ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה תאמ

181 רפסמ

ז"נשת ,חספ תבש

םירישה ריש תליגמב יומידה לש הקירוטרה

ןוזנומ-ףלוו רמת ר"ד

לארשי-םע תורפסל הקלחמה

לש טקל איה 'םירישה ריש' תליגמ יכ ,םויכ רקחמב תלבוקמה הרבסה
יתודחאה םשורה תא תלטבמ הנניא [1],םמצע תוכזב םידמועה םירצק םיריש
םיעצמא ןווגמ .ינדפקו בשוחמ ירוטר ןוגרא לש וחוכמ גשומה ,טסקטה לש
םינבמו  םיביטומ  ,תוחנמ  םילמ  םללכבו  ,םייטנאמסו  םייריבחת
קר אל ,טסקטה לש יביטקפאה ונוגראל םימרות ,םירזוח םיירוטר-םייריבחת
רזגנה יכרעה רסמה לש ובוציע םוחתב םג אלא תינרוצה ותכירע םוחתב
                              .ונממ

טסקטב .יומידה רתויב טלוב  תינונגסה הקירוטרה לש היעצמא ןיב
ןויפא לעב יריש בחרמ םיבצעמה  ,םייומיד םישימחמ הלעמל םיעיפומ
.הנשה תונוע רוזחמ יפ-לע  םינתשמ ותריוואו ויעבצש ,ילארשי-ץרא
'אשונ' :הלילעה רופיס לש יטסילאירה עקרה יוביעב חתפמ-דיקפת םייומידל
,דודה וא הייערה לש יזיפה םנויפא רואיתב בור-יפ-לע דקוממ [2] יומידה
,יחה םלועמ רקיעב לאשנ 'המודה' ביכרמ וליאו ,ףוגה-ירבא םוחתמ חקלנו
םיטנמלא לע םיתתשומ הלא םיביכרמ [3].ילארשי-ץראה םמודהו חמוצה
,תוארמ :ומכ ,תשגדומ תוילאוסנסב םינייפאתמש ,םייטרקנוקו םייזיפ
                 .עגמ תושוחתו םיעבצ ,תוחיר ,תולוק

דודה לש םתבהא יומיד רתויב יטננימוד יחה םלועמ םייומידה ןיב
םימעפ עבש רזוח הז יומיד .םילייאה רפעו יבצה לש םהייח רוזחמל היערהו
:יומידה סיסבב תרחא הנוכת גיצמ םהמ דחא לכש ,םינוש םיטנייראווב
ןיבל דודה ןיב רשקה-תקיז [4].תוריחה תבהאו העונת-תולק ,תוליצא ,יפוי
ןיב קחרמה שטשטימ םיתיעל יכ דע ,ינאגרוא הכ ןפואב תגצומ רפעהו יבצה
  [5].הרופאטמל דחי םפרצמ םהינש ןיב יוהיזהו ,'המודה' ןיבל 'אשונ'ה

הרענל יומידכ ןאצב שומישה טלוב ,יחה םלועמ םירחאה םייומידה ןיב
םהינוויגב ןאצה ייומיד .םהיניב  ימינוטמה רשקה דוסי-לע ,העורה
'ו ןכו ,ב 'ד - א 'ד) ,םידמצב םיעיפומ ,תובוצקו םילחר ,םיזע :םינושה
םיעבצב שומיש ידי-לע גשומה ,יביטרוגיפ רשועב םינייפאתמו (ו 'ו - ה
תילגה העונתה תשגדהו ,(תובוצקה) ןבלו (םיזעה) רוחש לש םייטסרטנוק
              .(הצחרה ןמ ולע ,דעלג רהמ ושלג) תמרוזהו

