ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

350 רפסמ

ס"שת ,סחנפ תשרפ

[*]םיקלא תוגיהנמו תישונא תוגיהנמ

סיסע והילא ר"ד

ך"נתל הקלחמה
וסנכי אל ןורהאו השמש 'ה עבק הבירמ ימב אטחה תובקעב
'מב) וימע לא ףסאנו רהה רה לא הלע רבכ ןורהא .ץראל
.וימע לא ףסאהל השמ תא הווצמ 'ה ונתשרפבו ,(טכ-בכ כ
,םירבד רפס ףוסב קר שממתי השמ לש וצה עוציבש יפ לע ףא
'מב) השמ לש ופילחמכ עשוהי יונימ לע ןאכ רבכ רבודמ
.(גכ-בי זכ


ץראה תא הארו הזה םירבעה רה לא הלע השמ לא 'ה רמאיו
ךימע לא תפסאנו התא התיארו .לארשי ינבל יתתנ רשא
רבדמב יפ םתירמ רשאכ .ךיחא ןרהא ףסאנ רשאכ התא םג
תבירמ ימ םה םהיניעל םימב ינשידקהל הדעה תבירמב ןצ
.ןצ רבדמ שדק

רשב לכל תחורה יקלא 'ה דקפי .רמאל 'ה לא השמ רבדיו
רשאו םהינפל אבי רשאו םהינפל אצי רשא .הדעה לע שיא
ןיא רשא ןאצכ 'ה תדע היהת אלו ,םאיבי רשאו םאיצוי
ןונ ןב עשוהי תא ךל חק השמ לא 'ה רמאיו .הער םהל
ינפל ותא תדמעהו .וילע ךדי תא תכמסו וב חור רשא שיא
התתנו .םהיניעל ותא התיוצו הדעה לכ ינפלו ןהכה רזעלא
רזעלא ינפלו .לארשי ינב תדע לכ ועמשי ןעמל וילע ךדוהמ
ואצי ויפ לע 'ה ינפל םירואה טפשמב ול לאשו דמעי ןהכה
שעיו .הדעה לכו ותא לארשי ינב לכו אוה ואבי ויפ לעו
ינפל והדמעיו עשוהי תא חקיו ותא 'ה הוצ רשאכ השמ
והוציו וילע וידי תא ךמסיו .הדעה לכ ינפלו ןהכה רזעלא
.השמ דיב 'ה רבד רשאכ


רופיסל ולש םילימה רצואבו והנבמב ליבקמ הז רופיס
ןיבש ןוימדה עקר לע [1] .(טכ-בכ כ 'מב) ןורהא לש ותומ
.םהיניב דואמ יתועמשמ לדבה ןיעל רקדזמ ,םירופיסה ינש
הווצמ םג אוה דימ ןורהא לש ותומ לע הווצמ 'ה רשאכ
ןפוא תא םג ללוכ הז וצ .רזעלא ונבל ודיקפת תרבעה לע
רזעלא תשבלהו ןורהאמ הנוהכה ידגב תטשפה :דיקפתה תרבעה
ותומ רבדב השמל 'ה תעדוה ,תאז תמועל .םידגבה םתואב
.ומוקמ אלממל דיקפתה תשרוה רבדב הארוה םג תללוכ הניא
:(זי-וט זכ 'מב) השממ האב ומוקמב גיהנמ תונמל המזויהרשב לכל תחורה יקלא 'ה דקפי :רמאל 'ה לא השמ רבדיו
רשאו םהינפל אבי רשאו םהינפל אצי רשא .הדעה לע שיא
ןיא רשא ןאצכ 'ה תדע היהת אלו םאיבי רשאו םאיצוי
.הער םהל


ןורהאל שרוי יונימ לע עידוה 'ה עודמ איה תשקבתמה הלאשה
?דימ עידוה אל השמ לש ושרוי לע וליאו ןהכה

