ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

דוסי ידומילמ

140 רפסמ

ו"נשת ,סחנפ תשרפ

סחניפ תואנק לע

                                                   
                       
                          
לארשי ינב לעמ יתמח תא בישה ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב סחניפ"
רמא ןכל .יתאנקב לארשי ינב תא יתילכ אלו םכותב יתאנק תא ואנקב
תנהכ תירב וירחא וערזלו ול התיהו .םולש יתירב תא ול ןתנ יננה
         .לארשי ינב לע רפכיו ויקלאל אנק רשא תחת םלוע

בא תיב אישנ אולס וב ירמז תינידמה תא הכה רשא הכמה שיא םשו
                          ."ינעמשל

תואנקש תורמל) לארשי ינב לעמ הפגמה תא רוצעל חילצה ,ותואנקב סחניפ
יננה" :הז השעמ לע רכש ול םלשמ ה"בקהו ,(הבוט הדימ הניא ,ללכ ךרדב
   "םלוע תנהכ תירב וירחא וערזלו ול התיהו ,םולש יתירב תא ול ןתנ

,"ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב סחניפ"ב ליחתמ ןיינעה :ןיעל דימ טלוב ישוקה
וירחא וינב םגש ןאכמו ,ןהכ לש ונב ןבו ונב ,ןהכ אוה סחניפש רמולכ
תנהכ תירב וירחא וערזלו ול התיהו" ,הז אוה רכש הזיאו .םינהוכ ויהי
םתאצל הנושארה הנשב וינבו ןרהא ולביק  הנוהכה תא ירה יכ ?"םלוע
ינב תסינכ ינפלו הנש םיעבראה ףוסב אוה סחניפ לש והשעמ ןאכו ,םירצממ
                           .ץראל לארשי

ךותמו .שרפמ אלא ,לאוש אוה ןיא וכרדכו) הז ישוקל סחייתמ ל"ז י"שר םג
תכסמב ל"זח ירבד לע וכמתסהב (ישוק ינפב דמעש ונא םיניבמ ושוריפ
                          :ב"ע א"ק םיחבז

ןרהאל אלא הנתנ אל ,ןרהא לש וערזל הנוהכ הנתנ רבכש פ"עאש"
לבא .ןתחשמה ירחא ודילויש ,םהיתודלותלו ומע וחשמנש וינבלו
    ."ןאכ דע הנוהכ ללכל אב אל ,חשמנ אל ,םדוק דלונש סחניפ

                     :םידדצ המכמ השק הז שוריפ

לכמ דיחיה ,אוה עודמ ,וינבו ןרהא וחשמנש םדוק דלונ סחניפ םא .א
             ?ןרהא תיב לכ םע דחי חשמנ אל ,ןרהא יאצאצ

     ?ןרהא יאצאצ לכ םע דחי חשמנ אל סחניפש הרותב זומר ןכיה .ב

רזעילא 'ר לש ותעד איה ,ירמזל וגרהש דע ןהכתנ אל סחניפש וז העד .ג
הארו) ןרהא תיב לכ םע דחי ןהכתנ סחניפש ורבס םיאנתה ראש וליאו ,דבלב
וירחא וערזלו ול התיהו" :בותכה ונל עימשמ המ ,וז העד יפל .(םש םיחבז
                         ?"םלוע תנהכ תירב

םע דחי ,"אולס ןב ירמז" - "הכמה לארשי שיא" םש תרכזה ןיינע המ .ד
?סחניפ לש ורכש ןתמ רחאל ,"ינועמשל בא תיב אישנ" יתחפשמה וסוחיי
לש ורכש ןתמ ינפלו ,הפגמה רחאל דימ היה םשה תרכזה לש יעבטה םוקמה
                              .סחנפ

,אקווד הז רבסהב רחב עודמ ,י"שר ירבד תא ץרתל ןאכ ירבדב אב ינא ןיא
תונשרפב ל"ז י"שר לש וכרדל ןיינע אוה הז רבד .ובש םיישקה תורמל
עודמו יתמ ,ארקמ לש וטושפב רחב יתמ ,ל"זח תונשרפב רחב יתמ ,ארקמה
ינוצרב ,'הרותל םינפ םיעבש'ש ךותמ ,םרב  .תרחאב אלו וז העדב רחב
      .ותחפשמו ןרהא םע דחי ןהכתנ סחניפש םירבוסל שוריפ עיצהל

דובעלו שדוקב תרשל לארשי יטבש לכמ רחבנ יול טבש אקוודש רזומ הרואכל
    :הגירהב רושק יול טבש לע הרותב רפוסמש המ לכ ירה .דעומ להואב

םתוחא הנידל םיאנקמ ןועמש ויחא םע דחי ,טבשה לש ןושארה באה ,יול .1
בקעיב םקלחא" :ךכ לע םתוא שינעמ בקעי .םכש ישנא לכ תא םיגרוהו
םה ןכל ,תנכוסמ הדימ איה תואנקה .(ז טמ תישארב) "לארשיב םציפאו
           .םיטבשה ראש ןיב םרזפל שיו דחיב םהשכ םינכוסמ

