ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

510 רפסמ

ג"סשת ,האר תשרפ


'ה רחבי רשא םוקמהו יולה ,רשעמה

ברה יקסנגרוב םייח ר"ד


דומלתל הקלחמהךכב ןייפאתמ םייתכלה םיאשונ רפסמל האר תשרפ לש הסחי
.הלא םיאשונב םינדה םירחא תורוקמל הריתסב דמוע אוהש
.םיאבה םירבדב סחייתא הריתס לש דחא הרקמל
:(גכ-בכ :די) רשעמ לע ונתשרפב הווצמ הרותה

תלכאו :הנש הנש הדשה אציה ךערז תאובת לכ תא רשעת רשע
רשעמ םש ומש ןכשל רחבי רשא םוקמב ךיהל-א 'ה ינפל
האריל דמלת ןעמל ךנאצו ךרקב תרכבו ךרהציו ךשרית ךנגד
.םימיה לכ ךיהל-א 'ה תא

רשא םוקמל והלעמ וילעב :רשעמה לש וניד ,ןכ םא ,והז
.ויקולא 'ה תא האריל דמלי ןעמל ,םש ולכואו 'ה רחבי
תמישרב ,רבדמב רפסב רשעמ תווצמ העיפומ הנוש ךרדב
:(דכ-אכ 'ספ) ח"י קרפבש הייוולה תונתמ

םתדבע ףלח הלחנל לארשיב רשעמ לכ יתתנ הנה יול ינבלו
ינב רשעמ תא יכ ... דעומ להא תדבע תא םידבע םה רשא
ןכ לע הלחנל םיולל יתתנ המורת 'הל ומירי רשא לארשי
.הלחנ ולחני אל לארשי ינב ךותב םהל יתרמא

להואב םתדובע ףלח ,הלחנכ םייוולל ןתינ רשעמה ןאכ
רשעמ תווצמב הריתס תמייק ,ןכ םא ,םיטרפ ינשב .דעומ
לכאנ האר תשרפב .א :רבדמב רפס ןיבל האר תשרפ ןיב
[1].יולל ןתינ אוה רבדמב רפסב וליאו ,וילעב ידי לע רשעמה
רפסבו ,'ה רחבי רשא םוקמב לכאנ אוה האר תשרפב .ב
.םוקמ לכב לכאנ אוה רבדמב

ךייש רשעמה רבדמב רפס יפ לע :תורחא םילימב
םדאש העשב .םייוולל והכיז אוהו [2],אוה ךורב שודקל
לוביהש ותרכה תא אטבמ אוה יולל ולובימ רשעמ ןתונ
המ הווצמה ,ה"בקל ךייש אוה ןכלו םימש ידימ ול ןתינ
טבשל רשעמה תא קינעמ ה"בקה .ולובי-ונלוביב תושעל
,םתלחנל רשעמה תא ךפוהו ,וינפל םתדובע תרומת ויתרשמ
.לארשי יטבש ראש לש וזמ תממורמה הלחנ

םדאה אטבי ,תאז תמועל ,האר תשרפב בותכה יפל
רשא םוקמב 'ה ינפל רשעמה תליכאב ותדות תאו ותרכה תא
תבוח ןאכמו ,"הובג ןחלוש לע" איה וז הליכא .רחבי
,לוכיבכ ,חראתמ םדאה [3].הפ לעבש הרותה הל העבקש הרהטה
לכאנה רשעמב הכוז אוה ונממו ,ה"בקה לש ונחלוש לע
'ה רחבי רשא םוקמב הרהטב הליכאה .ותיב ינב ידי לע
ומצעל םילעבה שירפמש הנתמ וז ןיאש הרכהה תא תאטבמ
לוביב ולש וקלח ירהש ,םימש תנתמ אלא ,ותיב ינבלו
ךכ .וידחי רוהטהו אמטה ,בצמ לכבו םוקמ לכב לכאיי
ןיא ;וילודיגלו ושוכרל ןוכנה סחיה לע םדאה דומעי
,ךפהל אלא ,ה"בקל םנואמו םנוהמ םיקינעמה םילעבה אוה
לכב ותוא סנרפמו ןזה ,ה"בקה לש ונחלוש לע חרואה אוה
.םויו םוי

[4]?תורוקמה ינש ןיב הריתסה לש התועמשמ המ
איה האר תשרפ לש היתווצממ תובר רשקמה יזכרמה טוחה
ץוחמ חובזל רוסיאהמ לחה ,'ה רחבי רשא םוקמל הקיזה
תשגדומה הבוחה דעו ,השרפה תישארב ,'ה רחבי רשא םוקמל
,ןכא .הפוסב היוצמה ,רחבי רשא םוקמב םילגרה תא גוגחל
שודיח וב שי ותבשל 'ה רחבי רשא עובק םוקמ לש ומויק
ךורב שודקה ירהש ,תעדה לע ותולעהל השק ףאו [5],לודג
ץראה לכ אולמו ,ומוקמ םלועה ןיאו ,םלוע לש ומוקמ אוה
ריכה ,ושדקמ תא ךנחש העשב ,ךלמה המלש רבכו .ודובכ
תיבה יכ ףא ,ךולכלכי אל םימשה ימשו םימשה הנה" :רמאו
תרזגב רבודמ ,ןכ יכ הנה .(זכ :ח א"למ) "יתינב רשא הזה
לכב יוצמה ,ה"בקה ;הדוס לע דומעל םילוכי ונניאש ךלמ
.םוקמ ותואב ותניכש הרשמו ,ותבשל םוקמ ול רחוב ,םוקמ


