ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

456 רפסמ

ב"סשת ,האר תשרפ

"...ריזחה תאו"

ירס ןורי

תיברעל הקלחמה
הנושארל תורכזנה תורוסא תולכאמ אוה ונתשרפב םיאשונה דחא
רכזנ ונילע םירוסאה םייחה ילעב ןיב .ינימש תשרפב
תירבעב :תוימשה תופשב המוד ריזח םשה .(ח ,די) ריזחה
ההוזמ םויכ .ריזנ'ח - תיברעבו אריזח - תימראב ,ריזח -
הריכזה הרותהש ךכל הביסה [1].Sus Scrofa-ה םע ריזחה
יחה םלוע לכב דיחיה אוהש ינפמ איה ריזחה תא שרופמב
עדוי ומלועב טילש" [2]:הריג הלעמ אל ךא הסרפ סירפמה
טרפ ךכיפל ריזח אלא אמטו הסרפ סירפמש רבד ךל ןיאש
.(א"ע ,טנ ןילוח) "בותכה וב

"ריזח ףאב בהז םזנ" :סואימהו רועיכה למסל בשחנ ריזחה
:והיעשי ירבדל ג"סר םוגרתמ הלוע םג ךכ .(בכ ,אי 'שמ)
"ריזנ'כלא םחל הבש ןולכאיו" (ד ,הס) "ריזחה רשב םילכאה"
"ריזח םד החנמ הלעמ" ;(ריזחה רשבל המודש תא םילכואה=)
הלעמו=) 'ריזנ'כלא םדכ הידהלא דעצמו' - (ג ,וס 'שי)
םיענמנ ,ריזחה לש לפשה ויומיד לשב .(ריזחה םדכ החנמה
:יוניכב םישמתשמ תאז תחתו ומש תא אטבלמ תעדה ייקנ
[3].'רחא-רבד'

תאו" :ריזחל ימור תוכלמ תא ל"זח ולישמה וזה הביסה ןמ
תרחואמ הפוקתב [4]."העשרה םודא תוכלמ וז - ריזחה
ןארוקב :םידוהיה תא ראתל תנמ לע ריזחב שומיש השענ רתוי
השעו םהילע ףצקו 'ה םלליק רשא םישנא םתוא לע רפוסמ
[5].םיריזחה תאו םיפוקה תא םהמ

םיתעל ;רתויב היוזבה היחל בשחנ בלכה םג ריזחה ומכ
בלכ ףרע" :סואמה רבדל יוטיבכ בלכה דצל ריזחה רכזנ
לדגמכ םיבלכ לדגמה" ;(ג ,וס 'שי) "ריזח םד החנמ הלעמ
םיבלכ ול ולפנש רג ןכו' ;(א"ע ,גפ אמק אבב) "םיריזח
אבלכמ אינעד תיל" ;(א"ע ,פ אמק אבב) 'ותשוריב םיריזחו
תירבב םג .דועו (ב"ע ,הנק תבש) "אריזחמ ריתעד תילו
בלכה :לשמה םהב שממתה' :ךכל םיזמר אוצמל ןתינ השדחה
'שפרב ללוגתהל הצחרה ןמ הלוע ריזח םגו ואק לע בש
לאו םיבלכל שדקה תא ונתת לא' ;(בכ ,ב סורטפל הינשה)
.(ו ,ז יתמ) 'םיריזח ינפל םכינינפ וכילשת

רבדה אוה ךכ .םלוכ תורוסאה תולכאמה תא למסמ ריזחה
ןארוקב שרופמב רכזנ ריזחה רשב תליכא רוסיא :םאלסאב םג
םדוקש אוה רוסיאה רוקמ 'טחא'גלא תעדל [6].םימעפ עברא
ורשב ללגב ולכאל םיגהונ םיברעה ןמ םיבר ויה םאלסאה
ראשל דוגינב ,ןארוקב אוה אקווד רכזנ ךכ םושמו חבושמה
תנתונ תעדהש ,ףוקהו בלכה :ןוגכ ,םירחא םייח ילעב
העד איבמ יכאטנאלא [7].םסואימו םעבט תמחמ ולכאנ אלש
המדקש הפוקתבש ינפמ איה ותליכא רוסיאל הביסה היפל
[8].ריזח רשב אוהש הנעטב םדא תלבנ רשב רוכמל וגהנ םאלסאל
:םיינייגיהו םייאופר םיעינמ יתדה רוסיאל ףרצמ ם"במרה

