא לארשי תעידי

לארשי תאבה ,הרושבבש תונורחאה החטבהה תונושל יתשש רורב
יביכרמ םה ,םלוע תשרומכ ץראה תניתנו ה"בקה י"ע ןענכ ץראל
.תירבה לשו הלואגה לש םישקבתמה םויסה

שי הלואג יביכר הנומש לש תונושל הנומשש ,םידמל ונאצמנ
,תונושארה תונושלה עברא תא אלא התנמ אל השרדה ךא ;ןאכ
הבוחה תוסוכ עברא דגנכ ןדימעהל ידכ ןהל הכרצנ איה יכ
ורטיע םייתכלהו םיירוטסיה םימעט ךותמש ,חספה ליל לש
.חבזה לש שדוקה תדועס תא ,רמאנו קיידנ ;גחה תדועס תא

קמונמ הכלה רבד רשאכ :ונידיב טוקנ אהי לודג ללכ ןאכמ
יסיסבה םעטה ;יסיסבה םעטה הז ןיא םלועל ,הדגא לש םעטב
םימעט ופיסוה תורודה ךשמבו ,יתכלה וא/ו ירוטסיה אוה
יכוניחה םכרעב לזלזל ןיאש רורב .לכשה-רסומ לשו אתדגא לש
רבכ :רדסה ליל תוסוכ יבגלו [5].הלא םיפסונ םימעט לש
עברא לש ירעזמה רפסמהש ,םינורחאה תורודה ימכח ורריב
סוכ :ל"זח ימיב גהנש ,יטסינלהה הדועסה גהונ לע ססובמ
תוסוכו הדועסה ךותב (רתוי וא תחא תוחפל) סוכ ,הדועסה ינפל
[6].הדועסה רחאלש

ןיי תוסוכב ןרטעל שיש תוכרבו תווצמ ועבק ינש תיב ימכח
שודיקל הדועסה ינפלש סוכ :ןהב תוסוכה תייתש תא רטעלו
רקיע תא תמתוחה הלואגה תכרבל הדועסה ךותבש סוכ ,םויה
תובושתהו םינבה תולאש י"פע םירצמ תאיצי תודוא רופיסה
'הת) םיזמורה ,םינושארה ללהה יקרפ ינש תמיתחבו ,ןהל
(דיק 'הת) םירפסמו (הערפ ידבע אלו ,"'ה ידבע וללה" :גיק
יורק (חיק-גיק 'הת) הז ללה םהיפ לעו ,םירצמ תאיצי לע
."ירצמה ללה"

הנושאר סוכ איהו ,ןוזמה תכרב תמיתחב םיתוש תישילש סוכ
תכסמב רמאנ ללהה רמגבש תיעיברה סוכל סחיב ;הדועסה רחאלש
רמואו ,ללהה תא וילע רמוג יעיבר ,ר"ת" :(א"ע חיק) םיחספ
י"פע ךא ;םיסופדה תסרג ךכ ."ןופרט 'ר ירבד ,לודגה ללה
[7],םינואג תוסרגב ןכו "םירפוס יקודקד"ב םיאבומה די יבתכ
ירבד לש ןושלה ,[8],םירחא םינושאר ןכו ,ש"ארה ,ף"ירה
רמוא ישימח ,ללהה תא וילע רמוג יעיבר" :איה ןופרט יבר
."לודגה ללה וילע

ןופרט 'רש ,אתיירבה ןושלמ עמתשמ ,רתא לע א"שרהמ ירבדכ
ללה" וילע רמול ידכ ,תישימחה סוכה תייתש תא הבוחכ שרוד
םלועל יכ" הנעמה יוצמ ובש ,ו"לק רומזמ אוה ,"לודגה
םירכזומ םירצמ תאיצי יסנ םגו ,םימעפ ששו םירשע "ודסח
הייתשש ,םירבוס םינושארהו םינואגה ןמ םיבר םלואו .וב
הנשמה ןיב איה הרשפ תאז הערכה ילוא .ןה תושר ולא הרימאו
תעד ןיבו ,תוסוכ עברא אלא הריכמ הניאש ,(ז י םיחספ)
,ותרבסב ידיחי ןופרט יבר ןיא ,פ"כעו .אתיירבב ןופרט 'ר
'ה' ,םירמוא שיו " : אתיירבה הכישממ וירבד ירחא דימ יכ
סוכב לעש ,רבוס שי ,רמולכ ."(א גכ 'הת) 'רסחא אל יעור
.ג"כ רומזמ תא רמול שי תישימחה

גהנמה לע תדסוימ ןופרט 'ר תעדש רשפא ,הבוח ןיבו תושר ןיב
הברה ןיי תוסוכ תותשלו תועורפ תורימז רמזל ,יטסינלהה
ותכירע תאש ,"ןמוקיפא"ה אוה ,תיגיגח הדועס רמג ירחא
ואלימ ל"זחש יפכ .(ח י 'חספ) הנשמה תרסוא חספה רדס ירחא
לש התשמה יגהנמ תא 'הל הכרבו חבש ירבד לש ידוהי ןכותב
הדועסה ירחאש תוסוכב ןופרט 'ר גהנ ךכ ,תירכונה הביבסה
אלא ןופרט 'ר ףיסוה אל ,פ"כעו ;ללה יקרפ ןהילע רמול -
רבסה יפ לע .תוללוהו תורכש עונמל ידכ ,הרתי תחא סוכ
,םינושארהמ המכ תאז וחסינ ךכו ,איה תושר תישימח סוכ םנמוא ,הז
וילע רמאיש דבלבו ,ול רתומ ,תישימח סוכ תותשל באת םא
.לודגה ללה

