ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

245 רפסמ

ח"נשת ,סחניפ תשרפ

דחפלצ תונב לש ןחבש

סלמיצ םהרבא ר"ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמהגירחכ הארנ ,הרואכל ,(אי-א זכ 'מב) סחניפ תשרפב עיפומה דחפלצ תונב רופיס
העדוהב וירחאש הלאו ,לארשי ינב דקפמב םיקסוע וינפלש םיקוספה .ומוקמב
יניינעה רשקה לע ועיבצה ל"זח םרב .עשוהי יונימבו ודיקפת םויס לע השמל
:רמאל השמ לא 'ה רבדיו" :רמאנ תמדוקה הדיחיב .הל םדקש המל ונתשרפ לש
תומשל ,ץראה תא וקלחי לרוגב ךא ...תומש רפסמב הלחנב ץראה קלחת הלאל
תודמועו ,דחפלצ תונב תוברקתמ הנהו .(הנ-בנ וכ םש) ולחני םתובא תוטמ
,דעומ להוא חתפב הדעה לכ ינפלו םיאישנה ינפלו ןהכה רזעלא ינפלו השמ ינפל
וניבא םש ערגיי המל :איה ןתלאשמ רקיע .םעה ידבוכמ ינפל ןתנעט תא תוסרופו
.ןהיבא יחא ךותב הזוחא ןהל ןתנית ,ןכ לע .ןב ול ןיא יכ ,ותחפשמ ךותמ
.'ה ינפל ,לוכ ןייד ינפל ןתעיבת תא חטוש השמו

בקעי הנפש העשב ,תוהמאה יתש .האלו לחרמ תועפשומ ויה דחפלצ תונבש ןכתיי
ובישה ,ןענכל ותא בושלו ,ןבל ,ןהיבא תלחנ תא בוזעל ןתמכסה לוטיל ןהילא
ונרכמ יכ ,ול ונבשחנ תוירכנ אולה ?וניבא תיבב הלחנו קלח ונל דועה" :ול
ןתבזכא תא תואטבמ האלו לחר .(וט-זי אל 'רב) ונפסכ תא לוכא םג לכאיו
.ןהיבא תשוריב הלחנו קלח ןהל ןיאו ,ןהיבא תלחנמ ולשונש ,הזמ

השורי וקינעה רשא ,םאצומ ץראב םימייקה םיקוחהמ ועפשוה יאדו האלו לחר
תיתוברתה תשרומה תניחבמ תובושחה םירעה תחא ,יראמ תודועתמ הלוע ךכ .תונבל
הרשע-עשתה תואמב החרפש ,תרפה תודג לע תיזכרמ ריעכ ההוזמה ,םודקה חרזמב
יברומ'ח יקוחבו רתשיא-תיפיל יקוחבו יזונ יקוחב םג ךכו ,ס"הפל הרשע-הנומשהו
ןיבו םירכז םיאצאצ ןיב ולידבה אל הלא תויוברתבש ,החנהל םיעייסמ םלוכ -
תוביסנב תוקושעו תוחפוקמ ןמצע ואר ןבל תונב ךכ םושמ .השוריה תקולחב תובקנ
.ןהלש

תוירחא וליג אלא תיטרפה ןתלחנל קר אל וגאד ןה .ךכל רבעמ ולעתה דחפלצ תונב
הארוהה רחאל הגצוהש ,ןתלאשמ .'ה ןוצרל ןנוצר ומיאתהו ,תיתחפשמו תיטבש
עמתשמש יפכ ,ןהיבא םש לע הלחנה םויקל הגאד לע העיבצמ ,תולחנה תקולח לע
תוינמכח דחפלצ תונב" :(ב"ע טיק ארתב אבב) ל"זח ורמא ךכ לע .הרותה קוחמ
,תרמוא תאז ."ורבד העש יפלש - ןה תוינמכח .ןה תוינקדצ ,ןה תוינשרד ,ןה
לאומש ר"אד" :הריבס הנעטב ואב זאו ,ןהירבדל םוקמ ואצמיש העשל וניתמהש
'בד) רמאנש ,ןימבי תשרפב שרודו בשוי ונבר השמ היהש דמלמ :קחצי בר רב
הלחנ ונל הנת ,ןיבושח ונא ןבכ םא :ול ורמא ,"ודחי םיחא ובשי יכ" :(ה הכ
םירטופ תב םגו ןב םגש ,הכלהב עבקנו תויה ."ונמא םביתת ,ואל םא ,ןבכ
םש םיקהל ידכ תמה תא תשרל חאהמ ענומ ןבהש יפכ זאו ,םוביהמ הנמלאה תא
שרויו םוביימ ומא תא רטופו ,(ו) "לארשימ ומש החמי אלו" ,ותלחנ לע תמה
וליא תורמוא ויהש - ןה תוינשרד" .ןכ תויהל ךירצ תבה ןיד ףא ,ויבא תא
."ןהל ןוגהל הלא ואשינ אלש - ןה תוינקדצ ...ונרבד אל ןב ול היה