ןלוכ ,תולכאמה ןמ הרותה ונילע הרסאש המ לכש ,רמואו
בושחל שיש המ ונילע רסאנש המב ןיאו ,העורג ןתנוזת
יכ ,ןכ רבדה ןיאו ,בלחהו ריזחה תלוז קזנ וב ןיאש
רתויו ,םיפדועה וב םיברו הדימה לע רתוי חל ריזחה
,םיפונטמ ןוזינ אוהשו ופונט יובר תמחמ הרותה ותסאמ ןכמ
רבדמב וליפא םיכולכלה תייאר לע הרותה תדפקה תעדי רבכו
םיריזח םילדגמ ונייה וליאו ,םירעה ךותב ןכש לכ ,הנחמב
רתוי םיפנוטמ םיתבה ףאו םיקוושה םישענ ויה ןוזמל
רבכו .התע "'גנרפ"ה תוצראב האור התאש ומכ ,אסכה תיבמ
תוכרב) 'ימד תרבוע האוצכ ריזח יפ' :ל"ז םרמא תעדי
.[9](א"ע ,הכ

ילעב לכ ברקמ םידיחיה םה בלחהו ריזחה ,ם"במרה תעדל
,םתליכאב קזנ ןיאש בושחלו תועטל ןתינש הרותה הרסאש םייחה
,ףוגל קיזמו ער ןוזמ םהש םושמ ןוכנה אוה ךפיהה םלוא
ריזחה [10].חבושמ ןוזמל םיבשחנו םיצופנ םילכאמ םהש ףא
רשב יכ ןיוצי [11].הנייגיה ילוקישמ םג הליכאב רוסא
הדבוע [12];םייחה ילעב רשבב רתויב בוטכ עודי ריזחה
.ם"במרה לש םייאופרה וירוביחב םג תחא אל הרכזנ וז
ףאו ם"במרה ירבדבש לוכיבכ וזה הריתסה לע דמע רגניול
רכזנ יכאטנאלא לש יאופרה ורוביחב [13].הבשייל הסינ
לעב (רבה ריזח=) רוחשה ריזחה רשב אוה רתויב חבושמהש
ותנעטל [14].םייתנש לע הלוע וניא וליגש עפושה רעשה
ףידע ורשבו תמיוסמ תוקיתמ ריזחה רשב לש ומעטב שי
יאופרה וכרעש יכאטנאלא רבס ,ם"במרהכ אלש .ולש ןמושה לע
םיגזמה תא ןזאמו םדה תא דילומ"ש ךכב אוה ריזחה רשב לש
אוה רשאכו ןוזרה תא ריסמו םימותסה תומוקמה תא חתופו
ילעב ברקמ רתויב בורקה אוה ןכש ןוזמ ולוכ אוה לכעתמ
תליכאש יכאטנאלא ןייצמ תאז םע [15]."םדאה גזמל םייחה
שאר באכ םורגל היושע ןיי ומע תותשל ילבמ ריזח רשב
השיתמ איהש וא םיקרפה וא [16]'ליפה תלחמ' וא ינורכ
ימי לש האופרב [17].הביק לוקלקל תמרוג וא תוחוכה תא
:ריזחה לש ויקלח תיברממ תלעות םיקיפמ ויה םייניבה
[18].וילגר יממו ותאוצמ וליפאו ,םד ,בקע ,בלח ,הרמ ,דבכ

