ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

300 רפסמ

ט"נשת ,האר תשרפ

רמזו ואת

ירס ןורי

תיברעל הקלחמההיחו המהב ינמיסב קודבל יוויצה תינשב רכזנ ונתשרפב
תשרפב הנושארל ואבוה ולא םייוויצ .האמט המהב לוכאל אלשו
לכ לש המישר הטרופ האר תשרפבש אלא ,(אי 'יו) ינימש
ליא םיזע השו םיבשכ הש רוש" :תורוהטה תויחהו תומהבה
טוריפ .(ה-ד די) "רמזו ואתו ןושידו וקא רומחיו יבצו
ןילוחב וניצמ ןכש םיאמטה תופועה יבגל םג ןווכמב השענ הז
:ב"ע ,גס

םלועה היהו רמאש ימ ינפל עודיו יולג :רמוא יבר אינת
.הרוהטב בותכה הנמ ךכיפל תורוהטה ןמ הבורמ האמט המהבש
ןירוהט תופועש םלועה היהו רמאש ימ ינפל עודיו יולג
ל"מק יאמ .ןיאמטב בותכה הנמ ךכיפל ןיאמטה לע ןיבורמ
ודימלתל םדא הנשי םלועל ריאמ 'ר םושמ בר רמא ,ברדכ
.הרצק ךרד

םיעודיה יבצהו ליאה ויה תורוהטה תויחה לכ ברקמש הארנ
לע הומתל ןיא ךכיפלו םירחאה ןמ רתוי ורכזנ םה .רתויב
יבצו ליא" :ה די 'בדל ושוריפב ארזע ןבא םהרבא 'ר תעיבק
שרופמב דיעמ ארקמה ."הלבקל םיכירצ םירחאה השמחהו ,םיעודי
.(בכ בי 'בד) "ליאה תאו יבצה תא לכאי רשאכ" :ולכאנש
רידת הלע םהל ףסונבש דומלל ןתינ המלש תדועסמ ,ןכ ומכ
א"למ) "רומחיו יבצו ליאמ דבל" :רומחיה םג ונחלוש לע
תורמתשה .השולשה לכ םיעודי ויה ךכ לשבש רשפא .(ב ה
איה ףא הדיעמ תוימשה תופשה ראשב ולא תויח לש תומשה
ויה רמזו ואתש ,ןאכמ .ימשה בחרמה לכב בצמה היה הזכש
.םהימדוקכ יאדו םיוהיז ןיא ךכ םושמו םלוכמ תוחפ םייוצמ

רמזה םרב ,"רמכמ אותכ" :כ אנ 'שיב יונישב רכזנ ואתה
.ונתשרפב הרומאה המישרה ןמ קרו ךא עודי
סומא'ג םשב עודיה רבה רוש םע ואתה תא תוהזל לבוקמ םויכ
,ואתה םוגרתב םידיחא םייברעה םימוגרתה לכ .(Bos Primigenius)
[1].לתי'ת ואתה תא םימגרתמו ,םירחא םייח ילעב יבגל ומכ אלש
תודגונמ תועידי תויוצמ םייניבה ימי לש תיברעה תונולימב
(868-775) טחא'גלא עדונה יברעה רפוסה .לתי'תה תודוא
תומוקמב אל ךא דבלב םירהה ישארב יוצמו ,לעיל המודכ וראתמ
לעיה אוהש המידש ימ היה [2].םיחותפ םיחטשב וא םיבשוימ
שטשטיה לעיל ונוימד תאפמש רשפא [3].םימיב אב רכז לעי וא
תמייק .לעיה אוהש היה המדנ יכ דע ,ןמזה םע םהיניב לדבהה
לעיה ינרק :וינרק לדוגב לעיה ןמ לדבנ לתי'תהש הרבס
אלש הדבועה םע בשייתמ הז טרפ .תולתופמו רתוי תוכורא
.וקאה םע רבכ התהוז וז ןכש לעיה םע ואתה תא תוהזל ןכתיי

:לתי'תה תא ראתמ חפאק ברה

וינרקו ,לייאהו יבצה ףוגמ לודג הפוג תירבדמ היח ןימ
,תועבט תועבט ויה ולאכ םיקדח ןהבו תורשיו תוכורא תופוקז
[5].(ולפוב) סומא'גה וניאו [4],"יחי'צו" םג תארקנו

