ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

282 רפסמ

ט"נשת ,דעומה לוח תבשו חספ

יתחפשמ 'להקה'כ םירצמ תאיצי רופיס

ןדלוז הדוהי ברה

תונבל השרדמהיאצומב ,םינש עבשל תחא םימייקמ 'להקה' תווצמ תא
וא ךלמה .הטימשה תנש רחאלש תוכוס לש ןושאר גחה
רפסמ תוישרפ אורקל הווצמ ,רתויב ריכבה םעה גיהנמ
תווצמב ולהקתהש ,ףטו םישנ םישנא ,םעה ינפב םירבד
.שדקמה תיבבש םישנה תרזעב 'ה

םימייקמ ,תאז תמועל ,'םירצמ תאיצי רופיס' תווצמ תא
והולצו חספה תא וטחשש רחאל .ןסינב ו"ט לילב הנש ידמ
םיחנומ רורמו הצמ חספשכ ,םירצמ תאיציב םירפסמ ,שדקמב
אוה םאו ,וינבל רפסמ באה .יתחפשמה רדסה ןחלוש לע
.ומצעל רפסמ - ודבל

תוכלהב קסוע (ח-ז קרפ) הצמו ץמח תוכלהב ם"במרה
תוכלהב אוה קסוע (ג קרפ) הגיגח תוכלהבו ,רדסה ליל
תועבטמב ם"במרה שמתשמ ,וללה תומוקמה ינשב .'להקה'
.וללה תווצמה יתשל תוידוחיי םה רשא ,תומוד ןושל
.ל"זח ירבדב םרוקמ ,וללה ןושלה תועבטמ לש םקלח
תאיצי רופיס תווצמ םויק ןפוא תא האר ם"במרהש הארנ
דמעמב הרותה דומילל המוד תנוכתמב ,רדסה לילב םירצמ
יפוא לעב דמעמ לומ לארשי להק לכ לש דמעמ .'להקה'
לע דומענ ןלהל .םימוד םירסמהו תרגסמהשכ ,יתחפשמ
.םירבד םתוא חורב ןהילע ףיסונו ם"במרה ןייצש תודוקנהםימכח ונלוכ וליפא

רוזחש םשל איה ,ףטהו םישנה םישנאה - לארשי לכ תלהקה
לכ תוחכונ םצע .תשדוחמ הרות תלבקו יניס רה דמעמ
,םיעמושה להק תא תממורמה איה ,דמעמב לארשי להק
רבודמ אל .םירסמה תמנפהל איבהל הרומאש וז איהו
תורשקתהו ,תיללכ הנבה לע אלא ,קדקודמ ינויע דומיל לע
תוישיאה .לארשי תסנכב הרותה תואיצמ םצעל תורבחתהו
דמועה אוה ,םעה לש ובל אוהש ,ךלמה - רתויב תיללכה
תמועל .םעה ינזאב אורקל הווצמ אוהו ,דמעמה שארב
.רתוי תמצמוצמ תרגסמ רדסה ליל הווהמ ,'להקה'ה דמעמ
םלוכ לע הווצמו ,תיתנוכש וא תיתחפשמ תרגסמ יהוז
,החפשמה בא דמוע רדסה שארב .םירצמ תאיציב רפסל
םיבוסמהמ דחא לכל םירצמ תאיצי רופיס תא רפסל ודיקפתו
.ול המיאתמה המרבו הפשב

וניאש ימ םגו ,דבלב שדקה ןושלב ארוק ךלמה ,להקהב
ןינע ןיא ,רדסה לילב .אובל בייח ,ףטה ומכ ,ןיבמ
רפסל שי ,הברדא אלא ,שדקה ןושלב אקווד רפסלו אורקל
הבוטה הרוצב ןבויש ןפואבו הפשב םירצמ תאיצי לע
.רתויב

