ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

44 רפסמ

ב"נשת ,סחנפ תשרפ

וב םיעגופ ןיאנק

תליג יבצ לארשי ר"ד

תילאיצוס הדובעל ס"היב ;םיטפשמל הטלוקפה
:סחנפ לש ותואנק השעמ אבומ תמדוקה השרפה ףוסב

תינידמה תא ויחא לא ברקיו לארשי ינבמ שיא הנהו
סחנפ אריו ...לארשי ינב תדע לכ יניעלו השמ יניעל
אביו,.ודיב חמר חקיו הדעה ךותמ םקיו ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב
לארשי שיא תא םהינש תא רקדיו הבקה לא לארשי שיא רחא
.(ח-ו ,הכ 'דמב) התבק לא השאה תאו

ירמז היה "לארשי שיא" ותוא ,האבה השרפב רומאה יפל
תואנק השעמ ותוא רכשב ."ינועמשל בא תיב אישנ" אולס ןב
לכל השמ הרוה אל עודמ ראבמ ארקמה ןיאו ,סחנפ הכז
לכל הרוהש יפכ סחנפ השעמ תא תושעל לארשי ינב תדע
לגעה ידבועו םיצעה ששוקמ ,ללקמה תשרפב לארשי ינב
.םגרוהלו םלקסל

סחנפ לש ותואנק השעמ תשרפב רובידה תא וביחרהש ל"זח
.לארשי ינב תדע לכ לשו השמ לש "םתקיתש"ב םג ,ועגנ
לעפ אל סחנפ [1]םיישרדמהו םיידומלתה תורוקמה יפל
השע אלא ,לארשי ינב תדע לשו השמ לש ותארוה יפ לע
בירקהש קר אל ,ל"זח יפל ,ירמז .ומצע תעד לע והשעמ תא
,"לארשי ינב תדע לכ יניעלו השמ יניעל" תיניידמה תא
רמאת םא" ןכש רתומ והשעמש הנעטב השמ תא חגינ ףא אלא
."ךל ריתה ימ ורתי תב ,הרוסא

"הכלה ונממ המלעתנ" העש התואבש םושמ ובישה אל השמ
ןיעגופ ןיאנק תיתוכה תא לעובה"ש ,יניסב ול הרמאנש
ויכלהמ לע ."הכלה רכזנו השעמ האר" סחנפ קרו ,"וב
,לאומש רמ ארומאה יפל :תועד יתש ואבוה סחנפ לש םיאבה
לכ"ש רבס ןכש ,ומצע תעד לע השעמ השעו דימ סחנפ ךלה
אוה - "ברל דובכ ןיקלוח ןיא םשה לוליח שיש םוקמ
אל" וחיכוהו השמל סחנפ הנפ ,בר יפל ,םרב .ונבר השמ
ןיאנק יתוכה תא לעוב'ש יניס רהמ ךתדרב ינתדמל ךכ
אתרגיאד אניירק" רמאו סחנפל הדוה השמ ףאו .'וב ןיעגופ
חילש תויהל וילע תרגאה ארוק) "אקנוורפ יווהיל והיא
רחאמ ,סחנפכ השמ אנק אל תועדה יתש יפל .(התריסמל
לע ."העש התוא םהידי ופרתנש" ,הכלהה ונממ המלעתנש
,'ותרובק תא שיא עדי אלו' - לצעתנש יפל" :רמאנ השמ
,יבצכ ץר ,רשנכ לקו ,רמנכ זע תויהל םדא ךירצש ךדמלל
קדקדמש דמל התא ןאכמ .ונוק ןוצר תושעל ,יראכ רוביגו
.(בכ,כ הבר רבדמב) "הרעשה טוחכ םיקידצה םע

הלוע ילבבב םיארומא המכ לש םהיתורמימ ךותמ יכ המוד
האב אל ,יאדובו ,הטושפכ תשרפתמ אל השמ לש ותקיתשש
ץראמ לבבל ימיד בר איבהש תרוסממ .הרותב ונויפר ןיגב
(א"ע ,בפ ןירדהנס ב"ע ,ול ,הרז הדובע ילבב) לארשי
,תוירכנ םע תונזה לע ורזג "יאנומשח לש וניד תיב"ש
תימהל וא תוקלהל םוקמ היה אל רתוי םודק ןמזבש הלוע
.תונזה ךרד תיתוכה לע אבה תא

אלא םייק וניא "םב ןתחתת אל" לש הרותב בותכה רוסיאה
יפל , ןיקול ןיא וילע ףאו ,תונתח ךרד השענ םא קר
הלוע [2]ןיממע העבשמ איה תירכנה םא קר אלא ,תועד המכ
תעד לע יאנקה השועשכ אלא אנקל יאנקה ידיב חוכ ןיאש
השעמ ןיאש ,דועו ."ול ןירומ ןיא ךלמיל אבה" ךא ,ומצע
ירמז שריפ םאש" ךכ ,הפוג תונזה תעשב אלא רתומ האנקה
חצור לכ ןידכ אהי זא ונידו ,"וילע גרהנ - סחנפ וגרהו
ונבר השמ לש ותקיתשש ןכתי יכ ,אופא הלוע .לארשיב שפנ
תורוהל היה לוכי אלש םושמ אלא ,החכש ןיגב התייה אל
רתיהל ןעט ירמזש העשב לארשי ינבל וא סחנפל הכלה לכ
.והשעמ

