ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

332 רפסמ

ס"שת ,םירופ

ונידאלה ירבוד לש תרוסמב היתוליהתו שרז תואלפנ

לאפר לאומש ר"ד

תודהיה יעדמל בלושמה גוחה שאר
תורוסמב ןיוצמ יותיע ושמיש הליגמה תאירק ומעו םירופה גח
דימעהל ,תוידוהיה ויתונושלל ,לארשי םע לש תויתורפסה
תויזכרמ תויומדל םירואית םייתורפס םיעבמ תועצמאב
תרוסמה .תינצקועו הדח ןושלב ןתגצה ךות תאזו ,הליגמה ןמ
םלוכש ,םייתורפס םיטסקטב הרישע ונידאלה ירבוד לש
ןמה לש םהיתויומדב רקיעבו ,הליגמה תויומדב םידקמתמ
,םייריש םינבמב םיבותכ וללה םיטסקטה .ותייער שרז לשו
,ונידאלה תורפסב לבוקמו עודי רנא'זל םיכייתשמ םהו
(coplas) "סאלפוק" וא "סאלפנוק" ,"סאלפמוק" םשב הנוכמה
.(סאלפוק ךליאו ןאכמ)

וינייפאמ לכב ןאכ דקמתהל לכונ אל העיריה רצוק תאפמ
רנא'זב רבודמ יכ ,רמאנ ךא ,הזה רנא'זה לש םייתורפסה
העובק תילקשמ תינבת לעב ,העירי בחר ,יריל-יפא יריש
לע תינוכיטסורקא תזורחממ רישה יונב בורל .הזירחו
ובתכנש םימדקומה םיטסקטה .ירבעה ב"אה תויתוא רדס יפ
ירקוחו ,הרשע-הנומשה האמה תישארל םיכראותמ הזה רנא'זב
ומויקל תוילאוטסקט תויודע ןנשי יכ ,םיסרוג רנא'זה
רבכ ,ונידאלה ירבוד םידרפסה-םידוהיה ברקב רנא'זה לש
םיריש ובתכנ סאלפוקה רנא'זב .הרשע-עבשה האמה תיצחממ
ןוגכ ,םיידוהיה םייחה רוזחמ תא תוולל ידכ םהב שיש
םוי םויה ייחמ םיריש םג לבא ,םייזכרמה םיגחל םיריש
םיררושמ וראית םהבש ,םהיתוליהקל ונידאלה ירבוד לש
תודוא לע םיריש ןוגכ ,םידוהיה ייחמ תונומת םינונש
,הליהקב תויומד תודוא לע םיריש ,םידחוימ תוערואמ
תא רידגהל ןתינ םימיוסמ םינבומב .דועו סומלופ יריש
ולעוה סאלפוק יריש .תוזרוחמ תוקינורכ רותב סאלפוקה
לשב תאזו ,הפ-לעבש תרוסמב םג ורמשנ לבא ,בתכה לע
.תונוש תויתרבח וא תויסקט תורגסמב ורשוה םהש הדבועה


ןיוצמ יותיע םירופה גח שמיש רחא ידוהי גח לכמ רתוי
ירבוד תוליהקמ הליהק ךל ןיאו ,סאלפוק יריש לש םרוביחל
סאלפוק" םתרתוכש ,רישה ינורפס הב וצפוה אלש ונידאלה
הלאה םינורפסב .םירופל סאלפוק יריש רמולכ ,"םירופ יד
דוביע םהש סאלפוק יריש ,םישדחו םינשי םיריש וספדנ
בוביד רדגב םהש סאלפוק יריש םג לבא ,הליגמה רופיס
,סאלפוקה יריש .םיילותיה-םייריש םיעצמאב התונשרפו הליגמה
ירבודל רשפאל ודעונ ,הליגמה רופיס תוצמית השעמל םהש
תאזו ,הליגמה רופיסב תואצמתה (םישנל רקיעב) ונידאלה
הבש ,תירבעה ןושלב הנבהו עדי תולגל ושרדנ םהש ילבמ
ךרדב ורשוהש ,םירופל סאלפוקה ירישב .הליגמה הארקוה
,גחה ימיב םייטרפה םיתבב םג לבא ,תסנכה-יתבב ללכ
:םייזכרמ םירושיכ ינש ןיגפהל ונידאלה יררושמ ולכי
תוינשרפה תורוסמבו הליגמה רופיסב םתונעדי ןושארה
.ונידאלה ןושלב הריציו הביתכ ירושיכ תנגפה ינשהו ;הלש
אלש לוכי וניא ,הלאה םירישה תא ןחובש ימ לכ ןכאו
יתיצמתו הפי יוטיב ידיל ואבש הלאה םירושיכה ינשמ םשרתהל
."םירופ יד סאלפוק"ב

דימעהל ושקיבש ונידאלה יררושמ וניגפה דחוימ רשוכ
רתויה תויומדה ןמ םייתש םהלש תירישה הריציה זכרמב
ונידאלה ירבוד לש תרוסמב תילותיה-תיריש הניחבמ תולפוטמ
תויוסחייתהל וכז וללה תויומדה יתש .שרזו ןמה םירופה גחל
העירי יבחר םירישו ,ונידאלה תורפסב תוירוקמ תויתורפס
דחוימ םוקמ הצקוה ןהבש ,תודחוימ ריש תורבוחב ומסרפתנ
.שרז וא ןמה תודוא לע רישה יתבל

יקינולאשב םסרפנש דחא סאלפוק רישב ,הרצקבו ,דקמתנ ןלהל
ןורפסה ."םירופ יד סאלפמוק" ותרתוכש ןורפסב ,1930 תנשב
בתכב ונידאלב תופיפצב םיספדומ ,םידדוב םיפד ללוכ
יריש המכ וב שיו ,(!ירבע בתכב הבתכנ ונידאלה) י"שר
רופיס תוצמית םירישה לש םניינע .העירי יבחר סאלפוק
םידחוימ רתויה םירישה דחא .היתויומד בובידו הליגמה
.ןמה תשא ,שרז לש התומדל שדקומ הזה ןורפסב

,ינצקוע-ינגלגל ןפואב היתודוא רבוחש סאלפוקה רישב תראותמ שרז
לככ ןעשנ רואיתה .םימחר תרסחו הייחד תררועמ הרוצב
דחוימב) םייניבה ימי תורפסמ תונקז םישנ ירואית לע הארנה
תריוצמ איה ונידאלבש סאלפוקבש אלא ,(המאקמה רנא'זב
איה טסקטה תרטמ .ךוחיג תררועמו תגעלנ ,תשפוטמ תומדכ
וירמזמלו רישה יארוקל רשפאלו יתורפס טפשמל הדימעהל
לש תנוכתמב יונב רישה .הישעמ םעו המע ןובשח אובל
םוקמב ריש יתב דחאו םירשע וב שיו ,ןוקיטסורכא ריש
לככ איה ןורחאה תיבה לש םוצמצה תביס .םיינשו םירשע
הז ןיינעו ,סופדה ןויליגב הספדה םוקמ רסוח הארנה
טסקטה לש ודוחיי .ןורחאה תיבב ררושמה י"ע רוריבב רמאנ
ןושלב יוטיבה תובכרומבו ולש רואיתה תלוכיב אוה הזה
יתבמ תיב לכב דקמתהל רחב םשה םולע ררושמה .ונידאל
היתונוכתמ תחא רואיתב וא שרז לש ינוציח רואיתב רישה
,דחוימב תרעוכמ ,הנקז השיאכ תראותמ איה .תומדה לש
איהו ,תערצב הקול הפוג רוע ,תזזג תלוחו רעיש תרסח
סגא תרוצ ותרוצב ריכזמ הפא .םינפ תימומדאמ תלבוס
יתשמ תחאו ,ינלוח היניעבש טבמה .םייניעה תובג םג ךכו
תוקלדמ תלבוס איה רישה יפ לע .םימיה רבכשמ הרובש הידי
ןכלו ,לקשמ דבכ אוה הזח ,הינמשמב תטלבתמ איה ,ןטב
איהש רכינ ;לודג לבס רבדה הל םרוג הקונית תקנה תעשב
המלשהכ .בר לעוג תררועמו החוד איה ןכלו ,תצחרתמ הניא
היתונוכת ללש רואיתב ררושמה דקמתמ ינוציחה-יזיפה רואיתל
איה .עשר לש תונוכת הל סחיימ אוה רתיה ןיבו ,תוערה
תאצויש הלימ לכו ,לבה ירבד רבדל הברמש ימכ תגצומ
,תינייכב ,דובעל קשח תרסח איה ;רוהט ץמוחל הלושמ היפמ
הייחו ,םיאכנ תריוואב תידימת היורש ,האיטחמו תאטוח
,המיאו דחפ הליטמ איה .הוולשו רשוא לש עגר ועדי אל
.שונא תרבחמ תקחורמו הדדוב איה ןכלו

בותכל רחבש ררושמה לש הארשהה רוקמ היה המ תעדל השק
יכ ,רורב םוקמ לכמ .שרז תודוא לע בכרומ ךכ לכ טסקט
,הליגמב אבומה בובידל המגוד תווהל לוכי הזה טסקטה
התייהש ןוויכ .תינטרפ הבחרהל הכוז אל הליגמב התומד ןכש
תרסח תיתורפס תוסחייתהל שרז התכז ,ןמה לש ותייער
הב חיטהל ורחבש ,ונידאלה יררושמ דצמ הפילצמו םימחר
לע רישה רבחמ איבמש תויונשרפה לכ ןיב .תושק תומשאה
,וירבדלו ,המשל ולשמ תונשרפ איבהל הסנמ אוה ,שרז תודוא
העשר ,הנוז םילימה לש תובית ישארכ םשה תא שרפל שי
.הרוכיש

תרוסמב שרז תודוא לע רישה יתבמ תומגוד המכ התע איבנ
:יקינולאשמ ונידאלה ירבוד לש

(1930 ,יקינולאש) \ היתוליהתו שרז תואלפנ
© לאפר 'ש ר"ד םוגרת
© לאפר 'ש ר"דו טסק-זועי רמתיא יריש דוביע


.1
הרומת ןיאו םהל ריחמ ןיא הנקזה לש היתורצ הלא
ארונ קוחצב םיערי עמוש לכ הפ קחשי
הרוכש העשר הנוז ש"רז
.הרכזו המש חמי

הראפ ןילא'ב ונ ובאב הליד סאייסארגזיד סאטסיא
הריטניס סאל יק ליא הלרוב הגא ימ יק האיס ונ
הרוכיש העשר הנוז ת ר ש' רז
.הרכזו המש חמי

.2
תוארונ רעכמ םימיא ףוצרפ תררועמ איה הלהב
תורעש ןיא השאר לע תזזגה הטשפ התפקרקב
תוארמב ץקשמ הארמו תבעתמ איה האמט
ו"שי .הרוחש הבשחמב עקוש הינפ האורה לכ

ה'דאלי'פניא יד הראק הטסיא האיניט ה^גא'פ הטורב
ה'דאליפ הקשאק הזוייניט הרגינ
ה'דאנוקניא הזוסרוג הטסיא הא הלרי'ב ןידיאופ ונ
.ו"שי הרוחיס ה'באמוט יס הראק וס האי'ב יל ןייק

