ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

360 רפסמ

א"סשת הנשה-שאר תבש

הנומא לש םילגעמ - תורפושו תונורכז תויוכלמ

ינבדבוד ןרוא ברה

םילשורי
םייזכרמה םיביכרמה ינש ןיב םייק יטננמיאו ידוסי חתמ
.הנשה שאר לש

דמעמ תספות הליפתה ובש םוי וניה הנשה שאר דחא דצמ
,ןידה ימי תכרעממ קלחכ ,הז םויב .ןפוד אצויו דבכנ
הנשה לכ ךשמב עדי אלש תוגספל ויתוליפתב םדאה עיגמ
תורדוח הז םויב תושגרמהו תוקומעה תוליפתה ןכש ,הלוכ
תעימש תווצמ ,ךדיאמ .הרכהב רתויב קומעה סיסבל דע
.הליפתל הרומג הזית יטנא הרואכל הווהמ רפושה לוק
תוניוצמ טרפב םיארונה םימיה תוליפתו ,ללכב הליפתה םא
קמוע לכ תא עיבהל ודועייש רשוע ,הפשו ןושל רשועב
לוקש ירה ,הלא םימיב םדאה רבועש היווחה תמצעו שגרה
.םוכחת רסחו יביטימירפ ,יאכרא עמשנ רפושה

דמעש אוה ,הז דוגינ אקווד יכ ,רמולו אובל ןתינ ילוא
שארב םויה תדובע רדס תא ובצעש ולא לש םהיניע דגנל
תורמלו ,תוליפתבש בגשהו קמועה תורמלש םושמ .הנשה
יתייווחו ישגר דבור ונשי ,םהב ןומטה רידאה ינושלה רשועה
תורמגנ ובש םוקמב .אטבל לכות אל תוליפתבש תמכחותמה םגש
הלליב ומצע תא אטבל אלא םדאל ול רתונ אל ,םילימה
ולוקל דאמ תומודה תוחנאו תוחינג ,םילימ תרסח החינג וא
.רפושה לש

שארב תוליפתה רדס תא בצעל םאובב ,ל"זחש ךכל החכוהה
יכ הדבועה איה ,הזה דוגינה תא שיגדהל ושקיב הנשה
תועיקת לש ףוריצ השעמל הווהמ הנשה שאר לש ףסומ תליפת
יניעב םלשומה םגדה אוה הז ףוריצ .דחא רדס ידכל תוכרבו
[1] ."העורת ןורכז" םויכ הז םוי לש ותוהמ תא אטבל ל"זח
שארב ףסומ תליפת לש תכרעמה תא רציש אוה הז בוליש
ל"זחש יפכ וא ,"תורפושו תונורכז תויוכלמ" - הנשה
."בר יבד אתעיקת" :התוא םינכמ

הליפתה לש היוניכו התאירק תורמל יכ ,ריעהל םוקמה ןאכ
.הרביחש הז היה בר ןכא םא אוה לודג קפס ,בר לש ומש לע
תליפת ןהיניב - תוליפת רביח ןכא ,ילבבה ארומאה ,בר
תוליהק לש חסונב שדוחה תכרבב תרמאנה ,"ןוצר יהי"
רדס תא ןייפאמש ,ינושלה ןונגסה ,םוקמ לכמ .זנכשא
הארנכו ,הברהב םודק אוה תורפושו תונורכז ,תויוכלמ
[2] .םיאנתה ןמזב דוע י"אב הרבחתנ וז הליפת

לעו וז הליפת לש הדוסי לע דומעל הצרנ םא יכ המוד
ירבד יפ לע תאז תושעל ביטינש ירה ,הב יזכרמה ןויערה
,עשה ויניעו דבכה וינזאו הזה םעה בל ןמשה" :איבנה
אפרו בשו ןיבי ובבלו עמשי וינזאבו ויניעב הארי ןפ
.(י ו 'שי) "ול

