ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

295 רפסמ

ט"נשת ,סחנפ תשרפ

דחפלצ תונב

יאזפשוא הרובד ר"ד

דומלתל הקלחמה.םזינימפב םילגודל הוואג לש רוקמ תווהל הלוכי (אי-א זכ 'דמב) דחפלצ תונב תשרפ
עיגמה תא תשרודו תצרמנ תויביטרסא הלגמ היתויוכז חופיקמ תששוחה םישנ תצובק
דמוע השארבש ההובגה תיטפשמה היצנטסניאל ,ץ"גבל הנופ הצובקה .התעדל ,הל
.השמל ה"בקה רמא ,(ז) "תרבד דחפלצ תונב ןכ" !טפשמב הכוז ףאו וניבר השמ
(רתא לע י"שר) !וירבדל הדומ ה"בקהש םדא ירשא

וססיה אל ל"זח .תפומלו למסל ,םירצמ יאצוי רודב ,אוהה רודב םישנה ויה ללכב
רוכזל אנו) "םירצממ וניתובא ולאגנ תוינקדצ םישנ תוכזב" :ש"לצ םהל קולחל
.(זט קרפ ,א ר"ומש) ("לאגיל ןידיתע ןתוכזבו :ךשמהה תא

םישנה וב ולטנ אל ,לגעה השעמ לש שיבמהו ארונה עוריאב םגש ,םינייצמ ל"זח
יקרפ) שרדמה ריבסמ (חכ ז 'הק) "יתאצמ אל הלא לכב השאו" קוספה לע .קלח
וברס ןה .השיא האצמנ אל "לארשי ךיהלא הלא" ורמאש הלא לכבש ,(ה"מפ א"רד
םשידקהל וצר אלש ינפמ אלא ןהיטישכת לע וסחש ינפמ אל ,לגעל ןהימזנ תא תתל
םילגרמה תצעב ףא ,וזמ הריתי [1].תובידנב ומרת ןכשמל ירהש ,הרז הדובעל
הנתנ" םישנאה ירבד עקר לע דחוימב תטלוב םישנה לש וז ןתלעמו ,קלח ולטנ אל
."הלחנ ונל הנת" תושקבמ ןה דועב ,"המיירצמ הבושנו שאר

:(ז"עק זמר) ינועמש טוקליב רמאנ ךכ

הבושנו שאר הנתנ השמל לארשי ורמאש העשב ,השמ ינפל ודמע העש וזיאב ךדמללו
הלחנ תושקבמ ןתאו םירצמל רוזחל ןישקבמ לארשי לכ אלהו :ןהל רמא ,המיירצמ
.ץראב קיזחהל לארשי לכ ףוסש ונא תועדוי :ורמא ?ץראב

:רתוי דוע רבדה שגדומ (אי ,אכ) הבר רבדמב

:הביד ואיצוהש םילגרמב ןכו.…םיצרופ םישנאש המ תורדוג םישנה ויה רודה ותוא
םהמיע ויה אל םישנה לבא .(ול די 'מב) "הדעה לכ תא וילע וניליו ובשיו"
רתונ אלו ,רבדמב ותמי תומ םהל 'ה רמא יכ" :השרפה ןמ הלעמל בותכש ,הצעב
ןכ םישנה לבא ץראל סנכיל וצר אלש לע השא אלו שיא .(הס וכ םש) "שיא םהמ
.הלחנ ושקיב

דע ןסוחיי תא הנומ אוה דחפלצ תונב לע רפסל ליחתמ בותכה רשאכש הביסה וז
השנמ תחפשמל השנמ ןב ריכמ ןב דעלג ןב רפח ןב דחפלצ תונב הנברקתו" :ףסויל
יתמצע תא םתלעהו" :רמאו ץראה תא בביח ףסויש םשכש ,ונל רמול ."ףסוי ןב
.הב לוחנל ןכ לע וכזו ץראה תא ןה ובביח ךכ (הכ נ 'רב) "הזמ

זכ 'מב) ןאכ .הנתשמ ןהיתומש רדסו ,ארקמב םימעפ רפסמ תונמנ דחפלצ תונב
הלחמ" :(אי ול) רפסה םויסבו ,"הצרתו הכלמו הלגחו ,הענ הלחמ" :אוה רדסה (א
."וז דגנכ וז תולוקש ןלוכש דמלמ" :ריעמ י"שר ."הענו הכלמו הלגחו הצרת

תגצה תאו ןתעפוה תא ארקמה ראתמ וב ןפואה ןמ תטלוב דחפלצ תונב לש ןתמכח
.ןהיתונעט

תוחלוש ןניא ןה .דחי תועיפומ תונבה לכ - "דחפלצ תונב הנברקתו" :הליחת .א
תינמז וב ,תזכורמ הרבסה תפקתמל דחאכ ןלוכ תובצייתמ אלא תוגיצנ וא ,הגיצנ
םאישנה ינפלו ןהכה רזעלא ינפלו השמ ינפל הנדמעתו" :קוספה לע .םימרוגה לכ םע
םושמ רמוא ןנח אבא" :(ב"ע ,טיק ארתב אבב) :ארמגה תרמוא (ב זכ) "הדעה לכו
[2]."ןלוכ ינפל ודמעו ןיבשוי ויה שרדמה תיבב :רזעילא 'ר

