ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה תאמ

181 רפסמ

ז"נשת ,חספ תבש

לגוטרופו דרפס יסונא תדעב חספה יגהנממ

ילפרוא השמ 'פורפ

לארשי םע תודלותל הקלחמה


רשאב ,לגוטרופו דרפס יסונא לש חורהו תדה ייחב דחוימ םוקמ חספה גחל
.הלואגל הווקתה תא ,רחא גח לכמ רתוי ,םבילב קזחמ היה תוריחה גח
לארשי םע םע הלעמב ןושאר תוהדזה-השעמ חספה גח לש ומויקב ואר םיסונאה
סנ ךרדב השמ ידי לע םירצממ לארשי ינב תא איצוה םיקלאהש ומכ" :ויקלאו
ירביאה יאה יצחמ ואצת ךכ ,רשועבו לודג דובכבו היוטנ עורזבו הקזח דיב
,םכלשמ רבד םוש דבאל ילב ,רשועבו לודג דובכב ועסתו (לגוטרופו דרפס)
ילעבו םיגיהנמ םהינפב ונשו ורזח "תחטבומהו השודקה ץראה תא שובכל ידכ
                      .םברקמ תויחישמ תורושב

רפסמ לשב ךא ,רתויב לודג גחל בשחנ ,הנוכש יפכ "שודקה גחה" וא ,חספה
רתויב ןכוסמהו השקה גחל םג השענ ,וב תוכורכה תונכההו גחה ימי
גחה ןמ והשמ תושעל ידכ  םיעצמאה לכב וטקנ ןכ-יפ-לע-ףא .ומייקל
תייפא ורכזיי אל ובש היציזיווקניאה  לש טפשמ טעמכ ןיא ."ותכלהכ"
דדויסב היציזיווקיאה לש ןידה תיב  תומושרמ .חספב ןתליכא וא תוצמה
יבע םיכרכ העבראב טראנייב םייח 'פורפה םסריפש ,(Ciudad Real) לאיר
יטנומ ליד סויבורסאקב םיסונאו םידוהי לע ורקחממ ןכו ,[1]סרכ
תיב לכ םימי םתואבש ,גהנמה הלוע [2]דרפסבש (Casarrubios del Monte)
ורשכוהש םיירוביצ םירונת לש םירקמ םג ויה יכ םא ,ומצעל תוצמ הפא בא
                     .םיסונאה דחא תיבב ,ךכ םשל

ואצמנש תונושה םיכרדה לעו ,םיישקב הכורכ התיה ץמחה תליכא-יא המכ דע
יטפשממ קר אל דומלל ןתינ ,הצמה  תליכא לע ןוכיסה תא תיחפהל
היעבה םע ודדומתהש םימכחהמ דחא .ת"ושה תורפסמ םג אלא היציזיווקניאה
'רה היה ,הצעו ךרד ישקבמ םתוא לכל ויתוצע תא בתכב ונל ריתוה ףאו
          :לאשנ רשא (1467-1400) ןארוד חמצ ןועמש ןב המלש

ךיא ,םתלוכי יפכ תווצמה םייקל םיצפחו ,םימשל םבל רשא םיסונאה ולא לע
םע ,ץמח תליכאב תרכ ידיל ואובי אלש םתליכא ןינעב םתגהנה חספב היהת
ול המודו זרוא אלא ולכאי אל םא וליפא יכ ,ונממ רמתשהל םילוכי םניאש
לוכאל םכיתובא תוקוחב םיגהנתמ םתא  ןיידע' :רומאל םירצונה םולילעי
              .'זרוא םילשבמ םיתבה לכב יכ ,חספב זרוא

                   :[3]תונוש תוצע םהל עיצה ברה

וא ,רשב םע ולכאי אלו בלחב התוא ושוליש ןוגכ ,הרישע הצמ ולכאיש  .א
הליגרה הרוצב הז םמחל תא תופאל ולכוי ךכו ,שבדב וא ןמשב התוא ושולי
                          ;הנשה תומי לכב

ולעיש דע םימה וחיתריש ,שאה לע ןיחתורב הטילח ידי לע תלוס לשבל  .ב
הזב ורוה םינואגה דועש יפ-לע-ףאו ,תלוסה ןכותל ךילשיו תועובעבא
                ;ריתהל שי הזכ קחד תעשב לבא ,רוסיא