רדסה לילב וליאו ,םייביספ םה םיעמושה 'להקה' דמעמב
םייוניש תושעל רפסמה לע .רתוי הברה םיליעפ םיעמושה
םנפוי ךכו ,ןיינעתהלו לואשל םתוא תורגלו הדועסב
הרוצב היונב המצע הדגהה .םירצמ תאיצי רופיס ןבויו
םכח" ?"תולילה לכמ הזה הלילה הנתשנ המ" :תולאש לש
הכמ לכש ןיינמ" ,(םיפסונה םינבה ןכו) ?"רמוא והמ
תאז לכ .דועו ,"המ םוש לע רורמו הצמ חספ" ,"הכמו
'להקה' דמעמ תרגסמב ,הרותב הפוצר האירקמ הנושב
.לארשי ללכ לש

ןושל תועבטמב ם"במרה שמתשמ ,םיניבמהו םיעדויל רשאב
וליפאו" :(ו ,ג םש) ם"במרה בתוכ 'להקה'ב .תומוד
הנוכב עומשל ןיביח הרותה לכ םיעדויש םילודג םימכח
:(א ,ז םש) אוה בתוכ רדסה לילבו ,"הרתיו הלודג
."םירצמ תאיציב רפסל םיבייח םילודג םימכח וליפא"
,םימכח ונלוכ וליפאו" :המצע הדגהב בחרומ חסונבו
ונילע הווצמ ,הרותה תא םיעדוי ונלוכ ,םינקז ונלוכ
יפ לע ףאו ,המוד ןושלה עבטמ ."םירצמ תאיציב רפסל
םימכחה 'להקה'ב .תודמעמה יפואל םאתהב הנוש היישעה ןכ
המנפה .רפסל םיבייח םה רדסה לילבו ,עומשל םיבייח
.רדסה לילב תיביטקא המנפה לומ ,'להקה'ב תיביספיבא דבוא ימרא תשרפ

םירבד רפסמ תומיוסמ תוישרפ םיארוק 'להקה' דמעמב
ט,ז הטוס אתפסותב יכ םא) ,תונשרפו רבסה לכ אלל
ףיסומ היה ךלמהש ןאכמו ,"הב תושרדנ תושרד"ש רמאנ
,(תאז ריכזמ אל ם"במרה ךא ,םיקוספב בותכש המ לע דוע
הרותהמ םיקוספו תוישרפ םיארוק רדסה לילבש דועב
."חבושמ הז ירה ויהשו ועריאש םירבדב רפסל ךיראמה לכ"ו
.(א ,ז םש)

לילב םגו 'להקה'ב םג תארקנש תחא השרפ לכמ תטלוב
'בד) 'יבא דבוא ימרא' תשרפל איה הנווכהו ,רדסה
םירבד שמוח תליחתמ ארוק ךלמה היה 'להקה'ב .(ח-ה וכ
םשמ ,'עומש םא היהו'ל גלדמ םשמו ,עמש תשרפ ףוס דע
תוכרב ףוס דע רדסה לע ארוקו ,'רשעת רשע'ל גלדמ
.(ג ,ג הגיגח ם"במר י"פע) אובת יכ תשרפבש תוללקו
תשרפבש תוללקהו תוכרבה ינפל איה ,יבא דבוא ימרא תשרפ
רפסמש תושרפה לכ ןיב ,וז השרפ ארוק ךלמה .אובת יכ
.תפסותו תונשרפ לכ אלל ,םירבד

רופיסה תווצמ לש זכרמכ וז השרפ תשמשמ רדסה לילב
תרגסמב הלימב הלימ טעמכ תשרדנ וז השרפ .םירצמ תאיציב
אצ' םיליחתמשכ ,'הדמעש איהו' תרימא רחאלמ .הדגהה
תורמתו שאו םד' תרימא דע 'ימראה ןבל שקיב המ דמלו
ם"במרה ףיסוה דחוימ ןפואב וז השרפ תשרד לע .'ןשע
הז ירה וז השרפ שרדב ךיראמו ףיסומה לכו" :בתכו
ךיראהל הווצמ שי .(ד ,ז הצמו ץמח ם"במר) "חבושמ
רפסל איה הווצמהש ףא לע ,אקווד וז השרפ לש התשרדב
ףאו ,הרותב תרחא השרפ ףא ןיא .יללכ ןפואב ךיראהלו
תאיצי לע רפוסמ ובש ,דחוימב תומש רפסמ הקספ אל
.וזכ הרוצב הדגהב תשרדנה ,םירצמ

