ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

231 רפסמ

ח"נשת ,חספה גח

ףוחה רושיממ ואבוהש םינפה םחלו רמועה תחנמ

רמע רהז ר"דו ןושש םהרבא

לארשי-ץרא ידומילל הקלחמה,הריצק תא םתרצקו ,םכל ןתנ ינא רשא ,ץראה לא ואבת יכ ...............
תא ףינהו .ןהכה לא םכריצק תישאר רמע תא םתאבהו
...............
...ןהכה ונפיני תבשה תרחממ ,םכנצרל 'ה ינפל רמעה
...............
דע ,הזה םויה םצע דע ולכאת אל למרכו ילקו םחלו
...............
.םכיתבשמ לכב םכיתרדל םלוע תקח ,םכיהלא ןברק תא םכאיבה
...............
,הפונתה רמע תא םכאיבה םוימ ,תבשה תרחממ םכל םתרפסו
...............
תעיבשה תבשה תרחממ דע .הנייהת תמימת תותבש עבש
...............
'קיו) 'הל השדח החנמ םתברקהו ,םוי םישמח ורפסת
...............
.(זט-י גכ
...............

גכ 'קיו) הרותה ןמ איה םחלה יתשו רמועה ןברק תווצמ
.
חספ לש ןושאר בוט םוי יאצומב .(חכ-וכ חכ 'דמב ;אכ-ט
.
םיכומסה הרועשה תודשמ דחא לא ןידה תיב יחולש םיאצוי ויה
.
ויהש ,םירועש ןפוח םירצוק ויה יגיגח סקטבו ,םילשוריל
.
.(ג י תוחנמ) חבזמה לע ותוא םיפינמ
.

.תועובשה גחב םיטיח ריצק ירוכיבמ התשענ םחלה יתש תברקה
.
שדחה לוביה ןמ לוכאל םעל הריתה ןסינ ז"טב רמועה תפנה
.
החנמ" איה - םחלה יתש תברקה וליאו ,הנשה תואובת לש
.
שדקמה תיבב תוריפבו השדחה הטיחב שומישה תא הריתה ,"השדח
.
.(ו י תוחנמ)
.

?רמועה אבוה ןכיהמ
.

םיילאירהו םייפרגואיגה םיטביהה תודוא ביחרמ וניא ארקמה
.
תורפסב קר םיאצומ ונא ךכל תוסחייתהו ,רמועה תווצמ לש
.
אלא םיאב ןניאש" רמאנ םחלה יתשו רמועה תחנמ לע .ל"זח
.
.(א ח תוחנמ) "ץראה ןמו שדחה ןמ
.

.רחבומה ןמ תויהל תוכירצ ויה תוברקומה תוחנמה לכ הליחתכל
.
(החוניו שמכמ :תרחא אסריגב) החינוזמו סמכמ ?רחבמ והזיאו"
.
ויה תוצראה לכ .העקבב םירפח - םהל הינש .תלסל אפלא
.
ןיינעב םלוא .(א ,ח תוחנמ) "םיאיבמ ויה ןאכמ אלא ,תורשכ
.
היה רמועה תריצק םוקמש ,שרופמב הנשמה תנייצמ ,רמועה
.
ריעל ךומס רמולכ ,(ב י תוחנמ) "בורקה ןמ" תויהל ךירצ
.
םיכירצ ויהו ,והורצק ןסינב ז"ט םוי לילב ירהש ,םילשורי
.
ל"זח ןושלבו ,שדקמה תיבל רקובב תרחמל ואיבהל קיפסהל
.
רמולכ ,(ב"ע דס תוחנמ) "ת
?וצמה לע ןיריבעמ ןיאש םושמ" .
.יוחיד אללו ךדיל בורקש המב הווצמה תא םייקל שי
.
,ונייהד ."למרכ םושמ" אוה ל"זח םש םיאיבמש רחא רבסה
.
שיו ,דיב תללמנו הכר האובתמ תויהל הכירצ רמועה תחנמ
.
שבייתהל הלולע איה ,קוחרמ האובתה תא איבי םאש ,ששח
.
.םילוטלטה לשב תושקתהלו חורב
.