.3
םידאמ לפלפכ הינפ ןוג הקול איה תערצב םג
םידכנ תבהא שוחרכ הבהא הל שחור הינודא קר
םימרה הילתה יצע לע הינזאב עמשת יכ ןידה ןמ
ו"שי .הרז החפשממ התיהש ןויכ

הטניימיפ הראק וס יא היורפיל הטינארג
הטיינ וס ומוק האירייק הל ורטסובאלאב ליא וטנאטניא
הטנייס הל יק ילאק ושיד הקרו'פ הל יד ו'זיסנוק ליא ןיא
.ו"שי .הרז החפשמ יד הריא ודנייס

.4
םיניעה תובגלו םטחל בוקר סגא תומד
םימשה תחתש המדאה התוא טולפת התיח םייחב רבקת ול
םייתש וא העיספ התלד ףס הרבע אל דיגהל רתומל
ו"שי .םיתעבש איה החוד ךכ ,איה רעש ןיא תחרק יכ

הטריאוט הריפ הל יד זיראנ וס יא ה'זיס וס רי'ב יד
הטריאוג הלא ה'באשאבא ונ ה'ביב ה'באריטניא יס
הטריאופ הליד האילאס הקנונ יק ו^גיד ירייק ונ
.ו"שי .הראק ינ סואי'באק האיניט ונ יקרופ

.5
תובאוד םיניעה ילוחב הכמ טבמה
תובורק אלו םיבורק אל היתומולש תא ושרד אל
דאמ הער ,הרזעל הטישוה אל איה שיאל די
ו"שי .ארחא ארטסמ התיה איה

סוניזאח סו'זוא סול ירפמייס האיניט הייליה
סוניזי'ב ינ סיטנייראפ ינ הייליא רופ ה'באטנוגירפ ונ
סוניקסימ ינ סי'בורפ הא ינ ו^גי'בורפא ונ יק רופ
.ו"שי .אראחא ארטס הל יד הריא ודנייס
[...]

.8
המיא דע איה הלצע ,איה דובעל קשח תרסח
המוד התולצע עגפל אלימב הל תורורצ תורצ
המוקע הל די זאמו היתועורז הרבש םעפ
ו"שי .הרזחבו התאצב הידי וכמת םילבס

וטנימילפמוק רופ הריא האיניט יק דונאגאראח
וטניאוק וס רופ הייליא הכמ הנוא האיניט
וטריאוט האיניט ול יא וסארב ליד טאקאס הריא
.ו"שי .הרימש רופ קילייאמאח ןוא ה'בא'ביי


.9
יד ילב דחא אשונ ךא תמגמג בר הירבד ביט
יכדרמ לע רופסה אוה אלה הבוטל הריכזה
יאדב אלו ןרקש אל קדצ לש שיא אוה הרמאו
ו"שי .יו יו הוחתשי אל ,ךינפל אוה דקי אל

וניאוב ול'בא הזוק הנוא ןיא ולוס הריא הדומאטראט
ונירטסיא ליא וזיא יל הייליא יכדרמ יד ו^גיא ליא ןיא
וניזאח סוס וט יא ויידי'ג סילאח סיא ודנייס ושיד יל
.ו"שי .הרא'ברוקניא יס ןונ יטא יק ורוגיס

.10
םיערה הימומ לע עפשב הטלפ תוללי
םידימצ וא תזרחמ אל םלועמ הומלה אל
םיבקע דע דקדקמ הללמא תערצמ
ו"שי .הנורג אלמנ תוחוצב

יק סאראט סארגינ סוס רופ ה'באקומזיא יא ה'בארויי
האיניט
ןאדראיי ינ ופריאוק וס ןיא ה'באישיקאיי יל ונ יקרופ
האינאמ ינ
האינאק הל הטסא הסי'באק וס יד הזורפיל הריא
.ו"שי .הרארויי ונ הייליא ולאוק ריפ
[...]

