חספ

ךרוא
-----
ףד
---
הנש
----
רבחמ
----
אשונ
----
12.1k 282 ט"נשת ןדלוז הדוהי ברה יתחפשמ 'להקה'כ םירצמ תאיצי רופיס
14.1k 282 ט"נשת ירנבא הימחנ םירזגה ןיב תירב ףוס-םי תעירק
8.9k 281 ט"נשת רנטרג בקעי ר"ד לארשי לאוג וא לארשי לאג
2.8k 281 ט"נשת ולסכ יכדרמ 'פורפ תסרכ ילוח לע חספה ינפל לטבתנש ץמח תעפשה
9.5k 231 ח"נשת רשי-ןב םחנמ (תישימח סוכו) תוסוכ עברא
?המ םוש לע
25.7k 231 ח"נשת ןושש םהרבא
רמע רהז ר"דו
םינפה םחלו רמועה תחנמ
ףוחה רושיממ ואבוהש
14.5k ז"נשת ןוזנומ-ףלוו רמת ר"ד םירישה ריש תליגמב יומידה לש הקירוטרה
14.3k ז"נשת ילפרוא השמ 'פורפ לגוטרופו דרפס יסונא תדעב חספה יגהנממ
.ןאכ ץחל ,ףצרב וז השרפ לש םירמאמה לכ תגצהל


סופמקה בר תכשל תודהיה יעדמל  הטלוקפה

יעובש ףד

עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב תודהיב דוסי  ידומילל הדיחיה

ןליא-רב תטיסרבינואב עדימו בושקתל זכרמה תווצ ידי-לע טנרטניאב רואל אצוי

ןליא-רב תטיסרבינואל תורומש תויוכזה לכ ©


[home] [search] [index] [email
directory] [mail us]