הריווא לש התריציל םימרותה ,םייומיד רשע-העבש וחקלנ חמוצה םוחתמ
,רפכ ,רומ) םימשבה יחמצ :הב םיבברעתמ םישוח ללשש ,תיטוזקאו תינשוח
,הנשוש) ץראה יחרפ [6];תוחיר לש םינדועמ םינווג םישיגדמ ,(הנובל
תוארמ םיפויב םישיגדמ ,זע חיר ףדונ םהמ ףאש (תלצבח ,םיקמעה תנשוש
םישיגדמ (ןומר ,רמת ,הנאת ,חופת ,ןפג) ירפ םיבינמה ןגה יצע ;עבצ-יזע
החירפהו בולבלה תוארמ תאו (חופתה ,ןפגה) בוטה חירה תא ,םעטה שוח תא
דהדהמ (םיתורבו םיזרא) רעיה יצעמ וליאו ;(רמת ,ןומר) וכרבתנ םהב
                  .םהיתורמצב תבשנמה חורה לש הלוק

ףונה-ירמחל קדוהמ ןפואב םירושק ,םמודה םוחתמ וחקלנש םייומידה םג
ינא הרוחש" :לשמל ,םירעו םוקמ-ינויצ ,םירזיבא םללכבו ,םיילארשי-ץראה
דוד לדגמכ" (;ה 'א) ,"המלש תועיריכ רדיק ילהאכ ,םילשורי תונב הואנו
,םילשוריכ הואנ ,הצרתכ יתיער תא הפי ;(ד 'ד) ,"תויפלתל יונב ךראוצ
היצאירווב עיפומ לדגמל יומידה (ו  'ז) "למרככ ךילע ךשאר" ;.(ד 'ו)
הפוצ ןונבלה לדגמכ ךפא" :ןונבלה לדגמל הרענה לש הפא תא המדמה ,תפסונ
לארשי-ץרא לש היתולובג יכ ,ונממ עמתשמש יומיד - .('ה ,'ז) "קשמד ינפ
לש ויוביעל םמודה םוחתמ םייומידה לש םתמורת .ןונבלה דע םיערתשמ יתבר
םיטנמלאב שומישבו תורוצו םיעבצ לש םתשגדהב ,טסקטה לש יטסילארה דבורה
םיאלוממ בהז ילילג וידי") עגמ תשוחתבו שושימב רכינ םייוהיזש םייזיפ
שש ידומע ויקוש" (די 'ה) "םיריפס תפלועמ ןש תשע ויעמ" ,"שישרתב
"ןמא ידי השעמ םיאלח ומכ ךיכרי יקומח" ;(וט 'ה) "זפ ינדא לע םידסוימ
                             .(ב ,'ז)

לש ותמדקהב ןייפאתמ 'םירישה ריש'ב םייומידה לש יריבחתה הנבמה
אצומה תדוקנכ יומידה אשונ תא הגיצמ וז המרונ .המודה ינפ-לע אשונה
טסקטב םייומידה ןוימ ,םלוא. הבחרהו הרהבה ,רבסה הנועטה ,ולוכ ףוריצל
ביכרמל אקווד ףדוע חותיפ ןתינ  עירכמה םבורב יכ הלעמ ,םחותינו
רביא לש ונומיסל קר לבגוה  (נ) יומידה 'אשונ'ש דועב ,(ד) 'המוד'ה
;"(ד) דעלג רהמ ושלגש םיזעה רדעכ - (נ) ךרעש" :המגודל  יפיצפס
תוגורעכ - (נ) וייחל" ;"הצחרה ןמ ולעש תובוצקה רדעכ - (נ) ךיניש"
היבצ ימואת םירפע ינשכ - (נ) ךידש ינש" ;"(ד) םיקחרמ תולדגמ םשבה
,'המוד'ה יביכרמ תא תנייפאמש הברה תויביטרוגיפה."(ד) םינשושב םיעורה
  .המודה לא (ףוגה רביא) אשונה ןמ ילאוזיוה דקומה לש ותקתעהל תמרוג

יתשל  םדוקפת יפל םיקלחנ  'םירישה ריש'ב  םיעיפומה  םייומידה
תטילק תא שיחמהלו טשפל םתילכתש םייומיד :תויזכרמ תוירוטר תויצקנופ
היצקנופה  .ותטילק תא ןיפצהלו  תווסהל םתילכתש םייומידו ,אשונה
                  :הנשמ יגוס רפסמ תללוכ הנושארה

