ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

492 רפסמ

ג"סשת ,חספ מ"הוח תבש

לארשי ץרא תריש - םירישה ריש

ןהכ 'ח לאירבג ר"ד

ך"נתל הקלחמהאלא הז ןיאו ,לארשי-ץראב הבתכנ םירישה ריש תליגמ
םייומיד ידי-לע םהיתושגר תא ושיחמי היערהו דודהש יעבט
חמוצה םלועו היפונ םייח םה הבש ץראה עבטמ םיחוקלה
ןכאש לילעב הארי םיבותכב ןויעה ,םרב [1].הבש יחהו
,דבלב לשמלו הנומתל רוקמ םירישה רישבש לארשי ץרא ןיא
ימשגה יוטיבה איה ץראהו ,הילא הרושק המצע הבהאה אלא
.ונירבד םיגדנ .היערהו דודה ןיב םיקזחה הבהאה ירשקל

היתומוקמ ,הירוזא לע לארשי-ץראל הייפויב הלושמ היערה
:םינושה היניינבו

דיוד לדגמכ ;(א ,ד) דעלג רהמ ושלגש םיזעה רדעכ ךרעש
הצרתכ יתיער תא הפי ;(ד ,םש) תויפלתל יונב ךראוצ
ךיניע ,ןשה לדגמכ ךראוצ ;(ד ,ו) ...םלשוריכ הואנ
הפוצ ןונבלה לדגמכ ךפא םיבר-תב רעש-לע ןובשחב תוכרב
.(ה ,ז) קשמד ינפ

ךרעש" ומכ ,תובר תומזגה היערה לש רואיתה ירישב שי
יתיער תא הפי" ,"ךראוצ דיוד לדגמכ" ,"םיזעה רדעכ
תושגרומ הלא תומזגה .'וכו "ןובשחב תוכרב ךיניע" ,"הצרתכ
.ארקמב ישנ יפוי לש םיעונצה םירואיתה עקר לע בטיה
תומזגה ונאצמ אל ןומדקה חרזמה לש הבהא ירישב ,וזמ הרתי
ודוחיי תא חיכומ הז רבד .םירישה רישב יוצמה גוסהמ
םירואיתל סחייל שיש תדחוימה תועמשמה תאו םירישה ריש לש
רואיתל יעצמאכ קר הלא םייומיד תוארל ןיאש ןאכמו ,הלא
סחיל יוטיב אוה ץראה לש הייפויש אלא.השיאה לש הייפוי
ןיבמ הליגמב ארוקה לכ ,ןכאו .היערהו דודה ןיב הבהאה
רבדה .היערל אימחהל ידכ קר םיאב םניא הלא םייומידש
הפוצ ןונבלה לדגמכ ךפא" :רזומה יוטיבב לשמל טלוב
םא אלא הלא םיבותכ ןיבהל ןיאש הארנ [2]."קשמד ינפ
.השוחתהו ןויעה זכרמב לארשי-ץרא לש הייפוי תא דימענ ןכ

לארשי-ץראש םינימה לכ .היתורפ תבהאב הוולמ ץראה ףונ תבהא
,בושו בוש הליגמב םירכזנ (הרועשל טרפ) םהב החבתשנ
,תודחא תואמגוד קר ריכזנ .היערה ירואיתל רשקב רקיעב
הטח ץרא" :הרותב םירכזנ םהש יפכ םינימה רדס יפל
שבד=) "שבדו ןמש תיז ץרא ,ןומרו הנאתו ןפגו הרעשו
יכ" (ג ,ז) "םיטח תמרע ךנטב" .(ח ,ח 'בד) (םירמת
"היגפ הטנח הנאתה" (דועו ב ,א) "ןיימ ךידד םיבוט
ךינמש חירל" (ז ,ו ;ג ,ד) "ךתקר ןומרה חלפכ" (ג ,ב)
ח ,ז) "רמתל התמד ךתמוק תאז" (דועו ג ,א) "םיבוט
[3].(ךשמהבו