ירבדל ,רתויב סואמהו יוזבה רוציה ריזחה תויה ףא לע
קסועה שרדמב [19]."וריזחהל ה"בקה דיתע" םישרדמה דחא
:רמאמה רכזנ בור יפ לע תואסריג המכב אבוהש ימור תוכלמב
:תואחסונ תצקמבו [20],"הנשויל הרטע ריזחהל ה"בקה דיתע"
."לארשיל וריזחהל" וא "ונילא וריזחהל ה"בקה דיתע"
ילבבה דומלתב ורכזנ אל תונורחאה תואחסונהש ןייצל שי
ינושאר לצא םגו םימודק םישרדמב אל ,ימלשוריב אל ףאו
ולא תואחסונ דציכ המית .רכז םוש ןהל ןיא םינושארה
,א"בטירה ,ייחב ונבר :ןוגכ ,םיבושח םינשרפ לצא ואבוה
ורבתשנ וז היגוסב .דועו םייחה רוא ,יטאנקירה ,לאנברבא
רתוי אובל דיתעלש ןעטש ימ היה [21].םיבר םיסומלוק
ףסונה הרהטה ןמיס תא 'ה ול ףיסויש רחאל קר ריזחה
ינמז רתיה רתויש ונעט םירחא .הרג תאלעה - ול רסחה
"ךתרות ורפה 'הל תושעל תע" םושמ העש תארוהכ ותעשל קר
בור תעד .(א"ע ,זי ןילוח) שוביכה תעב רתוהש ךרדכ
תוארלו הז רמאמ לש תויטנתואב קפקפל הטונ םויכ םירקוחה
לכ תורמל [22].תירצונ המגמ לעב ףוליס וא ףויז וב
וירבד [23].יטנתוא הז רמאמש ץלזנייטש רובס ליעל רומאה
רמאמ רדענ םש [24]הבר תלהקמ המוד עטק לע םיססובמ
ךשמהב םגופ הרדעיהש תרשקמ הילוח הרסח וידעלבו הז
יספוטמ הז רמאמ תמלעהש רעשמ אוה .םהבש ןויגיהבו םירבדה
לע התשענש תימינפ הרוזנצ ןיעמב הרוקמ םירחא םישרדמ
.הרותה תויחצנב םירפוכל הפ ןוחתפ ןתיל אלש תנמ

:שרדמה ירבד ונב ומייקתיש ןוצר יהי

לכא אלש ימ לכ רמואו זורכ איצומ ה"בקה אובל דיתעל
בוט רכש ריזחמ אצמנו ...ורכש לוטיו אובי ריזח רשב
[25].וילעבל
תונושה תופוקתב יגולואיכראה אצממהו ריזחה לע דוע [1]
,'ריזח' :ךרע ,םאשנויל א"שו קיליב 'א האר ,לארשי-ץרא לש
ריזחה לודיג לע .94-90 'רוט ,ג ,תיארקמ הידפולקיצנא
לודיג' ,ןזור 'ב האר ,תימורה הפוקתה רחאל לארשי-ץראב
,(ו"נשת) 78 הרדתק ,'תימורה הפוקתה רחאל לארשי-ץראב ריזח
.42-25 'מע
,ןאויחלא באתכ ,'טחא'גלא רחבלא ןבא ורמע לצא [2]
ןמ שיש וטסירא ירבד םיאבומ ,52 'מע ,1955 תוריב ,4
.הסרפ םיסירפמ םניאש םיריזחה
.ב"ע ,גמ תוכרב האר ,הז גהנמל רוקמה לע [3]
ינימש ,אמוחנת שרדמ הוושה .ה גי ,הבר ארקיו שרדמ [4]
.די
םינשרפה ידי לע ןתינה רבסהה .60 'ספ ,הדיאמלא תרוס [5]
.םיריזחו םיפוק לש ףוגב הלגלגתנ וללה לש םתמשנש אוה