  ונב הואנו ינא הרוחש" :ןוגכ - השגדהו הרהבה ותילכתש יומיד .1
 רדק ילהאל יומידה - (ה 'א) "המלש תועיריכ רדיק ילהאכ ,םילשורי
 תועיריל םג דה םהמ עמשנש) ,המלש לש ויתונומראבש תועיריל טרפבו
 השעמ םע ותוא רשוקו ,רוחשה עבצל  רדה לש ןח ףיסומ (ןכשמה
                            .תונמא

יתסוסל" :לשמל - םייטתסא הישגדהש תומשרתה לע עיבצמה יומיד .2
לש יביטרוקדה היפוי ןויצ - (ט 'א) "יתיער ךיתימד הערפ יבכרב
הורטעש ,הערפ תוורואב תינניחו תיעזג הסוסל היגולנא תועצמאב הרענה
                        .םירקי םיטישכתרפסמ איה ףא תללוכ ,אשונה לש ותנפצהל תרתוחה ,היינשה היצקנופה
                            :הנשמ-יגוס

המודל אשונה ןיב תינוציק תורז עקר-לע ,העתפה ורקיעש יומיד .1
רמ תרטקמ ,ןשע תורמיתכ רבדמה ןמ הלוע תאז ימ" :המגודל -
תריווא תא תרשמ יומידה  (ו  'ג) "לכור תקבא לכמ הנובלו
וז ,ןומראה לא ךלמה איבהש  השדחה השאה תא תפפואש ןירותסמה
תויונשרפ תרשפאמ יומידה לש החותפה תנוכתמה .רבדמה ןמ החיגהש
ןפואב ,המודה ןיבל אשונה ןיב רשוקה ,יומידה-סיסבל סחיב תונוש
ןושל .ןסוח וא ,הבוג ,תוריהמ ןמסל יושע "ןשעה תורמת" ףוריצהש
תתרשמ ,תרוטק ןנעל רמתימה ןשעה תא תכפוה רשא ,תטקננש המזוגה
                .יומידל הוולתמה הרזהה טקפא תא

לג ,הלכ יתוחא לוענ ןג" :לשמל - זמרנ דוסי לע עיבצמש יומיד .2
ןכות ביתכמש תקפואמהו העונצה הריוואה - (בי 'ד) "םותח ןיעמ לוענ
ןיעמו ,לוענ לג ,לוענ ןג - םייומידה תרשרשב בטיה תבלתשמ םירבדה
דגיהב שומישמ םיענמנ ךא ,הרענה לש התועינצל םיזמור םלוכש ,םותח
                            .שרופמ

[...] ןשה לדגמכ ךראוצ" :המגודל - היומס היצקנופ תרשמש יומיד .3
תא יומידה ראתמ הרואכל - (ה 'ז) "קשמד ינפ הפוצ ןונבלה לדגמכ ךפא
תכרעמ םלוא .ןשה לדגמכ ריהבו ךורא אוהש ,הרענה לש הראוצ יפי
ןונבלה לדגמו דוד לדגמ ,ןשה לדגמ :הליגמב העיפומש לדגמה ייומיד
לדגמה ייומידל תפרטצמש תועמשמ ,הנגהו המיסח ,הרימש םג העיבמ
.(י 'ח) "תולדגמכ ידשו המוח ינא" :הליגמה םויסב םיעיפומש ,המוחהו
הרענה לש התמותל תסחייתמ ,םייומידה ץבקיממ הלועה היומסה היצקנופה
                          .התועינצלו

