ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

388 רפסמ

א"סשת ,חספ לש יעיבש

ןמית תרוסמב חספל םידחוימ םיגהנמ

ארבג השמ ר"ד

דומלתל הקלחמה
ודרשו ,רתויב תוקיתעה ןמ איה ןמיתב םידוהיה תלוג
לכב דיחא גהנמ היה דימת אל .תובר תומודק תורוסמ הב
המודקה תרוסמה ןיב בלשל הייטנ התייה ךא ,ןמית יבחר
.ןמיתל העיגהש השדחה תרוסמל

תוליהק שולש-םייתש שבגתהל ולחה תונורחאה םינשה םייתאמב
ולא .םיגהנמהו הכלהה םוחתב ןמית ידוהי ברקב תויזכרמ
.לארשיב ןמית יאצוי ברקב םויה דע תוגהונ

ידלבה תליהק

ותטיש .(ח"י האמ) ץ"ירהמ-חלאצ איחי ירמ אוה הדסימ
תרקובמ הטילק ידכ ךות ןמיתב המודקה תרוסמה תא רמשל
.הקיתעה תרוסמל הריתסב םידמוע םניאש תורוסמו םיגהנמ לש
.םייח ץע - רודיס ךרעו [1]ם"במרה י"פע רקיעב קספ אוה
,ישאב םכחה ,חפאק רובי ירמ גיהנה םירשעה האמה תליחתב
גהנמה לא םיגהנמ רפסמב רוזחלו הלבקה תעפשהב םצמצל
ללכ ךרדב וגהנ יעדרד וז הליהק .ןמיתב רתויב םודקה
.ידלבה תליהקכ

ימאשה תליהק

יגהנמ לכ תא וצמא ,בערש זוחמב ןמית רוזאמ רכינ קלחב
םג .ןמית תרוסממ ורמש דואמ טעמו ,םידרפסה םילבוקמה
ידלבל הקיזה ךא ,ימאשה חסונב םיללפתמ ויה ןמית זכרמב
.דואמ הלודג התייה

ןמית ידוהיל ויהש םידחוימה םיגהנמה תא טרפנ הז רמאמב
תונורחאה םינשה םייתאמב וחוורש םיגהנמ ,חספה גחב
[2].ימאשה תוליהקמ קלחבו ,ידלבה תוליהקב

חספל תונכה

ןומטל וגהנ [3].הריצקה ןמזמ םירמשמ ויה חספל םיטחה תא
יבשעב ,הרומש הצמ ללוכ ,חספל םידעוימה םיטיחה תא
[4].ימלשוריה דומלתב בותכש יפכ ,"למרח" םינוכמה רב


לודגה תבש

תבשל תדחוימ הרטפה תרכזומ אל םימודקה ןמית ירפסב
הנורחאל קר .עובשה תשרפ רדס יפ לע ריטפהל וגהנו ,לודגה
[5]."הברעו" לודגה תבש תרטפה תא וז תבשב ריטפהל ולחה

גחה ברע

םיקדוב ויה ,ןסינב ד"י - גחה ברע לילבש ץמח תקידבב
רפסמב ץמח תוכיתח ללכ וחינה אל ךא ,רנה רואל ץמחה תא
אל תורוכבה [6].הצונ םע ושמתשה אלו ,תיבב תומוקמ
ובירקה ובש ,גח םוי אוהש ןוויכ ,גחה ברעב םוצל וגהנ
הכומנ הז םוי תשודק יכ םא ,חספה ןברק תא שדקמה תיבב
[7].דעומה לוח תשודקמ טעמ

ויה גחה ינפל ריבס ןמז .ץמח רוכמל וגהנ אל ןמיתב
לכ תא לוכאל םירמוג ויהו ,הדודמ תומכב ץמח םינוק
קצב לש תומכ םדאל ראשנ םא .רקובב גחה ברע דע ץמחה
[8].יוגל הרומג הריכמב הרכומ היה

רדסה ליל

תפוקתב םרוקמש רתויב םיקיתע םיגהנמ רפסמ ונידיב ורתונ
ומכ .ימלשוריה דומלתבו הנשמב םירכזומהו ,ינש תיב
יקרפ תקולחו יורקב ללהה תרימא ,תסורח "הכוד" םשה
דוגינב הלואגה תכרב ףוסב "לארשי לאג" חסונה ,ללהה
[9].דועו ילבבה דומלתל

ולטבו טעמכ ,ןמיתב וחוורש ף"ירהו ג"סר תעפשהב םיגהנמ
ירבדל םימאות רדסה יגהנמ בור .תונורחאה םינשה תואמב
.ם"במרה

תותשל וגהנש שי .רדסל תדחוימ הרעק ןיכהל םיגהונ ןיא
ינש תא .הלואג לש תונושל שמח דגנכ ןיי לש תוסוכ שמח
רשב ינימ ינש) הדועסב לוכאל וגהנ ,הרעקבש םילישבתה
[10].(הציבו

ךומס ןהמ תחא עוצבלו ,דבלב תוצמ יתש תחקל םיגהונ
רומשל הבוח ןיא ם"במרה תעדל .רדסה תליחתב אלו תוכרבל
"בונגל" גוהנ אל [11].ןכ גוהנ ךא ,הצמה יצח ןמוקיפאל
קיזחהל ךכב תלעות שיש תורמל ,ואיבחהל וא ןמוקיפאה תא
[12].םירע םידליה תא


