ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

331 רפסמ

ס"שת ,ארקיו תשרפ

רתסא תליגמב הלופכה האירקה לע

ץרפ יסוי

'רתכה' ג"קמ לעפמרחואמה יזנכשאה גהנמה תולשלתשה .א

תויזנכשא תוליהקב םויה םיגהונ רתסא תליגמבש םיקוספ ינשב
:םיארוק אי ח קרפב :תומיוסמ םילימ םיימעפ אורקל תונוש
גרהלו דימשהל" :םיארוקו םירזוחו ,"דבאלו גרהל דימשהל"
,"םהינפב דמע אל שיאו" :םיארוק ב ט קרפב ןכו ;"דבאלו
םיגהונ שי ."םהינפל דמע אל שיאו" :םיארוקו םירזוחו
לע רוזחל םיגהונ שי ,תויפולחה םילימה לע קר רוזחל
'םירדהמ' שיו ,(ליעל תוטטוצמה םילימה) םיקוספה ןמ םיקלח
.םתומלשב םיקוספה ינשמ דחא לכ לע רוזחל םיגהונה


:םימעט ינשמ ההומת הלופכה האירקה

אורקל שי ,הנוכנה איה הבותכה הסרגה םא ,ךשפנ יאממ .א
עודמ ,הנוכנה איה הבותכ הנניאש הסרגה םאו ,התוא קר
ןאכ ןיא יכ ,ףיסונ דימ ?טסקטה ףוגב הבתכנ אל איה
תרחא הסרג םיארוק הבש ,ביתכהו ירקה תעפותל ןיינע
םיארוק ןיאו ,ןויליגה ילושב העיפומ איהש יפכ ,(ירקה)
םילימב ירהש .(ביתכה) בותכה חסונב העיפומה הסרגה תא
ירק תרעה םוש ןיא ,הליגמב האירקב תולפכנה ,ליעלש
.ביתכו

הליגמ ימלשורי) רמאנ דומלתב הליגמה תאירק ןיינעב .ב
:(ב"ה ,ב"פ


היסחמ רב אבא רב קחצי 'ר ,היתויועטב ןיקדקדמ ןיא
ינפל םיבשוי ויה) בר ימוק ןיביתי ןווה לאננח ברו
רזח אלו ,'םיידוהי' רמא דחו 'םידוהי' רמא דח ,(בר
.'םידוהי' הלוכ ירק הוה ןנחוי 'ר .ןוהנימ דח


וניא הלימב יונישה םא יכ ,םידמל ונא הלאה םירבדהמ
ןכש [1],ארוקה לעב תא םיריזחמ ןיא ,תועמשמה תא הנשמ
םהו ,'םיידוהי' ארק לאננח 'רו 'םידוהי' ארק קחצי 'ר
[2].הלופכ האירק וארק אל רמולכ ,תיפולחה הסרגה לע ורזח אל
םיימעפ תוארוקו תורזוחה תוליהק המכ שי עודמ ,ךכ םא
,'םהינפל' / 'םהינפב' ;'גרהלו' / 'גרהל' :םילימה תא
?קוספה תועמשמ תא תונשמ ןניאש י"פעא

יזנכשא גהנמ אוה רתסא תליגמב הלופכ האירק אורקל גהנמה
ופיסוהו [4],ראיורב 'מ ברה הרצקב ךכ לע דמע [3].רחואמ
[5]לגיפש ש"י הבחרהב גהנמה תולשלתשה תא וראיתו וירחא
גהנמה לחה ,םיגיצמ םהש תויודעה יפ-לע [6].רבוקנפ ש"יו
תיצחמב םדקומה לכלו ,הרשע-עשתה האמה לש הנושארה תיצחמב
סחיב ררועתנש קפס לשב ,הרשע-הנומשה האמה לש היינשה
לעב לש ורפס םוסרפ תובקעב ,הליגמה לש טסקטה חסונל
.(ךשמהב ךכ לעו) 'יש תחנמ'