ינחורה םוטמטה דגנכ דמוע הבושתו יופיר לש שלושמ ךילהת
תישוחה הרכהה תודוסי תשולש יכ המוד .םעה בל תא דיבכמה
ןזואה תעימש ,םייניעה תייאר ,ןאכ םיזומרה תילכשהו
,תויוכלמ תליפתל דוסיהו סיסבה תא םיווהמה םה ,בלה תניבו
.תורפושו תונורכז

תודבועב תוננובתהו םייניעה תייאר - "ויניעב הארי"
ירוטסיהה סוסיבהו תירוטסיהה הרכהה תא ,אופא ,תאטבמ
יקוספב תשגדומ דואמ הרוצב יוטיב ידיל אבש ,הנומאה לש
םיווהמ םהש הלגנ ,תונורכזה יקוספב ןנובתנ םא .תונורכזה
תריכזמ לחה ;התלועפו החגשהה לש תירוטסיה הריקס ןיעמ
האיבהש תובא תוכז תריכז - ךשמהב ,הביתב חנ תא םיקלא
דיתעל תולגב לארשי םע תריכזב הלכו ,םירצמ תאיציל
.אובל

תרשקתמ םיינזואה תעימשש ,קפס ןיא - "וינזאב עמשי"
לש הדוסיב דמוע המ םלוא .רפושה לש ולוק תעימשל הפי
הניב רשקה והמו ,תנווכמ איה המ יפלכ ?ןזואה תעימש
?רפושה לוק תעימש ןיבל

ריצהש ,הלגמ הב םייוצמה םיקוספבו תורפושה תכרבב ןויע
הנומאה .היווחכ הנומאה וניה םיבבוס םה וילע יזכרמה
.םדאה שפנב שגרו חור תרעסל תמרוגש תישגר היווח איה
תשוחת ןיב :שגר לש םידגונמ םיבטק ןיב ענ ןימאמה םדאה
ינפל ועירה רפוש לוקו תורצצחב" - תוממור תאריו בגש
םויב היהו" - תושדחתהו הווקת תשוחת וא [3] ,"'ה ךלמה
םיחדנהו ,רושא ץראב םידבאה ואבו לודג רפושב עקתי אוהה
םעה לכו" - המיאו דחפ תשוחת ןיבל [4] ,"םירצמ ץראב
,ןשע רהה תאו רפשה לוק תאו םדיפלה תאו תלוקה תא םיאר
[5] ."קחרמ ודמעיו ועניו םעה אריו

תושגרה תרעס תא םיגציימ תורפוש םא - "ןיבי ובבלבו"
תונורכיז יקוספו ,תיתייווחה הרכהה תא ,הנומאה תא הוולמש
ירה ,תירוטסיהה הרכהה לע תססובמה הנומאה תא םיאטבמ
הנומא התוא תא םיאטבמ תויוכלמ יקוספש רמול ןתינש
,יפוסוליפ טעמכ ,ישפנו ימינפ ךילהת ותוא לע תססובמה
התא יכ לועפ לכ עדיו" :הנומאל סחיב םדאה לע רבועש
המשנ רשא לכ רמאיו ותרצי התא יכ רוצי לכ ןיביו ותלעפ
תכלמה ."הלשמ לכב ותוכלמו ךלמ לארשי יקלא 'ה ופאב
םדאה לש רותיב תיסיסבה הדמעה תא תאטבמ הנשה שארב 'ה
,ותורמל ןותנו ול ףופכ ,'ה לש ויפכ ריצי - םלועב
'ה לש ותוכלמ לוע תא וילע לבקמ םג תאז םע דחי םלוא
.הבהאב