םנושלב םיארוקש תוצמ תוגוע ושעי ךורא ןמזב חספה םדוקש'  .ג
םתוא ושוליו חספל היה רשאכ תלוס רוזחיו קד דע בטיה םוקחשיו ,שילפשרק
       .ץימחמ וניא יופא היה רבכש ןויכש 'תפ ונממ ושעיו םימב

תפ םהמ ושעיו םונחטיו םיאלק לש בובאב הפי הפי םתוא ולקי םיטחה'ש .ד
רואש תצק וב וברעי אלש רשפא-יא םא םוקמ לכמו...ץומיח ידיל אב וניאו
טעמ וברעיש ,הזב םהל לקהל רשפא הצמ אוהש רכוי אלו הסיעה חפתתש ידכ
אל הזש וילאמ ןבומ .'סרפ תליכא ידכב תיזכ הב היהי אלש רועשכ הסיעב
                 .'דבלב םיסונאל אלא' םדא לכל רתוה

דגנ רתיה םהב ורוה דרפס ימכחש םינופאו םילופ לוכאל םילוכי הזמ ץוח
                       .זנכשא ימכח לש םתעד

םיסונא לש תונוש תויודעב ונאצמ תוצמה לש ןתייפא ךרדו ןתרוצ לע
םינודינהו םירקוחה ידי-לע וראות ןה .היציזיווקניאה ןידב ונודינש
;tortillas de pan cenceno pequenas) תונטקו תונבל תוצמ תוגועכ
תייפאל ביבסמ םיסקט לש םלש רדס רצונ תורודה תצורמב .(tortas blancas
םילטונ ויה הסיעה ןמ .הצמה תא וניכ םמצע םיסונאהש יפכ ,"שודקה םחלה"
םירוטיזיווקיאה תא הכיבה הליחתבש ,הלח תשרפהל רכז - שאב םיפרושו טעמ
ףוס דע המודקה ותרוצב םיסונאה ברקב םייקתנש ,הז ןיד םהמ םלענ יכ
סקט תא תוחדל וגהנ ,היציזיווקניאה ירקוחמ קמחתהל ידכ .ז"יה האמה
לש םינושארה םימיה ינשבו ,שדוחב רשע הששה דע ,םיימויל תוצמה תייפא
הצמה תייפא סקט ספת רבד לש ופוסב .הצמ אלו ץמח אל םילכוא ויה אל גחה
לש הז סקט םג םלוא .גחה שדקתה לילב יתרוסמה חספ-רדס לש ומוקמ תא
ןוחטב לש םיאנתב קר ותומלשב םייקל היה רשפא השה תליכאו הצמה תייפא
               .רקיע לכ םייוצמ ויה אלש ,ללכה ןמ אצוי

דדואיס יטפשמ תפוקתב ,דרפסב היציזיווקניאה תוליעפל הנושארה הפוקתב
קרו ,רדסה ליל לש םירורב םירואית אצמנ אל ,(1527-1483) םירכזנה לאיר
,תוליל יתשב ספרכו רורמו הצמ תליכא לע ויליחורט יד ודננרפ לש ותודעב
ןחלושה שארב התבישיו ןייו תוצמ לע הרירס סאיד הירמ לש התכרב תודעבו
םייוצמ ,רתוי רחואמ ,לגוטרופ תפוקתב תאז תמועל .רדסה לילל זמר אצמנ
                  .תוצמה תייפא רדס לע םיבר םירואת

