ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

254 רפסמ

ט"נשת ה"רו ח"נשת םיבצנ תשרפ

?םוקע וא רשי רפוש

שיפ לארה 'א

סוטירמא רוספורפ

לש ה"ר לש רפוש" :ג קרפ ,הנשה שאר תכסמב וניצמ
ה"רב :רמוא הדוהי 'ר... [ףופכ אל ,א"ז] טושפ לעי
"םילעי לשב - לבויבו ,[ליא ונייה] םירכז לשב ןיעקות
םיריבסמ (ב"ע וכ הנשה שאר) ארמגב .(ה-ג תוינשמ)
טישפד המכ ה"רב" םירובס םימכח :יגלפימ אק יאמב
,ושפנב רתוי רשייתמ םדאש לככ) "ילעמ יפט ,היתעד שניא
ףייכד המכ" :רובס הדוהי 'ר וליאו ,(הבוטל הז ירה
,ושפנב רתוי ףפוכתמ םדאש לככ) "ילעמ יפט ,היתעד שניא
לבא ,הדוהי 'רכ הכלהה העבקנ םנמא .(הבוטל הז ירה
םג ןיעקות דבעידבו ,הליחתכל הז לכש קסופ ן"במרה
.רתוי רשי רשפאש המכ דע ובוציעש ,לעי ןרקב

תויפוסוליפו תויגולואית תודמע ןאכ םיגיצמ ל"זח ,םכרדכ
אלו דבלב םייסקט םיארנש םיטרפ תועצמאב תובכרומ
העיקתל יוצרה רפושה גוס לע - תקולחמה ןאכ .םייתוהמ
דוסיב חנומה קומע סקודרפ ונל הריאמ - הנשה שארב
רמאמל תאז תוושהל יאדכ .ןידה םויו הרפכ לש ןויערה
הטושפו הינפל הטושפו העורת עוקתל ל"זר וניקתה" :הזה
תרבעה איה העיקתהו .הנקת היינש ,רקיע הנושאר .הירחא
עקובו רבועו אצוי לוק ותוא ,יתרמאש ומכ ,טושפ לוק
העיקת" :ךשמהבו ".ה"ע וניבא םהרבא לצא עיגמש דע
האר ,חצ רומא 'פ ,רהז) "...םירומג םיקידצ דגנכ
םימי ,ןונגע לצא ,רואמה תרונמב רוא יהי שרדמ םג
ינפל האבש) העיקתה ,הז יפל .(יק-חק 'מע םיארונ
ליבקמה טושפה לוקה הז .רקיעה איה (הירחא םגו העורתה
.ףפוכתמ וניאו ותעד תא רשיימה םדאלו לעי לש רפושל
הטמו ותעד תא ףפוכה םדאה לש העורתה תעמשנ הז דיל
.ליאה לש םוקעה רפושל הליבקמ איהו ;הטמל ומצע תא
דצל םיטונ ןונגע לש ורמאמב םיאבומה הלא תורוקמ
למסמה טושפה לוקל תופידע םינתונו הנשמבש אמק אנת
.רומגה קידצה תא

םיאנתה ןיב תקולחמה ירוחאמ תרתתסמה תידוסיה הלאשה
סכ ינפל םידמוע ונחנאשכ ,גוהנל ונילע דציכ :איה
תודוהל איה ןיכומיס הל שיש תחא ךרד ?ןידה םויב טפשמה
ליטהל ,רוציקב ;ןנחתהלו ונשאר ןומגאכ ףופכל ,המשאב
ונחנא וניתקדצ לע אל יכ" - םימחרה תדימ לע לוכה תא
'נד) "םיברה ךימחר לע יכ ,ךינפל ונינונחת םיליפמ
םיטויפבו תוליפתבו תוחילסב בטיה תשרשומ וז המגמ .(חי ט
דחוימב רכינ יוטיב תאצומ איה .םיארונה םימיה לש
תומישר ובו ,םירופיכה םויב רמאנש לודגה יודיוב
ירסוחמכ ונמצע תא םיגיצמ ונחנא ומויסב רשא ,"אטח לע"ה
".המלכו השוב אלמ ילככ ךינפל ינא ירה" :דמעמו תוכז לכ
- "ילעמ יפט ,היתעד שניא ףייכד המכ" לש וז המגמ
םדאה בל רצי יכ" רמואה הז ןוגכ םיקוספ לע תכמתסמ
ןיא לאה לש ודסח אלול .(אכ ח 'רב) "וירוענמ ער
תלילש םושמ ןאכ שי ,השעמל .ןידב תוכזל המב ונל
,ונב ןיא םישעמ םא ,ןודא" :ןטייפה ירבדכ ,ןידה
".שודק ,ונמע טפשמב אובת לאו ,ונל דמעי לודגה ךמש
רבדה המל !טפשמה תא לטבל שקבמ וליאכ ןאכ ללפתמה
.ןידה תיב ילתוכל ץוחמ הנינח שקבמה םשאנל ,המוד