הלואגו (הכ 'בד) םוביי יקוח תמגוד ,םיקוחש םימייקש ,וניבה דחפלצ תונב
םיירוקמה םייטבשה תולובגה ךותמ תולחנ תקיחמ עונמל ודעונ ,(הכ 'קיו)
זעוב דיעמ תור תליגמב ךכ .םהיתולחנ לע באה יתב לש םהיתומש תא רמשלו
תמה םש םיקהל" ;ןולחמו ןוילכ ,ךלמילא ,ויבורק תודש תא לואגל ותנווכ לע
הז םעטמ .(י ד תור) "ומוקמ רעשמו ויחא םעמ תמה םש תרכי אלו ,ותלחנ לע
תרימש לע שגד םשוה ארקמב םגו יראמ תוברתב םגש ,טמלמ םהרבא 'פורפ םיעטה
.ל"חנ שרושב ךכ םשל םישמתשמ תויוברתה יתשבו ,םייקה

תיינפ רחאל ונתינש ,השורי ינידב קר שרופמב רכזנ ויבא תא ןבה תשורי קוח
,תומי יכ שיא :רמאל רבדת לארשי ינב לאו" :(ח זכ 'מב) השמל דחפלצ תונב
,דחפלצ תונב וניבה ןכ יפ לע ףא ."ותבל ותלחנ תא םתרבעהו ,ול ןיא ןבו
בתכנ ךכו ,באה תלשוש תא ךישמהלו תשרל ןבה לש ותוכז ,ןב ונשיש הרקמבש
"םדוק ןב ,ןב ול שי אה ,ןב ול ןיאד אמעט - 'וגו תומי יכ שיא" :דומלתב
תחת םק ןבהש היה לבוקמ ,ויבא תא שרי ןבהש הרקמב .(ב"ע יק ארתב אבב)
תאצויש ,תבל דוגינב תאז .הקיקחב הז רבד תווצל ךרוצ היה אל ןכלו ,באה
תשרוי הניא תבש ,קספ אלו הלאשב טבלתה השמ .הלעב טבשל תסחייתמו היבא תיבמ
.(ה זכ 'מב) 'ה ינפל העיבתה תא שיגה אלא ,ללכ