הנממש ,תדחוימ ןויצ תדוקנ לואש אבא םשב הרכזנ דומלתב
.
אתפסות) "ןורדק לחנ לש הלקמ תיב תעקב" איהו ,אב רמועה היה
.
רבודמש ,םירובס לכה .(ב"ע ,הפ תוחנמ ;
528 'מע ,אכ י תוחנמ .
;145-144 ,ד"צרת ,ןיילק) שדקמה תיבל דואמ בורק היהש םוקמב
.
.(נ ,ד"משת ,אירול ;29 ,ה"כשת ,לבשא
.

"הדוהימ אלא אב רמוע ןיאש" ,היחנהכ ועבק ל"זח ,הרקמ לכב
.
;ד"ע חי ,ב"ה א"פ ןירדהנס ,ימלשורי ;ב"ע אי ןירדהנס)
.
ביבא ינפמ" :416 'מע ,ג ב ןירדהנס ,אתפסותל הוושהו
.
הבשחנ הדוהי לכש ,ונרמאמב דוסיה תחנה .("הנמיה אבש
.
,ד"משת ,הנוי-יבא) םילשורי םוחתל ינשה תיבה תפוקת יהלשב
.
ןמ אלא רמוע ןיאיבמ ןיא ורמא" :ןייצמ י"שר םג .(98
.
ה"ד ,ב"ע אי ןירדהנס) "הדוהי ונייהד ,םילשוריל בורקה
.
יפרגואיגה רוזאב ויה דומלתהו הנשמה תפוקתב .("ןהמ םיתש לע"
.
,םירועש לודיגל םימיאתמה םיבחרנ םיחטש הדוהי תלחנ םוחתבש
.
'רב) '(בקעי) םתוא ךרב ותכרבכ שיא'" :שרדמב רמאנש יפכ
.
ץראה תא הדוהיל ןתנו ,ץראה תא םהל קליחש יפל ,(חכ טמ
.
אמוחנת) "םיטח השוע איהש ץרא - ןימינבלו ,םירועש השע
.
.םירחא תורוקממ םג םידמל ונא תאז תואיצמ .(זי ,יחיו
.
ףונל תיזכרמ הרואפתכ הרועשה תשמשמ תור תליגמב ,לשמל ךכ
.
םירועשה ואבוה יעבט ןפואבש ,אופא אצוי .הדוהי לש יאלקחה
.
.הדוהי רוזאמ רמועה ןברקל
.

,םילשוריל בורקה רכב אל" :תרמואו הפיסומ תוחנמב הנשמה םלוא
.
,ןיפירצ <תוגג> תוניגמ אבש השעמ .םוקמ לכמ ותוא ןיאיבמ
.
.(ב י תוחנמ) "רכוס ןיע תעקבמ - םחלה יתשו
.

םיטיחו םירועש ואצמנ אל םאש ,הלוע הנשמה ירבד שוריפמ
.
ןיפירצ ;לארשי-ץראב םוקמ לכמ םתוא ןיאיבמ ,םילשורי רוזאב
.
איה םויה דע םכסומה י"פעש - רכוס ןיעו ,דול םוחתבש
.
היחנהכ לבקנ םא םלוא .ךכל תואמגוד ןה - ןורמוש םוחתב
.
ריבסהל ןתינש ירה ,הדוהי רוזאמ אובל ךירצ רמועהש ,תבייחמ
.
.תרחא ךרדב הנשמה תא
.

לכמ ותוא ןיאיבמ" :הנשמה הנווכתה המל ררבל הסננ ןלהל
.
ןיפירצמ אקווד הגירח אמגוד תתל הנשמה הרחב עודמ ."םוקמ
.
אוה וז היגוס רואיבל ירקיעה חתפמהש ,המדנ ?רכוס ןיעו
.
.רכוס ןיע לש ויוהיז
.

רכוס ןיעו ןיפירצ יוהיז
.