קר אלש ךכ לע תועיבצמ הלא תובורמ תויוסחייתה
.לארשי-ץרא לש החבשבו הייפויב אלא ,רבודמ היערה לש החבשב
ףאש ,(ג ,ז) "םיטח תמרע ךנטב" יומידב שי ךכל המגוד
,המדאל הלושמה ,השיאה תוירופלו ןטבה תרוצל זמור אוה םא
תויתורפס תוריציב ףאו ארקמב לבוקמה ןמ גרוח אוה ירה
הז יוטיב שרפל שיש הארנ .אוהה ןמזב םירחא םימע לש
תרישכ םירישה ריש לש תללוכה הייארה תרגסמב ול םימודהו
.התחירפו הייפוי לש םילמסה דחא איה הטיחהשכ ,לארשי-ץרא

[4],"שבדו בלח תבז ץרא" םג ך"נתב תארקנ לארשי-ץרא
ךרדב .טלוב ןפואב הז דחוימ ףוריצ לע תרזוח הליגמהו
לש הייפוי אוהש לארשי-ץרא לש הייפויל תזמור איה וז
ירעי יתלכא" ,(אי ,ד) "ךנושל תחת בלחו שבד" :היערה
הלא םיבותכ .(א ,ה) "יבלח-םע יניי יתיתש ישבד-םע
יכו .לארשי-ץרא לש החבשכ םיספתנ םה םא קר םינבומ
לש ףוריצה ןיא םא "ךנושל תחת בלחו שבד" שוריפ המ
היצאיצוסא הרישה לעב לצא הווהמ (יחהמ) בלחו (חמוצהמ) שבד
?לארשי-ץרא לש החבשל

דבלב עקר םישמשמ םה ןיאש שגרומ תומוקמה רוכזאב םג
יוטיב םג םיווהמ םהש אלא ,היערהו דודה ןיב שחרתמל
,לשמל ,רבתסמ רבדה .היערהו דודה ןיב הבהאל ימינפ
םקלחב םה היערהו דודה לש שגפמה תומוקמש הדבועה ןמ
םירבעמל ונא םידע ךכ םושמ .םיילמס םקלחבו םיילאיר
תומוקמ רוכזאל םיילאר-םייפרגואג תומוקמ ןויצמ םיפוכת
.םיילאדיא-םיילמס

םירעה ומכ לארשי-ץראב םיעודי תומוקמ הליגמה הריכזמ ךכ
,ןומרח ,רינש [5],למרכ םירההו ,ןובשחו הצרת ,םלשורי
,םיילמס תומוקמ לע םג הליגמה תרבדמ תאז םע דחי ךא ,דעלג
"םימשב ירה" ןכו (ו ,ד) "הנובלה תעבג"ו "רומה רה" ומכ
.(די ,ח)

רשקהב םג םוקמ תודוא לע רבדמה קוספ שרפל תורשפאה
ינויצב דחוימב תטלוב ילמסה רשקהב םגו יפרגואג-יתואיצמה
"רתב ירה" ומכ ,תיעמשמ-דחו הרורב הניא םתוהזש תומוקמ
לש םשב ןאכ רבודמ םאה .(ח ,ד) "הנמא שאר"ו (זי ,ב)
םירהל יוטיבכ [6],םילשורי דילש רתיבכ םיוסמ םוקמ
םיצצוח הלא םירהש הדבועב ףא ילואו ,תויאגב םירתובמ
םשוב לע ןאכ רבודמש ןכתיי יכו [7]!?היערהו דודה ןיב
תיב תירבל זמר ןאכ שי אמש וא [8],(רומה רהל ליבקמ)
[9]?ךשמתמ ךילהת אוה הלואגה ךילהתש רשבמה םירתבה
רהנ דרוי ונממש ןומרחה ירהמ דחא אוה "הנמא שאר" םאה
םגרתמש יפכ הנומאל הנווכה אמש וא (בי ,ה ב"למ) הנמא
!?םיעבשה םוגרת

היערהו דודה ןיב הבהאה-שגפמב ,אהי רשא שוריפה אהי
,םיעוריאה םישחרתמ ובש ילארה םוקמה ,ישממה דחאתמ
הבהאה תייווחל ישיא-ישגרה יוטיבה םע ,ילמסה םרוגה םע
[10].תידוחייה התרגסמב היערהו דודה ןיב