רבדיו" :לוכיבכ םימתה קוספה רואל הפירחמ וז הלאש
יטפשמ תא דחיימ הז טפשמ הנבמ .(וט) "רמאל 'ה לא השמ
רופס ןיא םימעפ רזוח אוהו ,השמ לא 'ה ירבד לש החיתפה
החיתפכ - ךופה רדסב לבא ,ןאכ וז תינבתב שומישה .הרותב
אוביש הפיצ ארוקהש המ תא שיגדמ ,'ה לא השמ תיינפל
הנבמה עיפומ ,תאז םוקמב .שרוי רבדב 'ה תארוה :וישכע
[2] ."רמאל 'ה לא השמ רבדיו" :הפוצמל ךופהה

לע השמל 'ה עידומ ,םירבד רפסב םיליבקמה םירואיתב
:(חל-זל א) וירחא הנמתמ עשוהי יכ ול רשבמ דימו ,ותומ
עשוהי .םש אבת אל התא םג רמאל םכללגב 'ה ףנאתה יב םג"
הנלחני אוה יכ קזח ותא המש אבי אוה ךינפל דמעה ןונ ןב
.(חכ-זכ ג 'בד םג האר) "לארשי תא

,השמ לש ויפוא לע תדמלמ וז המזוי יכ ריבסמ ירפס שרדמ
ויכרצל גאדיש תופצל היה ןתינ הב העשב םעה יכרוצל גאודה
:(חלק ירפס)


םיחינמ םלועה ןמ םירטפנ םהשכש ,םיקידצ לש ןחבש עידוהל
.רוביצ יכרצב ןיקסועו ןמצע ךרוצ


הנוע וניא הז רבסה ךא ,ותלודגב ןאכ הלגתמ ןכא השמ
ינפל ,דימ השמ תחת גיהנמ הנממ וניא 'ה עודמ הלאשה לע
םירקוחו םינשרפ ,רבד לש ותימאל .ביגהל קיפסמ השמש
.וז הלאשמ כ"דב םימלעתמ

עבוק וניא 'הש ,איה רתויב הריבסה הנקסמה יכ הארנ
התייה תינושארה הנווכהש םושמ ,השמ לש ומוקמב גיהנמ
הסיפת יפל .ללכ גיהנמ הנמתי אל השמ לש ותוקלתסה רחאלש
םעה תא איצוהש לארשי לש ןושארה גיהנמה אוה השמ ,וז
רחאלו ,ץראל םעה תא סינכהל רומא היהש הז אוה ,םירצממ
הנמתנ אלש יפכ ,ויתחת גיהנמ תונמתהל רומא היה אל ותומ
עשוהי לש ותומ תאוושה .עשוהי לש ותומ רחאל גיהנמ
.רתוי וז הדוקנ תדדחמ ,ורוד ןב ןהכה רזעלא לש ותומל
(ל-טכ דכ 'והי) עשוהי לש ותומ לע רפסמה עטק ותואב
עטק ותואב לבא ,(גל דכ) רזעלא לש ותומ לע םג רפוסמ
:(גל דכ 'והי) ונב סחניפל הנוהכה תרבעהל זמר ונשי
ונב סחניפ תעבגב ותוא ורבקיו תמ ןורהא ןב רזעלאו"
וילע ןהכה אוה סחניפ ןכא ."םירפא רהב ול ןתינ רשא
כ) םיטפוש רפסבו (בכ) עשוהי רפס ףוסב םיעמוש ונא
גיהנמ אלל םעה ראשנ עשוהי תומ רחאל ,תאז תמועל .(חכ
לכ לש םיימוקמה םינקזל הרבע תוגיהנמהו ,דחא יזוכיר
רומא היה הז בצמש ,איה ןאכ ונתנעט .החפשמ לכו טבש
.ץראל סנכנ היה וליא ,השמ לש ותומ רחאל דימ ליחתהל
התלעוהש החנהה תא ששאי םנונגסבו השמ ירבד ןכותב ןויע
טפשממ ."הער םהל ןיא רשא ןאצכ 'ה תדע היהת אלו" :ןאכ
ללכ ןווכתמ וניא 'הש ןיבה השמש ,שרופמב עמתשמ הז
תא אינהל השמ הסנמ ךכל הבוגתבו ,ויתחת גיהנמ תונמל
.וז הטלחהמ 'ה