הנשמב תרכזנה ןיפירצש ,םמע ונא ףאו םירובס םירקוחה בור
.
הלמר ריעל תוכימסב היוצמ םויכש ,"רמעלא דנפרצ" איה
.
דומלתה תפוקתבש ,(ןיפירצ יאבצה הנחמה םוחתב
135/151 צ"נ) .
דול קמע רוזאו ונוא תעקב תומדא ןכאו .דול םוחתב הללכנ
.
תיתובשייתה תוביצילו החירפל ואיבהו םתוירופב ונייטצה
.
ךרע עדונ האובתה לודיגל .ונימי דע םיבר תורוד ךשמב
.
םילודיגה ללכמ זוחא םישימחכ ספת אוהו ,רוזאב רתויב בר
.
.השדחה תעב םייאלקחה
.

רכוס ןיע תעקב תאש ,םיעד תומימת תמייק םירקוחה ברקב
.
"רכוס" םשב םוקמ .םכש רוזאבש רכסע ןיע םע תוהזל שי
.
בשוימ היה רשאו ,םכש רוזאב יוצמכ השדחה תירבב םג רכזומ
.
,הז רמאמ יבתוכ תעדל .(ה ד ןנחוי) םינורמוש ידי לע
.
םיישק הלעמ םכש רוזאב הנשמב רכזנה "רכוס ןיע" יוהיז
.
.םידחא
.
םירתאכ רכוס תונגו ןיפירצ תא תוארל שיש ,ונתחנה ךמס לע
.
םיעיצמ ונא ,םירקוחה לכל דוגינבש ירה ,הזל הז םיכומסה
.
הנשי הז םשב בושיי לע .דול רוזאב רכוס ןיע תא םג תוהזל
.
ןוקיסקלב ןייצמ (-1229ב תמ) תוקאי .תרחואמ הפוקתמ תודע
.
"ןותיזלא רכסע" דחאה ;םיבושיי ינש רכסע ךרעב יפרגואיגה
.
ינשהו ;םירקוחה בור יפל רכוס ןיע אוה - םכשל ךומסה
.
ריעב הנוכש" :בתוכ אוה ויתודואש ,"הלמרלא רכסע" אוה
.
,ונתעדל ."הברח איה וישכעו ןיטסלפ (זוחמ)ב ריע איהו הלמר
.
וז הפוקתב .הנשמב תרכזנה ,רכוס ןיע איה הלמרלא רכסע
.
הפוקתב וליאו ,דול םוחתב ויה ןיפירצ םג ומכ רכוס ןיע
.
.הלמר םוחתב וללכנ םה תיברעה
.

םהבו ,הלמר ריעה ירעש תא תירישעה האמב הנומ יסדקומלא
.
,ונתעדל ,אוהש ,"רכסעלא ריב"ל הנופה רעשה תא ריכזמ אוה
.
אוצמל ןתינ אל רכסע בושייה לש וידירש תא ."רכוס ןיע"
.
,ברח אוה הרשע-שולשה האמה תישארב רבכ ירהש ,ונימיב
.
.ומשב קר עודי היהו
.

םיאתמ ,ומוחתב היה רכוס ןיע םג ונתעצה יפלש ,דול רוזא
.
.ויתואובתו ויתוריפ ריכבמה ,הרופ רוזאכ תימילקא הניחבמ דואמ
.
,םח יתשבי םילקא לעב רוזאכ ונימיב םג עודי דול רוזא
.
תישדוחה םומיסכמה תרוטרפמט .הצחמל-חיחצ ימרתוזמכ רדגומה
.
.ותסבו ביבאב ,רבעמה תונועב אקווד איה המשרנש תעצוממה
.
האובת ושפיח םהבש ,ןסינ ימיל אופא םימיאתמ הלא םיאנת
.
יאנת ,לבשא תעדל .םחלה יתשו רמועה תברקה ךרוצל הריכבהש
.
םיילמיטפואה םילקאה יאנתל רתויב םיבורקה םה דול רוזאב םילקאה
.
איה ףרוחב הכומנה הרוטרפמטה דול רוזאב .הרועש לודיגל
.
.תולעמ -30כ איה ביבאב הרוטרפמטהו ,תולעמ 9-7
.