,(1866-1786) טנאלסמ לדנוז ףסוי 'ר לש ותודע יפ-לע
,םויה םיעדוי ונא [7],םירשעה האמה תליחתב המסרפתנ רשא
'םהינפב' קוספה לכ תא הלופכ האירק אורקל גהנש ןושארה יכ
.(1821-1749) ןי'זאלוומ םייח 'ר ,ובר אוה ,(ב ט)
וארהש רחאל ,1815 וא 1814 תנשב ךכ גוהנל ליחתה אוה
וב גהנש גהנמל ףסונ תאז ;'יש תחנמ' לעב ירבד תא ול
;(אי ח) 'גרהל' קוספה לכ תא הלופכ האירק אורקל ,רבכמ
:תודע התואב לדנוז ףסוי 'ר בתוכ ךכו


יתאצמו ל"נכ הב יתנייעו ,ךכ הבותכ התייה רתסא תליגמ םג
תואב=) תיבב "םהינפב דמע אל שיאו" :םש בותכ היהש
ל"צש עירכה (יש תחנמה=) ש"מה אלה :ויתלאשו (ת"יב
וגהנמ היה הנה דע רמאו ,אפוג ש"מב ויתארה םגו ,דמלב
םעפו 'גרהל' 'א םעפ ,םימעפ 'ב "ןתנ רשא" קוספ אורקל
,םימעפ 'ב "ולהקנ" קוספה םג וארקי התעמו ,'גרהלו' 'ב
ד"עקת תנשב היה הזו .'םהינפל' םעפו 'םהינפב' 'א םעפ
.ה"עקת וא


הביתה ובש קוספה לש הלופכה האירקה יכ ,רעיש רבוקנפ
םייח 'ר עמש וילע ,האירקב קפס לש האצות איה ,'גרהל'
[8].אנליוומ ןואגה ובר יפמ ןי'זאלוומ

ףוסב ומסרפתנ רשא (תחא ןהש) תורחא תויודע יתש יפ-לע
םג יכ ,הלוע [10]םירשעה האמה תליחתבו [9]ט"יה האמה
'ר ירחא הנש 20-כ דלונ רשא ,(1839-1762) רפוס םתחה
קוספה לכ לש הלופכ האירק אורקל גהנ ןי'זאלוומ םייח
לש וידכנ ינשמ תאז םידמל ונא .ליעלש םירקמה ינשב
,םנוב החמש 'רו רפוס םהרבא ןב המלש 'ר :רפוס םתחה
'ר בתוכ ךכו .הליגמה תאירקב םבס גהנ ךכש ודיעה רשא
:ויתובושתמ תחאב םנוב החמש


תיבב ל"צז (ינקזו ירומ יבא ינודא=) ז"ומאא גהנ םגו
דימשהל 'וכו ןתנ רשא" םיקוספה םימעפ ינש תורקל ושרדמ
הליגמב ,רוביחה ו"יו אלב 'גרהל' בתכנ יכ ,"דבאלו גורהל
םעפה דוע ןירוקו רוביחה ו"יו תוטישה ןיב בתכנ ולש
אל שיאו 'וכו םידוהיה ולהקנ" קוספב ןכו .'גורהלו'
תורקל [11],'ב תוטישה ןיב כ"ג היולת ,"םהינפל דמע
ספדנש הרוסמה פ"ע לכהו ;'םהינפב' קוספה לכ םעפה דוע
,תויסנכ יתב ראשב ןכ גוהנל הוצ אלו .םישמוחב כ"ג
.םלוע לש וגהנממ תונשל הצר אל יכ


הלופכה האירקב יטרפ גהנמ גהנ רפוס םתחה יכ ,אופא אצוי
תונשל הצר אל יכ ,תויסנכ-יתב ראשב ןכ גוהנל הוצ אל"ו
יכ ,ףיסומ ףא דכנה םנוב החמש 'ר ."םלוע לש וגהנממ
ושענ רשא ,תוטישה ןיב םינוקית ובס לש הליגמב האר
[12].הרוסמבש תורעהל ומיאתהל ידכ טסקטה ףוגב