ותמועל .הדוהי טבשב ירמגל עלבנ ןועמש ,ואולמב אלמתמ הז שנוע ןועמשב
ןיב וירוגמב רזופמ ותויה תורמל רחא טבשב עלבנ אלש קר אלש ,יול טבש
ץראב הלחנ תלבק יאש ,ןוכנ .שדוקב תורשו הנוהכ לבקמ ףא אלא ,םיטבשה
לבא ,םישנוע םה םירחא לש םנחלוש לע ךומס יול טבשש הדבועה ןכו לארשי
ףאו ,ךכ לע םיפחמ יאדוב הנוהכ תונתמו שדוקב תורשה לש הלעמהו דובכה
                              .רתוי

דמוע השמשכ .ברחה אשונ יול טבש תא בוש םישגופ ונא ,לגעה אטחב .2
ינב לכ וילא ופסאיו" :בותכ ,(וכ בל תומש) "ילא 'הל ימ" רמואו רעשב
       .שיא יפלא תשולשכ םוי ותואב וגרה יול טבש ישנא ."יול

  .גרוה - ןהכה רזעלא ןב סחניפ - יול ןב בוש ,ונתשרפב ןאכ ,הנהו .3

לספנ ךלמה דוד וליפאש עודי ירה ?הנוהכה תא לביק הז טבש אקווד עודמ
אל ,תישע תולדג תומחלמו תכפש ברל םד" קומינה ןמ שדקמה תיב תא תונבלמ
ךכו .(ח בכ י"הד) "ינפל הצרא תכפש םיבר םימד יכ ,ימשל תיב הנבת
וליפא ,ויפכ אשי אל ,גגושב וליפא ,שפנה תא גרהש ןהכ" :הכלהה העבקנ
לכמ רחבנ יול טבש ,ןכ םא ,עודמ .(הל ק"ס חכק ,ח"וא ע"וש) "הבושת השע
שי !?תוברה תוגירהה תורמל שדוקב תורישהו הנוהכה תא לביקו לארשי יטבש
תא םג הדירטה ,הנוהכה תא ולביק ןרהא ינב אקוודש ,וז הדבועש חינהל
עודמו ,'ה םכותבו םישודק םלכ הדעה לכ" :רבדמב םתויהב לארשי ינב
לארשי ינבש רמולכ ?(חרק תשרפב ,ג זט רבדמב) "'ה להק לע ואשנתת
                 .הנוהכל ןרהא ינב תריחב לע ורערע

ינש תא שינעמ בקעי ןכל ,רוסאש יאדו גרה ,הבוט הדימ הניא תואנקה
תא ואניק יולו ןועמששכ .םיחאה ינש ןיב לדבה שי לבא .םיאנקה םיחאה
לכ תא ושינעהשכ םתנווכ התייה המ ,השעמה םצעמ ןיבהל ןיא ,םתוחא תאניק
רסומל ואניק וא ,החפשמה דובכל ,םדובכל  ואניק םה םאה ,םכש ישנא
יול ,יולו ןועמש ןיב לדבהה  הלגתמ לגעה אטחב .םיקולאה תדל ,ישונאה
ויחא תא שיא" החפשמה דובכ לש ןיינע ןאכ ןיא .תואבצ 'ה תאנק תא אנקמ
יול לא ףרטצמ אל ןועמשו ,(זכ בל תומש) "ובורק תא שיאו והער תא שיאו
                            .וז האנקב

תא רוריבב תראתמ הרותה ,ונתשרפב ןאכ םיעיגמ ונא ןינעה לש ואישל
אישנ אוה ןאכ אטוחה :יול לש האנקל ןועמש לש האנקה ןיב ימוהתה לדבהה
לש האנק איה ןועמש לש ותאנק .יול טבשמ אוה אנקמהו ,ינעמשל בא תיב
תא ואנקב" :רמאנ סחניפ לע וליאו .החפשמה דובכ לש האנק וז ,תויחונ
                             ."יתאנק

:םהל הנתינ ןידב וינבו ןרהאל הנתינש הנוהכהש ,םע לבק חיכוה סחניפ
תירב וירחא וערזלו ול התיהו .םולש יתירב תא ול ןתנ יננה רמא ןכל"
אלו "רומא ןכל" ."לארשי ינב לע רפכיו ויקלאל אנק רשא תחת םלוע תנהכ
תרשל ורחבנ יול ינבש הביסה תאז ,לארשי ינב לכל רומא אלא "ול רומא"
הז םוימו ,םיברב תאז חיכוה סחניפ ןאכו .'ה תאנק איה םתאנק יכ ,שדוקב
         .םתנוהכ לע דוע ורערעי אל "ותדעו חרוק" םוש האלהו

םינוויכל התוא לעתל רשפא - םימש םשל תנווכמ איה םא ךא ,הלוספ תואנק
                             .םייבויח                     יקחצי םירפא ר"ד

                      דומלתל הקלחמה