תואצותה תא גיצהל דעונ העור אלל ןאצ לש יומידב שומישה
העור לש יומידה .הזכ בצמל תויהל תולולעש ןוסאה תורה
לופיט ןייפאמכ ,ארקמב םימעפ המכ עיפומ ונאצב לפטמה
םג עיפומ הז יומידו [3] ,גיהנמה לש ילאידיאו רוסמ
רשא םיגיהנמה תא חיכוהל ידכ לאקזחיו הימרי תואובנב
תא םלצנב ףאו םעה יכרצ תא םחינזהב ,םדיקפתב ולעמ
אלממה העורכ עיפומ 'ה הלא םירואיתב [4] .םתבוטל םעה
,ץראל הרזח ןאצה תא ץבקמו ,םעה יגיהנמ לש םדיקפת תא
היגולנא רואל .םיעורה לש םתונלשר בקע רזפתהש רחאל
,איה "הער םהל ןיא רשא ןאצכ" - השמ ירבד תועמשמ ,וז
לכל םעה רוזיפל םורגי ,ותומ רחאל גיהנמ יונימ יאש
רתי .ץראה שוביכ - ודעי תא םילשהל םעה ןולשיכלו רבע
,'ה יפלכ השמ לש וירבדב רדע-העור לש יומידה ,ןכ לע
יכ קר עבוק השמ ןיא .תבקונ תרוקיב לש תועמשמ לבקמ
אוה אלא ,העור אלל ןאצכ תויהל לולע גיהנמ אלל םעה
יולימ יא העמשמ ויתחת גיהנמ יוניממ תוענמיהש ךכב זמור
.לארשי לש העורכ 'ה לש ודיקפת

לכל תחורה יקלא 'ה" :רידנה יוניכב 'ה לא הנופ השמ
יוטיב לש תקיודמה ותועמשמ תא ןיבהל השק .(זט) "רשב
הלוכי ,עיפומ אוה הב הדיחיה היצאוטיסל הלבקהה ךא ,הז
.ןאכ ונניינע תא ריאהל

,לארשי תא הלכי אוהש ,חרוק השעמ תובקעב ,עבוק 'הש רחאל
:(בכ זט 'מב) תאז עצבי אלש השמו ןורהא וינפל םיננחתמ
,רשב לכל תחורה יקלא ל-א ורמאיו םהינפ לע ולפיו"
,הארנ ףסונ טבמב ."ףצקת הדעה לכ לעו אטחי דחא שיאה
םירקמה ינשב .1 :רתוי קומע םיעוריאה ינש ןיב רשקה יכ
רבשמה [5] .השמ לש ותוישיא ביבס תוגיהנמ רבשמ לע רבודמ
ולטנ ןורהאו השמש ,חרוק לש ותנעט תובקעב רצונ ןושארה
לש ותנעט הבר הדימב .םהל העיגמ הניאש הררש םמצעל
לכ"ש ןוויכמ דיחי גיהנמל קוקז וניא םעהש ,איה חרוק
איה ונתשרפב השמ לש ותנעט .(ג זט) "םישדק םלכ הדעה
תראשה ןכש ,ותומ רחאל ללח ריאשהל ןתינ אל :הכופה
'ה חרוק תשרפב .2 .םעב רבשמ םורגת גיהנמ אלל םעה
דימשהלו םתויחהל הרטמב הדעה לכמ ןורהא תאו השמ תא לידבמ
השמ תועצמאב לארשיל ויתוחטבה תא שממלו) םעה לכ תא
וימע לא ףסאיהל השמ תא הווצמ 'ה ונקרפב .(ןורהאו
וכרדב ךישמי םעה וליאו ,תמ רבכש ןורהא לא ףרטצהל ךכבו
לע 'ה לא הנופ השמ םירקמה ינשב .3 .תחטבומה ץראל
ןורהאו השמ ,חרוק לש הרקמב :ותינכות תא הנשיש תנמ
ונוועב ולוכ םעה תתרכהב קדצה רסוח לע 'ה יפלכ םינעוט
,הנעטה תא 'ה ינפב הלעמ השמ זכ קרפבו ,דחא שיא לש
תראשה ךות ,ויתחת גיהנמ יונימ יאו ויפלכ שנועה םושייש
ןיפיקעב הלוע בוש .ןודבאל םעה תא איבי ,גיהנמ אלל םעה
ואטח רובעב ןוסא םעה לע איבהל ןיאש השמ לש הנעטה
םעהש ידכ ויתחת גיהנמ הנומיש השמ תשקב .דחא שיא לש
'המ ותשקבל אופא הליבקמ ,העור אלל ןאצכ ראשיי אל
םירקמה ינשב :ולוכ םעה תא שינעי אלש חרוק רופיסב
,"רשב לכל תחורה יקלא" ראותב 'ה לא השמ הנופ םהב
.םעה תיילכ לש תורשפאה לע רבודמ