,דירפצנג המלש 'ר לש איה ונניינעל הנורחאה תודעה
המלש 'ר .1871 תנשב המסרפתנ איהו [13],רפוס תסק לעב
,(1852-1780) טטשנזייא ריאמ 'ר ,ובר לע דיעמ דירפצנג
,גהונ היהש" ,רפוס םתחה לש ודימלתו [14]שא ירמא לעב
אוה :ונייהד ,"'גרהלו' שחלב רמא 'גרהל' ארקש רחאלש
תא אלו ,תקפוסמה הביתה תא קר הלופכ האירק שחלב ארק
[15].'םהינפל' הביתה יבגל םג ךכו ,קוספה לכ

האירקה לש גהנמה שדחתנ אל ןיידע 1835 תנשבש ,רבתסמ
הנושארה הרודהמב ןכש [16],שא ירמא לעב לש הלופכה
המלש 'ר ריעה אל ,הנשה התואב האצי רשא ,רפוס תסק לש
תומוקמב ןד אוה רשאכ ,ובר לש הז גהנמ לע המואמ דירפצנג
רחאל שדחתנ גהנמהש ןאכמ .הליגמה חסונבש םיקפוסמה
.טטשנזייא ריאמ 'ר לש ותריטפ תנש איה - 1852 ינפלו 1835


זנכשא תוליהקב הלופכה האירקה לש גהנמה ,רבוקנפ תעדל
הארנה לככו ,םירשעה האמב הארנכ ץופנ תויהל ליחתה
אלש שקיבש ףא לע ,רפוס םתחה םשב רסמנש גהנמה תובקעב
.ליעל רכזנכ ,םלוע לש וגהנממ ונשי

םייארקמ די-יבתכבו הרוסמב תויודע .ב

[17],רבוקנפ קחצי ר"ד לשו ראיורב יכדרמ ברה לש םתעדל
אוה ל"נה יזנכשאה גהנמה ,םיקהבומ הרוסמ ירקוח ינש
םיינרבטה דיה-יבתכמו הרוסמה ןמ הלועש יפכ ,העטומ גהנמ
.הבוצ םרא רתכ תוברל ,םיקיודמה

חסונב ואר ארקמה חסונבו הרוסמב וקסעש םימכחה ילודג
ןכלו ,הרוסמה חסונ לש ילאידיאה גציימה תא רשא-ןב
.'רשא-ןב חסונ'ל עיגהל ופאש הריסמה תכאלמב םיקסועה לכ
[18]:וחסונו הרות-רפס לש הביתכה תרוצ ןיינעב ם"במרה בתוכ ךכ


םירצמב עודיה רפסה אוה ולא םירבדב וילע ונכמסש רפסו
המכמ םילשוריב היהש םירפס םירשעו העברא ללוכ אוהש
יפל ןיכמוס לכה ויה וילעו ,םירפסה ונממ היגהל םינש
תובר םימעפ והיגהו הברה םינש וב קדקדו רשא-ןב והיגהש
.ותכלהכ יתבתכש הרותה רפסב יתכמס וילעו ;וקיתעהש ומכ


ונחנאו" :ב בס 'התל ושוריפב ק"דרה בתכ וירחאל המ ןמז
םיכישממ וז חורב םירבד ."רשא ןב תאירק לע םיכמוס
'רו ונאזנול םחנמ 'ר ומכ הרוסמ ימכח לצא םג דהדהל
תולילגב לארשי לכ וגהנו" :בתוכ ןושארה .יצרונמ הידידי
הרמאו לוק תב האצי וליאכ רשא ןב תאירק לע ךומסל הלאה
הידידי 'ר [19]."רשא ןבכ הכלה ,ילתפנ ןבו רשא ןב
ושוריפ תליחת םע דימ רשא-ןב לש ותוכמסל סחייתמ יצרונמ
:בתוכ אוה ךכו ,("רוא יהי" :ה"ד ד ,א קרפ) תישארב 'סל