תירבב תרכזנה ,םכש רוזאבש "רכוס" ןיב ןיחבהל שי ,ונתעדל
.
ל"זחש ,הארנ .הנשמב תרכזנה "רכוס ןיע" ןיבו ,השדחה
.
,הארנכ ,םילשורי לש התויזכרמ תא שיגדהל בר ץמאמ ושע
.
רופיסה ךשמהב כ ד ןנחוי הארו) םינורמושה תשיג דגנכ
.
לכמ" איבהל הליחתכל ופידעה ןכ לעו ,(םכשב רכוסב שחרתמש
.
הרירב תילבו ,המוחת הצקמ וליפאו ,םילשורי םוחתב "םוקמ
.
הגירחה אמגודה תאזו ,המוחת לובגב רשא רפסה תורייעמ
.
ויה ןיעידומ-דול רוזאבש רכוסו ןיפירצ !הנשמה האיבמש
.
ויה םה ,תורחא םילימב ;םילשורימ קחורמ רוזאל אמגוד
.
םוחת לובגל ךומסב וא םילשורי לש המוחת לש יברעמה הצקב
.
.םילשורי
.

ןיעידומ-דול רוזאש דומלל ןתינ םהמש ,םינוש תורוקמ םנשי
.
המכ איבנ ןלהל .םילשורי וא הדוהי םוחת הצקל בשחנ ןכא
.
:םהמ
.

הז יאו .דצ לכל םוי ךלהמ םילשוריל הלוע יעבר םרכ" .1
......
:אינתו" .(ב ה ינש רשעמ) "ברעמה ןמ דול...המוחת אוה
......
"...יבט רפכ דצב דול חרזמב רזעילא יברל ול היה יעבר םרכ
......
.(א"ע ה הציב)
......

דעו דולמ" :ןנחוי 'ר יפל רדגומ הדוהי לש קמעה רוזא .2
......
.(ב"מ ט"פ תיעיבש ימלשורי) "םיה
......

(חספה) תא השע אלו ,הקוחר ךרדב וא אמט היהש ימ" .3
......
םיעידומה ןמ ?הקוחר ךרד איה וזיא ...ינשה תא השעי ,ןושארה
......
.(ב-א ט םיחספ) "חור לכל התדמכו ץוחלו
......

תיעידומה ןמ ,סרח ילכ לע ןינמאנ םינפלו תיעידומה ןמ" .4
......
.(ה ג הגיגח) "...םינמאנ ןיא ץוחלו
......

ושוריפ "בורק" חנומהש ,עובקלו קיידל םג ןתינ הלא תורוקממ
.
.םילשורי םוחתל ץוחמ אוה "קוחר"ו ,םילשורי םוחת ךותב
.
,םילשורי םוחת ךותב ושוריפש ,"םינפבמ" חנומה הז ןיעכ
.
םינבומ הז יפל .ריעה םוחתל ץוחמ אוה "ץוחבמ" וליאו
.
:רואיב תפסותב ןלהל איבנש ,דומלתהו הנשמה ירבד רתוי
.

אל ,(םילשורי ריעל=) בורקה ןמ אובל רמועה תווצמ
..................
םוחתב=) םוקמ לכמ ותוא ןיאיבמ ,םילשוריל בורקה רכב
..................
ןיפירצ תוניגמ אבש (היה גירח=) השעמ .(םילשורי
..................
םיקחורמה תומוקמ םהש=) רכוס ןיע תעקבמ םחלה יתשו
..................
הז יאנומשח יכלמ ורצשכ ר"ת ."םילשורי ריעה םוחתמ
..................
סולבוטסיראו (םילשורי םוחתל=) ץוחבמ סונקרוה היהו ,הז לע
..................
(ןפוד תאצוי=) העש התוא לעו ...(םילשוריל=) םינפבמ
..................
תעקבמ םחל יתשו ,ןיפירצ תוגגמ רמוע אבש השעמ ,ונינש
..................
.(ב"ע דס תוחנמ) רכוס ןיע
..................