,יבא דבוא ימרא תשרפ דומיל ןפואב ,הז לדבה רשפ
,'להקה' .תודמעמה ינשב שיש תונושה תושגדהב אוה
דועב ,תשדוחמ הרות תלבקו ,יניס רה דמעמ ןיעכ אוה
הרותה .תימואלה ונתייווהל תורבחתה אוה רדסה לילש
רשא םוי" :להקהב הנתינ איהו ,לארשי ללכל הנתינ
יל להקה ילא 'ה רמאב ,ברחב ךיקלא 'ה ינפל תדמע
יניס רה דמעמ .(י ד 'בד) "ירבד תא םעמשאו םעה תא
תניתנ לע איה השגדההו (י ט 'בד) 'להקה םוי' ארקנ
התוא לבקמ טרפ לכ ךכ ךותמו ,המואכ לארשי םעל הרותה
תיזכרמה השגדהה ,רדסה לילב .ישיא ןפואב ומצע לע
ונתושבגתה ךילהתל תורשקתהה איה םירצמ תאיצי רופיסב
,וניבא םהרבא ,ןושארה ירבעהמ לחה ,ימואלה ןבומב םעל
ףוסב קרשכ ,םשמ תיסינה האיציהו םירצמב דובעשה ךרד
רדסה לילל רשאב ם"במרה בתוכ ךכ .יניס רה דמעמ רכזנ
ויה הליחתבש רפסמו ליחתמ ?דציכ" :(ד,ז הצמו ץמח)
לבהה רחא םיעוטו םירפוכ וינפלמו חרת ימיב וניתובא
ונברקש תמאה תדב םייסמו ,םילילא תדובע רחא ןיפדורו
."ודוחיל ונברקו תומואהמ ונלידבהו ול םוקמה

שמתשמ אוהו ,הרות ןתמל סחייתמ אוהשכ 'תמאה תד' יוטיבב שמתשמ ם"במרה
אוהשכ ,ג קרפב הגיגח תוכלהבו ,הצמו ץמח תוכלהב ןאכ קר ,הז יוטיבב
סחיב .(א,י םיינע תונתמ 'להב תפסונ תחא םעפ טעמל) 'להקה' דמעמב קסוע
השע תוצמ" :א ,ג הגיגח תוכלהב .הז יוטיב םיימעפ ם"במרה בתכ 'להקה'ל
תוצמב םתוא תוזרזמ ןהש תוישרפ הרותה ןמ םהינזאב תורקלו...ליהקהל
הנוכב עומשל ןיביח" :ו הכלהב קרפה ךשמהבו ."תמאה תדב םהידי תוקזחמו
וליאכ ומצע האריו תמאה תד קזחל אלא בותכה העבק אלש ...הרתי הלודג
תא קזחל איה להקה דמעמ תרטמ כ"א ."העמוש הרובגה יפמו הב הוטצנ התע
תד תלבקב ,םירצמ תאיצי רופיס רקיע תא םימייסמ רדסה לילבו ,תמאה תד
תימואלה הירוטסיהה הרצקב העיפומ יבא דבוא ימרא תשרפב .יניס רהב תמאה
תרמאנ איה ךכ םושמו ,םירצמ תאיצי רופיס סיסבב איהש ,לארשי םע לש
,תונשרפ לכ אלל תארקנ איה ,תאז תמועל ,'להקה'ב .הבר הבחרהב תשרפתמו
ונתווהתה תגספש רחאמ ,ורמאל בושחש תורמל ,ירקיעה אשונה הז ןיא ןכש
םינמזה רדס אוה ךכ .הרות ןתמב יניס רהב תמאה תד תלבקב התייה תימואלה
ןכמ רחאלו ךכ ךותמו ,'םימעה לכמ ונב רחב רשא' :ןיינעה קמוע אוה ךכו
,איה תטלחומו תיחצנ הריחב ,לארשי םעב הריחב .'ותרות תא ונל ןתנ'
.ותדובעל ונברק ךכ רחאו ,הרז הדובע ידבוע וניתובא ויה הליחתמש תורמלתואריהלו תוארל