הרותבש הברה תולמ לע וקלחנש םילודג םימכח ינש ויה
השמ יברו רשא טבשמ השמ רב ןרהא 'ר וארקנו ,םהימעטו
,רשא ןב תאירק לע םיכמוס ונחנאו ;ילתפנ טבשמ דוד ןב
.ארקמב לודג ללכ הזו …ל"ז ם"במרה וילע ךמס ןכו


תוסרגה ןהמו ןודינב הרוסמה תעד המ ,אופא ררבנ התע
.רשא-ןב לש דיה-יבתכב

הרוסמב תויודעה (1)

תרעה הנשי ,(אי ח) 'גרהלו דימשהל' :םילימה ףוריצ לע
ףוריצה רמולכ [20],(אתיל=) 'ל :תרמואה הנטק הרוסמ
,והומכ דוע ןיאו ,ך"נתב יאדיחי אוה 'גרהלו דימשהל'
הרוסמה ,ןכ אלוליאש .'גרהלו' איה הסרגהש החכוהה ןאכמו
'גרהל דימשהל' ףוריצה ןכש ,'ל ריעהל התייה הלוכי אל
תליגמב םהינשו ארקמב תומוקמ ינש דועב עיפומ (ו"או אלל)
[21].ד ז ;גי ג :רתסא

תחנמ' איבמ ,במ אכ עשוהי רפסבש 'םהינפב' הלימה לע
[22],"ןידו וטקנו 'ב" :תרמואה הנטק הרוסמ תרעה 'יש
םעפ םיימעפ ך"נתב העיפומ 'םהינפב' הלימה :רמולכ
איה היינשה םעפהו ,"םהינפב וטקנו" :ט ו לאקזחיב תחא
שיא דמע אלו" :במ אכ עשוהיל הנווכהו ,(הז=) 'ןיד'
,'םהינפב' הניא הסרגה רתסא תליגמבש ,ןאכמ אצוי ."םהינפב
,םימעפ שולש לע ריעהל הכירצ התייה הרוסמה ,ןכ אלוליאש
.םיימעפ לע אלו

'רתכ'ה חסונ רוריב (2)

ןיבש המאתהבו וקוידב דיה-יבתכ לכמ עודיה ,'רתכ'ב
תא קודבל ישוק הרואכל שי ,הרוסמה ןיבו ולש חסונה
דיה-בתכ ,ברה ונרעצל ,ןכש ,םינודינה תומוקמה ינשב ותסרג
.ח"שת תנשב הבוצ םרא ידוהיב וצרפש תוערפב השק קוזינ
םיפד 170-כו ,'רתכ'ה רמשנ ובש תסנכה תיב ףרשנ ןכלהמב
.רתסא תליגמ םג םהבו ,םירסח ויפד 490 -ל בורק ךותמ
,לילעב תוחיכומה ,תופיקע תויודע םויה ונידיב שי תאז םע
,ונניינעל םיעגונה םירקמה ינשב ,רתכה לש ויתוסרג ןכאש
.הרוסמל ומאת

ונפ םינוש םישנא יכ ,ונל עודי 'רתכה' לש ותרקוי לשב
וקיסעה רשא תולאשל תובושת לבקל ידכ הבוצ םראב םימכחל
םהירוביח תובקעב ולע רשאו ,ארקמה חסונ םוחתב םתוא
'ר היה םהמ דחא .'יש תחנמ' לעב לשו םייהנדייה לש
הבוצ םראל ןחלשו תולאש 550-כ ןיכה רשא ,ריפס בקעי
תולאשה תואמ ןיב ,לזמה הברמל .1857 תנשב חילש תועצמאב
תודמועה תוביתה יתש תסרגל תורושקה תולאש יתש םג ויה
[23]:תובושתהו תולאשה חסונ ירהו .וננויד זכרמב