יוטיבל התכיפהו הליגמב לארשי-ץרא לש התויזכרמש קפס ןיא
השיגה תא םיקזחמ היערהו דודה ןיב הבהאה לש ישחומה
[11].ומעל 'ה ןיב הבהא ריש םג םירישה ריש תליגמב האורה
היערהו דודה םיקפרתמ וילעש ףוגה וליאכ איה לארשי-ץרא
יסחי תנבהל תידוחיי המורת הליגמה תמרות ךכבו ,םתבהאב
ומעל ה"בקה ןיב תירבה תייווה ומעל 'ה ןיב תוערה
רושימב ןהו ירוטסיהה רושימב ןה תומייקתמ התייווחו
.יפרגואגה

,ירוטסיהה רושימה לע שגד םשומ םירחאה ארקמה ירפסב םא
םירישה ריש תליגמ האב ירה ,ןמזה דממב תירבה תייווה לע
רושימה תא הטילבמו םוקמה דממ לש השוחתה תא ונל תנתונו
ותמלשה תא הטילבמ םג הליגמה .תירבה תייווח לש יפרגואגה
ידי-לע רחבנה ומעל ה"בקה ןיב ינחורה הבהאה רשק לש
תוקפרתהה איה אלה ,וז הבהא לש תימשגה התושממ תטלבה
.הריחבה ץרא ,לארשי-ץרא לע

ומעל 'ה ןיב הבהאה רשקב לארשי-ץרא לש דחוימה המוקמ
יוטיבל אב אוה םיבותכבו ,םיאיבנבו הרותב שגדומ רבכ
םיאיבנהו הרותה ירבדב ןויעה .םירישה ריש תליגמב םלשומ
הרותה .הליגמה ירבד לש םדוחיי תנבה תא קימעהל וחוכב
התחירפב לארשי ינבל ה"בקה ןיב הבהאה תופקתשה לע תרבדמ
הייפוימ תתל הנכומ ץראה .לארשי-ץרא לש התוממושבו
תוחתפתהב ליעפ קלח תלטונ ץראה .הלעוב-הלעבל קר היתורפמו
האיקמ איה ;היערהו דודה ןיב ,ומעל 'ה ןיב םיסחיה
איצוהל הלולע םג איהו ,התוא ואמיטש םימעה תא הכותמ
[12].הברקמ לארשי םע תא

...היבשי-תא ץראה אקתו הילע הנוע דקפאו ץראה אמטתו
יוגה-תא האק רשאכ ,התא םכאמטב םכתא ץראה איקת-אלו
.(חכ ,הכ ,חי 'קיו) םכינפל רשא

,היערהו דודה ןיב םיסחיב רבשמ תועשב םג ,תופוקתה לכב ךא
הניאו הנושארה הבהאל הנמאנ ץראה תראשנ ,ומעל 'ה ןיב
וממשו ,ץראה-תא ינא יתמשהו" :םירזל היתורפ תנתונ
[13].(בל ,וכ 'קיו) "הב םיבשיה םכיביא הילע

רכזית ,התומדקל ומעל 'ה ןיב הבהאה תרזוחשכ ,ףוסבלו
,בוקעי יתירב-תא יתרכזו" :התחירפל בושתו ץראה םג
ץראהו רכזא םהרבא יתירב-תא ףאו קחצי יתירב-תא ףאו
.(במ ,םש םש) "רכזא

דחוימה דיקפתל יוטיב תנתונ םירישה ריש תליגמ ,ןכא
אוה 'ה .ומעל 'ה ןיב ידוחייה רשקב לארשי-ץראל שיש
תוימשגל תרבחתמ םתבהאו ,לארשי תסנכ לש גוזה-ןב לוכיבכ
איה םירישה ריש תליגמש הארנ .לארשי-ץרא לש תיצראה
הברקה יסחי תא שיגדמה איבנה ירבדל ףסונ יטויפ יוטיב
איה ץראה תחירפשכ ,הלכו ןתח ןיב תירבכ ומעל 'ה לש
.םתבהא תמצעל יוטיב