,היפל .ןיכומיס שי הל םגו ,הכופה ךרד םג שי לבא
הנממש םימחרה תדימב קר אל ונתווקת תא םילות ונחנא
רמאנש יפכ ,ןידה תדימב םג אלא ,הנינחל תופצל רשפא
ןיא תינורקע ".טפשמה ךלמה ,טפשמב ונקדצו" :הליפתב
.ןידב םיכוזכ אלא םיעשרכ ונמצע תא םיאור ונחנא
;םיפופכ תויהל םיכירצ אלש ,(אמק אנתה יפל) ןאכמ
,םייוגל דוגינב לארשי םע תקדצ תא םיניגפמ ונא ,הברדא
'מב) "לארשיב למע האר אלו ,בקעיב ןוא טיבה אל" יכ
םיגגוח וב ,ןידה םוי אוה החמש םוי ןכל .(אכ גכ
.תילארשיה תויביטקלוקב ,ונמעב םימלוגמה קדצהו רשויה תא
לש הדקעה תוכזב הרפכ ישקבמכ קר אל םיעיפומ ונחנא
םיאורו ,השעמל הכלה קחצי םע םיהדזמ ונאש אלא ,קחצי
שנוע םושמ וב ןיא הלבסש ,המימת הלועכ ונמצע תא
:דגיהל הוושה .ןויסינו הבהא ירוסיי םושמ וב שי אלא
תוליפתהמ תחא לכב רמאנה ,"...וחמשיו וארי םיקידצ ןכבו"
ירבדכ - םאתהב ונילא סחייתמ 'הו .םיארונה םימיה לש
."םימימת םע םמתימו םתה" :ןטייפה

שיגמ אוה רשאכ ,עשר ומצע תא םישמ םדא ןיא :רוציקב
חרכהב המשאה ישגר ןיא ,ןכ ומכ ;טפשמה תיבל וניד תא
,דחוימב ונימיבש ןכתיי .כ"הי לשו ה"ר לש רקיעה
יומידה תא ונמנפהו ונלביקש הזב ,שפנה לע ונאטח
.םיעשופ לש םעכ םייוגה יניעב לארשי םע לש ילילשה
בקעיו קחצי ,םהרבא ינב יכ ,אמלעב הצמשה אלא וז ןיאו
בייח אוה םג ,הביס אלב ומצע תא םישאמהו ,הלאכ םניא
סופיירד טפשמ ןמזב תפרצ ידוהי לש םבור בור .הבושתב
םישולשמ רתוי ויה אלש ,םירמוא שי !ותמשאב ונימאה
םתקדצב םיענכושמ ירמגל ויה בורה !תרחא ובשחש שיא
םהיחא לש ותומימתב רשאמ רתוי תפרצב תונוטלשה לש
הנמיסש וז ,תאזה ךרדה לש הבוטה המגודה .ידוהיה
ותמותב קיזחהש בויא לש ותמגוד איה ,רשיה רפושה אוה
:"םלועה" לש ונייהד ,םיערה לש חומה תפיטש ףא לע

יתמת ריסא-אל עוגא-דע ,םכתא קידצא-םא יל הלילח
.ינממ
בויא) ימימ יבבל ףרחי-אל ,הפרא אלו יתקזחה יתקדצב
.(ו-ה ,זכ

ךירצ אוהו ,ונלש רודל םיאתמה יתימאה רוביגה אוה בויאש המדנ
םויסבו .ןידה םויב טפשמה סכ ינפל ונדמעב המגודכ ונל שמשל
,ירבעה ררושמה ירבד תא הז רשקהב איבהל יוארו רתומש םג יל המדנ
:עודי רישב ,ןמרתלא ןתנ

?ול לכוא ךיא הזה רוצנה :ןטשה רמא זא
הצע הישותו המחלמ ילכו השעמה ןורשכו ץמואה ותא
.ול
גתמו םישא ןסר אלו וחוכ לוטא אל :רמאו
,םדקמכ הפרא וידי אלו וכותב איבא ךרומ אלו
!קדצה ותאש חכשו ,וחומ ההכא :השעא תאז קר