תא תוארהל איה םילגרה לש תווצמה שולש ןיבמ תחא
.תוארל םגו ,'ה ינפל תואריהל ,(זט זט 'בד) 'ה ינפ
תומשב קוספה לע א"ע ,ב הגיגח 'מגב הדוהי 'ר שרד ךכ
תוארל אבש ךרדכ - 'הארי הנשב םימעפ שלש'" :זי גכ
,יריצב תארקנ ,הארי הלימב ד"וי תואה ."תוארהל אב ךכ
.קיריחב תדקונמ וליאכ תשרדנו

ינפ תא תוארל לארשי לכ אובב' תמייקתמ להקה תווצמ
,ג-א"ע ,ב הגיגח ילבבב 'מגהו ,(אי אל 'בד) 'ךיקלא 'ה
,הייאר תווצמל תוכלה תדמול א ,א הגיגח ימלשוריבו א"ע
םירוטפה םישיאה תלאשב רקיעב ,'להקה' תווצממ םיקוספמ
.להקהו הייאר תווצמב םיבייחהו

תואריהל הווצמב ןד (ט"פת הווצמ) ךוניחה רפס לעב
:'להקה' תווצמ ןיבו הניב רבחמו ,לגרה הילעב שדקמב


יכ ,תובבל ררועמה ןברקה תלועפב םבל לא ונתיו לארשי לכ וארי ןעמל
הוצמ ונל הדחייתנ דוסיה הזמו ...ותלחנו 'ה קלח םלודג דעו םנטקמ םלוכ
...םירגהו ףטהו םישנה םישנאה םש ליהקהל תוכוסה גחב הטימשה דעומב
.(ב"ירת הוצמב) ומוקמב ותוא בותכנ להקה תוצמב רחא םעט שי דועו

תווצמ תגספ םג איה ,םינש עבשל תחא 'להקה' תווצמ
.דמעמל ומדקש םינשה עבשב םילגרה לכב המיוקש הייארה
תווצמל 'להקה' תווצממ תוכלהה דומילל סיסבה והז
.םידומלתב דמלנש יפכ ,הייאר

ןכל םדוקש רחאל 'להקה' תווצמ תוכלהב קסוע ם"במרה
םכותבו ,םהל תורושקה תוכלהבו לגרל הילע תווצמב ןד
תוכלהבו ,רורב אוה םיאשונה ןיב רשקה .הייאר תווצמב םג
ל"זח ושעש יפכ ,תווצמה ןיב ם"במרה רשקמ 'להקה'
רוטפה לכ' :(ב ,ג הגיגח תוכלהב) בתוכו ,םידומלתב
.'לרעהו ףטהו םישנהמ ץוח להקה תווצממ רוטפ הייארה ןמ
.תווצמה ןיבש קומעה רשקל ולשמ ףיסוה ם"במרהש אלא
,הייאר תווצמב םיבייחהו םירוטפה םישיאה תלאשב קסועב
,'להקה' תשרפב קוספב אוה הרוקמש ולשמ השרד שרוד אוה
לארשי לכ אובב' :רמאנ" .הייאר תווצממ קוספב אלו
ינפל תוארהל םיאב ןהש םשכ - (אי אל 'בד) תוארל
יהוז ."ותניכש תיבו ושדק רדה תוארל םיאב םה ךכ ,'ה
האבוהש א ,ב הגיגחב 'מגב הדוהי 'ר תשרדל המודה השרד
עיבצמ הדוהי 'ר .תרחא איה ןכ יפ לע ףא ךא ,ליעל
:תוארהלו תוארל הניינע המצע איה 'להקה' תווצמש ךכ לע
,(יריצב תדקונמ ד"מל תואה) 'תוארל לארשי לכ אוב'ב
התע וליאכ ומצע הארי' :דחא לכש בתוכ ם"במרה וליאו
.תוארהלו תוארל ;'העמוש הרובגה יפמו הב הוטצנ