ארקמה ינשרפ םהיתובקעבו ל"זח םג [6].רב רוש לש ןימ לתי'תב ואר רשא שי
המהב ןימ - רבה רוש" :המהב ןימ וא היח ןימ אוה םא ואתל רשאב תושק וטבחתנ
ןימ אוה ואתהש הרבסה .(ו ח םייאלכ הנשמ) "היח ןימ - רמוא יסוי 'ר .אוה
רוש - רמול הצור .(ארב רות=) אלברות :סולקנוא םוגרת לע תנעשנ המהב
:(א"ע ,פ ןילוח) תורחא תויח דצל ואתה לש ומוקיממ עפשוה יסוי 'ר .רבה
בישח אקדמ רבס יסוי 'רו ,אוה המהבד אנימ אלברות ןנימגרתמדמ ירבס ןנברד"
."אוה היחד אנימ תויח ידהב היל
[7]:תוישעמ תוכלשה ואתה יוהיז תיגוסל שי יתכלהה טביהה ןמ
םשכ - תוסכל שי התטיחש םד תאו הליכאב רתומ היחה בלח
רוסא המהבה בלח תאז תמועל .תופועה תטיחש םדב םישועש
ונתנ ל"זחו ,התטיחש רחא המד תא תוסכל הבוח ןיאו הליכאב
.המהבל היח ןיב הנחבהה םשל םינמיס
וזמ הנוש ןנד הרקמב ג"סר לש ותרוסמ ,חפאק ברה תעדל
הנשמב יסוי 'ר תטיש תא אקווד תמאותו ,סולקנוא םוגרת לש
םינמיסה לכ תא שי לתי'תה ינרקב :תאז םג ףאו .םייאלכב
םיעטמ חפאק ברה [8].ל"זח ידי לע ורדגוהש תויחה ינרק לש
,סולקנוא לש םוגרתה תרוסממ ג"סר םוגרת תגירחב לוספ לכ ןיאש
לש םוגרתה תרוסמ הנוש םהב םיטעמ אל םירקמ םימייק ןכש
[9].סולקנוא לש וזמ ןואגה
[10],Orix וב םיאורה שי :יתייעב וניה ונימיב לתי'תה יוהיז
הוושה דצה [11].Bubalis buselaphus-ה םע ותוא והיזש שיו
רוש אל לבא ,הלודג הפוליטנא ןימל הנווכה םהינשבש אוה
,לתי'תה לש ופוג ידממ לשב [12].סומא'ג םשב םויכ עודיה רבה
ןימכ ותוא וראית רשא םייניבה ימימ םייברע תורוקמ ויה
לתי'תה יוהיזש היאר איבהל ןתינ ןאכמ ילואו ,רב רוש לש
.היח ןימ וא רוש ןימ וב תוארל ןתינ ןכש ,ירשפא ואתכ

ימוגרת םידחואמ ,ארקמה לכב חא ול ןיאש ,רמזה יוהיזב םג
[14]יסאפלאב הלכו [13]ג"בירו ג"סרב לחה :םלוכ םייברעה ארקמה
:רמזה תא ומגרת ולא לכ .םיינורמושה וליפאו םייארקה ראשו
םוגרתש רשפא .ונימי לש הפרי'גה ונייהד (Giraffe) הפארז
הטגלווה וא (kamelopardalis) םיעבשה םוגרת תעפשהב השענ הז
בור ידי לע ףסה לע החדנ הז יוהיז םלוא ,(camelopardalus)
ירקיעה קומינה .ארקמה לש היגלואוזב םיקסועה םירקוחה
לארשי ץראש תויה ,ונרוזאב םלועמ הלדג אל הפרי'גהש היה
ךכל ףיסוה ףא סקילפ [15].לודיג תיבכ הל המיאתמ הניא
העבראל אלו םירודמ השולשל הקולח הפרי'גה תביקש ,קומינ
הריג תלעמ איה ןינע לש ופוגל םא םג ,הריגה ילעמ ראשכ
רקוח לש ותודע איה ןפוד תאצוי [16].יעבדכ הסרפ תסירפמו
:ץראווש ףסוי ,ץראה

(!)יפפאריג המכ יתיאר ד"ירת תנשבש הנמאנ תודע דיעאו
לכתסהלו ןייעל ידי לאל היהו .םירצמ ץרא ךרד ואב רשא םייח
יתאצמו .המ ןמז םתוהמבו םתוכיאב שורדלו רוקחלו םהב
הסרפ תסרפמו הרג תלעמ הרוהט היחש קדצו תמאש יתיארו
םגרתל ביציו תמאו ןוכנ ןכל .הב הרהט ינמיס לכו ,איה
[17].עפפאריג םשב רמז

