ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

350 רפסמ

ס"שת ,סחנפ תשרפ

רוהרה לש ודמעמ - "ותמ אל חרק ינבו"

לאומש ינדנומ

דומלתל הקלחמה
,רבדמב לארשי ינב ידקפמב ףסונ דקפמ עיפומ ונתשרפב
,באילא תחפשמו ןבואר טבש תא םידקופ רשאכ םעפה ךא
ןייצמו ןיינמב קיספמ בותכה ,םריבאו ןתד םיעיפומ םכותב
אלא .ותדעו חרק תשרפ - םריבאו ןתד לש םהיתורוק תא
תשרפב םדוק עיפוה אלש ,שדח טרפ ףיסומ בותכה ןאכש
הז קוספ ."ותמ אל חרק ינבו" :קוספל ונתנווכ .חרק
[1] :י"שר י"ע רבסומ


ורהרה תקולחמה תעשבו ,הליחת הצעב ויה [חרק ינב] םה
ובשיו םניהגב הובג םוקמ םהל רצבתנ ךכיפל ,םבלב הבושת
.םש


תא רבכ ונתנ םקלחלש תולאש המכ םיררועמ י"שר ירבד
:תופסונ תולאש ןאכ איבנ [2] .םיברו םילודג תעדה
םרט הבושת חרק ינב ושע ,י"שר ירבדב רומאה רואל .1
?המדאה םתוא העלב כ"א עודמ ,תע

תצק התייה הארנה יפכש) ושעש הבושתה תורמל םא .2
םונהיגב בוט םוקמל וכז עודמ ,ועלבנ (תקפסמ אל וא תרחואמ
? ןדע-ןגב אלו

אלו) סחנפ תשרפ ,ונתשרפב קוספה לש ומוקימ רשפ המ .3
'ר) רפוס בתכה?(חרק תשרפ - עוריאה תושחרתה םוקמב
,תונושארה וניתולאשל סחייתה (רפוס ןימינב לאומש םהרבא
,(חי ,ה) תובאב הנשמה אוה תובושתל סיסבה ,ותעדלו
תושעל ודיב ןיקפסמ ןיא ,םיברה תא איטחמה לכ" :רמאנ םש
.םניהגב וידימלתו ןדע ןגב אוה היהי אלש ?עודמ ."הבושת
תלבוקמ היהת אל ותבושת ,רבעש לע הבושתב בושי םא םגו
.תדמועו היולת ותבושת ןכלו ,וידימלת םג ובושיש דע
:רפוס בתכה ריבסמו ךישממ הז יפלו


ןויכ ,םהל הליעוה אל ןיידע ,הבושת ושע חרק ינבש םגה
רשא ולא םג ובושיש דע היולת םתבושתו םירחא ואיטחהש
מ"מ ,ובושי םירחאה םגש םנוצר היהש םג םאו .ואיטחה
היוצר התיה אל לעופב ושעש םתבושתו םדיב היה אל הז
םיעשרכ םניהגב םניד ןיא ןכ יכו ,יאקו 'ילת ילתמו
ןגב םגו ,ואיטחהש ולא םג ובושי ילוא יכ ,ובשש ןויכ
רצבתנ ןכל ,ןיידע תלבוקמ הניא םתבושת יכ ואב אל ןדע
ררבתש דע םש ובשיו ,דחוימ םוקמ ,םניהגב הובג םוקמ םהל
.ואיטחה רשא ולא לש םתבושת


,בתכ הרותל ושוריפב (טאיווק דוד 'רל) "דוד תכוס"ה
ססבתהב) ותנווכ ,"םנהיגב הובג םוקמ" ריכזמ י"שרש המש
ועיגה לוכיבכ ,ןרותה שאר םוקמ ןיעכ (םירוטה לעב לע
םינב ודליו ז"הועב וראשנו ולצנו םונהיג לש וחתפל
,העילבה םוקמב ויה חרק ינבש תורמל ,ושוריפ יפל .'וכו
מ"מ ,ועלבנ וליפאו ,[חרק ינב] ועלבנ אל םוקמ לכמ"
אל ןיידע יכ הארנ .םייח וראשנ רמולכ ,"ותמ אל םה
המדקהכ .ףסונ ןפ עיצהל שקבנ ןכל ,םייד םירבדה וררבתה
:(ב"ע ,כ) תוכרב תכסמב ארמגה תייגוסב ןייענ םירבדל
[3]


אלו הינפל אל ךרבמ וניאו ובלב רהרהמ ירק לעב :'ינתמ
רובדכ רוהרה :תרמוא תאז ,אניבר רמא :ארמג ...הירחאל
.ימד רובדכ ואל רוהרה :רמא אדסח ברו...ימד


