ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

505 רפסמ

ג"סשת ,סחניפ תשרפ


[*]דחפלצ תונב תשרפ לע

רשי-ןב םחנמ


ןולקשא תללכמוז - תוישרפה יתש השעמל ,דחפלצ תונב תיישרפ
(ו"ל קרפ) רפסה ףוסבש הכשמהו (אי-א ,ז"כ) ונתשרפבש
תולחנה לש תוילכתה יתשו םינפה ינש תא ונינפל תוגיצמ -
םגו ,ותחפשמו םדאה תסנרפל תיתשת םג :תיארקמה לארשיב
הנבמה תא רמשל ךכבו ,החפשמב תובאה תומש תא רמשל יעצמא
,אליממ .המודקה תילארשיה הרבחה לש ילכאירטפ-יטבשה
וליאכו ,םעה תורודב רמתשמ ומש ןיא םישרוי ול ןיאש ימ
תאז עונמל ידכ .המואה תודלות רפסמ ,קחמיי ,ערגיי
םירכז-םינב ןיא רשאכו ,(י-ה ,ה"כ 'בד) םובייה קוח אב
הלחנ תושרוי ןניא ללכ ךרדבש) דבלב תונב אלא םדאל
ןורתפה - (ןהילעב תולחנל ףרטצהל ןה תודיתע אלהש
[1].דחפלצ תונב קוחב אוה

קרפבש םעה דקפמל חפסנ וא ךשמה ןיעמ איה ונתשרפ
ץראה קלחת הלאל" :ותילכת תשרופמ ומוכיס ירחאש ,ו"כ
תמישרב ,דקפמה ךותבש ןוויכמו .(גנ) "תומש רפסמב הלחנב
תונמנ ףא ויתונב שמחו ,דחפלצ לע רפוסמ ,השנמ הטמ
תשקבתמו ,היעבה הזמרנ רבכ הנה ,(גל ,ו"כ) ןהיתומשב
.הנורתפ םג םשו ,בקועה קרפב תשרופמה התאלעה

רבדמבש לארשי יפלא תובבר ןיב יכו :לאושה לאשי םאו
:בישנ ירה ?ןהב ודלונ תונב קרש תוחפשמ דוע ויה אל
ןהל ומדק אלמלא תועבותו תואב ויהש רשפאו ,ויהש ריבס
[2].ןתמזיב דחפלצ תונב

תליחתבש ןושארה דקפמה יבגל לואשל שי ,וזמ הרתי
דמעמלו םירצמ תאיציל ךומס ךרענש דקפמה ,(א) רבדמב רפס
תולחנה תקולחל חתפמ שמשל דעוימ אוה ףא היהו ,יניס רה
דציכ .השוביכ תא החדו העשהש םילגרמה אטח אלמלא ,ץראב
ןהל ןיאב ,ץראב הזוחא ועבתש תונב זא ואצמנ אל הז
ןתינ םילגרמה אטח ינפל ךא ;הלאכ ויהש ריבס ןכא ?םיחא
אוהו ,ןענכ ץראל םעה תא ליבויש אוה השמ יכ תופצל היה
.תולחנה תרדסהב וררועתיש תויעבה תא 'ה יפ-לע רותפי רבכ
,השמ לע התימ הרזגנשמו רבדמה תונש םיעברא ירחא ,התע
רותפיש ידכ ,יחרזמה ןדרי רבעב דחפלצ תונב וילא תונופ
.ןענכ ץראב תולחנה תקולח לש תוידיתעה תויעבה תא שארמ

דחפלצ תונב תא ל"זח וניכ (ב"ע ,טיק) ארתב אבבב
המכחה ןתעפוה יפ-לע ,"תוינקדצ ,תוינשרד ,תוינמכח"
ויהש רמול ןתינ םאה .השמ לש וניד תיב ינפל הצימאהו
ינפל ואבש ?תוינמכח המל :תטרפמ םש ארמגה ?תויטסינימפ
ונא ןבכ םא" :ול ורמאו ,םוביי תשרפב שרדש העשב השמ
."ונמא םבייתת - ואל םאו ,ןבכ הלחנ ונל הנת - תובושח
(דחפלצל) ול היה וליא" השמל ורמאש ?ויה תוינשרד דמלו
,הלחנ ושקיב ןמצע ןעמל אלש ,ןאכמ ."ונרביד אל ,ןב
אלא ,ויה תויטסינימפ אל .ןהיבא םש תרימש ןעמל אלא
ימענכו ,התעשב רמתכ ,ילכראירטפה רטשמל תונמאנ תורמוש
.ןתעשב תורו

