ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

305 רפסמ

הנשה שאר

ר פ ו ש ה

בישילא השנמ

תודהיל היירפסה


הנשה שאר ןכש ,רפושב העיקת איה הנשה שאר לש םויה תווצמ
הנשה שאר תכסמב תאבומש אתיירבב .העורת םוי הרותב ארקנ
רפושהמ םיעמשנה תולוקה יגוס ינש לע ונימכח ודמע (ב"ע גל)
.רפוש לוק עומשל הווצמה תא םימייקמ םהבש ,םרפסמ לעו


.םימעפ שולש העיקתו ,העורת ,העיקת עומשל ךירצ הרות ןידמ
םאה .העורתה לוק והמ קפס שי ךא ,טושפ לוק איה העיקתה
םושמ .םהינשכ וא ,הללי לוקכ וא ,החינג לוקכ איה העורתה
תשולש לכ תא עוקתל והבא יבר ארומאה ןקית ,הזה קפסה
;העיקת םירבש העיקת ;העיקת העורת-םירבש העיקת :תויורשפאה
.תולוק םישולש םיעמשנ וז ךרדב .העיקת העורת העיקתו
.הנוכנה העורתה יהוזיא קפסה יבגל תונוש תושיג שי םיקסופב
םישרפמה שיו ,היבגל שממ לש קפס שי ןכאש םישרפמה שי
האב והבא יבר תנקתש אלא ,הנוכנ תויורשפאהמ תחא לכש
.[1]תויורשפאהמ תחא לכב ךרוצ שי רהוזה תעדל .םיגהנמה תא דחאל

,ןנברדמ תולוק םישולש םהש ,הרותהמ תולוקה תעשת לש םמוקמ
שאר לש הדימעה תליפת לש תודחוימה תוכרבה רדס לע אוה
תכרב ,םויה תשודק תכרב םע תדחאתמה תויוכלמ תכרב :הנשה
.רפושב םיעקות ולא תוכרב רדס לע .תורפוש תכרבו תונורכז
תוכוסה גחב בלול תליטנ ןוגכ ,םויה תווצמל דוגינב ךא
תליפתב דעומו גח ימיב ללהה תאירקו ,תירחש תליפתב תישענה
ארמגב .ףסומ תליפתל תוחדנ רפוש תעיקתו ולא תוכרב ,תירחש
םש) היהש השעמ םושמ ףסומ תליפתב עוקתל וניקתהש אבומ
בשוימב םג עוקתל םיגהונש ארמגב אבומ דוע .(ב"ע בל
,השעמל .(א"ע זט םש) ןטשה תא בברעל ידכ ףסומ תליפת ינפל
,[2]תולוקה םישולש תבוח ידי םיאצוי רבכ בשוימד תועיקתב
שולשמ תחא לכל דחא ףוריצ עוקתל קיפסמ ןידה רקיעמ ןכלו
- םינושארה לכ טעמכו םינואגה וקספ השעמל ךכ .תוכרבה
ת"שת ,תויוכלמל ת"רשת : תולוק םיעברא לכה ךסב עוקתל
םישולשל םיפסונ תולוק הרשע םהש ,תורפושל ת"רתו תונורכזל
ת"רשת עוקתל ךירצ ותרבסלו ,ךכ לע קלח םת ונבר .בשוימד
.[3]תולוק םינשו םיעברא ונייהד ,הכרב לכל

םיעברא לכה ךסב) ץ"שה תרזחב תולוק הרשע תעיקת גהנמ
,ידאלבה ןמית גהנמכ תוגהונה תוליהקהמ קלחב קר רמשנ (תולוק
.ברעמ זנכשא גהנמכ םיגהונה םיטעומ תומוקמבו

םיגהונש ,םינושאר המכ םשבו ןואג יאה בר םשב אבומ (וצקת ח"וא) רוטב
.(םש) ךורע ןחלשב םג אבומ ךכו ,הליפתה ףוסב הלודג העורת עירהל
ירחא תולוק םישולש דוע עוקתל וגהנש תומוקמ שיש אבומ (םש) א"מרב
ויה .תולוק םינשו םיעבש וא םיעבש עוקתל וגהנ לכה ךסבו ,הליפתה
ךא ,תירחש תליפת ינפל המכשהב תולוק םישולש עוקתל וגהנש תומוקמ
טשפה יפ לע םג ול םידגנתמה ובר יכ ,תומוקמה בורב לטוב הז גהנמ
.[4]ןמית תוליהק תצקמב קר רמתשה הז גהנמ .דוסה יפ לע םגו