ב"ע טק 'חספב :תישימח סוכ יבגל ,רמול תנתינ הרעשה דוע
תוסוכ תייתשב אלהו ,תוסוכ עברא לע וויצ דציכ ,םילאוש
,םיצורית םש םירמאנ ?םידשו םיקיזמ םושמ הנכס שי יגוז רפסמב
'רש רשפא ,פ"כע .ולא הווצמ תוסוכמ הנכסה תא םילטבמה
תישימחה וסוכו ,ולא ןיעמ םיצוריתב קפתסמ וניא ןופרט
השולק תאז הרעשה ךא .תוסוכה תויגוזבש הנכסה תא לטבל האב
;םילבב םיארומא םש םינד תוגוזבש הנכסה אשונב יכ ,איה
ףא) הז ביטומ הלע אל ללכ לארשי ץרא ימכח ןיבש הארנו
,"אינתב" החיתפב ,אתיירבב הרואכל םש אבומ תוגוזה ןיינעש
.(ןויע ךירצו

לכש ףא ,תישימחה סוכה גהנמ חכתשנ עודמו דציכ ,תעדל השק
םאה ןכו ;חספ ילילב לודגה ללהה תא רמול םיגהונ לארשי
,גהנמהש ,אברדא וא ,סוכה לוטיבל םרג ארמגב חסונה שוביש
יאדווב .חסונה שובישל םרג ,תישימח סוכ תותשל אל וגהנש
בתכש ,(רתא לע) לאננח וניבר דומלתה ןשרפ יבגל רבדה ךכ
."יעיבר סוכ" ןקית סיפדמהו "ישומח סוכ"

םמצע יבגל ושדיח ,םינורחאהמ תצק וירחאו ,גארפמ ל"רהמה
חונמה הבר ההת [9] הנורחאל .תישימחה סוכה תייתש תא
םיגהונ ונא ןיא עודמ ,ל"צז יולה ד"ח ברה ,ופיא"ת לש
.לודגה ללה תרימא ירחא ,תישימח סוכ תותשל

:תורעה

וילוגלג רופיס לכ וז האוושה י"פע ;דבלב תינוציח האוושה תאז ןיא .1
,הערפ לש והנשמכ ףסוי יונימל םרגש םיקשמה רש םולח ללוכ ,ףסוי לש
.םשמ םתלואגלו הב םדובעשל ,המירצמ בקעי תיב תדיריל םורגל ידכ אב
.גכ זל 'זחי ;דועו גכ ז 'רי ;בי טכ ,חי-זי וכ 'בד ;בי וכ 'קיוב ךכ .2
.המקה ןושל ,בי טכ ;כ ד 'בדב םג רשקה ותואב ח"קל .3
'זחיב ןכו ;גל-בל אל ;ז דכ 'ריב םג ,הז רשקהב האב העידי ןושל .4
.םש גכ קוספב תירבה תחסונ ירחא ,חכ זל
לש םינורחאה םימיב (םלשה=) יתכלהה ללהה תרימא-יא :הז ןיעמ דוע .5
ימיב הרותה תאירק ;ה"ר תדימעבש תועיקתה ינפל בשוימ תועיקת ;חספ
.םירופ לילב הליגמה תאירק ;ישימחו ינש
,חספ יליל לש הדגהו רדס לע ןיע ריאמ ,(ןמדירפ) םולש-שיא 'מ :האר .6
םהימוכיסו ,ירובת 'י לש וירוביחב הנורחאלו ;האלהו 41 'מע ,ה"נרת הניו
.125-119 'מע ,ה"נשת םילשורי ,דומלתהו הנשמה תפוקתב לארשי ידעומ :ורפסב
,ונגהנמכ) הדועסה ינפל היינש סוכ םיתוש םא ,םש ררבתנ אל ,םנמא
טשפ י"פע ,הדועסה ךותבש ריבסו .(125 'מע) הכותב וא (םש 119 'מע
ולכא אלא ,הקיר הביקב ורפיס אל :ןויגיהה י"פעו י םיחספב הנשמה רדס
ותוארב ,תובושת לביקו ,לאש ןבהו ;ןנטצנש ינפל ,םח ודועב ילצה תא
ונילע ךפהנ תיבה ןברוח לש ויטעב קר .ןחלושה לע םיגירחה םילכאמה תא
תא תולצל וליחתהו ,תבש יאצומב ,חספה ליל לחשכ ןכא) רדסה לש ורדס
.(הליכאה ינפל רפסל וליחתה ילוא ,תבשה תאצ ירחא חספה
.128-126 'מע ,א"צרת םילשורי ,ג םינואגה רצוא ,ןיול 'מ .7
םיטרפה בור ;חעק אסק 'מע ,ו"טשת םילשורי ,המלש הדגה ,רשכ מ"מ האר .8
,תישימח סוכ תודוא הז קרפ י"פע תואבומ םינורחאו םינושאר םינואג לע
.םש םאצמי ןיינעתמהו
,ה"נשת ןסינב ד"י ,הפוצה ,"תישימח סוכו תוסוכ עברא" ,יולה ד"ח ברה .9
ורכזל דובכ ןתמ םושמ אנ אהי אשונה לע תאזה הרצקה יתריקסב .9 'מע
.הדגאבו הכלהב הקימעמו תירוקמ תוגהב ןייטצהש ,ל"צז ברה לש