ה"בקה לש ותניכש תעפוהלש ,ןכ םא ,רמול ןתינ
לש ותניכש תחא הניחבמ ;תורתוס תוניחב יתש שי םלועב
.תמאב והארקי רשא לכל בורק אוהו ,איה לוכב ה"בקה
הניחבה איה ,םוקמ לכב ןכוש ה"בקה תויה לש וז הניחב
םיללפתמ ונאש יפכ ,תע לכבו םוקמ לכב ודבעל תבייחמה
ואובמ דע שמש חרזממ יכ" :איבנה ירבדכו ,םוקמ לכב
יכאלמ) "ימשל שגמ רטקמ םוקמ לכבו ,םיוגב ימש לודג
,יפרגואג יוהיז ה"בקל שי היינשה הניחבה ןמ .(אי :א
קרו ,םש .לארשי יטבש דחאב ,םיוסמ םוקמב ןכוש אוהו
תא דובעל םדאה לוכי םש קרו ,'ה ינפל םדאה דמוע ,םש
.תונברקה תדובעב 'ה

.רשעמה תוישרפבש הריתסה ונל ררבתת ךכ ךותמ
שדוקמ ךרע ןיא םוקמ לכב 'ה לומ םדאה יוצמ הב הניחבב
ותוכיישב הרכהה אטבתת תאזכ תואיצמב .םיוסמ םוקמל
.ותרשל 'ה ידי לע רחבנש ימל רשעמה ןתמב 'הל לוביה לש
תייולת הנניא איהו ,'הל הניתנ ןיעמ איה יולל הניתנה
ינפל" ותליכא היהת לכאיי וב םוקמ לכב ירהש ,םוקמ
וזה הניחבה לש ינוציקו םיוסמ ןפ תוארל ןתינ ."'ה
הוולמ 'ה דובכשכ וב דדנ םדאהש ,רבדמב עסמה לש תואיצמב
ומוקבו ,וליל תא ריאמ שאה דומע היה ובכשב :תע לכב ותוא
התייה 'ה יפ תא ותורמהב ;וילעמ אשינ ןנעה דומע היה
התלב אל ותלמש - 'ה ןוצר תא ותושעבו ,םעב הכמ 'ה די
ןתינה ,רבדמב רפס לש רשעמה אטבמ ןכל .הקצב אל ולגרו
.וזה הניחבה תא ,יולל

םוקמל יפרגואג יוהיז לש ,היינשה הניחבה ןמ םלוא
לכב ,לוכיבכ ,היוצמ הניא ה"בקה לש ותניכש ,הניכשה
רשעמה לש ותאבהב אטבתת 'הל לוביה לש ותוכיישו ,םוקמ
רשעמה תאבהב .הרהטב םש ותליכאו ,'ה רחבי רשא םוקמל
לש ותוכיישב ותרכה תא םדאה הצממ 'ה ינפל ותליכאבו
ךלוה הבש ,לארשי ץרא לש תואיצמה םג וז .'הל לוביה
ול ריאמה שא דומע ןיאו ,ומוי למעמ ףייע ןושיל םדאה
,יקולאה ןנעה דומע םניא ולש רקובה יננע .הלילה תא
אלו ויפא תעיזב גשוי ונוזמ ;םשגל ויתווקת רוקמ אלא
,עבטה ךרדב ושנוע אובי 'ה יפ תא ותורמהבו ,יסנ ןפואב
םוימויה ץראב .שינעמהו שנועה ,אטחה לש רורב יוהיז אלל
םייקתמ הבו ,םדאל םיקולא הלגתמ וב רדגומ םוקמ שי וזה
ותליכאו ,םייוולל קלח וב ןיאש ,האר תשרפ לש רשעמה
.שממ "'ה ינפל" איה וילעב ידי לע

תא תדדחמ בתכבש הרותש העשבו ,המימת 'ה תרות
הפ-לעבש הרות האב ,הרואכל תורתוסהו תונושה תוניחבה
ינשב םדאה ביוחמ ךכו .השעמל וז םע וז ןתוא תבשיימו
:תחאכ תויוצמ תוניחבה יתשש יפכ שממ ,דחי םג תורשעמה
,ונרוג ךותמ יולל ןושאר רשעמ הנש ידימ שירפמ אוה
ומע היוצמ ה"בקה לש ותניכשש םלוע לבק זירכמ ךכבו
והלעמו ינש רשעמ שירפמ אוה ןכמ רחאל ;םוקמ לכבו תע לכב
תא ןיכשה ה"בקהש עידומ אוה תאזבו ,'ה ינפל ולכואו
.לארשי יטבש דחאב ,רחב רשא םוקמב ותניכש


