ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

337 רפסמ

ס"שת ,פ"מהוח תבש

תיחרזמה ותרוסמו "עדוי ימ דחא" רישה

טיברש ןועמש 'פורפ

תירבע ןושלל הקלחמהרתויב םירחואמה םירישה דחא אוה "עדוי ימ דחא" רישה
ירקוחו תורפסה ירקוח םלואו .חספ לש הדגהל וחפסנש
תישאר זאמ רישה תמולעת חונעפב םחוכ תא וסינש ,הדגהה
ורוביח ןמזלו ואצומל רשאב ןה ,רבד ולעה אל ,ט"יה האמה
.חספ לש הדגהב ומוקמל רשאב ןהו

:םירקוחה תא וחנה םייסיסב םינותנ השולש

.1590 גארפ תדגהב הנושארל ספדנ רישה .1

וקורמ דעו חרזמב ןמיתמ) זנכשאל ץוחמש חספ תודגה. 2
.ט"יה האמה ינפל והוריכה אל (ברעמב

לש םתורפסב רישל תונווגמו תובר תוליבקמ ואצמנ .3
.הפוריא ימע

,תיבמ ןורתפ םירקוחל אצמנ אלש רחאלש ,אופא המית ןיא
ונינפלש וטילחהו ,ותוילארשי ללכמ ועיקפהל ורהימ םה
,ילגנא היסנכ ריש וא ,ינמרג םע ריש :ירכנ ריש לש דוביע
םירקוחהש ,יל ררבתנ ךשמהב .ב"ויכו יטוקס םידלי ריש וא
תומדק רבדב ח"יה האמה ףוסב העיפוהש המומע העידי וריכה
טויפ" :בתכנ [1]"רפסל הברמה" הדגהל שוריפב .רישה
שרדמה תיב ילתוכ ןיב זונג ואצמש ורמא אידג דח םגו הז
וכיראת רכזנ ךשמהב ."רבחמה אוה ימ עדונ אלו אזימרגב
דועו ."(1406=) ו"סק תנשב ףלק לע בותכ" :רודיסה לש
ןיב (ז"יה האמה) ןויניבא רוזחמב אצמנ רישהש ,עדונ
ינפל [2].חספ לש הדגהה תרגסמב אלו ,םידעומה יריש
[3],ולש הדגהב טדימשדלוג לאינד רקוחה בתכ םינש לבוי
[4],ילרי'גניסו ןיצ'וק ידוהי לש הנותחה ירישב לולכ אצמנ רישהש
.הנוש חסונהש זמר ףאו

תיירפסבש תיריהקה הזינגה יעטק ףסואב ךפהמ יתייהש העשב
תוביתב יתיליג ,(א"לשת תנשב) יירקחמ ךרוצל 'גדירבמק
,"עדוי ימ דחא" רישה תא םיקיזחמה די יבתכ ינש תונוש
[5].לבוקמה חסונב ןמ םיטרפבו םיללכב הנושה חסונב[6].די-בתכ לכמ ןורחאה תיבה ,דחא תיב לש אלמה חסונה ןלהלב עטק א עטק לבוקמה חסונה
עדוי ימ רשע םינש ימ רשע םינש
עדוי
עדוי אוה רשע םינש
היטבש רשע םינש
ףסוי יחא רשע דחא
היירבד הרשע
עדוי אוה רשע םינש
היטפש רשע םינש
היבכוכ רשע דחא
היריבד הרשע
ינא רשע םינש
עדוי
הנטב יחרי העשת
הלימ ימי הנומש
תותבש ימי העבש
הנטב יחרי העשת
הלימ ימי הנומש
התבש ימי העבש
הדיל יחרי העשת
הנשמ ירפס השיש
הרות ירפס השמחו
תוהמא העבראו
תובאה השלשו
תירבה תוחול ינש
הנשמ ירפס השש
הרות ירפס השמח
תוהמא יתעברא
תובאה השלשו
תירבה תוחול ינש
הנשמ ירדס השש
הרות ישמוח השמח
םימשב וניקלא דחא

[לארשי עמש] ןומזפ
םימשב וניקלא דחא

עמש (רמאי=) לוקי
וניקלא דחא
ץראבו םימשבש

הזינגה יעטקל םיפתושמה םיירקיעה םיווקה תא התע הנמא
חסונה ןמ םינושהו (יחרזמה חסונה=) ןי'צוק חסונלו
.(יברעמה חסונה =) לבוקמה

עטקה) ןי'צוקבו דחא הזינג עטקב ךכ . תולאש ב"י [א]
.(ופוסב עורק ינשה

.הזינגה יעטק ינשב ךכ "לארשי עמש" ןומזפ [ב]