,הרותב תוישרפ עבראמ תחא איה דחפלצ תונב תיישרפ
שרדנ אוהש ,תיתכלה-תיטפשמ היעב השמ ינפל תדמוע ןהבש
םידקתכ תשמשמ 'ה תבושתו ,הנורתפל 'ה יפ תא לואשל
[3].יקוח

לליקש אטוחה - תחאה :ילילש ןניינע תוישרפהמ םייתש
;(גכ-י ,ד"כ 'קיו) ול ןתניי שנוע המ ועדי אלו םשה תא
[4](זכ ,ב"כ 'מש) םיקולאה תא ללקל הרסא רבכ הרותה
ידיב המיגרה שנוע תא .ללקמה לש ושנוע תא השריפ םרטו
(208-192 ,ב השמ ייח) ינורדנסכלאה ןוליפ שרפמ הדעה לכ
היה ללקמה לש ובל :הדימ דגנכ הדימ (א) :םימעט ינשב
םינבאב המיגרב (ב) .םינבאב םגריי ןכלו ,ןבאכ השק
שיאהמ התדילס תא עיבהל ךכו ,הדעה לכ ףתתשהל הלוכי
תרוסמבש םילדבהב ןוליפ ריבסמ ומצע אטחה תא .והשעממו
,םירצמה :תילארשיה ומאל ,ללקמה לש ירצמה ויבא ןיב תיתדה
םידבוע םתמועל ,ץראה תא םידבוע ,המדאה תכרב יעפושמ
.לבגומ יתלבה לאה למסכ ,םימשה תא םירבעה

תבשב םיצע ששוקמב תקסוע היינשה תילילשה היישרפה
יכ הרותב הנשנו רמאנ רבכ ירהו .(ול-בל ,ו"ט 'מב)
,ה"ל םש ;וט-י א"ל 'מש) התימ אוה תבש ללחמ לש ושנוע
רבדמב ירפס) ל"זח יפל ?לואשל השמל היה אופא המ ,(ב
,(217 ,םש) ןוליפ יפ לע םגו (תוליבקמו ,123 'מע ,דיק
.הליקסב :ובישה 'הו ,ששוקמה תמוי התימ וזיאב לאש השמ
החנהב :השמל היהש קפסה תא תרחא ךרדב שרפל ןתינ ילואו
םא ןיידע ררבתנ אל [5],בבגמו טקלמ וניינע "ששוקמ"ש
,םש) ןוליפ .התימ הילע םיבייחש שממ לש הכאלמ תאז
השעמ קר אל :םיצע תטיקלב הרתי הרמוח האור (220-218
,שא תרעבהל יעצמא םג אלא ,איה הסנרפ םשל הכאלמו לוח
'מש) דחוימב הרסאנ ןכלו ,תוכאלמה בורל דוסי איהש
.(ג ,ה"ל

הלאש יפ-לע קוח עבקנ ןהבש תויבויחה תוישרפה יתש
היינשהו ,(די-א ,ט 'מב) ינש חספ אשונב איה תחאה ,הבושתו
ותואב םיעבותה תנעט תקמונמ ןהיתשב .דחפלצ תונב ןיינעב
"ערגי המל" ,(ז ,ט) חספה תא תושעמ "ערגנ המל" :לעופ
תוחדיהלמ אוה ששחה ןהיתשב ;(ד ,ז"כ) ותחפשממ וניבא םש
,תירבה ןברק אוה חספה ןברק .'ה ידבוע לארשי תדעמ
ונממ ערגנהש ,(ז ,ט) "לארשי ינב ךותב ודעמב 'ה ןברק"
הימעמ איהה שפנה התרכנו" ןכאו ,הדעה ךותמ ערגנ וליאכ
תרכנ תיארקמה לארשיב .(גי ,ט) "בירקה אל 'ה ןברק יכ
.ותלחנ לע תורודל ארקנ ומש ןיאש ימ םג ומע תודלות רפסמ

'הב לאוש השמ היה אל (237-236 ,םש) ןוליפ תעדל
דובכל תונבה תוריסמ חבשל היואר דחא דצמ :לקש אלמלא
,הלחנל םיאכז םירכז קר - ינש דצמ ,ומש תרימשלו ןהיבא
ןכרד ןיא תונבו ,המחלמב םתונכתסה לע יוציפכו סרפכ
.המחלמל תאצל

ןוליפ שרדנ (245-192 ,ב) "השמ ייח לע" ורוביחב
ודיקפתב םיטביה לע ןויד תרגסמב תוישרפ עברא ןתואל
,םעל םייחצנה 'ה יקוח תריסמ הנשי :השמ לש יאובנה
תוישרפה עברא .םעה לש םיימעפ-דח םיכרצל תונעיה הנשיו
היחנה הב שיש ימעפ-דח בצמל תונעיה :םייניב גוס ןה
.קוחל