.לבוקמ ראותב השמ לש ודיקפת רדגוה ובש םוקמ םוש ןיא
דיקפתל הרדגה ןיא 'המ השמ לש ותשקבב םג ,ךכל םאתהב
השמ ."הדעה לע שיא 'ה דקפי" :שירוהל שקבמ אוה ותוא
וניא אוה לבא ,םעה שארב דומעיש שיא הנמי 'הש שקבמ
השמ שמתשמ וב ףסונ יוטיב .הז דיקפתל רכומ ראות ןתונ
רשאו םהינפל אצי רשא" - דיקפתה תא רידגהל תנמ לע
עיבצמ אוה ףא - "םאיבי רשאו םאיצוי רשאו םהינפל אבי
עשוהיל וא השמל תתלמ תנווכמ תוענמיה הנשיש ךכ לע
לש ומוקמ תא אלמיש גיהנמל ראות ןתמ יאש ןכתי .ראות
.דיקפתה דוסימ תא עונמל דעונ השמ

ךירצ היה אל הליחתכלש ,הז ןויער ריבסהל רשפא דציכ
עודמ ןיבהל שי ,תאז םע דחי ?השמ רחאל גיהנמ תונמתהל
.לעופל תאצוי הניא וז תינכת

,איה השמ רחאל גיהנמ יונימ יא ירוחאמ תדמועה הסיפתה
תיארקמה הסיפתה .'ה אוה לארשי לש ידעלבה גיהנמהש
ישונא גיהנמ לש תואיצמ לכו םלועה ןוביר אוה 'הש איה
ריכזמ הז ןויער .וז תונובירב תמגופ ,םעה שארב דמועה
םיעטק המכב .םימש תוכלמ לש תרכומה תיארקמה הסיפתה תא
לאידיאב הצוענה ,תינכולמ-יטנא הסיפת היוצמ םייארקמ
הלועה ןויערה .'ה לש ותוכלמל דוגינכ דמוע ישונא ךלמש
עטק יפל לאידיאה .רתוי ינוציק אוה רבדמבב זכ קרפמ
'ה ןיב תכוותמה םדא לש תומד םוש היהת אלש ,אוה הז
.לארשי לש גיהנמה אוה 'ה יכו ,לארשי ןיבל

ןושארה גיהנמה אוהש ללגב ,וז הניחבמ ןפוד אצוי השמ
,ןכאו .לארשי ןיבל 'ה ןיב ךוותל המישמה תלטומ וילעו
תוארהל השמ לש ודיקפת ןיאש תומש רפסב םיאצומ ונא
ינפל גיצהל וילע אלא ,דבלב 'ה לש הקזחה ודי תא הערפל
םינייעמ ונא רשאכ [6] .םעישוהל 'ה לש ותנווכ תא םג םעה
דיקפתל ראות םוש ןיא ,הנסה דמעמב השמ לש יונימה ירבדב
םירצממ לארשי תא איצוהל קר הנמתמ אוהש הארנ .לבקמ השמש
ימע תא אצוהו הערפ לא ךחלשאו הכל התעו" :(י ג 'מש)
תורפסהו הרותה תורפס לכב ,ןכאו ."םירצממ לארשי ינב
לש ותוגיהנמל הרדגה םיאצומ ונא ןיא רתוי תרחואמה
םייארקמ ץוח תורוקמב יאדובו הרותבש יפ לע ףא ,השמ
דיגנ ,רש ,אישנ ,ךלמ :ןוגכ ,תונוש תורדגה תומייק
.איבנ וא