תצובקש חינהל שי ,וברקתה הליחת "הנברקתו" :םיבלש ינשב העצבתה העפוהה .ב
רחאל ."הנדמעתו" - כ"חאו .םלוכ םיטפושה לע םשור התשע האבו תברקתמה םישנה
.ןהיתונעט תא וצרהו ודמע ,ורצענ ןה ןתוא עומשל רשפאש קיפסמ חווטל וברקתהש

תמש םהיבא לע ורפס הליחת אלא ,ןתנעט םע דימ וצרפתה אל ןה - המדקה .ג
:תבקונה הלאשה האב זאו .השמ דגנ םיממוקתמה ןמ היה אלו [3],רבדמב ואטחב

רשפאש "ול ןיא ןב יכ" תרזוחה השגדההו ,"ותחפשמ ךותמ וניבא םש ערגי המל" .ד
הנדומעת אל תונבהש המל ?אבא לש ומש קחמיש הביס וז םאה ?!ההימת ןמיסב אורקל
ארתב אבב) !ונמא םבייתת ,ערזל תובשחנ תונבה ןיא םא ךשפנ הממ ?ןב םוקמב
(ב"ע ,טיק

דימעהל ידכ אלא שוכר רחא הפידר לש עקר לע האב השקבה ןיאש ,ןאכמ עמתשמ
רתוי המו .ןהשלכ תושירדב תואב ויתונב ויה אל ,דחפלצל ןב היה ול .אבאל םש
?וז הנעטמ קדוצ

םירמוא שי .'ה ינפל ןטפשמ תא בירקמו הבושתה תא עדוי וניא השמ ,אלפה הברמל
םיננולתמהמ היה אל ןהיבאש ךכב ול ופינחהש ינפמ הז ןיינעב ןודלמ ומצע לספש
ןובירקת םכמ השקי רשא רבדה :רמאו הרטע לטנש לע שנענש םירמוא שיו .וילע
[4] (א"ע ח 'הנס) .ילא

ןיינעב קר םלוא .היעבל הבושת דימ תונעל השמ עדי אל םהב םירקמ העברא םנשי
םירקמה .הכלה ונממ המלעתנש השמל שנוע ךכב היהש םימכח םירמוא דחפלצ תונב
םירקמה ינשבש ריבסמ ייחב ונבר .דחפלצ תונבו ינש חספ ,ףדגמהו ששוקמה :םה
חספב .התימ וזיא קוידב עדי אל ךא ,תומ שנוע רוזגל שיש השמ עדי םינושארה
דחפלצ תונב ןיינעב םלוא .עדי אל ןכלו היופצ יתלב ןכא איה הכלהה תורוד
שנועכ הכלה ונממ המלעתנש החנהב קרש ,תינויגה ךכ-לכ איה ןתלאשל הבושתה
.ןתלאש לע דחפלצ תונבל תונעל עדי אל השמש ךכל רבסה אוצמל ןתינ ,וירבד לע

לבא ,רמשמב םיאטוחה תא םישל השמ רמא ףדגמהו ששוקמה לצא :דחא לדבה דועו
םיאטחבש םושמ ?עודמ .בוכיע לכ אלל הכלהה יהמ 'ה תא לאוש השמ םירחאה םירקמב
םימי המכ דוע השמ םהל ןתנ ןכלו ,תוומ שנועב היה רבודמ ףדגמהו ששוקמה לש
םייקל ןוצרב ,הווצמ בוביחב רבודמ רשאכ לבא .גורהלו רהמל ךירצ ןיא .תויחל
.המהמתהל אלב 'ה תבושתל השמ לאוש - לארשי ץרא תבהאב וא ,חספה תווצמ תא

הדהאב דחפלצ תונב לא סחייתמ בותכהש רורבב הלוע יארקמה רופיסה ןמ :םויסל
דעו ,הרורבו הרצק ןושלב ,שגרב ןתלאש חוסינ ךרד ,ןסוחי תגצהמ לחה ,הבר
הרותה תארוהלו ,"תרבד דחפלצ תונב ןכ" :ןהירבדל רושיא ןתונה חלצומה םויסל
התייה היואר" :(ה זכ) י"שר רמואש יפכ .םיאבה תורודל םג השורי יניינעב
."ןדי לע הבתכנו דחפלצ תונב וכזש אלא ,השמ ידי לע בתכיהל וז השרפ


:תורעה

(יאזיפשוא .ד) ,רוטקוד תדובע :האר .גחכ םישדחה ישאר תא לבקל וכז ךכ לע .1
. 131 109 'מע םישנה גח שדח שאר :ישילש קרפ ז"נשת ,שדח שארב םיגהנמ
הליחת ושגינ ימ לאו תיטפשמה היכריהה לע ,םישרדמבו םש םינוש םישוריפ האר .2
.עודמו
.דחפלצ לש ותומ תביס לע םינוש םישורפ םנשי .3
וינבמ ימ האר אל כ"חאו (טי ט א"ומש) "הארה יכנא" :רמאש לאומש שנענש םשכ .4
.ךלמה תויהל יואר ישי לש