ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

438 רפסמ

ב"סשת ,חספ לש יעיבשו מ"הוח תבש

היגולוכיספה יארבו םירישה ריש תליגמב הבהאו תויגוז

ףלוו תור ר"ד

היגולונימירקל הקלחמה
תויה בוט אל םיהל-א 'ה רמאיו" :רמאנ םדאה תאירבב
םוקמבו ,(חי ,ב 'רב) "ודגנכ רזע ול-השעא ,ודבל םדאה
,חי ילשמ) "בוט אצמ השא אצמ" :בותכ השעמ רחאל ,רחא
תובישחל שגדומ יוטיב םירחא םיבר תורוקמבו ןאכ שי .(בכ
.גוזה ינב ןיב תומלשהו תודחאה

איה ,חספ לש מ"הוח תבשב תארקנה םירישה ריש תליגמ
הבהאו תודחאל םירושקה םירטמרפ תקידבל ןושאר רוקמ
םאה :רורב וניא וז תליגמ לש הייפוא .גוז ינב ןיב
לע תינוליח הריש וז
[1].הליחתכלמ תיטסירוגלא הריצי וז ילוא וא ,הבהא
הירוגלאכ םירישה רישל תסחייתמ תידוהיה השיגה םנמא
יומידה םצע ךא ,לארשי םעל ה"בקה ןיב הבהאה יסחיל
םיסחייתמ ונא וילאש ןפה תא שיגדמ ,םיבהוא יסחי לש
החקלנ ןכלו ,תוקחל םיצור ונא הז לדומ .הבהאה ןפ -
.םיבהוא יסחי תשחמהל אמגודכ וז הליגמ

תינרדומ-תיגולוכיספה הסיפתה םא ,קודבל הסננ ןלהל
ררבל הסננ .םירישה רישב םג תמייק הלשב תויגוז יבגל
תושרדנ תונוכת ולא ,תויגוז תחלצהל םירושק םירטמרפ ולא
םיאטובמ םהמ ולאו ,הבוט תויגוז שממל ידכ גוז ינבמ
םירטמרפ איה ףא השיגדמ תיגולוכיספה תורפסה ?םירישה רישב
םניב האוושה גיצהלו םתוא רקסל הסננ .תויגוזל םיבושח
.םירישה ריש ןיבל

יואר ןכ לעו" :שיגדה ('וט 'מע ,שפנה ילעב) ד"בארה
הרמשלו הילע םחרלו הדבכלו ופוגכ ותשא תא בוהאל םדאל
ודבכלו ודבעל תבייח איה ןכו ,וירבאמ דחא רמשי רשאכ
םישגדומה םירטמרפה ."החקלנ ונממ יכ ,השפנכ ותוא בוהאלו
םירטמרפ - הרימשו םימחר ,דובכ ,הבהא :םה וז הצלמהב
תומלש .םישנא ינש ןיב םיקודה תורבח יסחיל םג םירושקה
השיגדמ איהו ,דחאכ תישפנו תיזיפ איה תויגוז לש וז
.ינשה לע דחאה גוזה ינב לש הרימשהו דובכה תבוח תא

ונמיו ישאר תחת ולאמש" :היערה תרמוא םירישה רישב
תיזיפ הבהא לש יוצימ ןיא הז קוספב .(ו ,ב) "ינקבחת
קופיסו שומימל םיסחייתמה םיפסונ םישגדה אלא ,דבלב
.תוכיישו ןוחטב ,םוח :ומכ םירבח ןיב הבהא

,ותגוזו בהואה לש םיבר םייזיפ םייומיד םג שי הליגמב
ילהאכ ...הואנו ינא הרוחש" :היערה יבגל םירואיתו
"המחכ הרב ,הנבלכ הפי" ;(ה ,א) "המלש תועיריכ רדק
,יתיער הפי ךנה" ;(ג ,ד) "ךיתותפש ינשה טוחכ" ;(י ,ו)
םירואית םג םימייק .דועו (וט ,א) "םינוי ךיניע הפי ךנה
ידומע ויקוש" :ינוציחה ויפויו בהואה לש וקזוח לש
וא יבצל ךל המדו" ;(וט ,ה) "זפ ינדא לע םידסימ ,שש
ןונבלכ והארמ" ;(די ,ח) "םימשב ירה לע םיליאה רפעל
ביטומ תא םישיגדמ ולא םירואית .(וט ,ה) "םיזראכ רוחב
.הבהאב םיבושחה יפויהו הקושתה

לש תושגר תרעסל םג םיסחייתמ םירישה רישב םירואיתה
תוערל ,םשבה תוגרעל ,ונגל דרי ידוד" :תבהואהו בהואה
,םינשוש ןג - עקרה .(ב ,ו) "םינשוש טקללו ,םינגב
ריש שיגדמ ןמזב וב ךא ,םיבהואל םיאתמ - םשב תוגורע
,המא תיבל הביל ריחב תא איבהל הבוהאה ןוצר תא םירישה
,תיתחפשמו תרגוב חורב םהיניב הבהאה יסחי תא שממל תנמ לע
"ינדמלת ימא תיב לא ךאיבא ,ךגהנא" :םינפ תשוב אלל
.(ב ,ח)