,ילאידיאה רושימה תא םיפקשמ עטקב 'ה ירבד תגצה דועב
'ה תוענמיה .יתואיצמה רושימה תא השמ ירבד םיפקשמ
תא תאטבמ ,ותומ לע העדוהה םע דימ השמל שרוי תעיבקמ
ישונא גיהנמ תויהל רומא אל לארשיל - ילאידיאה רושימה
תפקשמ השמ לש ותשקב ,תאז תמועל .םעה שארב דומעי רשא
אלל םייקתהל לוכי וניא םעה - יתואיצמה רושימה תא
."הער ןיא רשא ןאצכ 'ה תדע היהת אלו" :ישונא גיהנמ


.עשוהי לש יונימה סכט לש ודוחיי ראבתמ ,הז ןויער רואל
סכט תועצמאב [7] .ןמשב החישמה אוה רתויב רכומה סכטה
. [9] םינהכו [8] םיכלמ לש יונימ ארקמב םיאצומ ונא הז
תרבעה [10] .םידגב תרבעה אוה יונימ סכט לש ףסונ גוס
ןהכה דיקפת תרבעה תא תלמסמ ונב רזעלאל ןורהא ידגב
םתשיבלו ,דיקפתה תא םילמסמ הז הרקמב םידגבה .וילא לודגה
םוקמב ןהכה דיקפתל ותסינכ תא תלמסמ רזעלא ידי לע
עצבתמ עשוהי לש יונימה ,הלא םיסכט ינש תמועל .ויבא
םיידיה תכימס תועמשמ .וילע השמ לש וידי תכימס ידי לע
ךכיפל [11 .ךמסנה לא ךמוסהמ המ רבד תרבעה איה ארקמב
הרשפמ עבונ עשוהי לש דחוימה יונימה יכ קיסהל לכונ
ןיבל ,עטקב 'ה ידי לע תגצוימה תילאידיאה הסיפתה ןיב
ריבעמ וניא השמ .השמ ידי לע תגצוימה תיטקרפה השיגה
אוה ;ודוהמ וילא ריבעמ אוה אלא ,ודיקפת תא עשוהיל
דיקפת תא דסמל אלש ידכ .ותוישיאמ קלח ןיעכ ריבעמ
דיקפת אשונכ אל עשוהי ראותמ ,םעה שארב דמועה גיהנמה
םעט תא ןיבנ םג ןאכמ .השמ לש וכישממכ אלא ,ראות וא
,רענ אוהש רמאנ עשוהי לע .אקווד עשוהי לש ותריחב
.השמל דחוימב ברוקמ היה אוהו ,להואה ךותמ שימי אל
יונימה תא ,עשוהיל השמ ןיבש ,וז תדחוימ הבריק הרשפא ךכ
הבוטה הרוצב השמ לש וילענל סנכיהל לכויש םדאה לש
.רתויב

וגיהנה ומוקמבו ,ויתחת גיהנמ עשוהי הנימ אל ,רומאכ
ןורתי ןתנ אלש ,םינקזה ןוטלש תועצמאב .םעה תא םינקזה
תועצמאב .הרבחב םינוש תוחוכ ןיב ןוזיא היה ,םיוסמ דיחיל
דמוע םעה שארבש ןויערה יוטיב ידיל אב רוביצה לש וחוכ
.לארשי יקולא דיחי גיהנמ