ולעה ,ןוכנה ןמזב ןתלאשמ תא ועיבהש ,דחפלצ תונב לש ןתנובת תא םיאור הזב
תעיבקל ומרגו ,האלו לחרכ - ןהיתויוכז חופיק תא עונמל ידכ םיססובמ םיקומינ
םושמ .הלואגהו םובייה יקוח חורב הלחנה תא רמשל ודעונש ,הרותב םיקוח
'מב) "וניבא יחא ךותב הזוחא ונל הנת" קוספל סחיב ירפסב ןתנ יבר רמא ךכ
שאר הנתנ' :(ד די 'מב) םירמוא םישנא .םישנא חוכמ םישנ חוכ הפי" :(ד זכ
שרדמבו ."'וניבא יחא ךותב הזוחא ונל הנת' תורמוא םישנו ,'םירצמ הבושנו
:'ה ינפל ןטפשמ תא השמ בירקה המל ,רבסומ לודגה
םירבדה אלהו .לודג ברב רבדה יתילתש ,םיאבה תורודה לכ ודמלי ינממ ,השמ רמא
,ידבע השמ ןכ אל" :(ז בי 'מב) ה"בקה וילע דיעהש ונבר השמ המו ,רמוחו לק
רמוחו לק ,שדקה חורב לאשש דע דחפלצ תונב ןיד ןד אל ,"אוה ןמאנ יתיב לכב
הרידג ץרופ אהי אלו ,ונממ לודג אוהש ימ ינפב רבדמ םדא אהי אלש ,םדא ראשל
,דחפלצ תונב ןיד עדוי השמ היה אלש ,רמאת םאו ...ומצע תא דבכמו ,הרות לש
תינשנו ,יניס רהמ הנתינ הלוכ הרותה לכ אלהו ?תולחנ תשרפ הנתינ אל ןידעש
הלתש אלא ,התיה םיעברא תנש הנש התואו ,באומ תוברעב השלתשנו ,דעומ להואב
.לודג ברב רבדה
ד"מ הז היה .ותעיבקו ל-אה ןוצר לע תתשומ קוחהש םעל תוארהל ליכשה השמ
קוחה תוהמ תא ,(183-180 'מע) תומש רפסל ושוריפב ,ריהבהו טריפש ,וטוסאק
ןיב אוה ידוסיה לדבהה .םדק ימע יקוח ןיבל לארשי תרות ןיב ינושה תאו
לש התרדגה .'ה יפ לע םהש הרותה יקוח ןיבל ךלמה ןוצרמ םיעבונש םיקוח
אלו תינוליח תרוסמ התייה היפנע לכל ןומדקה חרזמה לש תיטפשמה תרוסמה
םנמא ומצע יברומח .ךלמה ןוצרל תסחייתמו לבוקמה גהונהמ היונב איה .תיתד
ושינעיו ,ויקוח תא רמושש ימל רכש וקינעיש ידכ קר תאז ךא ,םילאל הנופ
השמ םשב אל ףאו םיכלמה םשב םינתינ םניא הרותה יקוח .ויקוח יריפמ תא
םשב תורסמנה טפשמ יניינעב תוירסומו תויתד תוארוה םה אלא ;לארשי גיהנמכ
עיגמש המ ,עובקל איה םודקה חרזמב םיקוחה יצבוק לש םתגאד .לארשי יקול-א
עיגמש המ םדאל הקינעמ הרותה וליאו ,טפשמהו קדצה יפלו ןידה תרוש יפל שיאל
.םלצב וארבנ םלוכש - םדאה תווחאלו רסומל םאתהב ןידה תרושמ םינפל םג ול
אוה םקרנש השוריה קוח .וז תיטפשמ העפותל םידע ונא דחפלצ תונב רופיסב
םושמ ןנחוי יבר רבס ידכב אלו .ללכהו טרפה יכרוצלו םיעוריאל רושקש קוח
ס ןיטיג) תחא העלבהב אלו תוליגמ תוליגמ ונתינ הרותה יקוחש ,האנב יבר
.(א"ע

לש הרקמבש םיאנתה ונקית ,תונבה אלו באה תא םישרוי םינבש ,עבקנש רחאל
ןהל ביצקהל ףאו ,באה ןובזיעמ תונבה לש ןתסנרפל גואדל הבוח ,ןבה תשורי
הנשמב רמאנש יפכ ,ןידל הדסמתה וז הנקת .ןהיאושינ תעשב באה יסכנמ הינודנ
קרפ) תושיא תוכלהב ם"במרה עבק הז ךמס לעו ,(ג גי ;י ד) תובותכ תכסמב
ןינתונו ,הסנרפ הל ןתיל ובלב היה המכ ,ותעד ןידמוא - תמש באה" :(ג 'לה ,כ
.א גיק רזעה ןבא ךורע ןחלושב ןגועמ רבדה ןכו ."הל

.(בי-ו ול 'מב) השמל 'ה רבד תא םייקל ודיפקהו ,תוינקדצ ויה דחפלצ תונב
האנ .ןהיבא תחפשמ הטמ תלחנ לע הראשנ ןתלחנו ,ןהידוד ינבל ואשינ ןה
לשומה לישמה ,דחפלצ תונב לש ןהירבדמ אל םא עדוי ימו .ומייק האנו ושרד
.(א די 'שמ) "התיב התנב םישנ תמכח" :ורמואב


.עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה