ןליא-רב   תטיסרבינוא

עדמלו  הרותל  אישנה  ןרק  עויסב

סופמקה בר תכשל

תודהיה יעדמל הטוקלפה


        םירופה גחל למסכ םינגנ - םינציל


.תידוהיה תונמאב ץופנ ןויזח םניא םתניגנ ןמזב םינגנ ירואית
דרפסמ חספ תודגהב רקיעב םייוצמ ונל םירכומה םירופסה םירואיתה
םלואו .סנסנרה ימיב רוזחמהו רודסה ירויאבו םייניבה ימיב זנכשאו
לש תועשעשמ תויומד רואת תידוהיה  תונמאב ץופנ תוחפ דוע
גח אוה ולא תויומד לש ןתעפוהל םיאתמה דיחיה ןמזה .םינגנ-םינציל
עדי אלד דע אירופב ימוסבל שיניא בייחימ" ל"זח ירבדש ,םירופה
םילקאה תא וביבס ורצי (ב ,ז הליגמ) "יכדרמ ךורבל ןמה רורא ןיב
           .שארה תולקו תעדה תוחידבל םיאתמה ינחורה

סנסנרב איה תידוהיה תונמאב םינגנ-םינצילה ירואית לש םתדלוה
"הרות הנשמ" ךותמ "םינמז רפס"ל החיתפה תלימל רויאב .יקלטיאה
הירפסב אצמנו) ךרעל 1450 תנשב הילטיאב רייואו קתעוהש ם"במרל
.םיגח ירואית ינש םיעיפומ ,(1 'סמ הנומת ,ןקיתאוב תילוטסופואה
רואית ןימי דצבו הכוס ךותב שודיק תכרוע החפשמ תראותמ לאמש דצב
ינש רדחה זכרמב םיעיפומ םירופה ףשנ לש רואיתב .םירופ ףשנ לש
לגר לע תצפקמ ילאמשה והצקב דועב ,רדוהמ שובלב םיגגוח לש תוגוז
לעב יוסיכב ףוטע ושארו בוהצ ףוג-דגב שובל ןציל לש תומד תחא
אוה תילאמשה ודיבו ,הפישנ ילכב ףשונ ןצילה .תודדוחמ םיינזוא
לש וז תומדש הארנ .םודא עבצב ילילג ףות ןיעמב הכמו לקמב זחוא
תריוואב הרוקמ אלא ידוהיה בוחרה יווהמ החוקל הניא ןגנ-ןציל
         .םירופה תוגיגחל תוכימסב לחש ינוריעה לבנרקה

רואיתב םיפסונ םינגנ-םינציל ינש ופרטצה דדוב ןציל ותוא לא
םידעוצה םייעוצקמ םינציל תכולהת  לש ירבעה סופדב םסרופמה
                  .םיימשה תפיכ תחת םינגנמו

גח לש טסקטל תודומצה ולא תויומד לש ץע ךותיח עיפוה הנושארל
ספדוהש גרובצניג יולה ןועמש לש שידייב םיגהנמה רפסב םירופה
יפכ ,(1593) ג"נש תנשב אראג יד ינאבוי'ג לש סופדה תיבב היצנווב
םירושקה םיטסקטל ךומסב הז רויא עיפומ זאמ .2 'סמ הנומתב םיאורש
לע"ל רויאכו ,תונושה  םהיתורודהמל םיגהנמה ירפסב :םירופב
תנשב גארפב ספדנש שידייל םוגרת םע "ןוזמה תכרב רדס"ב "םיסינה
רפס לש ןורחאה דומעב ההז ץע ךותיח עיפוה ןכ-ומכ .(1708) ח"סת
פ"ת תנשב גארפב ספדוהש "שורושחא םע רתסא אטקא" םירופל הזחמה
דוד ברה לש הבישיה ינב ידי-לע םירופב הלעה הזחמה .(1720)
תורצוצחב הוולמ םיפתתשמ תבורמ תראופמ הגצהב גארפב םייהנפוא
                           .הרמזו

םיסיפדמהש הארנו ,קוידב הנצס התוא םלוכ םיראתמ ולא םירויא
ץעה ךותחב םינצילה תשולש .תופולג ןתוא תא בושו בוש וקיתעה
םיטוש תופנצמ םהישארל :םיעשעשמ  םינציל ידגב םישובל רכומה
םיליעמ םפוגל .םינומעפ ןהיתוצקבו  דב ינזוא תולעב תוינייפוא
תויאצחו םהיקפרמב םילידג םע םיבחר םילוורש ילעב ןוראווצ יבחר
םה םהילגרל .תרתוכ ילע תרוצב םירוזג םיילושב תומייתסמה תורצק
רודכב  תומייתסמה תודדוחמ  םיילענו םיכורא םייברג םיברוג
זחואו ההוזמ אל הפישנ ילכב ףשונ ,זכרמב לודגה ןצילה .ןהיתוצקב
ןגנמ ונימיל רתוי ןטקה ןצילה .תודימ לודג ןיי ןקנק ונימיב
         .תובקונמ םייתלצמב שיקמ ולאמשל ןצילהו לילחב

ךשמב ושמש ז"טה האמה ןמ שידייבו תירבעב םיספדומה םיגהנמה ירפס
לש עובק רויאל הז ץע ךותיח ךפה ךכ .תובורמ תוקתעהל רוקמ םינשה
,טרפב םירופ לע םירפסו ללכב תוידוהי תוידפולקיצנאב םירופה גח
                  .םירופה גח לש ולמסכ עדונו

יבגנה רהז

ןליא-רב  תטיסרבינואל  תורומש  תויוכזה לכ ©

Most recent modification: May 12, 1996