יכ הממש דוע רמאי-אל ךצראלו הבוזע דוע ךל רמאי-אל
ךצראו ךב 'ה ץפח-יכ ,הלועב ךצראלו הביצפח ארקי ךל
ןתח שושמו ,ךינב ךולעבי הלותב רוחב לעבי-יכ .לעבת
.(ה-ד ,בס 'עשי) ךיהל-א ךילע שישי הלכ-לע
חמוצהו יחה לע סקילפ הדוהי לש תופיקמה ויתודובע [1]
לש םתועמשמ חונעפב תובר תורזוע םירישה ריש תליגמב
וירבד הוושה .הליגמב םימלש םיעטקו םידדוב םיקוספ
,121-116 'מע ,ג"לשת םילשורי ,"ארקמ תעד" שוריפב
םילשורי ,הירוגלאו הלילע ,עבט םירישה ריש ורפסל אובמבו
.ד"לשת
םטוחב שי סוליק המ" :(ה ,ז) םוקמב לאוש י"שר רבכ [2]
."?לדגמכ ףוקזו לודג
םירכזנה םינימה תעבש תמישרמ הרועשה לש הרדעיה [3]
לש תוחפ גוס איה הרועשהש עודיב .עיתפמ וניא הליגמב
תלס האס"ש םימעפ שולש םיכלמ רפסב שגדומ .ץראה תרצות
רמולכ ,(חי ,זט ,א ,ז ב"למ) "לקשב םירעש םיתאסו לקשב
ןכ לעו ,םיטיח תלוס ריחממ תיצחמ אוה הרועשה ריחמ
םישיחממה םיחבושמה תורפה ןיב תונמיהל היואר איה ןיא
.לארשי-ץרא לש הדוחיי תא
הרותב רזוח י"אל רשקב "שבדו בלח תבז ץרא" יוטיבה [4]
;דכ ,כ 'קיו ;ג ,גל ;ה ,גי ;זי ,ח ,ג 'מש) םעפ ד"י
,וכ ;ט ,אי ;ג ,ו 'בד ;די ,זט ;ח ,די ;זכ ,גי 'מב
לע (גי ,זט 'מב) תחא םעפו ,(כ ,אל ;ג ,זכ ;וט ,ט
'ה דוע רזוח אוה ך"נבו .םירצמל רשקב הינוריאה ךרד
,ו ,כ 'חי ;בכ ,בל ;ה ,אי 'רי ;ו ,ה 'והי) םימעפ
.(וט
אל םאו למרכה רהל הז קוספב הנווכה םא םנמא קפס [5]
ךשמהב רכזנה ןמגראה עבצל המודה לימרכ עבצב רבודמ
לע אוה ףא רבדמה ו ,ב ,'ב י"הבדל םג הוושה .קוספה
.דחי ןמגראו לימרכ יעבצ
W. Rudolph, Das Hohelied (KAT), שוריפל לשמל הוושה [6]
םילשורי דילש רתיב עיצמה ,Gutersloh 1962, p. 135
.(טכ ,ב 'ב לאומש) "ןורתב" ריכזמ םגו
,םירישה ריש ,רגניול רזעילא הז ןיינעב הוושהו [7]
ושוריפב שיגדמ רגניולש ןייוצי .41 'מע ,2ג"לשת םילשורי
.םיבר םירשקהב הליגמה לש םיילארשי-ץראה םיטקפסאה תא
G. Gerleman, Das Hohelied (BK), Neukirchen [8]
1965, p. 126
.ש"הישל ימראה םוגרתב תזמרנ רבכ וז הרבס [9]
תליגמל ולרש לבוי ברה לש ותשיג תא ןיינעל הוושהו [10]
.ג"סשת ביבא-לת ,הצורנ ךירחא ורפסב םירישה ריש
הירלקפסאב םירישה ריש" ורמאמב ןהכ דוד ןושרג [11]
,108-99 'מע ,1984 ביבא-לת ,תשרדנ הרות ,"תידוהי
תירוגלאה הסיפתל םימודקה םייארקמה םישרושה תא ףשוח
.םירישה ריש לש
ץרא" ,רוצילא הדוהי לש וירבד הז ןיינעב הוושה [12]
,ביבא-לת ,א ךרכ ,ארקמה תוגה :ךותב ,"ארקמה תבשחמב לארשי
ןג-תמר ,ארקמהו לארשי ורפסב בוש ספדוה ;45-33 'מע
.279-261 'מע ,ס"שת
.םוקמב ן"במר ירבד תא בותכה שוריפל הוושה [13]