- ויקלח ןיב רשקל ישוקה תעדות תא הגיצמ ותונשרפ תמלשהש יומיד .4
וא הנוכת לש הקויד תרכהל ונתוא ברקמ אוהשמ רתוי םייומיד לש הז גוס
,לשמל ךכ .תגשומ יתלבו הקוחר וז הרכה המכ דע ,דיעהל וב שי ,הדימ
המויא ,םילשוריכ הואנ ,הצרתכ יתייער  תא הפי" :םייומידה תרשרש
,המוד תירוטר תינבתב העיפומה םייומידה תרשרש הומכו ,(ד 'ו) "תולגדנכ
םייומיד ץבקימ ויתובקעבו ,אשונה תא הבעמה יומידב תחתפנ איה ףא
ומכ הפקשנה תאז ימ" :ןושארה יומידה אשונ לע םיבסומה ,אשונ-ילוטנ
םייומידה תכרעמב .(י 'ו) "תולגדנכ המויא ,המחכ הרב ,הנבלכ הפי ,רחש
,ירמע ימיל דע לארשי לש הכולמה ריע ,הצרתל היערה המודמ ,הנושארה
                    .הדוהי תוכלמ ריע ,םילשורילו

שרופמב ןייוצמ םסיסבש ,"םירוגס"  םייומיד הלא ,תירוטר הניחבמ
ינפמ ,הלגנה לע םותסה םהב בר ,ןכ-יפ-לע-ףא .(ב"ויכו הואנ ,הפי)
תוירוגיטקב הליכהל ןתינ אלש ,תיזיפאטמ תועמשמ יפויל קינעמ המודהש
אבצל היערה תא המדמה ,"תולגדנכ  המויא" ,רגוסה יומידה .תויטסילאיר
האבש המיאכ ,הארמה לש ומושיר תא וראתב ,וז המגמ םיצעמ ,םימשה יבכוכ
תרשרש .בגשו דוה לש תישפנ הריפסומטאל יוטיבכ אלא ,דחפ ךותמ אל
תומגידרפב היערה הארמ תא איה ףא תראתמ ,(י 'ו) הליבקמה םייומידה
,המח ,הנבל ,רחש :םימשה ימרג לש תועמשמה-םוחתמ תוחוקלה ,תויזיפאטמ
םקויד תרכה ,שרופמב םינייוצמ יומידה יסיסבש תורמל ,ןאכ םג .תולגדנ
עקר-לע םג אלא ,דבלב תויטסילאיר הדימ תומא דוסי-לע תגשומ הנניא
                       .תויזיפאטמ תוירוגיטק

עירכמה  םבור יכ הלעמ  םחותינו 'םירישה ריש'ב םייומידה ןוימ
יומידה ןהב תואמגודב .יומידה סיסב םהמ טמשוהש ,"םיחותפ" םייומיד
ינש ,לשמל ךכ :הלמסה לש לאיצנטופ תלעב תירוטר תינבת תלבקתמ "רוגס"
"היתבהלש שא יפשר היפשר האנק לואשכ השק ,הבהא תומכ הזע יכ" םייומידה
,ילאירה םלועב ורוקמש ,אשונהמ תושחרתהה-תריז תא םיקיתעמ (ז 'ח)
תירוטרה תינבתה .יתימ הנויבצש ,תינומד-תיזיפאטמ היווה ףקשמש המודל
ףתושמהמ קלח לע קר העיבצמ - 'ג ומכ 'ב אוה 'א היפל ,רוגסה יומידה לש
לע תתשומ חונעפה .ומצעב םילשהל ןעמנה ךירצ ראשה תאו ,המודלו אשונל
תלועפ ךלהמב םלוא ,אשונכ שמשמה טקייבואה לש יטסילאירה ובוציע
,טקייבואה לש ותיינב םשל תשרדנה "רואתה תואלמ" יכ רבתסמ ,רוזחשה
שיגדמ רוגסה יומידה הנבמ .ותעידי תגשה םשל קפסמ ןוירטירק הנניא
ןמוסמה תא ןהו ,יומידה אשונמ רזגנה ,יטרקנוקה ןמסמה תא ןה תינמז-וב
                  .ול המודש דוסיהמ רזגנה ,טשפומה