,הכולמה תלאש ביבס סומלופב עיפומ הזל המוד ןויער
יפכ הכולמל תינורקעה תודגנתהב יוטיב ידיל אב אוהו
אלו ,םכב ינא לשמא אל" :ןועדג ידי לע בטיה האטובש
.(גכ ח 'פוש) !"םכב לשמי 'ה ,םכב ינב לשמי
סנכב יתאשנש האצרה לש רצוקמ חסונ םה ןלהל םירבדה(*)
Holy Persons and Religious Role ,Models in Judaism and Christianity
דיתעו ,ינויב 26-28 ב ןליא-רב תטיסרבינואב םייקתה רשא
תאצוהב רשא Jewish and Christian Perspectives הרדסב םסרפתהל
.לירב
Ashley T.R., The Book of Numbers (NICOT), Grand Rapids 1993, [1]
548
:וט אטוז ירפסב שרדמה הנושארל דמע וז העפות לע [2]
רבדיו הלוכ הרותה לכב ןיא ,רמאל 'ה לא השמ רבדיו"
ינממ התא םא ינעידוה ול רמא .ןאכ אלא רמאל 'ה לא השמ
ינעידוה :םוקמה ינפל השמ רמאש םירבדה ןמ דחא הזו ,יתחת
."יל השוע התא ןיא םא יל השוע התא םא
םיליהת) 'ה לש ותוגיהנמל סחייתמ יומידה םיתיעל [3]
רשב תוגיהנמל םיתיעלו (ב פ םיליהת ;אי מ היעשי ;גכ
יומידש ןכ םא עיתפמ הז ןיא .(בע-אע ,חע םיליהתב) םדו
זע םיליהת) םירצממ לארשי תאצוה ירואיתב עיפוי הז
.(ךליאו אי גס היעשי ;בנ חע ;אכ
הירכז ;דל לאקזחי ;הל-דל הכ ;ד-א גכ הימרי :לשמל [4]
.אי-ד אי
Ashley, Numbers, 551. [5]
,ב"ישת םילשורי ,תומש רפס לע שוריפ ,ד"מ וטוסאק [6]
Noth M., Exodus, A Commentary (OTL, tr. J.S. Bowden), ;25 'מע
Philadelphia 1962, 40-41.
Noth M., Office and Vocation :האר הז סכט לש תועמשמה לע [7]
ורבס הפוקת התואב תונ תעדל .in the Old Testament, 239-240
לביק ןמשב חשמנש ימ ךכו ,םייח לש היגרנא ליכמ ןמשהש
.עובק ןפואב םייח תייגרנא לש תפסות
;המ ,דל א א"למ ;י טי ;ד ה ;ז-ד ב ב"מש :האר [8]
de Vaux R., Ancient :האר םיכלמ תחישמ לע .בי אי ב"למ
Israel: Its Life and Institutions (tr. J. McHugh), London 1965,
100-107.
לע .ל ,בי ח ארקיו ;וט-גי מ ;ז טכ תומש :האר [9]
de Vaux, Ancient Israel, 346-348. :האר םינהכ תחישמ
ראשו ןורהא לש ויונימב םיסכטה דחא ,לשמל ךכ [10]
;ל-טכ ,ט-ח ,ו-ה טכ תומש ,םידגבה תשיבל היה םינהכה
.גי ,ט-ז ח ארקיו ;די-גי מ
,תיארקמ הידפולקיצנא ,"הכימס" טכיל :לשמל האר [11]
ןורהא ,לשמל ךכ .1054-1053 םירוט ,ח"כשת םילשורי ,ה
וילע ךמוס אוה רשאכ ,ריעשל לארשי תונווע תא ריבעמ
לע ודי יתש תא ןרהא ךמסו" :(אכ זט 'קיו) וידי תא
םתא ןתנו ... תנוע לכ תא וילע הדותהו ... ריעשה שאר
תואטחבש הכימס לכש" טכיל קיסמ ןאכמ ."ריעשה שאר לע
יכ שרופמ ט דל םירבדב ,ןכא ."תונוועה תרבעה העמשמ
זכ רבדמבב תאז תמועל .המכח חור עשוהיל ריבעה השמ
"וילע ךדוהמ תתנו" :ודוהמ עשוהיל ריבעה השמש רמאנ
:םיידיה תכימס רבסהל תפסונ תועמשמ הלעמ טכיל .(כ)
ןיעמל ותוא השוע ,ךמסנה םע ההדזמ ךמוסה :תוהדזה"
םייוולה תכימסב ,לשמל ."ותרומתל וא וחילשל ,ומצע
'מב) שדוקה תדובעב םהיפילחמל ושענ םה לארשי ידי לע
.(י ח