תוישרפה עבראמ םידמלנ הרותל לארשי ץרא ימוגרתב
.לארשיב םיידיתע ןיד יתבל תוארוהו השמ לש וחבש וללה
תוכמסל תונפלו עדוי וניאש רמול שוב אלש ,השמ לש וחבש
םימוגרתה ,דועו .לארשי יטפוש לכ וגהניש יואר ךכו ,וילעמש
יתשב :תוישרפה יגוס ינש ןיב םילידבמ םיילארשיצראה
ךדמלל ,אלכנ רמולכ ,רמשמב חנוה אטוחהש בותכ תוילילשה
תושפנ ינידבש הנקסמ ןאכמ .אטחה רחא דימ וניד רזגנ אלש
אמש ,םיכיראמו םיניתממ ,ןידב םינותמ םיניידה ויהי
תוומ ןיד רזג יכ ,םשאנה תוכזל םידדצ וא םידע ואצמיי
הנתמהל זמר ןיא תויבויחה תוישרפה יתשב .ךיפה וניא
.םיזירז םיניידה ויהי תונוממ ינידבש ןאכמ ,ןידב

;123 'מע ,דקק 63 'מע ,חס) רבדמב ירפסב שרדמה
ןהש ,רבדמב רפסבש תוישרפה שולשב ןד ,(177 'מע ,גלק
תוקפסהמ תיחפהל המגמ וב תרכינו ,עבראה ךותמ שולש
איה החנהה ;תוישרפבש םייתכלהה םישודיחהמו םייתכלהה
וא יניסמ ןהיטרפו יניסמ ןהיללכ ונתינ תווצמה לכש
ןלוכב ןכל ?שדחלו לואשל אופא שי םוקמ [6],דעומ להואמ
,אביקע 'ר ידימלתמ רבח םשב ,ינומקשה ןועמש אקד 'ר
םינידה תשולש ירקיעש ,דחאה :םירבד ינש ךכ לע רמוא
.עוציבה יטרפל קר 'ה תא לאש אוהו ,השמל ויה םיעודי
הליחתכל ורמאייש היה יואר ,הלא םיטרפ םגש ,ינשהו
םילגלגמ" אלא ,הרותה יקוח ראשכ ,השמ יפמ תורישיו
תוישרפה :רמולכ ,"בייח ידי לע הבוחו יאכז ידי לע תוכז
,םהישעממ ונריהזהלו םיאטוחה תא עיקוהל ודעונ וללה
ויהיש ידכ ,ץראהו תווצמה יבבוח םיקידצה תא חבשל ןכו
ומצעבו ודובכב ה"בקהש ,דחפלצ תונב דוחייב .המגודל ונל
ןוכנ ;(ז ,ז"כ) "תרבד דחפלצ תונב ןכ" םילימב ןחבשמ
םדא ירשא" .ןהל עומשל ונבר השמ ךל יואר ,תורבוד ןה
.(177 'מע ,דלק רבדמב ירפס) "וירבדל הדומ םוקמהשהמכל יתוא הנפיהש ,רשכ ןומיר 'פורפל הדומ ינא[*]
.רמאמבש תורוקמהו תונויערהמ
תלשושהו ,הל-דל ,ב א"יהדב ואר היעבל דחא ןורתפ [1]
.אמ-ול ,םש
,דחפלצ תונב דבלמ ,תונב םש לע תולחנ ונאצמ אל ךא [2]
םילשורי ,ארקמה תפוקתב לארשי ץרא ,ינורהא 'י ואר
.209 'מע םש ,חרס תנמת הגירח ילוא .302 'מע ,ג"כשת

,תישנמה דעלג תחפשמ תעיבת תא המישרל ףיסוהל ןתינ [3]
אלא ,'ה יפ תא לאש השמש שרופמ ןיא םש ךא .ו"ל 'מב
.(ו-ה ,םש) 'ה יפ לע תורישי הנוע השמ
,הטגלוובו םיעבשב םגרותמכ ,שדוק םש "םיהל-א" םא [4]
םיימראה םימוגרתה םימגרתמש יפכ ,רבודמ םיניידב אלו
.תידוהיה תונשרפה בור תשרפמו (אתטישפה ללוכ)
תקולחמה ואר .רקועו שלות :ןתנויל סחוימה יפ לע [5]
.(1289) ד"ע בכ ,א ,ה 'הנס 'שורי ;ב"ע ,וצ תבש ילבבב
הרות ,לשה י"א ;ב"ע ,וטק 'חבז ;רהב שאר כ"ות ואר [6]
,ה"כשת י"נ-ןודנול ,תודהיה לש הירלקפסאב םימשה ןמ
.89 'מע