תעדל ;רוהרהה תועמשמ יבגל תיסיסב תקולחמ שי ארמגב
רוהרה ,אדסח בר תעדל וליאו ,רובידכ וניד רוהרה ,אניבר
[4] .תובר תויתכלה תוכלשה וז תקולחמל .רוביד בשחנ וניא
תקולחמב השעמל ועירכה םתקיספבש תועד יתש קר ריכזנ ונא
לכ" :בתכ [5] תוכרב תוכלהב ם"במרה .ל"נה םיארומאה
םאו ,רמוא אוהש המ ונזאל עימשיש ךירצ ןלוכ תוכרבה
ךריבש ןיב ויתפשב איצוהש ןיב ,אצי ונזאל עימשה אל
תמועל .רובידכ בשחנ רוהרה ,ם"במרה תעדלש ןאכמ ."ובלב
סחייתה [6] הרותה תוכרב תוכלהב ךורע ןחלושה ןרמ תאז
."ךרבל ךירצ וניא ,הרות ירבדב רהרהמה" :קספו רוהרהל
תעדל דוגינב ,רובידל בשחנ וניא רוהרהש ,וירבדמ עמשמ
רוהרה" :ע"ושה קספ [7] תבש תוכלהב ןכ ומכ .ם"במרה
בושחי אלש הוצמ ,תבש גנוע םושמ מ"מו ;רתומ ,ויקסעב
ירה ."היושע ותכאלמ לכ וליאכ ויניעב אהיו ללכ םהב
הכלהה יקסופ ןיב םג העיפומ םיארומאה תקולחמש ונל
,הארנ.ותועמשמו רוהרהה ביט יבגל ,הארנכ ,תינורקע םיקולחה
.רוהרהה תויתייעב תכייש ונחתפ ןהבש תולאשל סחיב םגש
תועמשמ קויד רתילו ,"רוהרה" איה חתפמה תלימ ,רחא ןושל
ןהבש תוישוקה בושייל רבסה עיצנ המדקהה רחאל .רוהרהה
ורוהרה תא איבמ וניאו ,ובלב רהרהמ םדא רשאכ :ונחתפ
,האלמו הקזח ותטלחה ןיאש ךכב הלגמ אוה ,הפב הרימא ידיל
הפב הרימא התייה ,ןכ אל םאש הייד תספות הניא ןכלו
ירה ,דבלב בלב אוה רוהרהה רשאכ ,ךכל ףסונ.יולגבו
י"ע המילשהל שיש הארנ ןכל .דבלב תישיא העפשה ןכתית
תא ריהזהלו עידוהל ידכ ,םיברבו לוקב - הפב הרימא
התייה הרסח תאז הניחבמ ילואו ,ךכמ ודמליש םיבבוסה
קרש ןוויכ ,ועלבנ חרק ינב הז יפל.חרק ינב לש םתבושת
ושע תאז לכבש ןוויכ ,ךא .םהיפב ודוותה אלו ורהרה
ומכ המדאל ודרי אל םה ןכל ,(םלשומ וניא םנמא) השעמ
רצבתנש דחוימ םוקמב םייחב וראשנ אלא ,ותמו םלוכ
רשא .המדאה לע תוחפל ךא ,ןדע-ןגב אל םנמא ;םונהיגב
הרטמהש הארנ ,חרק תשרפב אלו ונתשרפב קוספה לש ומוקימל
,רסמה תעלבה לש בצמ עונמלו םדמעמ תא שיגדהל התייה
וא) םייח ועלבנ אלא ,הדעה ראשכ ותמ אל ןכאש עידוהלו
,םונהיג לש וחתפב "ורצבתה" וניתמה רחא שורפ יפל
"רזומ" ילוא רצק קוספ ונל ירה [8] .(ז"הועל ורזחש דע
הבושתה ךרע ;הבושתה יכרד לע בר רסומ ובוחב ןמוטש ,והשמ
.ךדיאמ ,רוהרה לש ודמעמ רוריבו ,דחמ


.א"ע ,יק ןירדהנס ארמגב יוצמ י"שר ירבדל רוקמה [1]
,(יולה לאומש ר"ב דוד 'ר) דוד ירבדה המגודל האר [2]
ריעה רבכ) הבר שרדמ איבה רשא ם"ארה ירבדל סחייתהש
ויפלו (הבר שרדמב הז שרדמ אצמ אלש לוועש ברה ךכ לע
,םיאיבנ םהמ ויהו י"אל ואבו ץראה ינפ לע ולע חרק ינב
חצנמל םיליהתב עיפומכ םיריש וררוש ןכו ,לאומש ןוגכ
ויהש ,י"שר ירבד םישק הז שרדמ יפל .'וכו חרק ינבל
ןכלו ,ץראל ולעו חרק ינבל םידלי ודלונ ירהש ,םנהיגב
הליחת ,םיבלש ינש ולאש ,"רמול רשפאו" :בתכ
ןכו .םיאצאצ םהל ודלונו ץראל ולע כ"חאו םניהגב ויה
וסחייתהש ,ךרדל הדצו בקעי תלחנ ,בטיה ראבה ירבד :האר
.ל"נה ישוקלו אי קוספב י"שר ירבדל םה םג
.היתוכרבו עמש תאירקב תקסוע ארמגה םש [3]
םוקמב רהרהל רתומ םאה :תולאשה הנררועתת המגודל ךכ [4]
שדוקה תומש רוהרה ;(הרות ירבד וליפא) רבדל רוסאש
רוהרה רתיה ;ףנוטמה םוקמב וא תוכרבב קפס לש הרקמב
וניד ,ןכ ומכ ;הרותה תוכרב תרימא םדוק הרות ירבדב
ידי אצי םאה ,ויפמ איצוה אלו ,הכרב רהרהש םדא לש
.דועו הבוח
.ז הכלה א קרפ [5]
.ד ףיעס ,זמ ןמיס ,םייח חרוא [6]
.ח ףיעס ,וש ןמיס ,םייח חרוא [7]
ןייע ,םיעיפומה םישרפמה תועד תוקולח וז הדוקנב [8]
.2 הרעה ליעל