ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה תאמ

194 רפסמ

ז"נשת ,סחניפ תשרפ

(הנ וכ 'מב) "ץראה תא קלחי לרוגב ךא"

ןילביר ףסוי ר"ד

דומלתל הקלחמה,םימותהו םירואה יפ לעמ שדוקה חורל ץראה תקולח לרוג תא רשוק דומלתה
:וב רמאנ ךכו

יפלקו וינפל םידמוע לארשי לכו עשוהיו םימותו םירוא שבולמ רזעלא ............
ןלובז רמואו שדקה חורב ןיוכמ היהו וינפל ןיחנומ ןימוחת לש
............
,ןלובז ודיב הלעו םיטבש לש יפלקב ףרט ,ומע הלוע וכע םוחת הלוע
............
חורב ןיוכמו רזוחו וכע םוחת ודיב הלעו ןימוחת לש יפלקב ףרט
............
לש יפלקב ףרט ומע הלוע רסוניג םוחתו הלוע ילתפנ רמואו שדקה
............
םוחת ודיב הלעו ןימוחת לש יפלקב ףרט ילתפנ ודיב הלעו םיטבש
............
.(א"ע בכק ב"ב) טבשו טבש לכ ןכו רסוניג
............

.םויכ םג תולרוג תלטה לש וז ךרדב שמתשהל יואר םאה ,הלאשה תלאשנ

ד"וי) "תולרוגב אלו םיבכוכב םיזוחב ןילאוש ןיא" :קספנ ךורע ןחלשב
"ךיקלא 'ה םע היהת םימת רמאנש םושמ" :םש א"מרה ףיסוהו .(א ,טעק
:רמאנ תרחא הכלהבו .(גי חי 'בד)

ונתי אל ונגרהנו םכמ דחא ונל ונת לארשיל ורמאש םיבכוכ ידבוע
............
ידבוע ,רמולכ] ינולפ ונל ונת ורמאו והודחי כ"א אלא םהמ דחא םהל
............
ג"הכב וליפאד םירמוא שיו [םהמ דחא לע שוריפב ועיבצה םיבכוכה
............
ןהל ורמאש םישנ ןכו ,ירכב ןב עבשכ התימ בייח כ"אא ורסמל ןיא
............
אלו םלוכ ואמטי ,התוא אמטנו םכמ תחא ונל ונת םיבכוכ ידבוע
............
.(א זנק ד"ויל א"מרה תוהגה) לארשימ תחא שפנ ורסמי
............

השמל תראפת 'סב ןייעו" :בתכ (ג"יקס םש) "הבושת יחתפ" רפסב םלוא
."רשא תב חרסו םינועבגו הנויד אדבועכ [רתומ=] ירש לרוג יפ לעד בתכש

הרעס חור םהילע דמעו םיב םירבועש םדא ינב" :רמאנ םידיסח רפסב םג
שיש עודיב םולשב תורבוע תוניפסה ראשו םיב העיבטהל וא הניפסה רבשל
םימעפ 'ג לרוגה לופיש ימ לע תולרוג ליפהל םיאשרו בייחש ימ הניפסב
תא אוה םג איבמ גרבנייוו י"ירה .(1) "םיל וליפהל םיאשר הז רחא הז
לרוג תלטה ידי לע םישנאה ןמ דחאב רוחבל ןתינש ,השמל תראפת רפס ירבד
.(2)