;3 'ספ ,הדיאמלא תרוס ;173 'ספ ,הרקבלא תרוס [6]
.115 'ספ ,לחנלא תרוס ;145 'ספ ,םאענאלא תרוס
.41 'מע ,4 ,'טחא'גלא [7]
עמא'גלאו באבלאלא ילוא הרכ'דת ,יכאטנאלא דואד [8]
'מע ,האצוה תנש ןויצ אלל םירצמ ,בא'געלא ב'געלל
.132
,ב"לשת םילשורי ,חפאק 'י 'דהמ ,ג ,םיכובנה הרומ [9]
.בנרת 'מע
ןוויכו ויתחת רחא רבד 'ה ריתה רסאנש רבד לכ דגנכ [10]
ךל יתרסא" :ףילחת ול ארבנ חבושמה ריזחה רשב רסאנש
"ריזחל המודש אטוביש ומשש גד ןושל ךל יתרתה - ריזח רשב
.בי ינימש ,אמוחנת שרדמ האר
,םלועל ודרי םיעגנ םיבק הרשע' :ל"זח רמאמל הוושה [11]
,טמ ןישודיק) 'ולוכ םלועה לכ דחאו םיריזח ולטנ העשת
.(ב"ע
תאקול'חמלא ביא'גע באתכ ,יניוזקלא דמחמ ןבא אירכז [12]
'מע ,האצוה תנש ןויצ אלל םירצמ ,תאדו'גומלא ביאר'עו
.337
,"ם"במרה יפל םהימעטו תורוסאה תולכאמה" ,רגניול 'י [13]
.528-515 'מע ,(ג"משת) ד ,ב לארשי תבשחמב םילשורי ירקחמ
ורמאנ ריזחה רשב חבשב ם"במרה ירבדש רגניול ןעוט םש
רתומ הפורתכ .ןוזמכ אלו הפורתכ יאופרה וכרעל סחייתהב
תרבועמ ןיינעב ל"זח ונודמיל ירהש שומיש וב תושעל
לוכאל השפנ הררועתנו ריזח רשב וא שדוק רשב החירהש
.(א"ע ,בפ אמוי) השפנ בשייתתש דע ונממ התוא םיליכאמ -
.132 'מע ,יכאטנאלא [14]
והייעמ ןיימדד יריזח ינאש" :ל"זח רמאמל הוושה [15]
.(ב"ע ,אכ תינעת) "ישניא ינבל
תוסרומ לשב לגרה ףכו קושה תוחפנתהל תמרוגה הלחמ [16]
.ןהב תורצונה
.132 'מע ,יכאטנאלא [17]
,ראטיבלא ןבא דמחא ןבא הללא דבע ;337 'מע ,יניוזקלא [18]
םירצמ ,2 ,הי'דגאלאו היודאלא תאדרפמל עמא'גלא באתכ
ימי לש תיברעה תיאופרה תורפסב ,בגא .79 'מע ,1935
;[םיריזח=] 'ריזאנ'ח' היורקה רוע תלחמ התייה העודי םייניבה
.ףרועה רוזאב תוחתפתמה תוסג תוסרומב רבודמ הארנה יפכ
םילשורי ,ץלזנייטש 'ע 'דהמ ,ארקיול לודגה שרדמ [19]
.טמר 'מע ,ז אי ינימש ,ו"לשת
.בי ינימש ,אמוחנת שרדמ [20]
,יקסנילרק 'ח האר ,הז ןיינעב תועדה לכב קימעמ ןויד [21]
,(ב"לשת) הנשב הנש ,"אובל דיתעל "ורתיה"ו ריזחה"
.254-243 'מע
ןוויכש ונעט םירצונהש הבחרהב יקסנילרק ריבסמ ,םש [22]
ריזחה תליכא רוסיא לח אלו השמ תרות הלטב םחישמ אבש
וריזחהל ה"בקה דיתע" :הזה רמאמה תא ואיבה היארלו דוע
."ונילא
ול ץיברת ,'וריזחהל ה"בקה דיתע' ,ץלזנייטש 'ע [23]
.298-297 'מע ,(ז"כשת)
אוה השענש המו היהיש אוה היהש המ" :קוספה לע [24]
.(ט א 'הק) "שמשה תחת שדח לכ ןיאו השעיש
.בי ינימש ,אמוחנת שרדמ [25]