,וניתומוקמב יוצמ וניאו ןפוד אצוי םייח לעב הניה הפרי'גהש ףא
ונאש םושמ תאז [18].ןידה דצמ ירשפא רמזכ היוהיז ןיידע
האוושה לע אלו ,הרותה הנתנש םיינוציחה םינמיסה לע םינומא
הלש הנואפה דצמ התליספ םג [19].תיתמטסיס תיגולואוז
תופרי'ג רדע אמש - ריאמ 'ר ירבד םע דחא הנקב הלוע וניא
ןיב הרידנ המכסה הנשיש הדבועה .ותעשב השמל ול ןמדזנ
םייארקה ולש אתגולפ ינבו ,דחמ ג"סר - םייברעה םימגרתמה לכ
הקצומ םוגרת תרוסמב רבודמ יכ תדמלמ - ךדיאמ םיינורמושהו
.ןימוי תקיתע
.'הכבשלא יפ לתי'תלאכ' - "רמכמ אותכ" :כ אנ 'שיב םגרת ג"סר [1]

,6 ,ןאויחלא באתכ ,'טחא'גלא רחבלא ןבא ורמע ןאמ'תע ובא [2]
.300 'מע
,טיחמלא סומאקלא ,ידאבאזוריפלא בוקעי ןבא דמחמ ןידלא ד'גמ ,לשמל [3]
.874 'מע ,1995 תוריב
.176 'מע ,1932 ריהק ,ןאויחלא ם'געמ ,ףולעמלא ןימא הוושה [4]
,ד"משת םילשורי ,הרותה לע ןואג הידעס בר ישוריפ ,חפאק 'י [5]
,ם"במרל הרות הנשמבו תושעל לידגה ףא חפאק ברה .7 הרעה ,אמק 'מע
.לתי'תה לש ורויצ תא איבה ,בי הרעה ,גל 'מע ,ח ,ותרודהמב
.3 הרעה ,ליעל [6]
ןילוחמ טוטיצה אבוה הנממש היגוסה - המהבו היח יאלכ ןיינעל רבעמ [7]
.א"ע ,פ
.בי הרעה ,גל-בל 'מע ,5 הרעה ,ליעל [8]
,רקוצ 'מ האר סולקנוא לש וזמ ג"סר לש הנוש םוגרת תרוסמ לע דוע [9]
,267-266 'מע ,ט"ישת קרוי וינ ,הרותל ג"סר םוגרת לע
.109 הרעה
יחי'צו ,בגא .הטאגלווהו םיעבשה םוגרת ואתה תא ומגרת ךכ ןכאו [10]
,קאריעבו זא'גחב Orix-ה לש ומש אוה ליעל חפאק ברה ידי לע אבוהש םשה
.176 'מע ,ףולעמלא האר
.40-39 'מע ,ףולעמלא [11]
.אירמכ ג"סר ידי לע ההוז סומא'גה ,בגא .210 'מע ,םש [12]
'מע ,1875 דרופסקוא ,רואביונ 'דהמ ,םישרושה רפס ,ג"ביר [13]
.198
'ש 'דהמ ,'טאפלאלא עמא'ג באתכ ,יסאפלא םהרבא ןב דיוד [14]
. 142 'מע ,1963 היפלדליפ ,1 ,זוקס
98 ,33 'מע ,ד"משת םילשורי ,הרותב חמוצו יח ,סקילפ 'י [15]
.93 'מע ,םש [16]
'מע ,טנק ףד ,ב"כרת םילשורי ,ד-ג ,ףסוי ירבד רפס ,ץראווש 'י [17]

הללא דבע דמחא ובא הארו םיחבושמה רשבה יניממ הרשב ןיא יכ םא [18]
,הי'ד'עאלאו היודאלא תאדרפמל עמא'גלא באתכ ,ראטיבלא ןבא
.לוקיעל השקה סג רשבכ וראתמש ,162 'מע ,1935 םירצמ 2
ג"סר ישוריפ ,חפאק 'י ,ותעיסו ןנע דגנ ג"סר תנעט הושה [19]
.4 הרעה דכק-בכק 'מע ,הרותל