םויל - תוצמה תייפא - גחה רקיע תייחדו ,םינושארה גחה ימי לוטיב לשב
אל םג לבא ,הכאלמ לכ תושעל אל םינושארה םימיה ינשב וגהנ ,ישילשה
גחל ינשה םויה בורעב .רקיע לכ םחל םהב ולכא אלו "םירדס" םהב וכרענ
תייפא רדסל ויעדומ תאו ויבורק תא ,ותשיא תא ןימזמ החפשמה שאר היה
דחאב .תונבל תומילגב וא םינידסב  םיפטעתמ ויה םירבגהו םישנה .תוצמה
ויה םינבל םינידס .םישדח םיפער יבג לע הייפאה התשענ תיבה ירדחמ
ולחה םישנה .םימו חמק ןהבו תורעקה וחנוה םהילעו הפצרה לע םישורפ
םיערוכ םיבוסמה ויה ליבקמבו ,"שודקה םחלה" רובע ,קצבה תא שולל
ויה "תוצמה תוגוע" תא םיפערה לע וחינהש םדוק .קספה אלל םיללפתמו
ופאנשכ .הלח תשרפה םשל הרודמה ךותל םיכילשמו הסיעה ןמ הכיתח םיחקול
םיקשנמו םימק םיבוסמה ויה ןכמ רחאלו - וקלח תא דחא לכל וקלח תוצמה
                       .והער תא שיא םיכרבמו

תליכאמ רשפאה לככ םירהזנ ויהו ,םירתונה חספה ימי ראשב ולכא תוצמה תא
דחוימב וניכה םג ןייה תא .גחה ימיב ןיי תותשל וגהנ ןכ ומכ .ץמח םחל
ואובי אלש ורהזנו ,השדח תיבחמו תבורעת םוש ילב ,רוהט םיבנע ץיממ גחל
תובשל ולדתשה םיפסונה גחה תומיב .ץמח  ילכ וא לכאמ םוש םע עגמב
רחא .עובק חסונ יפ לע  הליפתל תוצובקו םידיחי םיפסאנ ויהו הכאלממ
םיטויפ םירמוא ויה םשו לחנ וא רהנ תפש לא תאצל םיגהונ ויה םירהצה
,דואמ שודקל בשחנש "םימה ריש" הז תד יוהב שפת דחוימ םוקמ .םידקרמו
הכמו תיז-ץע ףנע ומע איבמ היה דחא לכ .ותוא רישל וגהנ אל גחל ץוחמו
םיה תא הכה אלפנה הטמבו השמ הארנ םש" :רישב ףוס םי תעירק רכזל םימב
קילדהל םהב םישמתשמו האבה הנשל םירמוש ויה תיזה יפנע תא ."...חולמה
                 .תוצמה תא םיפוא הילעש הרודמה תא

לש םהירפסב םיאבומה םה רתויב םירכומה .םינוש םיחסונ ,"םימה ריש"ל
דחא תא השחמה ךרוצל ןאכ איבנ .[5]ץשולס םוחנו [4]ץרווש לאומש
עובק וניא רומאכ חסונה .ץשולס לש ומוגרתבו ורוביחב םיאבומה םיחסונהמ
                :ללהו ףוס םי תעירק תריש יפ לע אוהו

               ,הנשל ןושארה שדוחב ,הנבלל רשע עבראב

                 .ימעו יחא לארשי ,םירצממ םעה אצי

                 :לאל ונתי תוליהת ,םיריש ורישי זא

                ,הזה םמשה רבדמב ונכילות ,השמ ,הנא-

                ?ןאצל הערמ לכ וא ץעו םחל וב ןיאש

                 .ונזועמ יהלא אוהש ןוילע לאל חבשנ

              ,חולמה םיה תא הכמ ,והטמב השמ הנהו ואר

               םילחנ רשע ימעו םילחנ רשע םינשל דרפנש

                      ,םולשב ונומהב רבע ימעו

           .ךלמה שודקה וחילש יפ לע ,םיהלא והוצש םוקמ לא

                              :תורעה

                             :האר .1
H. Beinart, Records of the Trials of the Spanish Inquisition in
Ciudad Real, IV vols, Jerusalem 1974-1985 
 
    
                             :האר .2
H. Beinart, "Judios y Conversos en Casarrubios del Monte",
J. Prado Jubilee Volume, Madrid 1975, pp. 645-659.
   

                      .צ 'יס ,ש"בשר ת"וש .3

                             :האר .4
S. Schwarz, Os cristanos novos en Portugal no secula XX, Com um 
prefacio de Ricardo Jorge, Lisboa 1925, pp. 72ss.

    .165 'מע ,ב"צרת ביבא-לת ,לגוטרופב םיסונאה ,ץשולס 'נ :האר .5               עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה