ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

281 רפסמ

ט"נשת לודגה תבשו וצ תשרפ

לארשי לאוג וא לארשי לאג

רנטרג בקעי ר"ד

דומלתל הקלחמה


:םיימעפ לארשי תלואג תרכזומ לוח ימי לש תיברעבו תירחש תוליפתב
לאג' איה המיתחה םשו ,עמש תאירק תוכרב לש תישילשה הכרבב םעפ
המיתחה םשו ,הדימעה תליפת לש תיעיבשה הכרבב תפסונ םעפו ,'לארשי
םיחספ) אבר ירבדמ תררבתמ הז לדבהל הביסה .'לארשי לאוג' איה
לאוג' אתולצד ;'לארשי לאג' - ללהו עמש תאירק" :(ב"ע זיק
ינש ןיב ןאכ לידבמ אבר ."והנינ ימחרד ,אמעט יאמ - 'לארשי
,עמש תאירק ירחא תרמאנה וז - הלואגה תוכרבב :תומיתח יגוס
איה המיתחה ,חספ רדסב ללהה לש ןושארה קלחה ירחא תרמאנה וזו
,םירצמ תלואגל תסחייתמ איהש ינפמ ,רבע ןושל - 'לארשי לאג'
,הווהה לע םישקבמ ונא הב הדימעה תליפתב וליאו ;הרק רבכש עוריא
דומלתה לש וז העיבק יפ לע םנמאו .'לארשי לאוג' איה המיתחה
,םיסופדב ןהו דיה יבתכב ןה ,חספ לש הדגהבש םיאצומ ונא ,ילבבה
לאג' איה ',דיגמ' ןמיס ףוסב תרמאנה ,הלואגה תכרב לש המיתחה
.'לארשי

הליפתה רודיס) לאלכתב .תחא תוגייתסה ףיסוהל שי וז הנקסמל
,(תינמיתה הדעה יפב חספ לש הדגהה היורק ךכ) אחספד אתדגאב (ינמיתה
לאג' אלו 'לארשי לאוג' איה רדסה לילב הלואגה תכרב תמיתח
יבושחמ [2],חלאצ איחי 'ר ירבד תא ןאכ ןייצל ןיינעמו [1].'לארשי
קלח) לאלכתל "םייח ץע" ושוריפב בתוכה ,ח"יה האמב ןמית ינבר
לאוג' הדגהב םיסרוגה ולא דגנ בתכ ותוריעצבש ,(א"ע ,דכ ףד ,ב
לבא .םיחספ תכסמב אבר ירבדל תדגונמ וז הסריגש ינפמ ,'לארשי
עיגה ,םיקיתעה דיה יבתכ לכב הסריגה יהוזש תעדל חכונש ירחא
:ףיסומ אוהו ,םינושארה תסריג תא תונשל יואר ןיאש ,הנקסמל
."הרשיהו הנוכנה םתסריג שבשל יתמשאו יתאטח רמוא ינא הז לעו"

אצמש הריתסה ןורתפב השקתהש דיחיה היה אל חלאצ איחי 'ר לבא
.ונרודיסב היוצמה המיתחה ןיבל םיחספ תכסמב אבר ירבד ןיב
הלואגה תכרב תמיתחש ,אבר לש ותעיבקב ישוקה דקמתה הז הרקמבש אלא
.'לארשי לאג' איה עמש תאירק ירחא

,ךורע ןחלושל בהז ירוט ושוריפב ,(1667-1586) יולה דוד 'ר
:(ו ןטק ףיעס וס ןמיס םייח חרוא) םיאבה םירבדה תא רפסמ

ףוסב ךלהש ,המלש ר"רהמ ומש ,ןקז אפור היה יתודליב
ל"ז ריאמ ר"רהמ ןואגה ןמ לאש .לארשי ץראל וימי
התא ךורב' [4]:תיברעמב בתכש המ לע [3]ןילבולב
היה אלו ,דומלתה דגנ ,'ולאוגו לארשי רוצ ךלמ 'ה
ןכו .הזב בשייתי ותיבל ואובבש רמאו .בישהל ודיב
םינבר הברה דועו [5]ל"ז ימח ירומ תא וירחא יתלאש
.הנעמ םהיפב ןיאו

וירבד ךשמהב ונייצב ,הלאשה תא קזחמ ז"טה לעב םג
תכרב תמיתחש ,עמתשמ ונממש ,ימלשוריה דומלתהמ עטק
תכסמב .'לארשי לאג' הניא עמש תאירק תוכרב לש הלואגה
:אבומ (ד"ע ג ,ט הכלה א קרפ) תוכרב