.13
הקחרה הינבמ הללק ארונ המ
הקעומ הב הרתונו םביבס החרט לילו םמוי
הקשח קושח ןימוש קר ,הלכא אל איה םיציב
ו"שי .הרבקנ ול היה בוט המ

ה'דא'זיטי'פסיד ודיק ודנאוק ו'זיטי'פ וטנאט יד ירדאמ
ה'דייאמזיד ו'דיק יק סוייליא רופ וייד יס וטנאט
ה'דא'זא הנוא רימוק הא ןורייד יל ו'ביאוג ליד ראגול ןיא
.הראפירק ודנאוק הייליא רופ ורארו'זימ ודנימוקניא
.ו"שי

.14
ללכ התאר אל בוטו תואירב המחנ
לבלבמו קיעמ הכ הל הארנ םלועה ןה
ללקמ אוה ללמא תודלי ליגמ הלרוג
ו"שי .ער קר עבשת ןתי ימ

הרוטני'בזיד וס רופ דולאס יד הרוא האיניט הקנוננ
הרוטאקיס הריא סיל ודנומ ליא ודוט הא ודנייס
הרוטאנ ורגינ וס יאו'פ וטסיא סיקי^ג וס יד
.ו"שי .הרארוט יל יטסיא יא הגניט ונ יק לאמ ורטוא
[...]

.16
הכלכלמ התחפשמ המחנ אל הרעוס הינע
החלצהו רוא לכ הידי ואלמ אל
החכשנ הכ הרתונו החמשה הנממ הקלתסנ
ו"שי .הרצ םהב עגפת ול םה תאטח ינב הימוד לכ

החפשמ יד השאב יא הריא הרעוס הינע
החלצה האיניט ונ ונאמ הל האיטימ ידנא
החכשנ הטסיא יד האירגילא הל ורוט יל וקופ
.הראקיפ וייד ליא ןיא יק ליא הרטסיאומ הל ימוט יק
.ו"שי

.17
!הלהב היאור לכ ופיקה המיאו דחפ
הרצ ברמ לכות אל הירלמ תחופנ הנטב
הללקמ הרצ וה ,תלדה דעב סנכהל
ו"שי ."הרות דומלת" ידמול לכ וליכשהו ובישקה אנ

האי'ב ול ןייק סי'ב המירפ ה'באמוט הלבמיט יא רו'באפ
האי'באק ונ הטריאופ הל רופ האיניט יק קאלאד ליא ולוס
האי'באס יל יס ונ לאמ וס ופמייט יטסיא הא ןי'פ
.ו"שי .הר'באח הל יד סויינינ סול ןאפיס יק הרוגא
[...]

.20
חדנמו ביקרמ ץע ,עזגמ יושע ןמה שאר
ךעד רהמ םבכוכ יכ ,םלוע ארובל חבש
חצנ בוש קדצהו תיבה ףרשנ תירפוגב
ו"שי .הער שרוח שונא לכ די דבאת ךכ

הייליא יא ליא םרוחמ ליא הריא ןמה יד הסאר
היילירטסיא הל וייאק סיל וטסירפ יק ןיסרי'ב טאייקיריב
הייליט יא יר'פושא ןוק הזאק הל ומיק סיל יס
ו"שי .הרייוט יל יס ונאמ הל יטימ ןייק ורטוא יק הראפ

.21
ףדה לזא רמגנ יכ ,דחי יתפרצ ו"יתו ן"יש
ףכה לע ןיי לש סוכ עיבג אשנו הבה
באדי באכי ובלו עשרה שיא ול לבאי
ו"שי .הרוחש הרמו רעצ קר עדי יכ יל תפכא המ

וגילפ ליא סאמ האי'באק ונ יקרופ טיב ןוא ןיא יזיא וית ןיש
וגימא סוס יק סיא יס ימ רופ וקיזא'ב ורטוא י'ביב
וגימיניא ימ הא ו^גיפסיד האיס יל יקרופ
ו"שי .הראטרופמיא ימ וקופ ימ הא