ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

281 רפסמ

ט"נשת לודגה תבשו וצ תשרפ

(celiac ) תסרכ ילוח לע חספה ינפל לטבתנש ץמח תעפשה

ולסכ יכדרמ 'פורפ

םייחה יעדמל הטלוקפה
יחטשמ תא בטיה םיקנמ .חספה תארקל ןוזמה תיישעת תכרענ הנש לכבכ
םישדחמ רשפאש המכ דעו ,ןוסכאה ילכימו רוצייה יספ ,הלבוהה
תורשכה יחיגשמ םיחקפמ םלגה ירמוח יחולשמ לע .תוזיראהו דויצה תא
הטיח יריגרג לש הנטק תומכ ,םלוא .םינכרצה לש םנוצר תועיבשל
םינילבת לש וא היוסו סרית יערז לש םיחולשמל םיתיעל תבברתשמ
תבורעת ,הכלהה יפ לעש תויה .הרבסוכ וא הבליח ןוגכ ,םינוש
ךילהתב ונחטנש ,הטיח יריגרג (%1.6) םישישב דחאמ תוחפ הב שיש
תודחוימ תויעב תוררועתמ ןיא ליגרכ ,הרשכ תבשחנ חספה ינפל רוצייה
תנתינ הניאש טעמכ וז הלחמ .(celiac) תסרכ ילוח לצאמ ץוח -
רשפא הטיחמ םייושעה תונוזמ תלוטנ הטאיד תרזעב לבא ,יופירל
.ןיקת םייח חרוא להנל

ןטולגל םישיגר ץראב היסולכואהמ %0.2 -כ םיווהמה תסרכ ילוח
.םהלש ןוזמה תגיפס תלוכיב עגופ אוה יכ ,הטיחב יוצמה ןובלח -
היד ונממ הנטק תומכש ,ךכב תאטבתמ ןטולגה יפלכ תוליבסה יא
ןיב םייק תושיגר לש בחר חווט .םישק לושלש יפקתהל םורגל ידכ
תויומכל ףא םישיגרה שיו ,םהייח לש תונוש תופוקתבו םילוחה
.םנוזמב הטיח לש רתויב תונטק

(הירצומו הצממ ץוח) חספל רשכ ןוזמש ,השגרה ילוא הנשי בחרה רוביצב
ןוזמה תיישעתב םירושקה עוצקמה ישנא ,םלוא .הטיחמ ןיטולחל יקנ
.םייוצר יתלב םימרוגמ טלחומ ןויקינל עיגהל רשפא יאש בטיה םיעדוי
לבא ,רתויב םייקנ םיעיגמ ןוזמה תיישעתל םיערזה יחולשמ בור
רוריב תשרודש הטיח ירגרג לש תמיוסמ תומכ שי םידחא םיחולשמב
עוציב .טלחומ ןויקינ לש המרל עיגמ תוקוחר םיתיעל קרש ,ינדפק
תונמוימו תובר תואצוה ,ןפוד יאצוי םיעצמא שרוד תאזכ הרטמ
ןוזמ תרסוא הנניאו ,איה םייח תרות ונתרות ,םוקמ לכמ .תדחוימ
(םמצעלשכ ץמח חרכהב םניא אליממש) הטיח ירגרג וב ובברתשנש
אלש רועיש - %1.6 -מ תוחפ לש רועישב חספה ינפל וברעתנו
תונקל תסרכ ילוחל ץלמומ .תסרכה ילוח לש םתעד תא חינמ דימת
רתוי הקידב םירבוע םה יכ ,תרדוהמ החגשהב ל"נה םירצומה תא
.תינדפק

יוארו ,ארוסיאמ ארימח אתנכסש הרורב היאר ונידיב שי ,ןכ םא
.וז הדבועל תסרכה ילוח לש םבל תמושת תא בסהל