לע םג תועמשמ-תבר העפשה ,"םירוגסה" םייומידה לש םרוזחש ןפואל
הליחתכלמ ארוקה שרדנ םתוא ,"םיחותפה" םייומידה לש םתונשרפ ךרד
היוצמה ,השאל שיא תבהא לש הטושפה תילולימה תועמשמל .ומצעב םילשהל
.הרהטו השודק לש תפסונ תועמשמ תפרטצמ ,םייומידה תכרעמ לש התיתשתב
הסיסבש ,תילולימה תועמשמה לש המויק  תא תלטבמ הניאש קר אל ,וז
הכז הבהא היערהו דודה תבהא תויהב ;הכותמ תשרדנ ףא אלא ,יטסילאיר
תרצוא איהש יטוראה לאיצנטופה ףרח ,רתוי הלענ הבהא תלמסמ איה ,הרוהטו
לש םיירסומ-םייכוניחה םירסמה תא םיתרשמ םיחותפה םייומידה םג .הכותב
תנדעמ םמודהו חמוצה ,יחה םוחתמ םיחוקלה תודוסיל הימדהה :הליגמה
םתוא הקיתעמו ,יומידה יאשונמ םילועה הקושתהו הבהאה יצרפ תא תנסרמו
                         [7].ינלמס רושימל

                           :תורעה

ךלמה המלשל הליגמה יריש תא הסחיי ל"זח לש תיתרוסמה הסיפתה .1
ףד ב"בב  אתיירבב רמאנה דוסי-לע .(י א"פ ,הבר םירישה ריש) ותורענב
םירישה ןמ וטקלו וררב הדוהי ךלמ והיקזח ישנא יכ ,רמול רבתסמ די
ורדסו ,תורודל ראשהל םייואר םואצמש םירישה תא המלשל וסחויש םיברה
ריבחתב תימראהמו ל"זח ןושלמ םינממס תובקעב .'םירישה ריש'ב םתוא
תופוקתב הליגמה רוביח ןמז תא םיעבוקה שי ,היתולמ רצואבו הליגמה
םבוליש תא םיריבסמ הליגמה רוביח ןמז תא םימידקמה הלא .רתוי תורחואמ
ורבעש ,תונוש תופוקתמ םיריש ףסואב רבודמש ךכב םירחואמ ןושל ינממס לש
העיפומה היפרגוילביבב וז היגוסל תורוקמ .תרחואמ הפוקתב תיפוס הכירע
.654-653 'מע ,'ז ךרכ ,תיארקמה הידפולקיצנא-ב 'םירישה ריש' ךרע דצל
'םירישה ריש' יכ ,שדחה יארקמה רקחמב תחוורה העדה דגנכ ןעוט סקילפ 'י
הבהאה תוחתפתה תא תראתמה ,תחתפתמו הפוצר הלילע םע הדיחא הריצי איה
- םירישה ריש -.הנשה רוזחמב יחבו חמוצב תורומתה רואל היערל דודה ןיב
,םכח 'ע םג .ם"שת ,ם-י ,ארקמה רקחל הרבחה ,הירוגלאו הלילע ,עבט
םימלש םיריש ץבוק הליגמב האור ,םירישה רישל "ארקמ תעד" שוריפב
הנווכו הטיש יפל רפסב ורדוסש ,דחא ןיינעב דחא רבחמ ידי-לע ורבחתנש
                         .(5 'מע) תמיוסמ

תטיש" ,ןנרוא 'ע לש ורמאמ תובקעב ,יומידה יקלח ןויצל םיחנומה .2
'מע ,(1962) ,וכ ,וננושל ,"תויתורפס תוריציב םייומיד לש ינבמ חותינ
ירוביצ" ורמאמב הז ןוימל סיגפ  'ד לש ויתורעה תובקעבו 47-40
- 'אשונה' .199 'מע ,(1981) א תירבע תורפסב םילשורי ירקחמ ,"םייומיד
- סיסבה ,('המדמ'ה) אשונל המודש דוסיה - 'המודה' ;רבודמ וילעש רבדה
-  'יומידה תיילוח'ו ('יומידה תקיז') אשונלו המודל תפתושמה הנוכתה
ףכ) 'כ' שומישה תוא וא 'המוד' ,'ומכ' םילמה - רושיקה לע עיבצמש ןמסה
                             .(ןוימדה