אבומש יפכ ,תולוק דחאו האמ וא האמ עוקתל םויה םיגהונ לארשי תוליהק בורב
,ימורמ לאיחי ןב ןתנ 'רל ךורעה םשב (ב"ע זט) הנשה שאר תכסמל תופסותב
,דוסה יפ לע תולוק האמ עוקתל ורבס הלבקה ימכח םג .ימלשוריה םשב ואיבמה
עוקתל וגהנ לארשי תוליהק בורבש תורמל .[5]לוקו לוק לכ לש תונווכה תא וריבסהו
םידיסחה-םיזנכשאה תוליהקבו םידרפסה תוליהקב גהנמ טשפתה ,ץ"שה תרזחב קר
האמ ועקת ,רמולכ .ךכ ורבסש םילבוקמה יגהנמ תובקעב ,שחלה תליפתב םג עוקתל
דועו ,ץ"שה תרזחב םישולש ,שחלה תליפתב םישולש ,בשוימד םישולש - תולוק
תולוקה דחאו האמ תא םייסמ - הלודג העורת - ףסונ לוק .לבקתת שידק ךותב הרשע
עוקתל אלש ,ארמגד אנידכ גוהנל םיכישממש תומוקמב וליפא .םידרפסה גהנמל
םירסחה תולוקה םיעברא תמלשה י"ע תולוק האמ עוקתל םיגהונ ,שחלה תליפתב
בתכ ה"לשבו" :םינומדקה יגהנמ לע הרורב הנשמה לעב ריעמ ךכ .הליפתה ףוסב
.[6]"הכרב לכל ת"רת ת"שת ת"רשת עוקתל ה"לשכ רחבומה ךרד ...תולוק האמ עוקתל
בורו ןיינמ בור לש םתלחנ היהש ,ןשיה זנכשא גהנמ תא ,רומאכ ,החד הז גהנמ
.תולוק םיעברא קר עוקתל - םינושארהו םינואגה ןיינב

ךא .גהנמל רוקמכ ימלשוריה תא ךורעה איבה ,ליעל רומאכ
ילואש רמול רשפא .אצמנ וניא אוה ונינפל יוצמה ימלשוריב
םינואגה תורפס רקוח .ימלשוריה לש םידובאה םיקלחב אצמנ אוה
,"הנשה שארב ןטשה בוברע" :םשב סרטנוק בתכ ןיול מ"ב 'ר
הגיזמו הגירא אוה ךורעב ןיוצמה רוקמהש הארמ אוה ובו
םישרדמהמ עבונ ימלשוריל סוחייה .םימודק םיגהנמו םישרדמ לש
תלואג םויב םילשוריב תויהל תוידיתעה תועיקתה לע םירבדמה
.[7]לארשי




דחאל הצר והבא יברש ןואג יאה בר םשב אבומ איגוסל ן"רבו ש"ארב .1
העורתה יהמ קפס היהש רבוס ב"ל ,ג רפוש תוכלהב ם"במרה ;םיגהנמה תא
תשולש תא עוקתל ךירצש אבומ א"לר ףד סחנפ תשרפל רהוזב ;הנוכנה
.תמא םלוכ יכ ,תויורשפאה
.'א ףיעס ב"צקת ןמיס ח"וא ע"ושב ראובמכו ,ג"ל ה"רל ף"ירה .2
.ת"ר םשב א"מרבו ,ם"במרה םשב א"ס ב"צקת ןמיס ח"וא ע"ושב ראובמכ .3
ןמיס ,ו"נשת ,קרב ינב ,ג"ח ח"וא רצוקמה ע"וש ,יבאצר 'י האר .4
.םינושה ןמית יגהנמ תא םכסמ אוה םש .זכ-דכ תורעהבו 'י ףיעס י"ק
.חכ"קס ה"פקת ןמיס ח"וא ע"ושל םייחה ףכב אבומ .5
הבחר הריקס .ב"קס ו"צקת ןמיסלו ד"קס ב"צקת ןמיסל הרורב הנשמ .6
,זנכשא גהנמ ישרש ,רגרובמה ש"ב :האר זנכשא גהנמ תולשלתשה לש
.323 282 'מע ,ה"משת קרב ינב
רצוא ורפסב כ"חאו ,אמ-מ ןויליג ו"פרת "רות"ב הנושארל ספדוה .7
.93 89 'מע ,הנשה שאר ךרכ ,םינואגה