חתיפ התוא תוניחבה תטיש לע םיססובמ ןלהלש םירבדה[*]
,ראיורב 'מ :האר וז הטיש לש התיצמתל .ראיורב יכדרמ ברה
.22 - 11 'מע ,ט"משת םילשורי ,תודעומ יקרפ
האבה השרפה תא םינחוב רשאכ הפירחמ הריתסה תשוחת [1]
רשעמ לכ תא איצות םינש שלש הצקמ" :(טכ-חכ :די 'בד)
ול ןיא יכ יולה אבו ךירעשב תחנהו אוהה הנשב ךתאובת
ולכאו ךירעשב רשא הנמלאהו םותיהו רגהו ךמע הלחנו קלח
."השעת רשא ךדי השעמ לכב ךיהל-א 'ה ךכרבי ןעמל ועבשו
,ףילחמו םינש שולשל תחא ןתינה רשעמ תראתמ וז השרפ
.םילשוריב וילעב ידי לע לכאנה ליגרה רשעמה תא ,הארנה יפכ
דעוימ אוהו ,"ךירעשב" םוקמ לכב לכאנ הז דחוימ רשעמ
הז רשעמ .הנמלאהו םותיה ,רגה ,יולה :םיקקזנ תרובחל
ןאכ תטלוב .שוכר ילעב םניא רשאב ,הקדצכ םהל ןתינ
תומוקמ המכב תרזוחה ,יולה לש ודמעמב הדיריה רתויב
ותנתמכ רשעמב הכוז אוה רבדמב רפסבש דועב .םירבד רפסב
ןאכ ירה ,הלחנכ רשעמה תא ול ןתנ ה"בקהו ,ה"בקה לש
הכוז אוהו ,ינשמה רשעמב הכוזה םיינעה תרובחמ קלח אוה
יולה לש ודמעמ תדירי תא ,ןכא .הלחנ לביק אלש ללגב וב
המוד םלוא ,ךכל םוקמה הז ןיאו ,בחר רשקהב קודבל שי
םדמעמ רקיע ןכש ,רבדמב עסמה לש ומויסמ עבונ רבדה יכ
ךותב הניכש הנחמ לש ועסממ עבונ רבדמב םייוולה לש
םייוול ןיינע המ" :ירמאמ תא הז ןיינעב האר .הנחמה
'סמ) ס"שת ,ךתולעהב תשרפל יעובש ףד "?יניס רבדמל
רפסב עגפנ אל םינהוכה לש םדמעמ ,םייוולה תמועל .(345
.םיניינע רפסמב קזחתמ ףא אלא ,םירבד
לכו" :אל-ל :זכ 'קיומ םג הלוע 'הל ךייש רשעמהש [2]
םאו .'הל שדק אוה 'הל ץעה ירפמ ץראה ערזמ ץראה רשעמ
רמאנ אל םש ."וילע ףסי ותישמח ורשעממ שיא לאגי לאג
,ולאגל תורשפא תמייק ךא ,יולל רשעמה תא ןתיל שיש
םייוויצה תא עצממ ארקיוב יוויצהש ןכתיי .שדוקה תלואגכ
.ןאכ וב ןודא אל םלוא ,םירבדבו רבדמבב
,הרהטב רשעמה תא לוכאל בויח יוצמ אל וז השרפב [3]
הארו ."אמטב ונממ יתרעב אלו" רמאנ די :וכ ןמקל םלוא
.אי :א יכאלמ ;ב"ע ,גע תומבי ,ילבב
רבדמבבש המהבה רוכב תשרפ ןיב שי המוד הריתס יכ ריענ [4]
וליאו ,ןהוכל ןתינ רבדמב רפסב רוכבה .ונתשרפבש וזל
תאוושה .'ה ינפל םילעבה ידי לע לכאנ ונתשרפב רוכבה
היוצמו ,(ו :בי) השרפה תישארב היוצמ רוכבל רשעמה
הכובס רוכבה תייעבש אלא ,(גכ :די) רשעמה תשרפב םג
,הקשנה 'ד :האר .הבחרהב ןאכ הב קוסענ אלו ,הברהב
,(ח"משת ירשת) ד םידגמ ,"רוכב תשדקהו םידבע חוליש"
.22 ,9 'מע
,המורת תשרפב רבכ תררועתמ ןאכ תראותמה הריתסה [5]
,לשמל ,האר .ןכשמה תכאלמ רבדב ה"בקה לש וייוויצ םע
המדא חבזמ" :ירמאמ הארו .א ,דל ,הבר תומשב ל"זח ירבד
.(329 רפסמ) ס"שת המורת תשרפל יעובש ףד ,"בהזה יבורכו