יתכלהה טביהה
.

תא םינייצמה םילגעמ העברא טטרשל ןתינ ,ונתטיש יפ-לע
.
ןושארה לגעמה .םחלה יתשלו רמועה ןברקל האובתה תאבה םוקמ
.
אוה תיבה רה רוזאל ךומסה חטשב רמולכ ,"בורקה ןמ" אוה
.
תא ןייצמ ינשה לגעמה ."ןורדק לחנ לש הלקמ תיב תעקב"
.
.ןיעידומ-דול רוזא דע הדוהי וא םילשורי לש ללוכה םוחתה
.
לגעמב ."בורקה ןמ רכב" אל םא קר האבוה הז רוזאמ האובתה
.
יפל" ,הדוהימ אובל ךירצ רמועהש ןורקיעה רמשנ ןיידע הז
.
שוריפ) "הדוהימ אלא רחבומה ןמ הווצמ תויהל אב רמוע ןיאש
.
קר .("דחא הדוהיש ןמזבו" ה"ד ,ב"ע אי ןירדהנסל י"שר
.
ץוחמ רמולכ ,"קוחרה ןמ" האובת האבוה ןפוד יאצוי םירקמב
.
.םילשורי םוחתל
.

יתשו רמועה תא איבהל דואמ ולדתשה וז תואיצמב םג םלוא
.
,לשמל ךכ .םילשורי םוחתל רתויב םיבורקה תומוקמהמ םחלה
.
תיפרגואיג הניחבמ םיקשונ דול םוחתבש רכוס ןיעו ןיפירצ
.
ינש ,ונייצש יפכ .ישילשה לגעמה אופא והזו ,הז םוחתל
.
,דחמ הרופ רוזאב ,הזל הז תוכימסב םיאצמנ הלא תומוקמ
.
תורייע יתש לש ןתוכימסל םג .ךדיאמ ויתוריפ ריכבהל רהמממו
.
רמועה ןכש ,ןורתי היה ופיל םילשורימ תדרויה ךרדל הלא
.
הריחבה ,ןכ-ומכ .יוחיד אלל םילשוריל עיגהל ךירצ היה
.
התובישחב היינשל הבשחנ דולש םושמ ,העבקנ דול רוזאב
.
ףקשמ אוהש רשפאש ,רחואמ שרדמב רמאנש ומכ ,םילשורי רחאל
.
התייהש ,דול וז (י א 'פצ) "הנשמ"ה :רתוי המודק תואיצמ
.
.(ח יתבר אתקיספ) םילשוריל הנשמ
.

ויה ,רכוס ןיעו ןיפירצ הז ללכבו ,דול תעקב ,םויסלו
.
,הדוהי ץראל ,םיקסוע ונא הבש ,תירוטסיהה הפוקתב םיכייש
.
."הדוהימ אלא אב רמועה ןיא"ש ,ןורקיעה רמשנ הז ןפואבו
.
ןתינ ,דול תעקבמ רמועה תא איבהל ןתינ אל םא ,דבעידב
.
.יעיברה לגעמה אוה - לארשי-ץראב םוקמ לכמ ואיבהל היה
.

םוכיס
.

םוקמל רשקהב םכש רוזאב רכוס ןיע תא והיז םירקוחה בור
.
יוהיז ךרד ונעצה ,"יתרוסמ"ה יוהיזה דצל .םחלה יתש תאבה
.
.דול םוחתבש ןיפירצל ךומסה םוקמ רכוס ןיעב האורה הנוש
.
,"תיתרוסמ"ה יוהיזה תעצה הלעמש םיישק רפסמ תבשיימ וז העצה
.
.הנשמה ירבדל ,ונתעדל ,תעלוקו תנווכמ רתוי ,ךדיאמו
.
ןורקיעה - הדוסיבו ,תיתכלה הנימ אקפנ שי הלא םירבדל
.
יפל ,םילשוריל בורקה ןמ החנמה תא איבהל לדתשהל שיש
.
.הדוהימ אלא אב רמועה ןיאש
.