תובושתה תולאשה םוקמ הארמ
ואוב ,ןכ דבאלו גרהלו דימשהל אי [ח]
ןכ םהינפל דמע אל שיאו
דמלב
[ב] ט


רשא ,יחמק עשוהי 'ר ,ףסונ םדאמ קוזיח תלבקמ וז תודע
אנכש םולש 'ר ,ונתוח י"ע ט"יה האמב הבוצ-םראל חלשנ
,רתכב תומיוסמ םילימ לש ןתסרג תא ררבל ידכ ,ןילי
ןורחאה .ונניינעל תועגונה תוביתה יתש תא םג ןכותבו
היהש ספדומ ך"נת לש ןויליגה ילושב תוקפסו תורעה םשר
תא ריתהל ידכ הבוצ םראל ומצעב עוסנל שקיבו ,ודיב
המישמל חלש אוה ,ודיב עייתסנ אל רבדהש רחאמ ךא .תוקפסה
אנכש 'ר לש תולאשה ןלהל .יחמק עשוהי 'ר ,ונתח תא וז
[24]:יחמק עשוהי 'ר םשר רשא ,תובושתהו ןיליעשוהי 'ר תרעה
יחמק
אנכש םולש 'ר תורעה
ןילי
הלימה תספדומה

ןכ
תחנמה=) ש"מה יפל
גרהלו ל"צ (יש
ו"אוב
גרהל

ןכ
םהינפל ל"צ ש"מה יפל
ד"מלב
םהינפב


ררועתנש קפסה לע םידמל ונא ל"נה תויודעה יתש י"פע
,םינודינה תומוקמה ינשב רתסא תליגמב טסקטה חסונל סחיב
תונויסינה לעו ,'יש תחנמ' לעב לש ויתורעה תובקעב
,רתכה תודעל ףסונ .רתכה יפ-לע הנוכנה הסרגה תא ררבל
םיינרבטה דיה-יבתכ תצובקמ די-יבתכ ינשב תויודע םג ןנשי
םהינשבו ,הרוסמה תפוקתל ךומסב ובתכנ רשא ,םיקיודמה
ןושש י"תכ) 'םהינפל' ,'גרהלו' םינפה חסונב םיעיפומ
[25].([1008 תנשב] דרגנינל י"תכו [ תירישעה האמה] 1053םיסופדהו םייניבה-ימיב די-יבתכ תודע (3)

הריסמ ירוזאמ םייניבה-ימימ די-יבתכ תורשע קדב רבוקנפ
'םהינפב'-ו 'גרהל' :תואסרגה בכרה יכ ,אצמו םינוש
וליאו ,םייקלטיאהו םייזנכשאה דיה-יבתכב רקיעב ץופנ
,'גרהלו' :ןה תויטננימודה תואסרגה םיידרפסה דיה-יבתכב
[26].'םהינפל'

,(1524-5) ה"פר-ד"פר האיציניו סופד תולודגה תוארקמב
,'גרהל' :תוסרגה תויוצמ ,םייח-ןב בקעי י"ע והגוה רשא
הז סופד .הרוסמה-חסונ תא תומאות ןניאש ,'םהינפב'
יתשבש ןכתיו [27],םיידרפס די-יבתכ לע רקיעב ךמסנ
הז ןיא יכ םא ,םייזנכשא די-יבתכ לע ךמס הלא תוסרג
די-יבתכב םג תמייק 'םהינפב' הסרגה ירהש ,ךכ חינהל יחרכה
.םיידרפס