םירוזש םתיא ךא ,הבהא יקחשמ םיאטבמה םיקוספ הליגמב
ךנתי ימ" - םיבהואה ןיב רשקה תוהמל םיסחייתמה םיקוספ
ישגרהו רגובה יפואה תא שיגדמ הז טסכט .(א ,ח) "יל חאכ
וז הבהאב .תינפוג הקושתל קר הרושק הניאש הבהא לש
הבריק יסחי ,הבוהא םע תוחאו חא יסחי שממל השיאה תשקבמ
.םיידוחיי םיישגר

םיסחי תכרעמב אלא ,תיסיפ הבהאב קר רבודמ ןיא הליגמב
וא ,יבצל ידוד המוד" :אמגודל ,םיבהואה ןיב תישגר
,תונלחה ןמ חיגשמ ,ונלתכ רחא דמוע הז הנה ,םיליאה רפעל
,ב) "עלסה יוגחב יתנוי" ;(ט ,ב) "םיכרחה ןמ ץיצמ
.(ד ,ב) "הבהא ילע ולגדו ןייה תיב לא ינאבה" ;(די
תכרעמ םיקוספה ןמ הלוע םיבהואה ןיב הקושתה םע דחי
יסחי ,םייתחפשמ הבריק יסחיב ומכ םיבהוא לש המת םיסחי
.םיחא

,םיבהואה לש םייפוי לש ידוחייה רואיתה םע דבב דב
יתדמח ולצב" :רואיתה .םתוהמל רשאב םייומיד םימייק
הבוהאל רשאב היערה תויפיצ תא שיגדמ (ג ,ב) "יתבשיו
,ןגמכ בהואה לש ותסיפת .הרובע ןסוחו ןגמ לש למס אוה -
(ג ,ו) "םינשושב העורה" :יומידב םג יוטיב ידיל האב
,גאודכ ,רדעה תא גיהנמכ ספתנו ורדע לע ןגמה העור -
קזוחו יפויב יד ןיא הבהא יסחילש ,אופא עמשמ .יתפכאכ
.בהואה דיקפתל ,תוהמל תוסחייתהה םג הבושח אלא ,ינפוג


,טרפה יכרצ יולימל םוקמ הנפמ הבוט תויגוז המכ דע
םקלח תא אלמל ידכ גוזה ינבמ תושרדנה תונוכתה ןהמו
תכשוממ הריקחל רכ וויה ולא תולאש ?םיסחיה תופתושב
,חור ישנא ,םירפוס ,םיררושמ ,םיפוסוליפ .תורוד הזמ
קודבל וסינ ,םינוש םיגולויצוסו םיגולוכיספ ,תד ישנא
.הבהאה לע בותכל וברהו הז אשונ

ןיב תויגוסה רואיתל םירישה רישב םירכזומה םירטמרפה
.תיגולוכיספה תורפסב ףא םיבושחכ םישגדומ ,םיבהואה
אוה םדאב יסיסב ךרוצש שיגדה (Maslow, 1974) ואלסמ
,תוכייתשהב ךרוצה םג ומכ ,בהאנו בהוא תויהל ךרוצה
(1995) ןיבר םג .תימצע המשגהב ףאו ןוחטבב ,הכרעהב
:םהו ,הלשב תויגוזל םיצוחנה םירטמרפ הרשעל תסחייתמ
;גוז ינב ןיב םיקומעו םייתימא תושגר ,תוער - םוח
גוזה ןבש הנבה .תויתפכאו הגאד לש השגרה - תויתפכא
תאטובמ הבהאה - הביח ייוטיב ;ךרוצה תעב ךל עייסל ןכומ
יתלבו םיילולימ תושגר ייוטיב ללוכ ,תונוש םיכרדב
ןב לש יאנת אלל הלבק לש השגרהה - הלבק ;םיילולימ
איה השגרהה ,םיכוכיחו תוקולחמ ונכתיי םא םג .גוזה
היתפמא ;קומע ןוחטב לש השוחת והערל ןתונ גוז ןב לכש
תועיגפהו תושלחה תודוקנל תושיגר ללוכ ,ינשה תושגר תנבה -
ןויסינכ תספתנה היתפמא ,ןכ ומכ .ןהל תועדומו ,ינשה לש
תוימיטניא ;ינשה לש וטבמ תדוקנמ םלועה תא תוארל יתימא
,תושגרב הז תא הז ףתשל גוזה ינב םיחותפ תוימיטניאב -
םיקומע םייוואמו תופיאשב ,םידחפב ,תונומאב ,תוששחב
ףותיש השוריפ תוימיטניא .רתויב םיסומכה ףא םיתיעלו
םניאש ןיבו םילבוקמ םהש ןיב ,תושגרו תונויער ,תובשחמ
תרוק תבסה ;תמא דידיכ גוזה ןב תייאר - תודידי ;הלאכ
השגרה ןתמ - הכימת ;רחאל החמשו רשוא םורגל הגאד - חור
ךמות תויהל עמשמ ,הז לע הז ךומסל ןתינש גוזה ןבל
ךגוז ןב לע ןעשיהל תלוכי לעב םג ךא ,ךרוצה תעב ןתונו
.דחי םילבמש ןמזה תוכיאמ האנה - הבריק ;םישק םינמזב
תברקב הז תויהל ,דחי תויחל ןוצר םישח םיבורק גוז ינב
.דחי תויווח תווחלו הז