.ביציו תמאב םירצמ תאיצי ריכזהל ךירצ רקובב עמש תא ארוקה :ינת
ריכזהל ךירצ :םירמוא םירחא .תוכלמ הב ריכזהל ךירצ :רמוא יבר
ךירצ :רמוא יול ןב עשוהי 'ר .םירוכב תכמו ףוס םי תעירק הב
.'ולאוגו לארשי רוצ' רמול ךירצו ןלוכ תא ריכזהל

ריכזהל ךירצ ללפתמהש םיאשונ םירכזומ וז הקסיפב
עשוהי 'ר לש וירבד םיבושח ונל לבא ,הלואגה תכרבב
לארשי רוצ' איה הלואגה תכרב תמיתחש ןייצמה ,יול ןב
םנמאו .תיברעמבש המיתחה תא תמאותה המיתח ,'ולאוגו
הלואגה תכרב תמיתחש ,תיריהקה הזינגה ןמ תויודע שי
התייה ,םודקה ילארשי ץראה גהנמב ,עמש תאירק תוכרבבש
[6].'ולאוגו לארשי רוצ'

גהנמהש תוארהלו הריתסה תא בשייל ידכ ,רבסה עיצמ יולה דוד 'ר
לעב בתוכ ךכו .םיחספ תכסמב אבר תעדל דגונמ וניא ילארשי ץראה
:ז"טה

תאירקב םג ריפש 'לארשי לאוג' יוה תמאבד הארנ ילו
ןושל ןיב שמתשמ הוה ןושל לכו הוה ןושל אוהד ,עמש
בויא שירב י"שר שריפש ומכ [7]דיתע ןושל ןיב רבע
ךירצ הלפתב אהד ןאכ םג חכומ הזו .'השעי הככ' יפ לע
ןושל (ליעומ =) ינהמ יכה וליפאו דיתע ןושל רמול
ינהמ ימנ יכה ןכ םא .הוה ןושל אוהש 'לארשי לאוג'
הלפתבש אלא טעמל אב אל ארמגבו רבעשל (ליעומ םג ךכ =)
ינהמ ימנ יכה ךפיהל לבא ,לארשי לאג ןושל רמאי אל
.רקיע הזו

גהנמה ןיב הריתס ןיא ,יולה דוד 'ר לש ותעצה י"פע
'לארשי לאוג'ב שיש ינפמ ,אבר תשירדל ילארשי ץראה
המיתחכ םג המיאתמ איה ןכלו ,רבע ןושל לש תועמשמה םג
רקיעב התייה אבר לש ותנווכ .םירצמ תלואג תכרבל
איהש 'לארשי לאג' הדימעה תליפתב רמול ןיאש ןייצל
.רבע ןושל

ז"טה לעב לש הז רבסה ושוריפב איבמ חלאצ איחי 'ר
:ריעמו

שבשל םבל םאלמ אל םירכזנה םינברהד ראובמ ךל ירה
,דומלתה דגנ אוהש הרואכל הארנ היהש י"פעא םתסריג
רשפ עדוי ז"ט םכחהכ ימו ,ובשיתי דע ונע אלו ודמעו
אבי ומוקמ לע דחאו דחא לכו ,םימכח ירבד םייקל רבד
.םולשב

תכרבבש ,ןייצמו וירבד קוזחל היאר איבמו ךישממ אוה
רשא" רבעה לע קר אל םיללפתמ ונא רדסה לילב הלואגה
:דיתעה לע םג אלא ,"םירצממ וניתובא תא לאגו ונלאג
םילגרלו םידעומל ונעיגי וניתובא יהלאו וניהלא 'ה ןכ"
'לארשי לאוג'ב םימתוח ןכלו ,"םולשל ונתארקל םיאבה
םייסמ אוה וירבד תא [8].דיתע םגו רבע םג ועמשמש
בתכ ובש ,ןושארה וסרטנוק ודיב שיש דחא לכש השקבב
חסונה תא ןקתי ,'לארשי לאג' תויהל ךירצ חסונהש
לאשא לאהמו" :ףיסומ אוה הז לעו .'לארשי לאוג'ל
."יתגגש לע הליחמו החילס