:םוכיסל .ג

רחואמה גהנמה לש ותוחתפתה ךילהת תא ראתל התע לכונ
רתסא תוליגמב תוצופנ ויה םייניבה-ימיב זנכשאב :ךכ
םג םייקתהל וכישמה ןהו ,'םהינפב' ,'גרהל' :תוסרגה
לש תולודגה תוארקמהמ קוזיח ולביק ףאו ,סופדה ןדיעב
הנומ יקחצי ברה .קיודמ רפס לש םש ןהל אציש ,םייח-ןב
ןיבו תויזנכשאה תוליגמה ןיב רסחו אלמב םיפוליח 30-כ
חסונל םמיאתהל ידכ ןמזה תצורמב ונוש רשא ,הרוסמה חסונ
,'גרהל'ב ףוליחה תא אל לבא ,םיקיודמה דיה-יבתכלו הרוסמה
[28].'םהינפב'

רשא ,'יש תחנמ' ,יצרונמ הידידי 'ר לש רוביחה תובקעב
ררועתהל וליחתה [29],בתכנש רחאל הנש האמכ םסרפתנ
תמגודכ ,חסונ יניינעב השעמל הכלה תולאש ט"יה האמב
הנעמה .וננויד זכרמב םידמועה רתסא תליגמב תומוקמה ינש
תונוש תושיג יתש לע עיבצה ,ליעל וניארש יפכ ,תולאשל
תויזנכשא תוליהקב ,דחא דצמ .חסונה תויעבב לופיטה ךרדב
,הזב הז םייולת םניאש ,םיקסופ השולש םישדחמ ,תונוש
םיחלוש ,לארשי ץראב ,ינש דצמו ;הלופכ האירק לש גהנמ
יקוליחב עירכהל ידכ הבוצ םראל םיחילש יחמקו ריפס
חסונ יניינעב תויוטבלתהה ,ןכ םא .רתכה יפל הלא תועד
.ןיטולחל תונוש הערכההו ןורתפה יכרד ךא ,תוהז ויה