ם"במרה .תוארהלו תוארל דחא לכ לע רדסה לילב םג
:ו ,ז הצמו ץמח תוכלהב בתוכ

אוה וליאכ ומצע תא תוארהל םדא בייח רודו רוד לכב
איצוה ונתואו' :רמאנש םירצמ דובעשמ התע אצי ומצעב
תרכזו' הרותב ה"בקה הוצ הז רבד לעו ,(גכ ו 'בד) 'םשמ
ךמצעב התא וליאכ רמולכ ,(וט ה 'בד) 'תייה דבע יכ
.תידפנו תוריחל תאציו דבע תייה

בתוכ הצמו ץמח תוכלה ירחא ,ם"במרב הדגהה חסונב
תא תוארל םדא בייח רודו רוד לכב" :רחא חסונ אוה
[1]."םירצממ אצי אוה וליאכ ומצע

לכ ןיאו ,תוארהלו תוארל איה הווצמה רדסה לילב םג
,רדסה ךלהמב היישעה ןפוא לע דמלמ ם"במרה .הריתס
.וירבדבש הדגהה חסונ י"פע רמול שי םילימ וליאו
,"ומצע תא תוארל םדא בייח רודו לכב" :םירמואשכ
,הז תא תוארהל םג ךירצ ,תאז רמול קר קיפסמ הז ןיא
,ןכאו .םש הכלהב ךירדמ ם"במרהש הישעה רואית והזו
ןמזב ומצע תא תוארהל ךירצ םדאש בתוכ ם"במרהש ירחא
ךכיפל" :(ז הכלהב םש) ףיסומ אוה ,הדגהה תא ארוק אוהש
בסימ אוהו תותשלו לוכאל ךירצ הזה הלילב םדא דעוסשכ
עבראמ ול ותחפי אל לארשיבש ינע וליפאו ...תוריח ךרד
תושעל שיש (ג םש) ם"במרה בתוכ ןכל םדוק םג ."תוסוכ
הלילב יוניש תושעל ךירצו" :וארי םירחא םגש םישעמ
."םינבה ואריש ידכ הזה

תא תוארל ךכ ךותמו 'ה ינפל תוארהל םיאב 'להקה'ב
וליאכ ומצע תא האור רפסמה רדסה לילב וליאו ,'ה ינפ
תוארלב ינושה .םירחאל הארמ ךכ ךותמו ,םירצממ אצי אוה
'להקה'ב .תודמעמה לש הנושה יפואל רושק תוארהלבו
ךלמה" ירהש ,תיביספ היארבו העימשב םינפהל איה הרטמה
הגיגח תוכלה ם"במר) "ל-אה ירבד עימשהל אוה חילש
;םירחאל ךכותמ איצוהלו רפסל הרטמה רדסה לילבו ,(ו ,ג
תדלוה םויב ,חספב .הליעפ תופתתשה ךות םירסמ םינפהל
היווהה סוסיבבו הניינבב םיליעפו םיפתוש לכה ,המואה
,הרותה תניתנ שודיח אוהש ,'להקה'בו ,הלש תימואלה
.םילבקמ תניחבב םה ,ףטו םישנ םישנא - ולוכ ללכה:הרעה

ם"במרה יסופדב ,הדגהה חסונבו ליעל הכלהב חסונה אוה ךכ .1
,תומוקמה ינשב בותכ לקנרפ יתבש ברה תרודהמ ,ם"במרב .םיליגרה
תונוש תואחסונ שיש ןיוצמ ךא ,'תוארהל' ,דיה יבתכ בור יפ לע
,םיליגרה םיסופדה פ"ע ,תוארהלו תוארל ןיב הריתסה בושיב .ןיינעב
ס"שב םירואיבו םישודיחב ,'ץיבבולמ יברה -ןוסרואינש מ"מרה קסע
.בי 'יס 'א קלח