הנשמה תפוקתב לארשי ץראבש ,קיסהל םוקמ שי רומאהמ
ןה ,[9]עמש תאירקב ןה ,הלואגה תוכרב לכ דומלתהו
."לארשי לאג"ב ומתחנ חספ לש הדגהב ןהו הדימעה תליפתב
,ילבבה דומלתב האבוהש ,ילבבה אבר לש ותעדש אלא
תוכרבו דחא דצמ הדימעה תליפת ןיב ןיחבמה יונישל המרג
תירוקמה המיתחה [10].ינש דצמ חספ לש הדגההו עמש תאירק
הדגהבו הזינגה יעטקב קר םיאצמנ היתובקעו ,החכשנ
.ןמית ידוהי לש חספ לש:תורעה'מ האר .םיקיתעה םיינמיתה די יבתכ בורב הסרגה איה ךכו .1
.152-150 'מע ,ט"משת ונוא תירק ,ןמית ירודיסב םירקחמ ,ארבג
:האר .וז הסריג האצמנ תיריהקה הזינגב םגש ןאכ ןייצל שי

"Some Egyptian Fragments of the Passover Hagada", Jewish
I .Abrhaams ,Quarterly

ד"ס םג הוושה Review (old series), X (1898), pp. 41-51
,(ד"ישת-ג"ישת) טכ ,רפס תירק ,"לארשי 'לאג' - 'לאוג' אסריגל" ,ןושש
'מע ,ח"נשת םילשורי ,ל"זח תדגה ,יארפס 'זו 'ש ;172 'מע
.39-38

חלאצ איחי יבר :ןמיתבש לארשי ימכח ,ארבג 'מ :וילע האר .2
.ד"נשת קרב ינב ,(ץ"ירהמ)

תונברב שמיש .1616 - 1558 ;ןילופב הרותה ימכח ילודגמ .3
.םש הלודג הבישי שארב דמעו ןילבולב

.תיברע תליפתב רמאנה טויפ .4

,םירוט העברא רפסל שדח תיב שוריפ לעב ,שקריס לאוי 'ר .5
.1640 ב רטפנ

;200 'מע ,ב"לשת ביבא-לת ,לארשיב הליפתה ,ןגובלא 'י .6
,(ה"לשת) זמ ,יניס ,"תוכרבהו הליפתה תודלותב םיקרפ" ,רדיו 'נ
תא םיליהת רפסב טי רומזמב אצומה ,יקסרימ 'א .טיק-חיק 'מע
םילימב םייתסמ הז רומזמש ןייצמ ,עמש תוכרב לש ינויערה רוקמה
,ן"שת םילשורי ,טויפה ,יקסרימ 'א האר ;'ילאוגו ירוצ 'ה'
לארשי רוצ' חסונה היפלש ,העדה תא ןאכ ןייצל יוארה ןמ .15 'מע
לאוג'ו 'לארשי רוצ' :םיחסונ ינש לש תבוכרת אלא וניא 'ולאוגו
םילשורי ,היתודלותו חספ לש הדגה ,טדימשדלוג 'ד האר .'לארשי
.29 'עה ,58 'מע ,ט"כשת

JQR X (1898) רטכש 'ש םסריפש הזינג עטקבש ,ןייצל ןיינעמ .7
הלואג תשקב תאבומ 'ולאוגו לארשי רוצ' המיתחה ינפל ,656 'מע ,
."המילש הלואג ונלאגי אוה ונעישוי אוה וניכלמ 'ה" :דיתע ןושלב

,םש הוושה .וז הדוקנ לע דמע אוה םגש ,םש ,טדימשדלוג האר .8
.32 'עה

יוצמש יפכ ,'ולאוגו לארשי רוצ' התיה תחוורה המיתחהש הארנכ .9
לבוקמ היהש חסונה י"פע תוליפת לש הזינגה יעטקבו ימלשוריב
הלפת יגהנמו הלפת ,רשיילפ .ע לש ורפס האר) .לארשי ץראב
תובקע (ח"משת םילשורי ,הזינגה תפוקתב םיילארשי-ץרא
:הלואגה תכרב לש המויסב אוצמל ןתינ 'ולאוגו לארשי רוצ' תמיתחל
."לארשי שודק תואבצ 'ה ונלאוג ...לארשי תרזעב המוק ,לארשי רוצ"
רמאנש ילארשיצראה טויפל תודוהש ,םודקה זנכשא גהנמל ףסונ תאז
,םש ,ןגובלא האר) 'ולאוגו לארשי רוצ' המיתחה תא רמיש םיגחב
'רל ןקזה אפורה המלש 'ר תלאשב ליעל וניארש יפכ ,(6 'עה ליעל
.ןילבולמ ריאמ

םג הוושה .(6 'עה ליעל) םש ,טדימשדלוג לש ותעד איה ךכ .10
.153 ,150 'מע ,(1 'עה ליעל) םש ,ארבג