דיה-יבתכמו הרוסמה ןמ םילועה ,ל"נה םיאצממה רואל
רחואמה יזנכשאה גהנמל םוקמ ןיא ,םיקיודמה םיינרבטה
ברה ,ראיורב ברה םיחיכומש יפכ ,הלופכה האירקה לש
דבלב תחא האירק אורקל אופא שי .רבוקנפ ר"דו יקחצי
תוידרפסה תוליהקב לבוקמה יפכו ,יחמקו ריפס ורריבש יפכ
,'גרהלו' :ארקנ םגו ןהיתוליגמב בתכנה ,תינמיתה הדעבו
[30].'םהינפל',םייח חרוא רוט ,הליגמ תאירק תוכלהב םג ךכו [1]
.צרת 'יס
תויתואב ללוכ) 'םידוהי' הלימה יכ ,דמלמ הליגמב ןויע [2]
,ךכ תארקנ םגו םימעפ 44 הליגמב תבתכנ (שומישה
- ירקהו ,'םיידוהי' אוה ביתכה םיפסונ םירקמ 6-בו
,תוסרג יתש לש םירקמב יכ ,שיגדהל בושח מ"מ .'םידוהי'
גהנמכ וגיהנה אלו ,תארקנ ןהמ תחא קר ,רבד לש ופוסב
.הלופכ האירק אורקל יזנכשאה
,תרחואמו הלופכ האירק לש תופסונ תועפות יתש לע [3]
'יעובש ףד'ב יתבתכש המ ואר ,זנכשא תודעב תלבוקמה
(ח"נשת ,רוכז תבשו הוצת תשרפ ) 226 'סמ ןליא-רב לש
,אציו תשרפ) 314 'סמ 'יעובש ףד'בו ,"קלמע רכז"
."הרותב 'רכששי' םשה תאירק לע" (ס"שת
םידגמ ,"ערכה םהל שיש תוארקמ" ,ראיורב 'מ ברה [4]
.106-97 'מע רקיעב ,(ן"שת)
םידגמ ,"תורמוחה לעו תוקפסה לע" .1 :םירמאמ ינשב [5]
הלופכה האירקה לע דוע" .2 ;114-113 'מע ,(ן"שת) אי
.98-97 'מע ,(ג"נשת) כ םידגמ ,"רתסא תליגמב םיקוספ לש
וא שמחב קלמע רכז - הרוסמו גהנמ" ,רבוקנפ ש"י [6]
'גרהלו' :רתסא תליגמ תאירק לע :II חפסנ ,"תודוקנ ששב
רופיצ 'מ ,רשכ 'ר :ךותב ,(2 ט) 'םהינפל' ;(11 ח)
,ד ךרכ ,תונשרפו ארקמ ינויע ,(םיכרוע) יתפצ 'יו
.126-122 'מע רקיעב ,ז"נשת ןג-תמר
ךרע ,ויתוברו טנאלסמ לדנוז ףסוי 'ר קידצה :האר [7]
:צ"ד ,(1927=) ז"פרת םילשורי ,ןילביר 'א
.די ןמיס ,ג"משת םילשורי
.תרחא תורשפא הלעמ אוה ,126-125 'מע ,ורמאמב [8]
1887 שקאפ ,שלושמה טוח ,רפוס םהרבא ןב המלש 'ר [9]
.דכק 'מע ,ג"כשת ביבא-לת ;
םילשורי :צ"ד) 1909 ןיוו-טספדוב ,רפוס טבש ת"וש [10]
.זכ ןמיס ףוס ,ח"וא ,(ד"לשת
תא ךפה אוה 'םהינפב' / 'םהינפל' יבגלש רורב [11]
הלוע ךכ ,'ב אלו 'ל תוטישה ןיב הלתש ל"צו ,םינותנה
התוא ריכזמ ומצע אוה ףאו ,ןלהל הארנש יפכ הרוסמה ןמ
.וירבדל אתכמסאכ
ביתכ' לש העפותב וליפא ןכש ,הומת הזה ןיינעה לכ [12]
.וילושב קר אלא ,טסקטה ףוגב הרעה םוש םימשור ןיא 'ירקו
טסקטהש ארקמ ירפס) 'הרוסמ יפחצמ' יבגל םירומא םירבדה
יבגל ש"כו ,(הלודגו הנטק הרוסמ תורעהב רטועמ םהלש
ןיא ןהבשו ,תסנכה תיבב האירקל תושמשמה תורשכ תוליגמ
.'ירק' תורעה םיבתוכ
,אניינת ארודהמ ,רפוסה תסק ,דירפצנג המלש 'ר [13]
ראווגנוא ,תורסחו תואלמ םע ינש קלחו ,'רפוסה תכשל' םע
דלק ,(הנש ןויצ אלל) קרב ינב :צ"ד ,[1871=] א"לרת
.ב"ע
ראוגנוא ,1852 גרבמל ,םיכרכ ב ,שא ירמא ת"וש אוה [14]