םיחוקלה םייומידב טרפבו הליגמה לש יטסילאירה עקרב טרופמ ןויד .3
רכזנה ורפסב ,סקילפ 'י לצא עיפומ ילארשי-ץראה חמוצהו יחה םלועמ
דסומ ,םירישה רישל 'ארקמ תעד' שוריפל םידקהש אובמה ירבדב ןכו ,ליעל
,יפש 'א לש ורמאמ םג האר ,הז ןיינעל .21-16 'מע ,1973 ,ם-י ,קוק ברה
(דיק) גל ,ארקמ תיב ,"םירישה ריש תליגמב ירסומה רסמהו יסיפה יומידה"
                      .374-377 'מע ,(ח"משת)

;ט 'ב - העונת-תולק ;די 'ח ,זי 'ב - תוליצא ;ד 'ז ,ה 'ד - יפוי .4
דודה רואיתל ןה תופתושמ יומידה תונוכת - .ה 'ג ,ז 'ב - תוריחה תבהאו
                 .היערה לש םיאנה הירבא רואיתל ןהו

  אלל ,"חותפ" יומיד לש תנוכתמב חתפנ 'ט 'ספ 'ב קרפ לשמל ךכ .5
  - "םילייאה רפעל וא יבצל ידוד המוד" :יומידה סיסב לש שרופמ ןויצ
  ,תיריבחת הניחבמו ,םיביכרה ינש  ןיב רשקה קדהתמ קוספה ךשמהב
  דמוע (יבצה ,דודה) הז הנה" :םהינש יפלכ ,בסומ תויהל יושע רואיתה
           ."םיכרחה ןמ ץיצמ תונולחה ןמ חיגשמ ונלתכ רחא

םשוב ינממס םג ללכ ,םימשבה יחמצ ןגש ,ךכ לע עיבצמ סקילפ 'י .6
,ילארשי-ץראה ףונל םיידוחיי ויה אלו ,תוקוחר תוצראמ ואבוהש תרוטקו
'מע , הירוגילאו הלילע ,עבט - םירישה ריש ,דרנהו הנקה ,ןומנקה :ןוגכ
                              .28-26

םג ומכ ,היתויועמשמו הינוויכ - 'םירישה ריש'ל תירוגילאה תונשרפה .7
םה - תורפסה תרוקיב לש הילכב וז תונשרפ םע דדומתהל ןתינ ובש ןפואה
,התוחתפתהב תירוגילאה תונשרפה לש תירוטסיה הריקס .דרפנ ןוידל ןיינע
,םייניבה ימיב תיפוסוליפ-תיטויפה תוברתה  ךרד ,תידומלתה תוברתה ןמל
השמ 'רל 'םיקמעה תנשוש רפס'  רוביחב ,ז"טה האמב רתסנה תמכחל דעו
לש תומלוע - םירישה ריש תונשרפ"  ,ילאומש 'א לש ורמאמב - ךישלא
םילוקיש .288-272 'מע ,(ח"לשת ןויס-ןסינ) ,(דע) ג ,ארקמ תיב ,"םילמס
תבחרומ הגצה ךותמ ,םירישה ריש תונשרפב הדגנו תירוגילאה הסיפתה דעב
'ד איבה ,ל"זח תוטישל ותטיש ןיב םילדבההו י"שר לש יאמצעה ושוריפ לש
,(ד"כשת ירשת) ,(זי) ב-א ארקמ תיב ,"םירישה רישב תונשרפ ינויע" ,לפר
(י"שר לש תירוגילאה ותונשרפ) "אמגוד"ל תבחרנ תוסחייתה .134-124 'מע
רכזנש ,הירוגילאו הלילע ,עבט םירישה ריש ,סקילפ 'י לש ורפסב םג
                              .ליעל               עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה