ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

295 רפסמ

ט"נשת ,סחנפ תשרפ

תונבל ןמיס

רהז םענ ר"ד ברה

היפוסוליפל הקלחמה


:הטושפ הלאש תררועתמ ,דחפלצ תונב תשרפ תא םיארוק ונאשכ
ןתשירד תא תולעהל תויחאה שמח וזעה אלול הרוק היה המ
,ךכל רושיא הרובגה יפמ לבקתנ רבד לש ופוסב ירה ?הלחנל
תינושארה הנווכה .ןהיבא יחא ךותב הלחנ ןהל תתל יוארש
םאה .'ה ןוצרל אל ףאו ,תקדוצ התייה אל הלחנ ןהמ לולשל
תועינצ רתוי תצקב דחפלצ תונב ונייפאתה וליאש ,אופא ןכתיי
?ונכ לע ראשנ קדצה-יא היה ,תונרתוו

;תיפוסה העיבקה התע ונל העודיש םושמ ,ןבומכ ,הלוע וז הלאש
.תידגנ הלאש אקווד תולעל התייה היושע ,ןוידה לש ומוציעב
ןתשירד יפלכ םיבבוסה ןמ קלח וביגה דציכ תומדל השק אל
ונתינ רבכ ץראה תקולחל תוארוהה ןה .דחפלצ תונב לש
:ןתינ יוויצהו ,ודקפתה הלעמו הנש םירשע ןבמ םירכזה
,רוריבב עמתשה ;(גנ וכ 'מב) "הלחנב ץראה קלחת הלאל"
,חינהל רשפא .רקיעו ללכ ץראב קלח תולטונ ןניא םישנש
?ונילי יכ ןהל המ ולא םישנ" :ןוגכ תונעט הנחמב ועמשנ יכ
תואב ןהש ןיב ?יקלאה קוחה לע רערעל תושר ןהל שי םאה
שי וליפאו ,תמה ןהיבא חוכמ תואב ןהש ןיבו ןמצע חוכמ
דציכ ןהיפבש '!?ערגיי המל' תנעטב ןויגיהה ןמ הרואכל
ויוויצב יוניש עובתלו הלעמ יפלכ םירבד חיטהל תוזיעמ ןה
,ןהירבדב שממ היה וליא" :םג ןכו "?אוה ךורב שודקה לש
"!ןהילא ןהיבא תלחנ תא ריבעהל שארמ יוויצה ןתינ היה אלה

תולאשה יתש תא דחי לולכל ונא םילוכי ,ינורקע חוסינב
הנושארה הארוההש ןוויכ ,דחא דצמ ."ךשפנ הממ" תנעטב
המ ,השמ דיב 'ה יפ לע - הרותה ייוויצ ראשכ - הנתינ
ףוסבלש ןוויכ ,ינש דצמ םלוא ?הירחא רהרהל היה םוקמ
הז דציכ ,הצרתו הכלמ ,הלגחו הענ הלחמ לש ןתקדצ הרכוה
התייה ה"בקה תנווכ םא ?תירוקמה הארוהה ןוילע יפמ האצי
ענמנ עודמ ,ולא ןוגכ תושרוי-תונבל םג ץראב קלח תתל
?הליחתכל תאז רמולמ

הקסיפ) רבדמב ירפסב רמאנ וז תיגולואית הישוקל סחייתהב
[1]:(ג"לק

הרמאנש דחפלצ תונב וכזש אלא ,השמ ידי לע רמאתש תולחנ תשרפ התייה היוארו
.בייח ידי לע הבוחו יאכז ידי לע תוכז םילגלגמ ךכל .ןהידי לע

:םתליחתש םיקוספה תעברא ,ונייה - "תולחנ תשרפ" :רמולכ
'מב) 'וכו "תומי יכ שיא ,רמאל רבדת לארשי ינב לאו"
,הרותה ןתונ לש תירוקמה ותנווכ תא תפקשמ - (אי-'ח זכ
,עודמ .תשרוי תב לש תורשפא לילכ לולשל ובל לע התלע אלו
לע" ,הרותבש תוישרפה ראש לככ וז השרפ הרמאנ אל ,ןכ םא
תדחוימ תוכז ךכל המרגש ,ירפסה בישמ ךכ לע ?"השמ ידי
ןדי לע השרפה תניתנש ,שרפל ןיא :קודו .דחפלצ תונב לש
,רמולכ - וכז דחפלצ תונב" רמאנ וליאכו ,"תוכז"ה איה איה
השרפהש - דסחכ ןהל קנעוה וא ,לזמ ןיעכב ןלרוגב הלע
"יאכז ידי לע תוכז ןילגלגמ" תמויסה ."ןדי לע רמאית
,רמולכ ,"יאכז" רבכ אוהש ימל אב תוכזה לוגלגש ,החיכומ
,ןהידיל הלגלגתנ תולחנ תשרפ לש וז תוכז .יוארו קידצ
.הז רכשל תויוארו "תויאכז" ויה ןהש םושמ

[2]:(ח"נרת זמר) רומא תשרפל ינועמש טוקליב הבוחל וניצמ הזב אצויכ

לע הרמאנו ללקמ בייחתנש אלא ,בותכיל ףדגמ תשרפ היואר
ידי לע תוכזו בייח ידי לע הבוח ןילגלגמש ךדמלל .ודי
.יאכז

תשרפ ךכ םושמו ,לודג אטח אטח ,ונייהד ,"בייחתנ" ללקמה
תוכימסב הבתכנ אלא ,תיללכ קוח תארוהכ קר הרמאנ אל ףדגמ
הרבעל ןושארו שארכ ןוארידל רכזנ אוהו ,ולש השעמה רופיסל
ונלש שרדמל האלמ הירטמיס ןיא םש הליאשה ןושלב ,ןכא .וז
היואר יכ ,רמול הצור שרדמה ןיא רומא תשרפב ;סחניפ תשרפב
,אטח אל ונבר השמ ירהש השמ ידי לע בתכהל ףדגמ תשרפ
,םינפ לכ לע [3].וז הרומח השרפל אקווד יואר היה אלו
.הרותב ללכיהל הדעונ רמולכ ,"בותכיל היואר" השרפה התייה
,הרותב ללכיהל התייה היואר קר אל ,תאז תמועל ,תולחנ תשרפ
אלא ."השמ ידי לע רמאתש" היואר תוכז לש השרפכ אלא
,ונממ רתוי תויואר דחפלצ תונב ואצמנ תאז תמיוסמ הדוקנבש
.ןהידי לע השרפה הרמאנ ןכ לעו

רורב ,ללקמה יבגל ?דחפלצ תונב לש הז תוכז-ןורתי אוה המ
,יוארה "בייח"כ ספתנ אוה ויטעבש ,ערה השעמה והמ ונל
ךא .הרומח ןישנוע-תשרפ לש "הבוחה לגלגתת" וידי לעש
"תויאכז"כ ולא םישנ שמח תוספתנ ורואלש ,בוטה השעמה אוה המ
לש "תוכזה לגלגתת" ןהידי לעש (!השממ רתוי) תויוארו
?תולחנה תשרפ ןתמ

,דחפלצ תונב לש ןהישעמ לע המואמ דוע ונל רסמנ אלש ןוויכמ
ונל תרפסמ וילעש דיחיה השעמב ןתוכז תא אוצמל שקבתמ
םוקמ שי ןאכ םלוא .הלחנה תעיבת לש ומצע הז השעמ :הרותה
סרטניאה תא םדקל הדעונ וז ןתלועפ ןה :ןועטל ןידה לעבל
םא םג - ןתמזיש ירה ,רבדה ךכ םאו !ןהלש ישיאה ילכלכה
ןיאש יאדוו ,דחוימ חבשל היואר הניא - תימיטיגל איה
.ונבר השמ לש וז לע הרתי תוכז לש דמימ הב

תוטבלתהב םג ונעייסל היושע ונתשרפל ירפסב תוננובתה
:(177 'מע םש) ןתנ 'ר ירבדל ונתעד ןתינ ,תישאר .וז

הבושנו שאר הנתנ" :םירמוא םישנא .םישנא חכמ םישנ חכ הפי :רמוא ןתנ 'ר
."וניבא יחא ךותב הזוחא ונל הנת" :תורמוא םישנו (ד די 'דמב) "המירצמ

םיבלושמ םיישיאה םיסרטניאהש ,ונל הריכזמ וז תפלאמ הדגנה
ץראה לא הכילההו םירצמ תאיצי לש תירוטסיהה תרגסמה ךותב
ףא םיעבקנ המירצמ בושל םישקבמה לש םהיעינמ .תחטבומה
וא) םתנומאו םתנבה יפל תוחפל ,םהלש סרטניאה יפ לע םה
סרטניאה תא םירידגמ םהש ,ךכב אוה םאטח .(םתנומא טועימ
דועייה לכל ףרוע םינפמו ,תיקולאה החטבהל דוגינב םהלש
,םתמועל .ץראל הסינכהו הרות ןתמ ,םירצמ תאיציב םולגה
- תושקבמה ,הז רשקהב ,רמול ןוכנ רתוי וא - םישקבמה
ינב ךותבו ,תחטבומה ץראה ךותב ןתלחנו ןקלח תא אוצמל
תוכזו ,חבשל תויואר ,(םירצמל תללובתמ הרזחב אלו) לארשי
הנתינ אל איה ךא ,רבדמב הנתינ םנמא הרותה .ןהל איה
דחוימבו ,השעמה ייחב המשגהל הדעונ איהש ינפמ ,תרשה יכאלמל
תיחרכה הריתס ןיא :תינורקעה המרב [4].ותמדא לע םעה ייחב
הגיזמ ,אברדא .'ה תדובע ןיבל תישיא החלצה שופיח ןיב
.ןללכב שונא תולועפל תינייפוא איה םינוש םיעינמ לש
,ץראו הרות לש דועייה תמשגהב ןקלח תא תועבות םישנ רשאכ
ידכ ,ישיא קופיס םג ךכמ קיפהל תויושע ןהש הדבועב ןיא
ונושלכ וא הלודגה ןתוכז .ןהיעינמ רהטב יפוד ליטהל
תוישיאה ןהיתופיאשש ,ךכב איה "ןחוכ יפי" ,ןתנ 'ר לש
.שדוקה יפלכ תנווכמ