:ףסונ קמוע תורפושו תונורכז ,תויוכלמב תולגל ןתינ

ם"במרה םע חכוותה [6] ,םירקיעה רפס לעב ,ובלא ףסוי 'ר
הנומאה ירקיע תא יכ ,ןעטו ,הנומא ירקיע ג"י עבקש
הרות :םהו דבלב תודוסי השולש לע דימעהל ןתינ תידוהיה
הלגמ העיתפמ הקיז .שנועו רכשו 'ה תואיצמ ,םימשה ןמ
לש ףסומ תליפתל ולא תודוסי תשולש ןיב ובלא ףסוי 'ר
:(ד קרפ א רמאמ) בתוכ אוה ךכו ,הנשה שאר,הנומאל דוסיו שרוש וללה םירקעה 'ג תויה לע הרומהו
ודסיש המ אוה ,תיתימאה ותחלצה לא םדאה עיגי הב רשא
תוכרב 'ג :ה"ר לש ףסומ תלפתב הלודגה תסנכ ישנא ונל
םירקעה 'ג דגנכ םהש ,תורפושו תונורכז תויוכלמ םהש
םהיפיעס םע וללה םירבדה תנומאב יכ .םדאה בל ריעהל ,וללה
.םשה ינפל ונידב םדאה הכזי ,יוארש המ יפכ םהישרשו
הרויו ,םשה תואיצמ רקע דגנכ איה תויוכלמ תכרב יכ
תוארל וניקלא 'ד ךל הוקנ ןכ לע' :הכרבה חסונ הז לע
םילילאהו ץראה ןמ םילולג ריבעהל ,ךזוע תראפתב הרהמ
ועדיו וריכי 'וכו ידש תוכלמב םלוע ןקתל ,ןותרכי תורכ
תונורכז תכרב ןכו ...'ךרב לכ ערכת ךל יכ לבת יבשוי לכ
:הכרבה חסונ הרוי ןכו ,שנועהו רכשהו החגשהה לע הרומ
תכרבו .'םדק ירוצי לכ דקופו םלוע השעמ רכוז התא'
,םימשה ןמ הרות אוהש ישילשה רקעה לע זומרל אוה תורפוש
.'ךשדק םע לע ךדובכ ןנעב תלגנ התא' :תלחתמ איה ןכ לעו.הנשה שאר לש ףסומ תליפת ונתוא תבבוס לגעמ ירחא לגעמ
ןהילעש ,תישונאה הרכהה יכרד שולש תא הכותל תזקנמ איה
הביצמ איה ךכבו ,םלוע ארובב ותנומא תא םדאה ססבמ
.לארשי תנומא לש דוסיה ינבא תא הז דצל הז

המויו םלועה לש לודגה ומוי אוה הנשה שאר לש ומוי
םידמוע תושונאהו םלועה ובש םויה והז .תושונאה לש לודגה
ותוכלמ תא םהילע םילבקמ ,םלוע לש וכלמ ינפל ןידל
תונורקעלו םלוע ארוב לש וכרדל םינמאנ תויהל םיחיטבמו
שדחמ תדלונ ,תושונאה הדלונ ובש םויב .קדצהו רסומה
תועיקתו תוליפת ידי לעש ,לארשי לש םבלב הנומאה םג
.הבהאב םימש תוכלמ םה םילבקמ ,וזב וז תובלושמה


!היתוכרבו הנש לחת


שארב ינפל ורמא": א"ע ,זט ה"ר ילבב ארמגב ןייע [1]
ינוכילמתש ידכ - תויכלמ .תורפושו תונורכז תויכלמ הנשה
,הבוטל ינפל םכנורכז הלעיש ידכ - תונורכז ,םכילע
."רפושב - המבו
,ןגובלא ;173 'מע ,תונייעמ ,ןמנייה קחצי :ןייע [2]
. 108 'מע ,לארשיב הליפתה
.ו חצ 'הת [3]
.גי זכ 'שי [4]
.וט כ 'מש [5]
ויפמ .ובלא ףסוי 'ר לש וייח לע עודי דואמ טעמ [6]
היהש בתכ לאנברבאהו ,ק"חר לש ודימלת היה יכ ,עודי
,םייחב ןיידע היה 1435 תנשב .םיסינ ונבר לש ודימלת
דרפסב הטסורט ריעב להנתהש ,םירצונה דגנ חוכיובש עודיו
.תידוהיה הליהקה תא גציי ,1413 תנשב