קרפ ןירדהנס ימלשורי .א ,בפ ,ןירדהנס ילבב) דומלתה
,ותואנק השעמב סחנפל ושענש םיסנ השש הנומ (ז הכלה ,ט
םא ןכש-) "שריפ אלו שורפל ירמזל ול היהש" םהיניבו
ךותמ ףא .(י"שר שוריפ -"וגרהל ןתינ ןיא בוש" שריפ
דמל התא ,עגפנ אל םתרזעבש סחנפל ושענש םיברה םיסנה
תוישרפב הרקש יפכ םיברל הכלה תווהל לוכי סחנפ השעמ ןיאש
.לגעה ידבועו םיצעה ששוקמ ,ללקמה

לקנב בשחיהל סחנפ היה לוכי ןנחוי 'ר יפלש ,אופא אצוי
.והשעממ שרופ ירמז היה ול שפנ חצור

אלא והשעממ שרופ ירמז היה אל םא ףא ,תאזמ הריתיו
ירהש וילע (ירמז) גרהנ ןיא - סחנפל וגרהו ירמז ךפהנ"
ותואנק השעמב ומצע יאנקה רמולכ ."(סחנפ) אוה ףדור
ורבח ירחא ףדור" אוה הרואכלש רחאמ ,התימל ומצע ריתמ
ידי לע וליפא ומצע ליצהל ףדרנל רתיה שיו ,"וגרהל
.ףדורה לש ותגירה

ראבתנ אל תחא הפיפכב תורדה הריבעו הווצמ לש הז ןיינע
ורכשב לביקש סחנפ לש ותואנק השעמ דציכ .םידומלתב
ףדורה ןידכ דבב דב םג בשחיהל לוכי "םלוע תנוהכ תירב"
השעמ בשחי אל עודמ ?"ושפנב ותוא ןיליצמ"ש ורבח רחא
ףדרנה תא ליצהל אבש ימ ומכ ,הווצמ סחנפ לש ותואנק
?ליצהל אבה תא גורהלו ךפהתהל יאשר ףדורה ןיאש ופדורמ
סורדוט ר"ב ריאמ .םירואיב ינש וניצמ םינושארה לצא
ןירדהנסל וישודיחב בתוכ 'ר ה"מר די לעב היפעלובא יולה
:(אדסח ר"א ה"ד ,א ,בפ)

אמלעב תושר אלא (לעובה תא) וגרהל הוצמ ןיא ירהש
וגרהל תושר סחנפל הנתינש םשכו ,ול ןירומ ןיא ירהש אוה
לש ושפנב ומצע תא ליצהל ירמזל תושר הנתינ ךכ ירמזל
.סחנפ

גורהל ומכ ,הרומח הריבע עצבל ךלוה ירמז היה ול ,רמולכ
,סחנפמ ומצע תא ליצהל ירמזל ול רוסא היה ,ורבח תא
ףדרנה ייח תא ליצהל זא אב סחנפ ירהש ,סחנפ לש ושפנב
םיקוספמ תשרדנה ,הרותה ןמ איה הווצמ ותכאלמו ,ופדורמ
שיש הרומח הריבע עצבל דמע אל ירמזש רחאמ ךא .םידחא
וניא הילע רוסיאהש ,תיתוכ לעב קר אלא ,הנממ ליצהל
ונניא ךא תושרב קר לעפ יאנקהש ירה ,הרותה ןמ רורב
סחנפמ ומצע ליצהל ירמז לוכי ךכ םושמ .ךכ לע הווצמ
.סחנפ תגירהב ,ךכ לשב ותוא ףדורה

ןירדהנס תכסמל םיסינ ונבר ישודיחב אצמנ הנוש רבסה
:ונושל וזו (אמעט יאמ ה"ד ,א ,בפ)

אוהש הזש הזב םעטהו...ףדורל (סחנפ השעמ) המוד וניאו
רחאהשכו ,ושפנב וליצהל ןתינ וגרוהל ורבח רחא ףדור
רחא ףודרי אלש ומצעב דומעל (ףדורל) ול היה וגרהל אב
ליציש ידכ וגרהל אבה גורהל ךפהיש ול ןיא ,וגרהל הז
ןיא ,ףדרנה תא גרהשמ רתוי וילע רטפיי המלו ,ףדרנה
לע אב אוהש הז לבא .הריבע רובעי אלו בשיש אלא ול
הריבעה ןמ וליצהל ידכ וב ןיעגופ ןיאנקה ןיא תיתוכה
םכשה ךגרהל אבה'ו המקנ וב תושעל אלא ,הב קבדנ רבכש
.ןיד תיב תתימ ביוחמ וניאש לכב 'וגרהל

ליצהל וגרהל ורבח רחא ףדור לש ותעינמל הביסה ,רמולכ
,רבדבש םעטה רסוחב איה ףדרנה תא ליצהל אבש יממ ומצע
ןיבו והגרהיו ףדרנה רחא ףודרל ךישמי םא ןיב ירהש
הריבע רובעי דימת ,התימ בייחש ימ תא גורהיו ךפהתי םא
סחנפב רבודמ רשאכ ןכ אל .ענמיהל וילע שי ןכלו ,חצר לש
גורהלו ךפהתהל ירמז יאשר םש .תואנק םשל ירמז רחא ףדורה
.רבדב התימ ביוחמ וניא ומצע אוהש רחאמ סחנפ תא


,ט קרפ ,ןירדהנס ימלשורי .א ,בפ ןירדהנס ילבב [1]
,אמוחנת .[טכ] 148 ,[רעבאב] אמוחנת שרדמ .ז הכלה
.ה ,גל ,הבר תומש ,'כ קלב
,רזעה ןבא רוט-הכלהלו .ב"ע ,ול ,ז"ע ילבב ,ןייעו [2]
יפל ,ןכ לע רתי .תושיא ךרד ה"ד ,םש ח"בו ,זט ןמיס
,בפ ןירדהנס ,ילארשי ץרא ארומא) ןנחוי 'ר םשב אבומה
.ב"ע