.1864
(1871 תנש) וז הרודהמב ריכזמ דירפצנג יכ ,שיגדנ [15]
לוקב הלופכה האירקה גהנמ תא אלו ,ובר גהנמ תא קר
גהנמה :ונייה .ובר לש הרומה היהש ,רפוס םתחה לש םר
.ץופנ היה אלש ינפמ ,רכומ היה אל רפוס םתחה לש
,ןכל םדוק םינש רשע םג יכ ,ףיסונ קוידה ןעמל [16]
רשא ,םייהנדייה ףלאוו 'ר ןכש ,ץופנ הז גהנמ היה אל
האירק לש גהנמ ריכזה אל ,רתסא תליגמב חסונה תעיבקב ןד
.1825 םייהלדר ,םיניע תריאמ רתסא תליגמ :ורפסב הלופכ
.ל"נה םהירמאמב [17]
.ד"ה ,ח"פ ,הרות-רפס תוכלה ,הקזחה דיה [18]
האיציניו ,תודי יתש :ךותב ,הרות רוא ,םחנמ ונאזנול [19]
.ב,ג ,ח"עש
.ךשמהב ךכ לעו ,דרגנינל דיה-בתכב ןוגכ [20]
איבמ ,101-100 'מע ,ל"נה רמאמב ,ראיורב ברה [21]
היינשהו ,'הלכאו הלכא' רפסמ תחאה :תופסונ תוחכוה יתש
.תולודגה תוארקמבש תיפוסה הרוסמהמ
דמע אל שיאו" :ה"ד ,ב ט רתסאל 'יש תחנמ' :האר [22]
וז הרעה אצמ יכ ,רמוא אוה רתיה ןיב םשו ;"םהינפל
,ןייצמ (101 'מע ,ורמאמב) ראיורב ברה .'ןומדק רוזחמב'
,גרובצנג י"ע טקלנש הרוסמה ףסואב םג תאבומ וז הרעה יכ
'פ תוא ,ם"רת ןודנול ,םיקיתע די-יבתכ יפ-לע הרוסמה
אכ 'והי) "םהינפב וטקנו 'ב" :תפסונ המוד הרעה .175
.1286 תנשמ 3-1 סירפ די-בתכב םג יתאצמ - (במ
הנוכמ ,תובושתה תאו תולאשה תא ללוכה ,דיה-בתכ [23]
'מ 'פורפ י"ע הלגתנ ונממ קתעהו ,'ןתנ תורואמ' םשב
,2 ,(1962) pp. 53 :ב ודי-לע ראותו ןייטשטוג-ןשוג
ףוריצב דיה-בתכ רואל אצי ןכמ רחאל םינש 25-כ. Textus
וננושל ,"ריפס בקעי 'רל ןתנ תורואמ" ,רז יפר י"ע תורעה
.213-151 'מע ,(ו"משת) נ
אוהו רפוע ףסוי לש וידיל יארקאב לגלגתנ הז ך"נת [24]
,"ןילי אנכש םולש 'ר לש ך"נתהו הבוצ םרא רתכ" :ומסרפ
,ראיורב יכדרמ ברל לבויה רפס ,(ךרוע) רשא-רב 'מ :ךותב
רקיעבו) 353-295 'מע ,ב"נשת םילשורי ,ןומדקא תאצוה
.(52-51 'מע
ך"נתה תרודהמב ןתוד ןרהא 'פורפ שמתשה הז די-בתכב [25]
תנשב היינש הרודהמו) ,ג"לשת א"ת ,ידע תאצוהב ולש
,'ל"הצ ך"נת' ויוניכב עודיה ,ותרדהב ך"נתה םג .(ו"לשת
.וז הרודהמ לע ססובמ
דיה-יבתכמ תיצחמכב היוצמ 'םהינפב' הסרגה יכ םא [26]
,רבוקנפ הארו ;םיידרפסה דיה-יבתכ תוברל ,וקדבנש
.124-123 'מע ,ורמאמב
הבתכנ תולודגה תוארקמה לע הפיקמו הבושח הדובע [27]
תרודהמ תחימצו םייח ןב בקעי ,רבוקנפ ש"י :ידי-לע
םילשורי ,(היצטרסיד) ב-א םיכרכ ,תולודגה תוארקמה
.ב"משת
:ךותב ,"רתסא תליגמ תביתכ יגהנמ" ,יקחצי 'ד ברה [28]
.טלת-אלת 'מע ,ג"נשת ןולוח ,[ינרות ץבוק] םהרבאל רוכז
ןכמ רחאל הנש האמכ םסרפתנו ,1626 תנשב בתכנ [29]
.1744-1742 םינשב הבוטנמב
,לגיפש ש"י האר הליגמה תאירקב םיפסונ םיגהנמ לע [30]
.115-114 'מע ,6 הרעהב ליעל רכזנה ןושארה רמאמב