.םתשולשב ךכ "םימשב וניקלא דחא" [ג]

.םתשולשב ךכ "הנטב יחרי העשת" [ד]

?וללה םייונישה לש םביט המ

,תיברעמ תפסותכ זנכשאב ,הארנכ ,הפסונ ג"יה הלאשה
תוירצונה ויתוליבקממ רישה תא לידבהל ידכ

הפוריאב ןייצמ 13 רפסמה ,עודיכ) דבלב םיתב 12 וליכהש
תדחוימה "ץראבו" הביתה םגש רשפא םאה .(לזמ רסוח תירצונה
?תירצונה הסיפתל הבוגתכ זנכשאב הפסונ ,יברעמה חסונל


דחא") תיב לכ לש םויסה תא םלוה "לארשי עמש" ןומזפה
רסח אוה המ ינפמ ריבסהל עדוי יניאו ,("םימשב וניקלא
.יברעמה חסונב

[7].תירוקמ תיארנו ,איה תימרא - (ןוירה=) "הנטב" הביתה
.יברעמה חסונב הליגר הביתב וז הרידנ הבית הרמוה אמשו
.רשקהה תא רתוי תמלוה איה ןיינעה דצמ םג ,םוקמ לכמ


.םודקו יאמצע סופיט אוה יחרזמה חסונהש ,קפס ןיא ידידל
,הפוריאב רישה לש ותדלומ ןיאש ,יל הארנ :תאזמ הריתי
רפוסמהש ,רשפאו ;הדגהל רישכ הליחתכלמ רבחתנ אל אוהו
תרגסמל ותסנכה ךילהתל דה אוה "רפסל הברמה" שוריפב
.ו"טה וא ד"יה האמב זנכשאב הדגהה

תרקוחה לש היתונקסממ וניתורעשהל עויס עיבהל יואר םויסל
תויאפוריאה תוליבקמה לכ תא הנחב איה [8].יפוי 'ל תינקירמאה
םודקה אוה יניטלה חסונהש העבקו ,הזה רישל ועצוהש
איה ןאכמ !1602 תנשב קר הנושארל ספדנ אוהו ,םהבש
תורפסבש תוליבקמה לכ תובא יבא אוה ירבעה רישהש ,הקיסה
אוה יניטלה רישהש ,האצמ איה ןכותה תניחבמ ףא .םימעה
ךכ - וידוביעו ויאצאצ קרו ,ירבעה רישל רתויב בורקה
וקחרתנו וכלה ,םייפוריאה םיחסונה ראש תא הרידגמ איה
.םיקהבומ םיירצונ םינכת תסנכה בקע ונממ

םאו ?עדוי ימ דחא - הדיח תניחב רישה רתונ ןיידעו
רישה ,הדגהה ףוסב בוטה ונכש םגש ןייצא ,ךכב ייד אל
.חנעופמ וניא "אידג דח" ימראה


.1791 הורסלראק ,רפסל הברמה ,לייו האיט [1]
.1838 תנשב ונותיעב ומסרפ ץנוצ ל"י [2]
ןילרב :ולש הדגהה לש תינמרגה הרודהמב רבכ ךכ [3]
.1938
,ןיגוקב שודק להקו ילרגניש גהנמ יפכ…תורישו תותבש [4]
.1757 םדרטסמא
שדח רוא" :םירמאמ ינשב יתמסרפ םאולמב םיעטקה [5]
;482-475 'מע ,(ב"לשת) ט ןליא-רב רפס ,"עדוי ימ דחא" לע
,(ב"לשת) אמ ץיברת ,'עדוי ימ דחא' לש יחרזמה חסונה"
.429-424 'מע
טסקטל האלמ תונמאנ לע יתדפקה אל ,טושיפה ךרוצל [6]
ןורחאה תיבה - דחא הזינג עטקב .'וכו ביתכ יניינעב
.םיתבה ראש יפ לע ויתמלשהו ,עוטק
,רעבאב 'ש תרודהמ) א הבר הכיא שרדמב עיפומ יוטיבה [7]
'ח…(ןוירה יחרי=)…אתנטב יחרי 'ט :(הכ 'מע ,ט"נרת אנליו
.(הלימ ימי=) אתריזגד אמוי
L.R.YOFFI, SONGS OF TWELVE NUMBERS AND THE HERBREW CHART [8]
JOURNAL OF REVIEW FOLKLORE 57 (1949), OF ECHOD MI YODEA,
PP 382-411.