אל ןיידע ,דחפלצ תונב לש ןתוכז ונל הראבתנ םא םג ךא
השמ םג ןה .ונבר השמ לש וזמ ןתוכז הלודג המב ראבתנ
לש הנורתפל !לארשי ץראל סנכיהל ודואמ לכב ףאש ונבר
שאר לא ,בוש וילא הנפנ ,ירפסה ירבדב וז הנורחא הילוח
:הקסיפה

תקלחתמ ץראהש דחפלצ תונב ועמשש ןויכ ,דחפלצ תונב הנברקתו
.הצע לוטיל וזל וז ןלוכ וצבקתנ - תובקנל אל לבא םיטבשל
,םדו רשב ימחר !םוקמה ימחר םדו רשב ימחרכ אל :ורמא
היהו רמאש ימ לבא ;תובקנה ןמ רתוי םירכזה לע וימחר
לכל םחל ןתנ" :רמאנש לכה לע וימחר ,ןכ וניא םלועה
'הת) 'וגו "המחל המהבל ןתונ" ,(הכ ולק 'הת) 'וגו "רשב
"[וישעמ לכ לע וימחרו] לכל 'ה בוט" :רמואו ,(ט זמק
.(ט המק םש)

ןמ רתוי םירכזה לע וימחר" רשא ,הז "םדו רשב" אוה ימ
םדאה ינב ,רמולכ םתס םדו רשב ,רמול רשפא ?"תובקנה
אוה ונבר השמ םג ,אוה ךורב שודקל הדגנהב ךא .םללכב
לע) םדא ינב ראש לצא ומכ ,ולצא םג ;"םדו רשב" ללכב
תישגר הייטנ תעדונ ,(םינומדקה תורודבש םדא ינב ,םינפ לכ
אוה השקה אל ,ךכ םושמ .תובקנבמ םירכזב רתוי בשחתהל
!?"ערגיי המל" הנוכנכ ףוסבל החכוהש הישוקה תא ומצע
וחוסינב וקפתסה אל ןהש ,תאזב התייה דחפלצ תונב לש ןתלעמ
ךורב שודקהש ,ךכב הקומע הנומא ךותמ .קוחה לש ינושארה
,םדאה ינב לש תוישגרה םהיתויטנ לעמ הלענו בגשנ אוה
.יקולאה דועייב ןקלח תא ועבתו ואב ,הבקנל רכז ןיב םילפמה
המשרנ הרותב .ןהידי לע רמאית השרפהש ,ןה וכז ךכ םושמ
תירופיסה תרגסמה םג אלא ,הפוג תולחנה תשרפ קר אל תורודל
,רבד לש ופוסב ןתחלצהו השמ לא דחפלצ תונב תיינפ לש
."תונבל ןמיס תוהמא ישעמ" תניחבב

:תורעה

יפל ,ץיבורוה תרודהמ י"פע ןה ירפסה ןמ תואבומה לכ .1
.177-176 'מע ,ימור י"כ חסונ
הרסמנ םשו ;ג"ילה ח קרפ ,תוחמש תכסמב םירבדה רוקמ .2
ידי לע תוכז ןילגלגמ" אשונב אביקע 'ר םשב הכורא השרד
תוכזל תואמגוד דוע הללכבו ,"בייח ידי לע הבוחו יאכז
.הרותב תוישרפ המכ ורמאנ םהידי לעש ,ולא לש הבוחלו
(123 'מע) ד"יק הקסיפ רבדמב ירפסב םג וזה ןושלכ .3
ןכא ;"השמ ידי לע" תואחסונ המכב םשש אלא ,ששוקמה יבגל
.ןוכנ ןכו ,ולא םילימ תורסח ימור י"כבו ןושאר סופדב
.כ השרפ יתבר אתקיספ ןייע .4