ךומסל ןכתי ךיאש ינהימתו" :בתכש ,ףסוי הידבוע ברה וז הטיש לע קלוח
,אינק אלד אתכמסא יוהד ןנירמא ןוממב 'יפא ירהש תושפנ ינידב לרוגה לע
תראפת לעב לש ויתויאר תא החוד אוה וירבד ךשמהב ."תושפנ ןינעב ש"כ
רבודמש עבק לרוגה .לרוגה יפ לע ושע אל םיל הנוי לש ותכלשה תא :השמל
.לודגה רעסה ולשבו ,חרוב אוה 'ה ינפמש ותאדוה יפ לע והוקרזו ,הנויב
ראובמש יפכ ,ותלטה ןפוא ידי לע תאז אדוול ושקיב ,ותאדוה רחאל ףאו
דמעו ויתובוכרא דע והוליטהו והולטנ" :('י קרפ) רזעילא יברד יקרפב
."'וכו ,םהילע רעוס תויהל םיה בשו םלצא והולטנ ורזח ,ופעזמ םיה
םש היה לרוגהש ךכב החוד אוה (ו אכ ב"מש) םינועבגה השעממ היארה תא
תא החוד אוהש יפכ ,ץראה תקולחל המוד רבדהו ,םימותו םירואה םע דחי
רפסמ ,ותעדל .(3) 'ה יפ לע רבדה היה יאדוובש ,רשא תב חרסמ היארה
ינב" :םש רמאנ ךכ ירהש ,לרוגב שמתשהל ןיאש דומלל אקווד ןתינ םידיסח
לע לופי םאש תולרוג ליפהל םיאשר ןיא ,הרעס חור היהו הניפסבש םדא
אל אתכמסא אתשה ,יתימא ןב הנויל ושע רשאכ ...םיב וליטהל ךירצ דחא
תרצוי הניא 'אתכמסא' םא] ...תושפנ ןינעל ןכש לכו ןוממ ןינעל אינק
ןיא יאדווב ,ןוממ יניינעב ,םידדצה לש תעד תורימג הב ןיאו 'ןיינק'
ויקספב תמייקה הריתסה לע םיבר ודמע רבכו ."[תושפנ יניינעב ףקות הל
ובש דחוימ הרקמ ןיב לדבה םייקש ךכב תאז םיבשיימ שי .םידיסח רפס לש
תדחוימ החגשהב אב לוכהש הארנש תפרטנ וז הניפס קרו ,תוולש תוניפסה לכ
הרקמה ןיבל ,לרוג ליפהל ןתינ זאו ,הנוי לצא היהש יפכו ,ת"ישה לש
.תולרוג ליפהל ןיאו ,עבט ךרד אוהש ,תולטלטימ םיבש תוניפסה לכ ובש
ותנקסמ .לרוג ליפהל ןיאש עבקו וב רזח 'םידיסח רפס' לעבש םירמוא שי
הלאשב ףא קסופ אוה ךכו .לרוגב ללכ שמתשהל ןיאש אופא ףסוי ברה לש
םיקלח ינשל קלחנ רחובה ףוגהש ,ריע בר תריחב ןיינעב וינפל האבוהש
ףוגה לעו ,הז לרוג לע ךומסל ןיא ותעדל .לרוג תושעל טלחוהו םיווש
.(4) הרשמל םיאתמה דמעומה תא תועד בורב רוחבלו תינש ףסאתהל רחובה

שיו ,תינתומ תיפסכ תובייחתה ושוריפ הלעמל רכזנש "אתכמסא"ה ןיינע
הכלהב.תובייחתהה םוכס תא רחאה דצל םלשל ותעדב בייחתמה רמג אל אמש ששח
היבוקב קחשמה ןיינעב .(ו-ב אי הריכמ ,ם"במר) "אינק אל אתכמסא"ש קספנ
,הנוק הניאש אתכמסאב ללכנ הז םגש רמוא אמח רב ימר :םיארומאה וקלחנ
,תשש בר ירבד תא םיריבסמ םינושארה .אתכמסא הניאש רמוא תשש בר וליאו
ןכלו ,ודיב יולת רבדה ןיא קחשמבש ,אתכמסא ןיבל קחשמ ןיב לדבה שיש
הכלהה .םלש בלב הנקמו רמוג קפסמ ןכלו ,חצני אוהש ול ירבש רמול ןיא
.הלרגה יסיטרכ תיינקב תופתתשהל םירתיהה דחא םג הזו ,תשש ברכ הקספנ
רמול שי ךכיפל ,ףתתשמ לכל ריהנ הז רבדו ,ידמל קוחר אוה הייכזה קפס
.(5) הנקמו רמג קפסמש

וכמסו ,הווצמב הכזי ימ עירכהל ידכ לרוג תושעל רתומ תווצמ יניינעב
תרימא ןיינעב לרוג ליפהל וגהנ ןכלו .שדקמב ושעש תוסייפה לע ךכב
תא וב איצומו שידק רמוא דחא םותי קרש גוהנ ןהבש תוליהקב) שידקה
:רגולק המלש 'ר ריהבמ ךכו .(6) (םימותיה ראש לכ

םשב ך"שה בתכ ירהו המודכו שידקב לרוג ליטהל םיגהונ ונא ךיא
............
תולרוגב לואשל תופסותה תנווכש עד ,תולרוגב םילאוש ןיאש תופסותה
............
ורמאש אוה הזבו ...הלוחה היחי םא ןוגכ ,אבהל היהי המ תעדל
............
סיפהל לבא ,ךיקולא 'ה םע היהת םימת רמאנש תולרוגב םילאוש ןיאש
............
רתומש יאדווב והז ,הזל וא הזל ךייש םא עדיל םיניינע ינש ןיב
............
ןיסייפמ ויה שדקמה תיבב ירהש היהת םימת רמול הזב ךייש אלו
............
.(7) 'וכו קרוז ימו טחוש ימ
............