ומצע גחב

ןכש לכו ,ט"ויב תופוע טוחשל לארשי ץראבו ןמיתב גוהנ
יתוא חלש הנש םישולשכ ינפלש ,ינרוכז .דעומה לוח ימיב
יתנוכשה טחושה לצא ףועה תא טוחשל בוט םויב ל"ז יבא
םעטמ ,לעופב םויה הקספ הטיחשה .קרב ינבב 'ה ןוכישב
רוסיא םעטמ אלו ,םוי םוי םיטחוש ןיאש ,תואיצמה יוניש
.רבדה

ימכחמ החלשנ וז הבושת ,חספה גח ימיב תוצמ תופאל וגהנ
[13].םילשוריב ןמית יאצוי לא (1910) ע"רת תנשב אענצ
.ידרפסה ללוכהמ הקתנתהו הלדג םילשוריב תינמיתה הליהקה
חומשל ,ןמית תרוסמ תא םילשוריב םג רמשל ןוצר היה
,"םישרק" תוצמ אלו ,תוכרו תוירט תוצמו ירט לכוא םע גחב
.אענצ ימכח לא הלאשב ונפ ןכלו

,יצחו הצמ לע חספה גח ימי לכב עוצבל ,אוה ץופנ גהנמ
חינמש חספב םידומ לכה" :(ב"ע ,טל 'רב) דומלתה ןושלכ
."ביתכ ינע םחל אמעט יאמ .עצובו המלש ךותל הסורפ
[14].רדסה לילב אקווד ואלו ,גחה ימי לכב עמשמ חספ

טשפ אלו ,גחה ימי לכ םילכאנ זרואהו תוינטקה יגוס לכ
בטיה םיקדוב ויה תוינטקה תא .םתליכאב רימחהל גהנמ ףא
.גחה ינפל בטיה


קחצי ברה ןעוט ,תונורחאה םינשב םכסומו עודי רבד [1]
,ויפל היה גהנמה רשאכ קר ם"במרכ קספ ץ"ירהמ יכ ,יבצאר
לכ לע .ע"ושה רפס יפל קספ ץ"ירהמ םירחא םירקמב ךא
ץ"ירהמ ,ןמיתבש לארשי ימכח ,ארבג 'מ :האר אשונב ןוידה
.165-159 'מע (ד"נשת ב"ב)
אלא ,םיגהנמה יקלח לכ תא טרפל רמאמה תרטמ ןיא [2]
.תורחא תודעל האוושהכ ןמיתל םידחוימ םיגהנמ ןייצל קר
.ה"לק 'ס ב"ח ,קידצ תלועפ ת"וש ,ץ"ירהמ [3]
תוכלה ,ח"פאק י"ר ךותמ ,א הכלה ףוס ג"פ םיחספ [4]
.16-15 'מע ,ןמית
.ב"ע ג :'ח םידעומ ,רצוקמה ע"וש ,יבצאר קחצי ברה [5]
הכלה ג"פ הצמו ץמח 'ה ,ם"במרל ותרודהמ ,חפאק י"ר [6]
.ח-ז 'ע ,םש ,יבצאר י"רו ,א
.ח"צק 'ע טו"י תוכלהו ,ט"פש 'ע םש ,חפאק י"ר [7]
תכירע ,חרוק המלש ברה ,א"סר 'ע םש ,חפאק י"ר [8]
.המ-דמ 'מע 'א קלח ,ןחלשה
לש הדגה 'א קלח ןמית ירודיסב םירקחמ ,'מ ארבג [9]
.153-146 ,4-2 'מע ,חספ
.א"כת 'מע םש ,חפאק י"ר ,141-139 'מע םש ,ארבג [10]
,ב ,ד"כ ףד ,'ב קלח ,םייחה ץע רודיס ,ץ"ירמ [11]
.ח"צ 'ע םש ,חרוק ש"ר
רוסא רבדהש בתוכ בכ 'מע ,ןמית תוכילה ,חפאק י"ר [12]
ינפל ,וז תרוסמ שיחממה רופיס ןלהל .הווצמ םשל ףא
תירקמ ל"ז ינימו םייח ירמ לש וידכנ ואיבחה הנש םירשעכ
?"ןמוקיפאה ןכיה" ותלאשל .ןמוקיפאה תא (יתשא לש אבס) ונוא
אוה .הנתמ םהל חיטביש רחאל ול ולגיש םידכנה ובישה
רשאכו ,תונתמ קלחל גוהנ היה אל ןמיתב יכ םהל הנע
ירמ חקל ,ויתורצפה תורמל ,ןמוקיפאה תא ול וריזחה אל
.ןוזמה תכרב ךרבו םידי לטנ ,לכא ןחלושהמ תרחא הצמ םייח
'מע ,ןמית יזנג תפישחל רהוצ ,םוחנ יול הדוהי [13]
.ז"ער-ג"ער
,חרוק ש"ר ;כ"ית -ב"ית 'מע ,ם"במר ,חפאק י"ר [14]
ב"ע 'מע ,'ב קלח ,םלשה םייח ץע לולכה ;י"טצ 'מע םש
.'ס 'מע ,םש ,יבאצר י"ר ;ד"ע