תרושקתה לש הקלח תא השיגדה (Gordon, 1992) ןודרוג
היפלו ,גוז ינב ןיב םיבהואו םיתואנ םיסחי תריציב
.גוז ינב ןיב הנכו החותפ תרושקת העמשמ תוימיטניא
.תויגוזב העיגפב תוכורכ היצמרופניא תרתסהו תויומס תויפיצ
הבריק םידילומ ןומאהו רחאל תוקקדזהה ,בלה יוליג אקוד
.גוז ינב ןיב הביחו

לאכ םייתייעב תוגוזל הסחייתה (Satir, 1988) ריטאס
ינב ןכש ,םייתרבח םיסחי תוכרעמ םהיניב ןיאש תוגוז
ךותמ תרצונ וז תורבח .םירבח הנושארבו שארב םה גוז
,ומצעשכל דחא לכ לש ימצעה ךרעה תרימש ,דובכ יסחי
היצקינומוקש השיגדה ריטאס .תלוזה לש ימצעה ךרעה תרימשו
בושק היהי םהמ דחא לכ םא ,ןכתית גוז ינב ןיב האירב
םג ולש וייוואמ תא שממיו ,ותוידוחייל ,ולש ויכרצל
.תיגוזה תכרעמה ךותב

קלחש הנעט איה .בלה תפשב רבדל גוז ינבל העיצה ריטאס
תוגוזהמ םיבר ,היפל .השלוחל וז הפש םימגרתמ תוגוזהמ
תא םיחינזמו ,היצינגוקה ,הבשחמה ,שארה ךרד םירשקתמ
ןיב ברקל הרומא וזכ תישגר תרושקת .תושגרה - בלה תפש
םא ןיב ,ךיתושוחתב רחאה ףותיש תללוכ איהו ,גוז ינב
ןכתית רחאה תנבה .תומיענ וא תושק תושוחת קלוח טרפה
.תושגרה תועצמאב םג

ןכתית תיטנמור הבהאש ,ןעט (Brandon, 1980) ןודנרב
תובשחתהכ םירטמרפ .גוזה ינב ןיב תורבחו תוידדה ירשק שישכ
םה גוזה ןבל עויסו הניתנ ,הנבה ,רחאל דובכ ,תלוזב
.התרימשלו גוז ינב ןיב הבהא לש הנוניכל םייחרכה

קבד היהי םא ,ןכתית גוז ינב ןיב תפתושמ םייח תכסמ
רשוי ,תוינויווש ,תוידדה ,דובכ ,תוער .םיינשה ןיב
קבדה לע ,הזה שגרה לע .הז קבדל תועייסמ תונוכת ראשו
לע" :ארקמב בותכו .תויגוזב עיקשהל שי .דובעל שי הזה
רשבל ויהו ותשאב קבדו ,ומא תאו ויבא תא שיא בזעי ןכ
"ותשאב קבדו" ארקמב היורקה וז תודחא .(דכ ,ב 'רב) "דחא
חוכה אוה ,הניתנה חוכו ,הבהאה לש תועמשמה רקיע איה
,הניתנה תלוכי הארנכ איה בוהאל תלוכיה .הז קבדב טלושה
.רחאל הקנעהה

שיאש רמאנ רבכו .תויגוזה שומימב תאטבתמ םדאה תומלש
ןיאש םדא לכ ,רזעלא 'ר רמא" :תחא תומלש םיווהמ השיאו
ארקיו ...םארב הבקנו רכז ,רמאנש ,םדא וניא ,השא ול
ךות ןכתית וז תומלש .(א"ע ,גס תומבי) "םדא םמש-תא
טרפה תוידוחיי לע הרימש ךות םג ךא ,םיידדה םירותיו
םיאצומ ונא ,םנמאו .ליעל רמאנש יפכ ,תיגוזה תרגסמב
ינפל הברה דוע ,הלשב הבהא לש תואנ גוציי םירישה רישב
.תינרדומה תיגולוכיספה תורפסב הבתכנ וזש

.רקחמה תורפסב םינודינ התילכתו הרוביח ןמז תלאש םג [1]
.Eisfeld, 1964; Meek, 1979 :האר