םיקוקזש םילוח ינש ןיינעב םג לרוגה תא ריכזמ ןייטשנייפ השמ ברה
דחא םדק אל םא ,םדוק אפורה לפטי ימב ,הלאשל רשקב תופורתלו אפורל
ג"י) תוירוהד 'ינתמ רדס יפל םידקהל ךירצ הזב ןיוששכו" :ולצא םילוחה
.(8) "לרוג 'יהי אפורהל הז עודי אל םאו (א"ע

,הלועה קוספה תא הרותב חותפל רתומש בתכש ,א"דיחה םשב אבומ רחא לרוג
םיחתפה לע רזחמשכ קר הז תולרוג ךרד לע שמוחה חותפל ןיאש רמאנש המו
,(תודיתע ידיגמ=) ןכ םישועש םייוגה ךרדכ םישנאלו םישנל לרוג תושעל
לדבה םייק .(9) רתומ ומצע ןיבל וניב הרותב ךלמיהל הצורש ימ לבא
.דיתעה תעידי ןיבל הווהה רוריב ןיב אופא
םשל ושמתשה ,(הז סוחייב םיקפקפמ שיש ףא) א"רגל תסחוימה לרוג תטישב
:רפוסמ ךכו .ה"לה תרייש לש םיללחה יוהיז

סחוימה ,ונימב דחוימ לרוג הינקזו םילשורי ימכח םע סומכו רומש
............
תוביסנל םיאתמ אוה ...ל"צז אנליוומ והילא יבר ןואגה ,א"רגהל
............
.ול םיקקזנה לש םתורהטהו םתוככדזהב הכורכ ותוביגשו ,תודחוימה
............
...ןיול הירא יבר קידצה י"ע לטוי לרוגהש ושקיב ,ךכב םיקסועה
............
םיקלוחמ ויפדש ך"נתב לבוקמה יפל םישמתשמ הז לרוג תכירע םשל
............
חספ יבצ יברל תורוקה תא ורפיסו ...ואב רשאכו ...םירוט ינשל
............
.(10) עבוקכ יוהיזה תא תוארל שיש קספו ,םעפנו שגרנ םעמש ,קנרפ
............

רושק היה הז לרוגש ןוויכ ,התייה תדחוימ לרוגב ץראה תקולח :םוכיסל
לרוגב שמתשהל רתיהה .םירחאה תולרוגה תא וילא שיקהל ןיאו ,שדוקה חורל
,דיתעה תעיבק םשל אלו הווהב םיניינע לש יוהיזו רוריב ךרוצל קר ןתינ
.םהימודבו ןאכ ורכזנש םיניינע םתואב ןכו


:תורעה

.לת-טכת 'מע ,ט"ערת ןמיס ,ז"לשת םילשורי ,תוילגרמ 'ר תרודהמ .1
.חע ןמיס ףוס ,ב ,שא ידירש ת"וש .2
.ט ,דצ הבר תישארב האר .3
.ד ןמיס ,ו ,רמוא עיבי ת"וש .4
טפשמב םיזוח יניד ,גיטפהרו 'ש האר הלא םיניינעב םירבדה תבחרהל .5
האושנ השא תייכז' ,ןהכ 'י ;ךליאו 212 'מע ,ד"לשת םילשורי ,ירבעה
הידפולקיצנא האר 'אתכמסא' לע .303-314 'מע ,(ם"דשת) ה ,ןימוחת ,'סייפב
.גיק 'מעב דחוימב ,ךליאו חק 'מע ,ט"לשת םילשורי ,ב ,תידומלת
.ב"קס בלק ןמיס ח"וא ,םהרבא ןגמ .6
'לרוג' ךרע הז ןיינעב דוע הארו .בס ןמיס ,ח"וא ,המלש ךל ףלאה ת"וש .7
.ךליאו דית 'מע ,ה ,תידומלת הידפוליקצנאב
.חע ןמיס ,ב ,מ"וח ,השמ תורגא ת"וש .8
.אמ תוא ,חל ןמיס ,ב ,לאש םייח ת"וש .9
.111-117 'מע ,ג"לשת םילשורי ,היה קידצ שיא ,זר החמש .10עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה